S'està cercant, espereu....

2012-07-27 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2012-07-27

Tornar

Plens:

Data:
27-07-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria julio (Exp 22/2012)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 29 de juny de 2012.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 47, 1216-G al 1435-G, 190-S al 221-S, 4264-H al 5258-H, 662-P al 752-P, 2805-Ñ al 3300-Ñ, 473-U al 560-U, 457-C al 537-C, 76-M al 79-M, 494-T al 581-T, 26-K al 30-K, 466-X al 535-X, 309-O al 356-O, 128-B al 153-B, 3573-W al 4355-W, 141-R al 163-R, 147-A al 166-A, 166-J al 188-J, 49-D al 55-D, 14-F al 16-F, 525-L al 646-L, 82-E al 99-E, 316-Q al 342-Q i 795-I al 897-I, corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 8, 15, 22 i 29 de juny, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2012, de modificació de facultats resolutòries delegades en el quint tinent d'alcalde.
Quedar assabentat
0005 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de juny del 2012, en el seu apartat 2, adoptat pel que fa a l'expedient relatiu a llicència de nova planta en el carrer de Llíria, 6, pel qual no s'admet a tràmit la petició de declaració de nul·litat de determinades normes urbanístiques del PEPRI del barri del Carme. (23/07/2012)
Expediente: E 03502 2012 000014 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU de València, illa de cases delimitada pels carrers del Riu Tajo, d'Álvaro López i l'av. dels Tarongers. (23/07/2012)
Expediente: E 03001 2010 000162 00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació del PGOU, àmbit PRR-1 Ademús, reordenació parcel·la dotacional Palau de Congressos. (23/07/2012)
Expediente: E 03001 2011 000264 00 - Aprovat
0008 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de Compliment del Principi d'Estabilitat en l'exercici 2011 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del sector Administracions Públiques. (24/07/2012)
Expediente: E 05201 2012 000022 00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la proposta del Pla Econòmic Financer 2013 de l'Ajuntament de València. (24/07/2012)
Expediente: E 05201 2010 000014 00 - Aprovat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe d'Intervenció General sobre l'execució del Pla d'Ajust, previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al període comprés entre el 30 de març i el 30 de juny de 2012. (24/07/2012)
Expediente: E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al segon trimestre de 2012 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (24/07/2012)
Expediente: E 04906 2012 000010 00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa ratificar l'Acta de la Comissió Liquidadora del Patronat de Vivendes per a Funcionaris/àries de l'Ajuntament de València. (24/07/2012)
Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Resolució d'aprovació de la liquidació del presssupost provisional de la Fundació Municipal de l'Escola de Jardineria i Paisatge habilitat per al mes de gener de 2012. (24/07/2012)
Expediente: E 05101 2012 000015 00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de juny de 2012. (24/07/2012)
Expediente: E 04301 2012 000024 00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit i obligació 2012. (24/07/2012)
Expediente: E 05501 2012 000054 00 - Aprovat
0016 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció de la Diputació Provincial destinada al Pla de Nuclis 2012, aprovar la 15a Modificació de Crèdits generats per ingressos de l'any 2012 i acceptar la delegació de la contractació de les obres. (19/07/2012)
Expediente: E 02310 2012 000014 00 - Aprovat
0017 - FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL.- Proposa ratificar l'acord de la Junta Rectora de la Fundació Esportiva Municipal que aprova el Conveni Col·lectiu que ha de regir les condicions de treball del personal de l'Organisme Autònom durant el període 2012-2015.
Expediente: E 70002 2012 000166 00 - Aprovat
0018 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre periodicitat quinzenal en les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament de València.
Rebutjat
0019 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, sobre derogació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Retirat
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, sobre mesures per a la protecció i el desenvolupament del turisme i la cultura a València.
Aprovada proposta alternativa
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, sobre la situació del Museu d'Història Natural.
Rebutjat
0022 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, sobre l'IBI d'entitats financeres procedent de desnonaments.
Rebutjat
0023 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre persones majors de 65 anys.
Rebutjat
0024 - MOCIONS.- Moció subscrita pels portaveus dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, sobre el Pla de Retallades i Modificació de la Llei de Règim Local.
Rebutjat
0025 - MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, del Grup Socialista, sobre compliment de Sentència de l'Audiència Nacional i Pla Municipal del Cabanyal.
Rebutjat
0026 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups Socialista i EUPV i per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre l'ERO de l'empresa Teletech.
Rebutjat
0027 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Compromís, sobre contaminació lumínica.
Contestada
0028 - INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Socialista, en relació amb els criteris generals de control dels organismes municipals o metropolitans.
Contestada
0029 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre contaminació per fum i cendres d'incendis.
Contestada
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre protecció de les escultures a l'aire lliure a València.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre baixos comercials d'Aumsa.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre places d'aparcament reservades per a l'Església Catòlica.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre faroles enceses a Blasco Ibáñez.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre cessió en precari a entitats d'immobles municipals.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Programa de formació i ocupació local.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Pla 'Treball Ciutat de València'.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre activitats de la Fira de Juliol.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el control d'alcoholèmia.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre dades generals sobre l'enllumenat públic.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre urinaris químics a la Fira de Juliol.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre empreses externalització EMT.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre factures extraordinàries relatives a la neteja viària.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la crema de mobiliari públic.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el Mercat de les Flors de Goerlich.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el carrer del Bidasoa.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el camp de golf del Saler.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre prestació del servei de monitors educadors de menjador escolar.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per infraccions comeses per l'ús de bicicletes.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre xifra total de vehicles de diferents contractes municipals.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'acord de l'EMSHI sobre dissolució d'EMARSA.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la xifra total de vehicles del parc mòbil municipal.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les despeses de neteja per celebració del gran premi de Fórmula 1.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les despeses en Policia i Bombers per celebració del gran premi de Fórmula 1.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les despeses de la Regidoria de Circulació i Transports per celebració del gran premi de Fórmula 1.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el 'Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i Infància' (SEAFI).
Contestada
0057 - "PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el curs per a emprenedors ""Internet Startut Camp'.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el retorn econòmic de la celebració de la Fórmula 1 per a València.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'ascensor del Centre Arqueològic de l'Almoina.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Escola Laboral de Joves.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre gestió d'ofertes en matèria d'ocupació.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre 'Internet Startup Camp'.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Pla d'Informació i Orientació Laboral.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'eliminació de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Portal d'Emprenedors.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la gestió de subvencions europees.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els regals de l'empresa EMARSA.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el personal de confiança a l'Ajuntament.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'Institut Noós i la Fundació València Turisme.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre prevenció d'incendis a la Nova Fe.
Contestada
0072 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'aparcament de la Nova Fe.
Contestada
0073 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre el PEPRI el Cabanyal-el Canyamelar.
Contestada
0074 - PRECS I PREGUNTES.- Prec del Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre accions judicials contra la Generalitat per incompliment del conveni de la plaça Redona.
Quedar assabentat
0075 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta 'in voce' de la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la situació de centres i residències d'atenció a persones discapacitades.
Contestada
0076 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta 'in voce' del Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre els cotxes oficials.
Contestada