S'està cercant, espereu....

2011-09-30 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2011-09-30

Tornar

Plens:

Data:
30-09-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sesión ordinaria septiembre (Exp 25/2011)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de les sessions ordinària i extraordinària de 29 de juliol de 2011.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les Resolucions núm. 108 al 1141, 32-G al 134-G, 5-S al 61-S, 151-H al 991-H, 46-P al 414-P, 11-U al 146-U, 1-C al 129-C, 1-M al 67-M, 3-T al 176-T, 2-K al 30-K, 33-X al 162-X, 8-O al 95-O, 3-B al 18-B, 184-W al 933-W, 1-R al 8-R, 1-A al 39-A, 2-J al 19-J, 1-D al 12-D, 3-F al 10-F, 2-L al 192-L, 2-E al 9-E, 45-I al 267-I, 12-Q AL 33-Q y 8-Ñ al 798-Ñ, corresponents als mesos de juliol i agost. Tot això, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de data 1, 8, 15 i 22 de juliol, als efectes del que estableix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions núm. 1142 i 1143, de 9 de setembre de 2011, sobre nomenament de vocals en la Junta Municipal d'Abastos.
Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA.- Proposa el nomenament de representants en òrgans de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Expediente: E 00606 2011 000029 00 - Aprovat
0006 - ALCALDIA.- Eleva la seua proposta i dels portaveus en relació amb el Corredor Mediterrani.
Expediente: E 00606 2011 000027 00 - Aprovat
0007 - SECRETARIA GENERAL DEL PLE.- Proposa accedir a una sol·licitud de compatibilitat per a activitat pública.
Expediente: E 00401 2011 000027 00 - Aprovat
0008 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del P.P. Sector PRR-3 Orriols. (26/09/2011)
Expediente: E 03001 2010 000089 00 - Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa iniciar el procés de participació pública i sotmetre a informació pública el Pla Especial de Protecció de l'Entorn del BIC Església i Monestir de Sant Vicent de la Roqueta. (26/09/2011)
Expediente: E 03001 2011 000086 00 - Aprovat
0010 - "URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament el document de ""Modificació del PEPRI del Barri del Mercat per a deixar sense efecte la Unitat d'Execució número 15, en l'àmbit de la plaça de la Mercé. (26/09/2011)
Expediente: E 03502 2011 000049 00 - Aprovat
0011 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar el recurs de reposició presentat per l'Agrupació d'Interés Urbanístic Bosseria, contra l'acord plenari de 25 de març de 2011 en el qual es fixava el valor de repercussió del sòl en el PAI de la UE 12 del PEPRI de Velluters. (26/09/2011)
Expediente: E 03502 2007 000215 00 - Aprovat
0012 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar definitivament el Reglament Orgànic del Ple. (27/09/2011)
Expediente: E 00401 2011 000018 00 - Aprovat
0013 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el compte de la corporació corresponent al exercici 2010 y dóna compte dels informes d'auditoria de l'Ajuntament de València, Gastos i Ingressos, corresponents a l'exercici 2010. (26/07/2011 y 27/09/2011)
Expediente: E 04301 2011 000009 00 - Aprovat
0014 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la sexta relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 2011. (27/09/2011)
Expediente: E 05501 2011 000057 00 - Aprovat
0015 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la tercera modificació del pressupost de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit de l'exercici 2011. (27/09/2011)
Expediente: E 05501 2011 000058 00 - Aprovat
0016 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500005 00 - Aprovat
0017 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500006 00 - Aprovat
0018 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació dels servicis d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500007 00 - Aprovat
0019 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500008 00 - Aprovat
0020 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació de servicis de sanitat. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500009 00 - Aprovat
0021 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500010 00 - Aprovat
0022 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Depòsit de mobles i altres objectes en els magatzems municipals. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500011 00 - Aprovat
0023 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici d'estadística municipal. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500012 00 - Aprovat
0024 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500013 00 - Aprovat
0025 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Servicis motivats per espectacles pirotècnics. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500014 00 - Aprovat
0026 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de celebració de bodes civils. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500015 00 - Aprovat
0027 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500016 00 - Aprovat
0028 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de mercats. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500017 00 - Aprovat
0029 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500018 00 - Aprovat
0030 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500019 00 - Aprovat
0031 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500023 00 - Aprovat
0032 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500024 00 - Aprovat
0033 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Instal·lació de quioscos en la via pública. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500025 00 - Aprovat
0034 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500026 00 - Aprovat
0035 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500027 00 - Aprovat
0036 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500028 00 - Aprovat
0037 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500029 00 - Aprovat
0038 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500030 00 - Aprovat
0039 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÓMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500031 00 - Aprovat
0040 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONOMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la supressió de l'Ordenança reguladora de les taxes pel servici municipal d'ajuda a domicili. (27/09/2011)
Expediente: E H4969 2011 500021 00 - Aprovat
0041 - PROGRÉS HUMÀ I SEGURETAT CIUDADANA.- Proposa concedir la medalla al sacrifici en el compliment del deure en la categoria de plata al Sr. José Miguel Merenciano Fabra, oficial de la Policia Local de València. (28/09/2011)
Expediente: E 01401 2011 000198 00 - Aprovat
0042 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la sol·licitud d'incoació i tramitació d'expedient per a la declaració com a Bé d'Interés Cultural de caràcter immaterial de les Falles de València. (26/09/2011)
Expediente: E 01904 2011 000541 00 - Aprovat
0043 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre la construcció del col·legi públic núm. 100 al barri de Russafa.
Rebutjat
0044 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la construcció d'un col·legi públic al barri de Russafa.
Rebutjat
0045 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre la construcció d'un centre docent d'educació infantil i primària en el solar del carrer de Puerto Rico.
Rebutjat
0046 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre l'augment de la taxa de fem aprovat per la Emtre.
Rebutjat
0047 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Calabuig i la Sra. Dolz, sobre la taxa per al servei metropolità de tractament i eliminació de residus urbans (TAMER).
Rebutjat
0048 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la creació de la Mesa de la Mobilitat Sostenible.
Rebutjat
0049 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la bici pública compartida amb els ajuntaments de l'Àrea Metropolitana.
Retirat
0050 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida, en relació amb la reforma constitucional.
Rebutjat
0051 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre l'escolarització del curs 2011-2012.
Retirat
0052 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la retirada del recurs d'inconstitucionalitat que qüestiona el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe.
Retirat
0053 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig, Ribó i Sanchis, dels Grups Socialista, Compromís i Esquerra Unida, sobre la retirada del recurs d'inconstitucionalitat que qüestiona el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe.
Rebutjat
0054 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sarrià, del Grup Socialista, sobre trasllat de la base de contenidors de Castellar-l'Oliverar.
Rebutjat
0055 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la Ordenança de Convivència Ciutadana que regula la utilització de l'espai públic per a l'oferiment i demanda de servicis sexuals.
Expediente: E 00606 2011 000028 00 - Aprovada proposta alternativa
0056 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre donar-li el nom de la Premi Nobel de la Pau Wangari Maathai a un jardí o un parc de la ciutat.
Rebutjat
0057 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre regulació de l'ús de la web de l'Ajuntament de València.
Rebutjat
0058 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, en relació amb les Bandes de Música.
Rebutjat
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació de la parcel·la escolar del carrer de Puerto Rico.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, en relació amb la modificació de competències i trasllat de personal de les juntes municipals de districte.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, en relació amb la reducció de servicis i personal de neteja dels treballadors de l'empresa FCC a la zona 2 de València.
Contestada
0062 - "PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, en relació amb la instal·lació de 5000 nous ""Pàrquings de Bici"".
Contestada
0063 - "PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, en relació amb el centre cultural i de creació contemporània ""Las Naves"" i rehabilitació de l'antiga fàbrica ""Harineras Levantinas"".
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la construcció d'un centre cívic al barri de Castellar-l'Oliverar.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la contaminació lumínica i estalvi.
Contestada
0066 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre imposició de penalitats per incompliment de convenis urbanístics.
Contestada
0067 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, en relació amb el sector urbanitzable Malilla Sup-6.
Contestada
0068 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre l'estat de les obres previstes en el conveni firmat amb la EPSAR.
Contestada
0069 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre liquidació d'imposts de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Contestada
0070 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre factures pendents de pagament.
Contestada
0071 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre l'equipament de la Policia Local.
Contestada
0072 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la situació d'inseguretat del barri de la La Font d'en Corts.
Contestada
0073 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre accés a la informació de la base de dades municipal.
Contestada
0074 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el pacte per a l'ocupació a la ciutat.
Contestada
0075 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, en relació amb el turisme a València.
Contestada
0076 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, en relació amb el funcionament de la Fundació per a la Innovació Urbana i Economia del Coneixement.
Contestada
0077 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre el Conveni de col·laboració amb el Consell de la Joventut de València.
Contestada
0078 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la paralització del procés d'adjudicació del servici de gestió, informació i animació juvenil als centres municipals de Joventut.
Contestada
0079 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, en relació amb la residència La Nostra Casa.
Contestada
0080 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre els programes per a dones que exercixen la prostitució.
Contestada
0081 - "PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la redacció del Pla Especial de Protecció de l'Entorn dels BIC ""Jardí Botànic de la Universitat de València"" i ""l'església de Sant Miquel i Sant Sebastià"" i titularitat, conservació i ús de l'Alqueria del carrer de Gaspar Bono.
Contestada
0082 - PREGUNTES.- Pregunta susbscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, en relació amb l'Alqueria del Moro.
Contestada
0083 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida, sobre la tramitació d'una nova contracta de poda.
Contestada
0084 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, en relació amb la modificació de competències i trasllat de personal de les juntes municipals de districte.
Contestada
0085 - Prec formulat pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, pel que fa a la convocatòria del Consell Escolar de la Ciutat.
Quedar assabentat
0086 - Prec formulat pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, pel que fa a la llicència d'obres d'ampliació del Museo Sant Pius V.
Quedar assabentat
0087 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Castillo, de Compromís, pel que fa a dos places vacants de l'Oficina de Traductors.
A contestar en pròxima sessió