La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

Giuseppe GREZZI

 

Giuseppe Grezzi

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Grup Municipal Compromís.
Nové Tinent d'Alcalde.
Coordinador General de l'àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
Regidor Delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures de Transport Públic.
Regidor Delegat de Platges.
Regidor Delegat de Qualitat Acústica i de l'Aire.
Vicepresident tercer de la Junta Local de Protecció Civil.
Vocal titular Patronat Fund. C.V. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA-Las Naves).
Vocal suplent de l'Org. Autòn. Parcs i Jardins i Escola de Jardineria i Paisatge.
Vocal de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos y Orquestra de València.
Representant en el Comité Assessor en Matèria de Política i Gestió Aeroportuària de València.
Representant en la Red Civinet España y Portugal.
Representant en la Red de Ciudades que Caminan.
Representant en la Red de Ciudades por la Bicicleta.
Representant en la Red Endurance European SUMP-network.
Vocal del Patronat de la Fundació de la CV Observatori Valencià del Canvi Climàtic.
President del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports de València, SA (EMT, SA).
Membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, SA (AUMSA).
Vocal del Consell Rector del Consorci València 2007.
Membre del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Representant en el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
Representant en la Comissió Executiva de l'Autoritat del Transport Metropolità de València.
President de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Vocal titular de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 78.423,38

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 253 Kb) BOP 26.03.2020 (pdf 219 Kb)BOP 23.03.2021 (pdf 219 Kb)

ESTUDIS

Diploma de Pèrit Informàtic, en Institut Tècnic Basilio Focaccia de Salern.
A més ha cursat estudis d'Enginyeria en la Universitat de Salern i Filologia en la Universitat de Bolonya.

BIOGRAFIA

En València des de juliol de 2000, en l'esfera social i política ha sigut soci fundador d'EcoVida Coop., entitat organitzadora de les 3 primeres edicions de la Fira de l'Ecologia i el Medi Ambient ; i col·laborador de Carles Arnal, diputat d'Els Verds en Les Corts, des del 2004 a 2007, amb qui va impulsar des del seu vessant ecologista la fundació de Coalició Compromís.
Actiu en moviment socials i polític (Compromís pel Territori, Acció pel Clima, València Amb Bici, etc…), en la legislatura 2011-2015 va ser portaveu de VerdsEquo i assessor del grup municipal de Compromís en l'Ajuntament especialitzat en mobilitat i espai públic.

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 11,8 Kb)

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA


Perit industrial (pdf 5,7 mb.).EOI elemental angles (Pdf. 48 kb).EOI elemental español (pdf. 69 Kb).EOI elemental italià (pdf. 66 Kb).Ponent en reunió tècnica sobre calitat de l'aire (pdf 2,1 mb.).

 

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 96.352.54.78 Extensions: 5335/5312/5309
C/ Amadeu de Savoia, 11. Pati A, 3r pis - 46010
E-mail: mobilitatsostenible@valencia.es, aireiplatges@valencia.es

Facebook: https://www.facebook.com/Giuseppe-Grezzi-JoambRib%C3%B3-126197860766653
Twitter: https://twitter.com/giuseppegrezzi
Instagram: https://www.instagram.com/giuseppegrezzi

Informació addicional