2018-11-12 - València

null 2018-11-12

Tornar

Comisió de ple:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Data:
12-11-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
C4HIS
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 12-11-2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 22 d'octubre de 2018.
Aprovat
ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA.- Proposa quedar assabentada de la Sentència i Auto d'Aclariment, del TSJ, desestimatòria del recurs P. O. 1/151/2015 interposat per Francisco Marco Bru contra Resolució de la Consellería d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient, relativa al Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València; tenint en compte que el Tribunal Suprem ha inadmès la cassació, amb imposició de costes en ambdues instàncies al recurrent.
Expediente: E-00501-2018-000367-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, del TSJ, que estima el recurs d'apel·lació seguit per CMF 1945 S.L., i revoca parcialment la Sentència, del Jutjat del Contenciós-Administratiu nº 2, desestimatòria el recurs P. O. 5/2015 interposat contra declaració caducitat del PAI Sector SUP T-4 'Benimaclet' del PGOU, resolent el Conveni Urbanístic subscrit entre l'Ajuntament i LITORAL DE L'EST S.L., avui URBEM S.A; amb imposició de costes al recurrent en primera instància.
Expediente: E-00501-2018-000357-00 - Quedar assabentat
0004 - OAM UNIVERSITAT POPULAR DE VALÈNCIA.- Proposa aprovar 1ª modificació de crèdits extraordinaris al pressupost de la Universitat Popular de l'Exercici 2.018, finançada amb romanent de tresoreria de l'exercici 2.017.
Expediente: E-70008-2018-000063-00 - Aprovat
0005 - OAM FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL.- Proposa aprovar la 4ª modificació de crèdits extraordinaris al pressupost de la Fundació Esportiva Municipal de l'exercici 2018, finançada amb romanent de tresoreria de l'exercici 2017.
Expediente: E-70002-2018-000296-00 - Aprovat
0006 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la 9ª relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018
Expediente: E-05501-2018-000040-00 - Aprovat
0007 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General, sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2018.
Expediente: E-00407-2018-000010-00 - Quedar assabentat
0008 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa aprovar el marc pressupostari 2019-2021, límit de despesa i fons de contingència
Expediente: E-04302-2018-000018-00 - Aprovat
0009 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la Corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals per a l'exercici 2019.
Expediente: E-05501-2018-000036-00 - Aprovat
0010 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General Municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera y regla de despesa pels pressupostos inicials de 2019 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empresses depenents municipals
Expediente: E-00407-2018-000020-00 - Quedar assabentat
SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
PREGUNTES
0011 - Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Neteja de façana del Mercat Central'
Expediente: O-89POP-2018-000100-00 - Contestada
0012 - Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Estat plaques montacargas Mercat Central'
Expediente: O-89POP-2018-000100-00 - Contestada
0013 - Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Aire condicionat del Mercat del Cabanyal'
Expediente: O-89POP-2018-000100-00 - Contestada
0014 - Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Prova pilot Mercat de Ruzafa'
Expediente: O-89POP-2018-000100-00 - Contestada
0015 - Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre 'Sol·licitud subvenció red.es'
Expediente: O-89POP-2018-000100-00 - Contestada
0016 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Ingressos municipals 2019""
Expediente: O-89POP-2018-000100-00 - Contestada
0017 - "Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre ""Pressupost municipal 2019""
Expediente: O-89POP-2018-000100-00 - Contestada
0018 - "Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón *Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Apartaments Turístics""
Expediente: O-89POP-2018-000100-00 - Contestada
0018 - PRECS I PREGUNTES
0019 - SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la 10ª modificació crèdits extraordinaris i suplements de crèdits pressuposte 2018
Expediente: E-05501-2018-000037-00 - Aprovat