La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

ELISA VALÍA COTANDA

 

Elisa Valía Cotanda

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Socialista.
Octava Tinenta d'Alcalde.
Regidora Delegada de Cicle Integral de l'Aigua.
Regidora Delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal.
Regidora Delegada de Transparència i Govern Obert.
Vocal titular en l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (EMSHI).
Vocal suplente en l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).
Vocal de la Junta Local de Protecció Civil.
Vocal de la Fundació de la CV Observatori del Canvi Climàtic.
Vocal Junta Rectora de l'Org. Autòn. Universitat Popular.
Representant en la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Representant en la Comissió de Desembalssament del Xúquer.
Representant en la Comissió Territorial del Xúquer.
Representant en la Junta d'Explotació del Sistema Xúquer-Alarcón-Contraras-Tous.
Representant en l'Assemblea General Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria.
Representant en la Junta de Govern de la Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Túria.
Representante en la Assemblea General Comunitat d'Usuaris d'Abocaments de la Conca del Carraixet.
Representant en la Junta d'Explotació del Sistema Túria.
Representant en la Comissió de Desembalssament del Túria.
Copresidenta i representant en la Comissió Mixta de Seguiment EPSAR-Ajuntament.
Representant en la Comissió Mixta EMSHI-Ajuntament de València.
Vicepresidenta del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA).
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana de Aigües (EMIVASA).
Representant de l'Ajuntament en l'Assamblea General de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació de la FEMP.
Presidenta del Consell Social de la Ciutat de València.
Representant en el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
Representant suplent en la Comissió Executiva de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.

DECLARACIONS DE BÉNS, DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 79.991,85 €

Declaració de béns, drets patrimonials i dades tributàries:

BOP 03.07.2019 (pdf 200 Kb) BOP 08.07.2019 (pdf 199 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 218 Kb). BOP 11.08.2020 (pdf 218 Kb).

BOP 04.03.2022 (pdf 121 Kb)

BIOGRAFIA

Vaig nàixer a València el 1983. Sóc arquitecta per la Universitat Politècnica de València i tinc un màster executiu per l'Escola d'Organització Industrial i un màster en Estudis Internacionals i de la Unió Europea per la Universitat de València.

Des de 2010 he desenvolupat la meua activitat professional en el camp de l'arquitectura i l'urbanisme en projectes de rehabilitació, planejament urbanístic i d'assessorament a entitats locals en la definició del desenvolupament urbà en l'àmbit europeu. Des de 2014 fins a la meua incorporació com a regidora he centrat la meua activitat a la Universitat de València en el desenvolupament de polítiques públiques en l'àmbit europeu en el marc de més de vint projectes de R+D+I finançats per la Comissió Europea.

Els últims anys he prestat assessorament a empreses per al desenvolupament d'activitats R+D+I en l'àmbit europeu, especialment en àmbits com l'accessibilitat i el disseny universal, així com en la definició d'estratègies per a captar fons europeus en diferents programes. A més, des de 2017 sóc avaluadora de projectes R+D+I per a la Comissió Europea i consultora internacional d'innovació per a empreses i entitats europees.

He sigut secretària general de l'Agrupació Russafa-Pobles del Sud del PSPV-PSOE entre 2012 i 2018 i vocal de la Junta Municipal de Russafa pel PSPV-PSOE entre 2013 i 2015.
Presidenta de la Junta Municipal de Trànsits.
Vicepresidenta de la Junta Municipal de Pobles del Nord.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 215 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Certificat Arquitectura (pdf. 168 kb) Màster Executive Innovation(pdf. 109kb) Màster Universitari en Estudis internacionals i de la U.E.(pdf. 424kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085363 - 962085365
c/ Amadeu de Saboia, 11-2a planta-pati A

E-mail:
participacioitransparencia@valencia.es

REGISTRE DE VIATGES

Viatges realitzats