S'està cercant, espereu....

2011-10-28 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2011-10-28

Tornar

Plens:

Data:
28-10-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria octubre (Exp 31/2011)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de les sessions ordinària i extraordinària de 30 de setembre de 2011.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les Resolucions núm. 1142 al 1145, 135-G al 289-G, 62-S al 91-S, 992-H al 1618-H, 415-P al 503-P, 147-U al 238-U, 130-C al 232-C, 68-M al 113-M, 177-T al 238-T, 31-K al 34-K, 163-X al 209-X, 96-O al 171-O, 19-B al 33-B, 934-W al 1783-W, 9-R al 20-R, 40-A al 46-A, 20-J al 29-J, 13-D al 26-D, 11-F al 14-F, 193-L al 309-L, 10-E al 17-E, 34-Q al 71-Q, 799-Ñ al 1388-Ñ i 268-I al 373-I, corresponents al mes de setembre de 2011. Tot això, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 29 de juliol i 9, 16 i 23 de setembre de 2011, a l'efecte del que establix l'art. 46.2. apartat e) de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions núm. 1147, 1148 i 1149, de 17 d'octubre de 2011, de nomenament de vocals en les Juntes Municipals d'Abastos, Trànsits i Marítim.
Quedar assabentat
0005 - VICEALCALDIA.- Proposa designar vocals titular i suplent de la Junta Rectora de la Fundació Esportiva Municipal i nomenar un nou membre del Consell d'Administració d'Emivasa.
Expediente: E 00401 2011 000029 00 - Aprovat
0006 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació del PGOU de València per a GSP-1 Av. de les Corts Valencianes i el Text Refós del PGOU Dotacions Esportives, en execució de la Sentència núm. 1226, de 9 de juny de 2011, de la Sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa del TSJCV. (24/10/2011)
Expediente: E 03001 2008 000030 00 - Aprovat
0007 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rebutjar motivadament l'Alternativa Tècnica formulada per Hogarval, SL, per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Camí de Montcada, en execució de la Sentència del Tribunal Suprem de 3 de juny de 2011 (recurs de cassació núm. 3288/2007). (24/10/2011)
Expediente: E 03001 2002 000329 00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per PROARA Promotores Aragoneses, SA, contra l'acord plenari de 29 d'abril de 2011, pel qual s'imposa a la dita mercantil, urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada Guillem d'Anglesola, una penalitat. (24/10/2011)
Expediente: E 03001 2011 000040 00 - Aprovat
0009 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca en els seus mateixos termes la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que declara que és procedent el recurs de cassació interposat per este Ajuntament contra la Sentència de la Sala de València i estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 2/276/06 interposat pel Sr. Juan Ramón Ferrer Mateo contra acord plenari que va aprovar el Pressupost Municipal per al 2006. (25/10/2011)
Expediente: E 00501 2006 000190 00 - Aprovat
0010 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de l'Acte, dictat per la Sala de València, pel qual s'estimen les al.legacions prèvies formulades per este Ajuntament i es declara la inadmissibilitat del recurs PO 2/996/2010 interposat per l'Advocacia de l'Estat contra acord plenari pel qual es va aprovar provisionalment el Pressupost General Municipal i la Plantilla de Personal per a l'exercici 2010. (25/10/2011)
Expediente: E 00501 2010 000300 00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de 2011 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (25/10/2011)
Expediente: E 04906 2011 000017 00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2011. (25/20/2011)
Expediente: E 04301 2011 000021 00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 4a Modificació de Crèdits Extraordinaris/Suplements de Crèdit de 2011. (25/10/2011)
Expediente: E 05501 2011 000062 00 - Aprovat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 5a Modificació de Crèdits Extraordinaris/Suplements de Crèdit de 2011. (25/10/2011)
Expediente: E 05501 2011 000064 00 - Aprovat amb esmenes
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 7a Relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit i obligacions de 2011. (25/10/2011)
Expediente: E 05501 2011 000065 00 - Aprovat
0016 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol.licitud d'autorització de compatibilitat. (25/10/2011)
Expediente: E 01101 2011 001942 00 - Aprovat
0017 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar la dissolució del Patronat Municipal de Vivendes per a Funcionaris de l'Ajuntament de València. (25/10/2011)
Aprovat
0018 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar la Memòria de la Gestió Municipal del 2010. (25/10/2011)
Expediente: E 00401 2011 000002 00 - Aprovat
0019 - MEDI AMBIENT I DESENROTLLAMENT SOSTENIBLE. Proposa modificar els Estatuts de les Fundacions de Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge i refondre ambdós entitats. (24/10/2011)
Expediente: E 04001 2011 000583 00 - Aprovat
0020 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Ribó i les Sres. Castillo i Soriano, del Grup Compromís, pel que fa a les mesures per a evitar els desnonaments per motius econòmics i la implantació d'un parc públic de lloguer social.
Expediente: E 00606 2011 000033 00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre recuperació del patrimoni arquitectònic del barri de Benicalap.
Rebutjat
0022 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el canvi de nom dels carrers amb referències a la dictadura franquista.
Rebutjat
0023 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de la llicència i les instal.lacions de la fàbrica Moyresa-Bunge Ibérica.
Expediente: E 00606 2011 000034 00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre la rehabilitació del Reial Col.legi de l'Art Major de la Seda.
Retirat
0025 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament per tots els grups polítics municipals sobre horts urbans en el sector de Benimaclet est.
Expediente: E 00606 2011 000035 00 - Aprovat
0026 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Grups Socialista, Compromís i EUPV a l'objecte d'instar el Consolat dels Estats Units perquè continue les actuacions que calga davant el seu govern per tal que facilite els tràmits burocràtics als familiars del col.lectiu de ciutadans cubans empresonats als EUA coneguts com Els Cinc.
Expediente: E 00606 2011 000036 00 - Aprovada proposta alternativa
0027 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sánchez, del Grup Socialista, pel que fa a l'Impost sobre el Patrimoni.
Rebutjat
0028 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, que proposa incloure els equipaments necessaris per a la ciutat als Pressuposts de la Generalitat Valenciana.
Rebutjat
0029 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sarrià, del Grup Socialista, sobre conclusió de la línia 2 de Metrovalència.
Expediente: E 00606 2011 000037 00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, pel que fa al recinte monumental de les Sitges de Burjassot.
Contestada
0031 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre goteres en l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
Contestada
0032 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, en relació amb el manteniment del pont de les Flors.
Contestada
0033 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la neteja dels carrers.
Contestada
0034 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre les excavacions arqueològiques del carrer de Ruaya.
Contestada
0035 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les despeses de manteniment del Gran Premi de Fórmula 1 d'enguany.
Contestada
0036 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre accessibilitat del barri de Malilla.
Contestada
0037 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les alqueries de Voro, a Marxalenes, i camí de les Barraques de Lluna, a Benicalap.
Contestada
0038 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV sobre els centres de servicis socials de Benicalap, Nou Moles i Patraix.
Contestada
0039 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre nou ús partidista de la web municipal.
Contestada
0040 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la Junta Arbitral Local de Consum.
Contestada
0041 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre el dictamen de l'Assessoria Jurídica pel que fa a la mercantil Bunge Ibérica, SA.
Contestada
0042 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Monestir de Sant Miquel dels Reis.
Contestada
0043 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el canvi de denominació de l'estació Joaquín Sorolla.
Contestada
0044 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el pagament dels endarreriments pels servicis extraordinaris efectuats per la Policia Local i el Cos de Bombers.
Contestada
0045 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el tancament de diverses bases de la grua municipal.
Contestada
0046 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre les rondes de circumval·lació de la ciutat.
Contestada
0047 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre l'aparcament públic de la plaça de Viriat, a Velluters.
Contestada
0048 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre l'alienació de places d'aparcament en subsòl públic.
Contestada
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre les ajudes d'emergència en els centres municipals de serveis socials.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el Parc Lineal i el soterrament de les vies del Metro a Benimàmet.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre instal.lacions esportives al barri de Benimaclet.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'ampliació del Museu de Belles Arts Sant Pius V.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre informe tramés per l'Alcaldia a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la línia financera de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) denominada Entitats Locals 2011.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos recaptats per via executiva.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre actuacions de la Regidoria d'Ocupació i Projectes Emprenedors 2011.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Centre d'Estratègies i Desenrotllament de València (CEiD).
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre estudi de suport als emprenedors.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el personal del Servici d'Ocupació i Projectes Emprenedors.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Centre de Formació i Ocupació situat al carrer dels Lleons.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre homologació al valencià de la guia de carrers de la ciutat.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Prec formulat in voce per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, pel que fa a l'acord adoptat per la Comissió de Progrés Humà i Seguretat Ciutadana sobre la violència contra les dones.
Quedar assabentat
0063 - PREGUNTES.- Prec formulat in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, per a que es done compte al Ple de l'informe sol.licitat per éste a l'Assesoria Jurídica el 26 de febrer de 2010, relatiu a Bunge Ibérica, SA.
Quedar assabentat
0064 - PREGUNTES.- Prec formulat in voce per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, pel que fa a les preguntes formulades davant la Comissió de Progrés Humà i Seguretat Ciutadana, que no ha estat convocada.
Quedar assabentat
0065 - JUNTA DE PORTAVEUS.- Proposta de modificació organitzativa.
Expediente: E 00401 2011 000030 00 - Aprovat
0066 - INNOVACIÓ I FORMACIÓ PER A LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la constitució de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenrotllament i la Innovació Urbana i facultar a la regidora-delegada d'Innovació i Formació per a la Innovació, Sra. Beatriz Simón Castellets, per a realitzar totes les gestions necessàries per a la constitució de la Fundació.
Expediente: E 00202 2011 000016 00 - Aprovat