S'està cercant, espereu....

2011-07-29 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2011-07-29

Tornar

Plens:

Data:
29-07-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
Sessión ordinaria julio (E 00606 2011 20)

Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de les sessions extraordinàries d'11 i 28 de juny de 2011.
Aprovat
0002 - ALCALDIA.- Dóna compte de les Resolucions núm. 2 al 16, 465-G al 1163-G, 131-S al 182-S, 2466-H al 6740-H, 699-P al 1350-P, 639-U al 1258-U, 223-C al 478-C, 1651-M al 3258-M, 357-T al 710-T, 285-X al 605-X, 120-O al 450-O, 23-B al 58-B, 1394-W al 2723-W, 35-R al 80-R, 40-A al 109-A, 111-J al 206-J, 17-D al 41-D, 11-F al 22-F, 333-L al 554-L i 13-E al 27-E, corresponents als mesos d'abril, maig i juny (fins al dia 11, data de constitució de la nova Corporació municipal resultant de les eleccions de 22 de maig de 2011). Així mateix, dóna compte de les Resolucions núm. 1 al 106, 1-X al 32-X, 1-W al 183-W, 1-U al 10-U, 1-T i 2-T, 1-S al 4-S, 1-Q a l'11-Q, 1-P al 45-P, 1-O al 7-O, 1-L, 1-K, 1-J, 1-I al 44-I, 1-H al 150-H, 1-G al 31-G, 1-F i 2-F, 1-E, 1-B i 2-B i 1-Ñ al 7-Ñ, corresponents al mes de juny de 2011 (des del dia 11). Tot això, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions núm. 107, de 17 de juny de 2011, sobre designació de la vicepresidència del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic, i núm. 110, de 21 de juliol del 2011, sobre designació de vocal i suplent en la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA.- Proposa ratificar la seua Resolució núm. 109, de 21 de juliol de 2011, per la qual es nomenen vocals en el Consell Rector del Consorci València 2007.
Aprovat
0005 - ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de data 1, 8, 15 i 29 d'abril, 6, 13, 20 i 27 de maig, i 3, 8, 22 i 24 de juny de 2011, als efectes del que estableix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0006 - ALCALDIA.- Dóna compte dels membres de les Comissions del Ple, del nomenament de presidents i vicepresidents i del seu règim de sessions.
Expediente: E 00401 2011 000019 00 - Quedar assabentat
0007 - ALCALDIA.- Moció subscrita conjuntament per l'Alcaldia-Presidència i els portaveus dels Grups Polítics municipals pel que fa a la convocatòria per mitjans telemàtics del Plenari municipal.
Aprovat
0008 - ALCALDIA.- Moció subscrita per l'Alcaldia-Presidència a l'objecte de mostrar el condol de la corporació per la defunció de qui va ser Advocat de la Ciutat, Sr. Néstor Ramírez Gómez.
Aprovat
0009 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació del PGOU pel que fa a la parcel.la ubicada entre els carrers Rafael Alberti, Serra Calderona, Metge Pediatre Jorge Comín i Pío Baroja, en el barri de Campanar. (25/07/2011)
Expediente: E 03001 2011 000037 00 - Aprovat
0010 - URBANISME, QUALITAT URBANA Y VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació núm. 1 del Pla de Reforma Interior de Millora Camí Fondo del Grau. (25/07/2011)
Expediente: E 03001 2010 000074 00 - Aprovat
0011 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa imposar a la mercantil Firmus, SL, urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Brasil-Navarro Cabanes, la penalitat per la demora en l'acreditació de l'abonament de les indemnitzacions corresponents. (25/07/2011)
Expediente: E 03001 2010 000017 00 - Aprovat
0012 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari de 30 de novembre de 2007 d'aprovació del Programa d'Actuació Integrada i el Pla de Reforma Interior Castellar-Benicàssim. (25/07/2011)
Expediente: E 03001 2004 000031 00 - Aprovat
0013 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari de 30 de novembre de 2007 d'aprovació del Programa d'Actuació Integrada i el Pla de Reforma Interior Castellar-Benicàssim. (25/07/2011)
Expediente: E 03001 2004 000031 01 - Aprovat
0014 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa autoritzar a la mercantil Actuacions Urbanes de València, Societat Anònima Municipal (AUMSA), la realització de totes les actuacions previstes en el projecte del Nou Pont de Fusta que s'emmarquen en l'entorn de la palmera washingtonia robusta, amb subjecció a les consideracions del Servici de Jardineria. (25/07/2011)
Expediente: E 01801 2009 002477 00 - Aprovat
0015 - URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el Pla Tècnic d'Implantació (PTI) per a una xarxa wifi en les pedanies de Castellar-l'Oliverar i Forn d'Alcedo, proposat per l'entitat mercantil Vadovice Interactiva, SL, amb una previsió de huit emplaçaments en sòl urbà. (25/07/2011)
Expediente: E 03501 2011 000240 00 - Aprovat
0016 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic del Plenari, amb les esmenes dictaminades favorablement. (26/07/2011)
Expediente: E 00401 2011 000018 00 - Aprovat
0017 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al segon trimestre de 2011 pel que fa al compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (26/07/2011)
Expediente: E 04906 2011 000013 00 - Quedar assabentat
0018 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de Tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de juny de 2011. (26/07/2011)
Expediente: E 04301 2011 000016 00 - Quedar assabentat
0019 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits de 2011. (26/07/2011)
Expediente: E 05501 2011 000048 00 - Aprovat
0020 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3a Modificació del tipus suplement de crèdit finançat amb el remanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2010 de l'Organisme Autònom Consell Agrari Municipal de València. (26/07/2011)
Expediente: E 05101 2011 000018 00 - Aprovat
0021 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que declara haver-hi lloc al recurs de cassació interposat per Hogarval, SL, contra Sentència de la Sala de València dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2/465/03, que anul.la i estima en part el contenciós que declara la nul.litat de l'acord plenari que va refusar l'Alternativa Tècnica presentada per la recurrent per al desenvolupament d'una actuació integrada en l'àmbit del camí de Montcada. ( 26/07/2011)
Expediente: E 00501 2003 000266 00 - Aprovat
0022 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca la Sentència, dictada per la Sala de València, estimatòria del recurs contenciós administratiu núm 1/1139/06, interposat per Expogrupo, SA, i Gran Hotel Crystal Palace, SA, contra Decret del Consell núm. 134/06, que va declarar Bé d'Interés Cultural -amb categoria de jardí històric- el Jardí Botànic de la Universitat; i quede assabentada de la mateixa en tant que desestima el contenciós núm. 1/1171/06, interposat per la Coordinadora Cívica Salvem el Botànic, tenint en compte que la Sentència de la Sala ha sigut confirmada pel Tribunal Suprem. (26/07/2011)
Expediente: E 00501 2007 000305 00 - Aprovat
0023 - HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de València, que acorda no admetre el recurs contenciós administratiu núm. 1/1605/05, interposat per la Federació d'Associacions de Veïns de València contra Resolució del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per la qual es va aprovar definitivament la Modificació del PGOU de València, Dotacions Esportives. (26/07/2011)
Expediente: E 00501 2010 000686 00 - Quedar assabentat
0024 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar la sol.licitud d'autorització de comptabilitat per a activitat privada. (21/07/2011)
Expediente: E 01101 2011 000842 00 - Aprovat
0025 - ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra acord plenari de 25 de març de 2011, desestimatori de sol.licitud de compatibilitat. (21/07/2011)
Expediente: E 01101 2011 000221 00 - Aprovat
0026 - MEDI AMBIENT I DESENROTLLAMENT SOSTENIBLE.- Proposa modificar els Estatuts de la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic. (25/07/2011)
Expediente: E 08001 2011 000008 00 - Aprovat
0027 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa la substitució de membres del Consell Escolar Municipal de València. (25/07/2011)
Expediente: E 02101 2011 000946 00 - Aprovat
0028 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2012, que seran el dia 5 d'abril, Dijous Sant, en substitució del 22 de gener, Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat de València, i 16 d'abril, Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana. (25/07/2011)
Expediente: E 01904 2011 000432 00 - Aprovat
0029 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del torero Sr. Enrique Ponce Martínez.
Expediente: E 01905 2010 000107 00 - Aprovat
0030 - CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor del Reial Col.legi del Corpus Christi.
Expediente: E 01905 2011 000136 00 - Aprovat
0031 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre adhesió al manifest Sí al valencià.
Rebutjat
0032 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Calabuig i la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre restitució de l'antic Hospital La Fe.
Rebutjat
0033 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, sobre el 5t aniversari de l'accident del Metro de València.
Expediente: E 00606 2011 000023 00 - Aprovada proposta alternativa
0034 - MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre escolarització del curs 2011-2012.
Rebutjat
0035 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre l'ús de les instal.lacions escolars de la ciutat per a la conciliació laboral i familiar.
Rebutjat
0036 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre projecte de recuperació de l'espai públic de l'entorn de La Llotja.
Expediente: E 00606 2011 000022 00 - Aprovada proposta alternativa
0037 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, que proposa retirar el títol d'alcalde honorari de la ciutat de València a Francisco Franco.
Rebutjat
0038 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida del País Valencià, sobre utilització dels cotxes oficials.
Rebutjat
0039 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Albert, del Grup Esquerra Unida del País Valencià, sobre accés a la informació i noves tecnologies.
Retirat
0040 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup Esquerra Unida del País Valencià, sobre el Pla Horitzó 2010 i la seguretat en el Metro.
Expediente: E 00606 2011 000023 00 - Aprovada proposta alternativa
0041 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida del País Valencià, que proposa sol.licitar al Govern d'Espanya la modificació de la Llei Hipotecària.
Rebutjat
0042 - MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup Esquerra Unida del País Valencià, sobre educació plurilingüe.
Rebutjat
0043 - MOCIONS.- Moció subscrita per la delegada de Benestar Social i Integració, Sra. Torrado, que proposa sol.licitar la participació de l'Ajuntament de València en la convocatòria dels Premis Reina Sofía.
Expediente: E 02201 2011 006077 00 - Aprovat
0044 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre compliment del Reglament sobre l'ús del valencià.
Rebutjat
0045 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre commemoració del 5è aniversari de l'accident de Metro de València i compliment de les conclusions de la comissió parlamentària especial d'investigació de l'accident de Metro de 3 de juliol de 2006.
Expediente: E 00606 2011 000023 00 - Aprovada proposta alternativa
0046 - MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, per mitjà de la qual proposa que el Ple municipal es posicione a favor de la laïcitat en l'Estat espanyol.
Rebutjat
0047 - MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, per mitjà de la qual proposa l'adopció d'un Pla d'estímul de creació d'empreses de base tecnològica.
Rebutjat
0048 - MOCIONS.- Moció conjunta subscrita pels portaveus dels Grups Popular i Socialista, Srs. Grau i Calabuig, per mitjà de la qual proposen sol.licitar a l'Ajuntament de Madrid que designe la ciutat de València com a subseu en la modalitat de Vela dels Jocs Olímpics i Paralímpics de l'any 2020.
Expediente: E 00606 2011 000024 00 - Aprovat
0049 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la situació de l'entorn del Jardí Botànic.
Contestada
0050 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la plantilla de la Policia Local.
Contestada
0051 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la data d'obertura del Centre de Dia per a Persones Majors Dependents, ubicat en l'Alqueria de la Puríssima.
Contestada
0052 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'Hotel d'Associacions Juvenils.
Contestada
0053 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la paralització de les obres de l'estació de bombeig de Cantarranas.
Contestada
0054 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre l'apuntalament de la nau industrial de la Farinera.
Contestada
0055 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre les obres a càrrec d'agents urbanitzadors finançades per l'Ajuntament a càrrec dels Plans E del Govern Central.
Contestada
0056 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Gran Premi d'Europa de Fórmula 1.
Contestada
0057 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'aplicació de la Llei d'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.
Contestada
0058 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Finestreta Única Empresarial.
Contestada
0059 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el programa La Dipu et Beca.
Contestada
0060 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre els plans integrals d'ocupació.
Contestada
0061 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre els plans especials de protecció dels béns d'interés cultural i els seus entorns.
Contestada
0062 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre la concessió d'ajudes de l'Agència Valenciana de l'Energia.
Contestada
0063 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre les factures pendents de cobrament.
Contestada
0064 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la liquidació d'imposts de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i entitats mercantils.
Contestada
0065 - PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'Oficina de Vivenda Jove.
Contestada
0066 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional sobre la violència contra les dones.
Aprovat