2021-04-16 - València

null 2021-04-16

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
16-04-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE ABRIL DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i urgent i ordinària que van tindre lloc els dies 6 i 9 d'abril de 2021, respectivament.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 339/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000117-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 345/20, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000116-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 274/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació i devolució d'ingressos indeguts per liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2021-000118-00 - Quedar assabentat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0005 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació d'una parcel·la situada al carrer de Serrano Flores.
Expediente: E-03103-2015-000051-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de substitució de balisa del pont de l'Assut de l'Or i inspecció del sistema d'anticaigudes i del parallamps.
Expediente: E-03401-2020-000495-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Ramon de Rocafull.
Expediente: E-03910-2018-005765-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar una renúncia a l'ajuda municipal al lloguer 2020.
Expediente: E-03910-2020-000126-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0009 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2020-000598-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0010 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al pagament de la cessió d'ús d'espais al Palau de les Arts Reina Sofia.
Expediente: E-01601-2021-000019-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la realització, muntatge, manteniment i desmuntatge d'un betlem artístic al Saló de Cristall de l'Ajuntament.
Expediente: E-01904-2020-001047-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al desplaçament intern d'una escultura de la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: E-02001-2021-000299-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures del servici de menjador escolar al col·legi municipal Profesor Santiago Grisolía.
Expediente: E-02101-2018-000439-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del xec escolar per al curs 2021-2022.
Expediente: E-02101-2021-000051-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0015 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de cinquanta-huit subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics tradicionals valencians.
Expediente: E-01911-2021-002755-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02310-2018-000078-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Red de Ciudades por la Agroecología en concepte de quota anual 2021.
Expediente: E-02310-2019-000120-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar preus contradictoris de l'obra 'Rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament en camí de les Cases de Bàrcena, 63'.
Expediente: E-02310-2019-000162-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar les bases de la convocatòria de concessió d'autoritzacions per a exercir la venda no sedentària al passeig marítim de la platja del Cabanyal durant la temporada estival 2021.
Expediente: E-02901-2021-000075-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundación de Hostelería de Valencia de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02902-2019-000015-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0021 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-tres beques concedides en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de març.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per tres entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Mira'm Fundació CV del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa deixar sense efecte la concessió de diverses ajudes, declarar disponible l'import i autoritzar el gasto per a atendre ajudes de menjador escolar per al curs 2020-2021.
Expediente: E-02201-2020-000033-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2020-000062-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2020-000131-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el gasto del contracte d'emergència per a la prestació del servici d'allotjament i atenció social i sanitària davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000153-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el gasto del contracte d'emergència per a la prestació del servici d'ajuda a domicili de dependència a la ciutat de València davant l'impacte de la 'segona onada' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000165-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció nominativa a l'Asociación Valenciana Ayuda a la Parálisis Cerebral (AVAPACE).
Expediente: E-02201-2021-000011-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions nominatives a favor de les associacions de mares i pares de l'alumnat dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2021-000018-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar. (Proposta núm. 5)
Expediente: E-02201-2021-000016-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar. (Proposta núm. 6)
Expediente: E-02201-2021-000016-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de lloguer d'una porta de protecció a les instal·lacions municipals del carrer de la Reina.
Expediente: E-02201-2021-000037-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación PSIMA.
Expediente: E-02230-2019-000099-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria 2021 de subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i homes en el municipi de València.
Expediente: E-02230-2021-000039-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa acceptar l'aportació de la Generalitat Valenciana en el marc del contracte programa per al finançament dels programes per a la igualtat LGTBI i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02230-2021-000046-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana de Caridad.
Expediente: E-02250-2019-000052-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per Manos Unidas d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud d'Asamblea de Cooperación por la Paz de reformulació tècnica i econòmica del projecte d'acció humanitària 2019.
Expediente: E-02250-2019-000208-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa ratificar la pròrroga del contracte de servicis, adjudicat mitjançant el procediment d'emergència, per a l'acolliment, allotjament, manutenció i suport vari en una vivenda supervisada situada a Burjassot.
Expediente: E-02250-2020-000189-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la prestació del servici de manteniment d'aplicacions informàtiques.
Expediente: E-02250-2020-000434-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a Servicio Jesuita a Migrantes.
Expediente: E-02250-2021-000210-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció destinada al programa conveni per a la integració de persones migrants, formalitzar la generació d'ingressos i autoritzar l'increment del corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02250-2021-000219-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2021 per pertinença a la Red Española de Ciudades Saludables.
Expediente: E-02401-2021-000785-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0046 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de peces d'uniformitat.
Expediente: E-01401-2020-000992-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01401-2021-001083-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2021-001016-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el canvi de dedicació horària a lloc de treball de bomber (DEB-PH-NFB).
Expediente: E-01101-2021-000692-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord d'ampliació de places de la convocatòria d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000575-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre una petició de conversió en funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001231-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre una petició de conversió en funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001240-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre una petició de conversió en funcionària de carrera o quasi funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2021-001252-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al Pla d'Ocupació Municipal 2020.
Expediente: E-01101-2020-003063-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al programa ECOVID 2020.
Expediente: E-01101-2020-003307-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs vacants de febrer de 2021.
Expediente: E-01101-2021-001253-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de la primera fase de rehabilitació i consolidació de la Casa del Rellotger i construcció d'edificació de nova planta de l'illa delimitada pels carrers dels Brodadors, pujada del Toledà i del Micalet per a centre cultural, incloses en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2020-000165-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de març de 2021, pel qual es va aprovar contractar la prestació del servici 'Oficina pel dret a la vivenda'.
Expediente: E-04101-2021-000003-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres del Centre Esportiu Sant Isidre, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000031-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres denominades 'Renovació d'infraestructura del carrer d'Isabel la Catòlica', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000046-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de redacció de projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a l'execució de diferents obres, dividit en quatre lots, dins de l'estratègia EDUSI 3C València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2021-000043-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar part de la parcel·la 3BP1 resultant del projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució A del pla parcial sector 1 Ademús del PGOU de València.
Expediente: E-05301-2019-000066-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis informàtics de manteniment del hardware de cabines d'emmagatzematge i del hardware de gestió (lot 1).
Expediente: E-00801-2021-000103-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0064 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-02301-2020-000418-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa retornar a l'AVV la Torre una quantitat ingressada indegudament en concepte de reintegrament de subvenció.
Expediente: E-02301-2020-000424-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX). Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-649, de 16 de març de 2020, per la qual es va disposar denegar una activitat de saló de bellesa.
Expediente: E-02308-2014-001005-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX). Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-2171, de 17 de novembre de 2020, per la qual es va denegar la comunicació ambiental prèvia a una activitat de perruqueria.
Expediente: E-02308-2018-001986-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0068 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis per a la coordinació de seguretat i salut de la contracta de gestió del trànsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2021-001570-00 - Aprovat
0068 - PRECS I PREGUNTES
0069 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de servicis de manteniment de la instal·lació de l'enllumenat públic de la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2019-000250-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar un error contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 9 d'abril de 2021, pel qual es va aprovar contractar el servici de transport, muntatge i desmuntatge, d'edició de catàlegs, de producció gràfica i de fotografia, dividit en 4 lots, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000221-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa no accedir a l'adopció de mesura cautelar de suspensió del procediment convocat per a contractar la prestació dels servicis d'assistència sanitària, salvament, socorrisme, ajuda al bany de persones amb diferents capacitats i altres actuacions a les platges de València.
Expediente: E-04101-2021-000001-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de coordinador general de Desenvolupament Urbà i Vivenda.
Expediente: E-01101-2021-001347-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de coordinadora general de l'Àrea de Benestar i Drets Socials.
Expediente: E-01101-2021-001186-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de coordinador general de l'Àrea de Protecció Ciutadana.
Expediente: E-01101-2021-001392-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de coordinadora general de l'Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
Expediente: E-01101-2021-001359-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de director general de Conservació de l'Albufera i altres Àrees Naturals.
Expediente: E-01101-2021-001185-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de vint-i-una subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per als sectors econòmics tradicionals valencians.
Expediente: E-01911-2021-002755-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de huitanta-cinc subvencions del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' per al sector del taxi.
Expediente: E-01911-2021-004692-00 - Aprovat