S'està cercant, espereu....

2012-01-27 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2012-01-27

Tornar

Plens:

Data:
27-01-2012
Hora:
10:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria enero (Exp 1/2012)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 de desembre de 2011.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 1157 a 1162, 591-G a 906-G, 167-S a 200-S, 2987-H a 4843-H, 746-P a 907-P, 405-U a 498-U, 488-C a 588-C, 186-M a 257-M, 434 -T a 505-T, 52-K a 63-K, 402-X a 504-X, 303-O a 375-O, 71-B a 101-B, 3013-W a 3732-W, 63-R a 89-R, 71-A a 79-A, 64-J a 75-J, 69-D a 79-D, 18-F al 21-F, 545-L a 616-L, 27-E a 31-E, 111-Q a 125-Q, 2530-Ñ a 3014-Ñ i 679-I a 828-I, corresponents al mes de desembre de 2011, a l'efecte del que estableix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 2, 9 i 16 de desembre de 2011, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de la designació dels membres del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic per cada un dels grups polítics municipals.
Quedar assabentat
0005 - ALCALDÍA.- Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2012 pel qual es designen les persones que integren el Consell Rector de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, a proposta dels grups polítics.
Quedar assabentat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I HABITATGE.- Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla Especial d'Ordenació del Passeig Marítim en l'àmbit de la M-1. (23/01/2012)
Expediente: E-03001-2007-000406-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte del Decret, dictat per la Sala de València, que declara conclòs el PO 1/245/2010 interposat per l'Agrupació d'Interés Urbanístic Camí Fondo del Grau de València contra Resolució de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge que va aprovar definitivament la Modificació del POGU en l'àmbit el Grau-Cocoters i PP Sector Grau. (24/01/2012)
Expediente: E-00501-2011-000039-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa desestimar la sol.licitud relativa al reconeixement de la bonificació del 95% sobre la quota de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres corresponent a l'obra de construcció d'edifici en l'Hospital General Universitari de València, situat a l'av. de les Tres Creus, 2. (24/01/2012)
Expediente: E-H4963-2011-500750-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al quart trimestre de 2011, sobre compliment de terminis, per al pagament de les obligacions municipals, previst als art. 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (24/01/2012)
Expediente: E-04906-2012-000002-00 - Quedar assabentat
0010 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar el text de l'Acord Laboral del Personal Funcionari al Servici de l'Ajuntament de València per als anys 2012-2015. (26/01/2011) Pendent dictamen.
Expediente: E-01101-2012-000087-00 - Aprovat
0011 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar el text del Conveni Col.lectiu de Treball del Personal Laboral al Servici de l'Ajuntament de València per als anys 2012-2015. (26/01/2012) Pendent dictamen.
Expediente: E-01101-2012-000088-00 - Aprovat
0012 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions adreçades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat, a favor de l'Institut de les Germanes del Sagrat Cor de Jesús i dels Àngels. (23/01/2012)
Expediente: E-01905-2012-000010-00 - Aprovat
0013 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions adreçades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de la Junta Provincial de València de l'Associació Espanyola Contra el Càncer. (23/01/2012)
Expediente: E-01905-2012-000011-00 - Aprovat
MOCIONS.-
0014 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, sobre cancel·lació del Gran Premi de Fórmula 1al circuït urbà de València.
Rebutjat
0015 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, sobre creació d'un registre de regals a càrrecs electes.
Rebutjat
0016 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, sobre abonament jove (infantil i escolar) en l'EMT.
Retirat
0017 - Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, del Grup Socialista, sobre un pla d'actuació per a la rehabilitació del Cabanyal.
Rebutjat
0018 - Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre el Pla de la Muralla.
Rebutjat
0019 - Moció subscrita pels portaveus dels Grups Socialista, Compromís i EUPV sobre el manteniment i neteja dels centres educatius d'infantil i primària del barri de Benimaclet.
Rebutjat
0020 - Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV sobre manteniment de les emissions de la Televisió Municipal de València.
Rebutjat
0021 - Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre eliminació del privilegi del cotxe oficial.
Rebutjat
0022 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís sobre retirada immediata del Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell.
Retirat
0023 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Calabuig i la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre adhesió al sistema arbitral de consum.
Expediente: E-00606-2012-000003-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita conjuntament pels senyors Calabuig i Sánchez, del Grup Socialista, sobre l'impost sobre els béns immobles i la participació dels governs locals en els ingressos de l'Estat.
Rebutjat
0025 - Moció subscrita conjuntament pels senyors Calabuig i Broseta perquè es destine el pressupost aprovat per a la Televisió Municipal de València a polítiques actives d'ocupació.
Rebutjat
0026 - Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre creació d'un protocol especial de neteja davant situacions especials.
Retirat
PREGUNTES.-
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre instal·lació d'estacions de Valenbisi al barri de Sant Marcel·lí.
Contestada
0028 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre alteració de l'ordre públic la nit de Reis.
Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, sobre les gestions entre l'Ajuntament i BBVA en relació amb els horts urbans de Benimaclet.
Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre problemes d'accessibilitat a l'EMT.
Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el projecte modificat del poliesportiu de Benimaclet.
Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre els centres d'activitats de Nou Moles, Benicalap i Patraix.
Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el Pla d'Inclusió Social 2006-2010.
Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre situació d'obres finançades a càrrec del Pla E.
Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre execució de les obres aprovades a càrrec del Pla Confiança.
Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre neteja dels carrers l'any 2012.
Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre situació de la contracta de neteja dels col·legis municipals.
Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el manteniment de parcs i jardins.
Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre habitatges de propietat municipal que es troben buits.
Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre el projecte modificat dels jardins de Montfort.
Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, sobre l'Agència Municipal de la Bici.
Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, sobre ubicació de solars per a centres educatius d'iniciativa social (CIS).
Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la Hipoteca Jove.
Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la construcció d'una residència per part de la Fundació Ajuda al Desvalgut, que presideix la Sra. Esther Koplowitz.
Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, en relació amb el Centre Cultural la Rambleta.
Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre punts hidrants propers al CEIP Teodor Llorente.
Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre els expedients de responsabilitat patrimonial.
Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, en relació amb la Cavalcada de Reis.
Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, en relació amb el Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València.
Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre els accessos a Benimàmet.
Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre les acciones realitzades en Innovació i Societat de la Informació.
Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre les accions realitzades per la Delegació de Turisme.
Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Viver Municipal d'Empreses.
Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre aplicació de la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència l'any 2011.
Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre equipament esportiu recreatiu del Pla de Reforma Interior de l'entorn de la Piscina Olímpica.
Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre les instal·lacions reductores d'olors a la depuradora de Pinedo i molèsties als veïns.
Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre poda d'arbres al carrer del Dr. Modesto Cogollos.
Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre presumptes regals a l'alcaldessa.
Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la façana de la Llotja.
Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre control en el seguiment de la finalització i lliurament dels centres socials.
Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el conveni de col·laboració subscrit entre la Fundació VEO i la Regidoria de Joventut.
Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el pagament de les despeses del Gran Premi de Fórmula 1.
Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la presentació del Pla Estratègic 2012-2015 de Turisme València.
Contestada
PRECS I PREGUNTES.-
0064 - Pregunta formulada per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el motiu pel qual no ha estat convocada la Comissió de Progrés Humà i Desenrotllament Sostenible.
Contestada
0065 - Prec formulat pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre la convocatòria del Consell Social de la Ciutat.
Quedar assabentat
0066 - Pregunta formulada per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la constitució de la Comissió per a l'elaboració d'una Ordenança sobre seguretat ciutadana.
A contestar en pròxima sessió
DESPATX EXTRAORDINARI.-
0067 - VICEALCALDIA.- Proposa designar consellers generals titular i suplent representants de l'Ajuntament de València a l'Assemblea General de la Caja de Ahorros de Badajoz.
Expediente: E-00401-2011-000033-00 - Aprovat