La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

JULIA CLIMENT MONZÓ

 

Julia Climent Monzó

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Popular.
Vocal de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Vocal titular de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 65.353,12

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 202 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 206 Kb).

Declaració (pdf 121 Kb)

BIOGRAFIA

Nascuda a València el 14 de gener de 1972, casada i mare de dos filles. És llicenciada en Dret, especialitat Dret Públic, per la Universitat de València. Té formació de postgrau en Institucions i Polítiques de la Unió Europea en la mateixa universitat i en Direcció i Gestió d'Entitats sense Ànim de Lucre per l'Escola de Negocis INEDE.

Compta amb àmplia experiència, tant en el sector privat (entitats representatives de sectors empresarials), com en diferents departaments de l'Administració pública europea i autonòmica (indústria, innovació, educació i cultura) que han possibilitat el seu desenvolupament professional en àmbits com les relacions institucionals, la coordinació de projectes i la gestió pública juridicoadministrativa.

Molt sensibilitzada amb l'art i la cultura en general i, de manera especial, amb la defensa i la posada en valor de les ensenyances artístiques. En la seua última etapa professional ha desenvolupat projectes relacionats amb l'actualització del sistema educatiu, centrats en l'impuls de capacitats formatives de futur com la versatilitat, el dinamisme, la creativitat i la innovació.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf. 221 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret (pdf. 467 kb)

DADES DE CONTACTE

Plaça Ajuntament, 1, 3a Planta. València C.P. 46002

Teléfono: 96.208.51.88 - 96.352.88.19

E-mail:
jclimentm@valencia.es

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010724520881
Twitter:
https://twitter.com/julia29787513
Instagram:
https://www.instagram.com/juliaclimentmonzo

Registre de Viatges

Viatges