La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

Mª JOSÉ FERRER SAN SEGUNDO

 

María José Ferrer San Segundo

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidora del Partit Popular.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Vocal Titular en el Patronat de la Fundació de la CV per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (InnDEA)-Las Naves.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 70.160,30

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 199 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 199 Kb)

Declaració (pdf 232 Kb).

BIOGRAFIA

Vaig nàixer a València. Convisc amb la música des dels 6 anys i durant molt de temps vaig créixer convençuda que seria la meua dedicació professional. Als 17 era violinista de la Jove Orquestra de Cambra d'Espanya i disfrute també amb altres instruments com el piano o la guitarra.

Vaig compaginar la formació musical amb la llicenciatura en Dret en la Universitat de València, on posteriorment em vaig doctorar amb la tesi La obligación negativa. És una de les publicacions de què sóc autora, en l'àmbit del dret privat; així mateix, en el camp del dret públic, també sóc Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració.

He exercit com a advocada civilista durant tres dècades, col·legiada en l'ICAV, de la Junta de Govern del qual he format part; com a professora associada de Dret Civil en la Universitat de València des que tenia 25 anys, i com a analista política (columnista, contertuliana i conductora-directora de programes de debat) en diversos mitjans de comunicació: premsa escrita, ràdio i televisió.

Des de sempre he tingut vocació pública, per inquietud i perquè crec que és positiu dedicar un temps de la vida a aportar la nostra experiència i empatia al bé comú. O almenys, intentar-ho. Per això, després de 30 anys d'activitat professional i acadèmica, i d'intensa implicació en la societat civil valenciana, no m'ho vaig pensar dos vegades quan en 2015, sent encara independent, vaig rebre la proposta d'integrar-me en la candidatura del PPCV a Les Corts, on he sigut feliç i he estat compromesa com a diputada i portaveu de Justícia durant la passada legislatura. I espere seguir sent-ho en els pròxims quatre anys com a regidora de l'Ajuntament de València. La nostra ciutat de mar i de llum. Les meues paraules preferides.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 132 Kb)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Llicenciatura en Dret (148 kb) Doctora en Dret (330 kb) Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració (302 kb) Curs d'advanced english (54 kb)Curs d'arbitratge (2920 kb) Curs d'especialització en arbitratge (2922 kb) Curs de mediació concursal (2753 kb) Curs d'especialització mediació Civil-Mercantil (2366 kb) Grau Mitjà de valencià (667 kb)

DADES DE CONTACTE

Plaça Ajuntament, 1, 3a Planta. València C.P. 46002

Teléfono: 96.208.51.88 - 96.352.88.19

E-mail:
mjferrers@valencia.es

Facebook:
https://www.facebook.com/eva.sanchez.37266
Twitter:
https://twitter.com/MJFSanSegundo
Instagram:
https://www.instagram.com/@mjfss
Linkedin:
https://es.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-jos%C3%A9-ferrer-de-san-segundo-mjfss-a8013b44

Registre de Viatges

Viatges