S'està cercant, espereu....

2012-03-30 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2012-03-30

Tornar

Plens:

Data:
30-03-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria marzo (Exp 5/2012)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 24 de febrer de 2012.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 2 al 32, 358-G al 596-G, 45-S al 74-S, 707-H al 1480-H, 71-P al 229-P, 771-Ñ al 1302-Ñ, 147-U al 251-U, 114-C al 172-C, 36-M al 63-M, 105-T al 236-T, 3-K al 7-K, 109-X al 231-X, 96-O al 143-O, 30-B al 56-B, 950-W al 1535-W, 5-R al 13-R, 22-A al 70-A, 75-J al 119-J, 8-D al 16-D, 1-F al 3-F, 112-L al 195-L, 2-E al 13-E, 227-I al 360-I i 10-Q al 241-Q, corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2012, a l'efecte del que estableix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució núm. 15, de 29 de febrer de 2012, sobre aprovació dels Estats de Liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2011.
Expediente: E 04301 2012 000006 00 - Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 3, 10, 16 i 24 de febrer i 2 i 9 de març de 2012, a l'efecte del que estableix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions núm. 2 a 14, de 29 de febrer, 16 a 18, de 2 de març, i núm. 21 a 32, de 9 de març de 2012, i dels acords de la Junta de Govern Local núm. 42, de 2 de març, i núm. 79 de 9 de març, sobre reestructuració del govern municipal.
Quedar assabentat
0006 - ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions núm. 19 i 20, de 2 de març de 2012, sobre nomenament de vocals en les Juntes Municipals d'Abastos i Marítim.
Quedar assabentat
0007 - ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de 2 de març de 2012, sobre nomenament de vocals en la Junta Rectora de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal.
Quedar assabentat
0008 - ALCALDIA.- Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de 16 de març de 2012 sobre nomenament de vocal suplent, en representació del Grup Municipal EUPV, en el Consell Rector del Consell Agrari Municipal.
Quedar assabentat
0009 - ALCALDIA.- Dóna compte dels canvis efectuats en la nova composició de les comissions permanents del Ple.
Expediente: E 00401 2012 000011 00 - Quedar assabentat
0010 - ALCALDIA.- Proposa el nomenament de representants de l'Ajuntament de València en diversos organismes i entitats.
Expediente: E 00401 2012 000012 00 - Aprovat
0011 - VICEALCALDIA.- Proposa modificar el règim de retribucions corresponent a la regidora Sra. Marta Torrado de Castro.
Expediente: E 00401 2012 000010 00 - Aprovat
0012 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU de València alineacions davall rasant en illa de cases delimitada pels carrers de Castán Tobeñas, Nou d'Octubre, Lluís Lamarca i Racó d'Ademús (complex administratiu). (26/03/2012)
Expediente: E 03001 2011 000180 00 - Aprovat
0013 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació de l'Ordenació Detallada del PGOU: aparcament privat en subsòl públic de la xarxa viària (XV) al carrer del Clariano, cantó amb el carrer del Palància, i carrer de l'Historiador Claudio Sánchez Albornoz, 6. (27/03/2012)
Expediente: E 03001 2011 000254 00 - Aprovat
0014 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de 14 de desembre de 2010 per la qual s'aprova definitivament la Modificació del PEPRI del Barri de Velluters, en l'àmbit dels carrers de Murillo, Pintor Domingo, Lope de Rueda i Villena. (26/03/2012)
Expediente: E 03502 2009 000069 00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència dictada per la Sala de València desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO 2/1464/02 interposat contra la no admissió del recurs de reposició interposat contra el PGOU de València i el Pla parcial Sector PRR4 Benimaclet, així com contra l'adaptació del contracte de concessió administrativa per a la seua execució a la LRAU; tenint en compte que la dita sentència ha sigut confirmada pel Tribunal Suprem. (27/03/2012)
Expediente: E 00501 2002 000456 00 - Quedar assabentat
0016 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment del principi d'estabilitat de les liquidacions dels Pressupostos i dels Comptes Anuals consolidats de l'exercici 2011, de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses dependents, integrants del sector Administracions públiques en Comptabilitat Nacional. (27/03/2012)
Expediente: E 05201 2012 000007 00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la primera modificació de crèdits al Pressupost de 2012 de la Universitat Popular per suplementació de crèdits finançat amb el romanent líquid de Tresoreria disponible de l'exercici 2011. (27/03/2012)
Expediente: E 05101 2012 000001 00 - Aprovat
0018 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar inicialment l'Ordenança reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de València i altres punts continguts en la proposta. (27/03/2012)
Expediente: E 00206 2012 000001 00 - Aprovat
0019 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la primera relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit i obligació. (27/03/2012)
Expediente: E 05501 2012 000019 00 - Aprovat
0020 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació contra l'acord plenari aprovar en sessió ordinària de 30 de desembre de 2011, desestimatori de la sol.licitud relativa a la declaració d'especial interés i utilitat municipal de l'obra de construcció del complex administratiu 9 d'Octubre al carrer de Castán Tobeñas, 77. (28/03/2012)
Expediente: E H4963 2011 500512 00 - Aprovat
0021 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de l'Administració Electrònica i demés extrems continguts en la proposta. (27/03/2012)
Expediente: E 00801 2011 000101 00 - Aprovat
0022 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la relació de factures pendents de pagament incloses en el certificat al Ministeri en aplicació del RDL 4/2012 i proposa aprovar el Pla d'Ajustament. (27/03/2012)
Expediente: E 04302 2012 000001 00 - Aprovat
0023 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per la Secció Sindical del Sindicat de Policies Locals (SIPOL). (22/03/2012)
Expediente: E 01001 2012 000030 00 - Aprovat
0024 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la substitució de representants en el Consell Escolar Municipal de València. (26/03/2012)
Expediente: E 02101 2012 000668 00 - Aprovat
0025 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, que proposa instar el Govern d'Espanya a la retirada del Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i que presente una reforma laboral pactada amb els agents socials.
Rebutjat
0026 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista sobre el compliment del Pla Confiança.
Aprovada proposta alternativa
0027 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels senyors Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, a l'objecte d'instar el Consell a crear una nova comissió d'investigació sobre l'accident de metro del 3 de juliol de 2006.
Rebutjat
0028 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la Comunitat de Desaigüe de l'Albufera.
Rebutjat
0029 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre aprovació d'una Ordenança municipal de cerimònies civils.
Rebutjat
0030 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre creació d'un protocol especial de neteja davant situacions especials.
Rebutjat
0031 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, sobre el valencià i les falles.
Retirat
0032 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, de rebuig a la nova Reforma Laboral.
Rebutjat
0033 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre el servei públic de transport que oferix l'EMT.
Rebutjat
0034 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre la Reforma Laboral.
Rebutjat
0035 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els xiquets furtats i les xiquetes furtades.
Aprovada proposta alternativa
0036 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre nadons furtats.
Aprovada proposta alternativa
0037 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís sobre la situació de les empreses que es dediquen a l'atenció de persones majors i discapacitades.
Retirat
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre habitatges de famílies en risc d'exclusió social.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre dotació de locals per a activitats de barri.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la segona modificació dels contractes de manteniment del servei de jardineria.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la modificació dels contractes de neteja i recollida de residus.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre cost de l'acceptació del catamarà Alinghi 5.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre inspeccions d'activitats relacionades amb la prostitució i la seguretat al barri del Pilar (Ciutat Vella).
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el poliesportiu Malilla.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre denúncies anul·lades.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre interessos de demora.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre sol·licituds presentades als Centres Municipals de Serveis Socials durant els anys 2010 i 2011.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, sobre el pont de la Trinitat.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, sobre el cost del manteniment de la pasarel.la del Nou Pont de Fusta.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, en relació amb el compliment de la Sentència sobre l'aparcament de l'Hospital La Fe.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre llocs de venda de begudes.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre sanciones carril bus.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre subvenció a l'ONGD Fudersa.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Campus Party.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Comissió de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la FEMP.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre les restes arqueològiques en l'hemeroteca municipal.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Projecte NE.P.CO.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el nivell de satisfacció dels servicis municipals.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València (Fundació d'Ocupació).
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre estudi sobre les necessitats de demanda del mercat laboral.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre controls a motoristes.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les instal.lacions del balneari Mar Blau, a Natzaret.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el contracte de concessió de gestió de la instal.lació esportiva municipal de Patraix.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per les Sres. Castillo i Soriano, del Grup Compromís, sobre empreses contractades per a realitzar serveis a la Regidoria de Joventut.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per les Sres. Castillo i Soriano, del Grup Compromís, sobre empreses contractades per a realitzar serveis a la Regidoria d'Esports.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per les Sres. Castillo i Soriano, del Grup Compromís, sobre empreses contractades per a realitzar serveis a la Regidoria de Benestar Social i Integració.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre les conseqüències de la retaxació de les finques núm. 58 i 59 del projecte d'expropiació del Parc de Capçalera.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre les conseqüències de la retaxació de la finca núm. 21 del projecte d'expropiació del Parc de Capçalera.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre el Pla Especial de Recollida d'Olis Usats.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la neteja de pintades.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias.
Contestada
0072 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre una plaça vacant al Conservatori José Iturbi.
Contestada
0073 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre lloguer places d'aparcament.
Contestada
0074 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato i el Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre habitatges municipals desocupats.
Contestada
0075 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la utilització de fusta de teca tropical en la passarel.la del Nou Pont de Fusta.
Contestada
0076 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre el camp de futbol del València, CF.
Contestada
0077 - PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la denominació d'un carrer del terme municipal d'Albuixec contigu amb València.
Contestada
0078 - PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la publicitat de l'adquisició d'entrades per als concerts de Falles, a través de la compra de determinada marca de cervesa.
Quedar assabentat