S'està cercant, espereu....

Pressupostos anys anteriors | Ajuntament de València - València

Pressupost 2022

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2022 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 18 de novembre de 2021.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Pressupostos 2022. Tom Resum (pdf 6420 Kb)

Aprovació definitiva

Acord d'aprovació definitiva del Ple de la Corporació de data 23 de desembre de 2021 (pdf 1,1 Mb).

Publicació de l'acord al BOP n. 252 de 31 de desembre de 2021 (pdf 1,2 Mb).

Aprovació inicial

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb als articles 170 i 171; s'exposa l'expedient del pressupost general de la corporació (expt. 05501-2021-27) del Servei Econòmic Pressupostari i la plantilla de personal  (expedient 01101-2021-3842).
Anunci publicat en el BOP n. 224, de 19 de novembre de 2021.
Periode d’exposició: del 22 de novembre fins al 14 de desembre.
LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Acord aprovació inicial BOP 19 novembre 2021 (Pdf 273 Kb)

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 1091 kb).

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - Ple

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

Primer Trimestre de 2021

CI 3 Norm Lingüística 01304-20-7CI 6 SCT 01201-21-32CI 7 SCT 01201-21-31

CI 8 Adiccions 02501-20-21

CI 9 Igualtat 02230-21-11

CI 10 Innov Econòmica 01911-21-1204CI 11 Educació 02101-20-135

IR 1 SEP 05501-21-5IR 2 SEP 05501-21-8IR 3 SEP 05501-21-10

TA-TB 1 Ocupament 02902-21-4

TA-TB 2 i CI 1 Ocupament 02902-20-488TA-TB 3 i CI 2 Ocupament 02902-20-489TA-TB 4 i CI 4 Ocupament 02902-20-609TA-TB 5 i CI 5 Ocupament 02902-21-2TA-TB 6 Ocupament 02902-21-5

TA-TB 7 SEP 05501-21-3TA-TB 8 Personal 01101-21-475TA-TB 9 Turisme 01909-21-8TA-TB 10 Ciutat Intel·ligent 00805-21-4

TA-TB 11 Gest Urbanística 03101-21-12TA-TB 12 Innovació 00202-21-7TA-TB 13 Gab Alcaldia 00201-21-9TA-TB 14 Cult Festiva 01904-21-356TA-TB 15 Ocupament 02902-19-109TA-TB 16 Personal 01101-21-965TA-TB 18 Interv Comptabilitat 04302-21-3

Segon Trimestre 2021

CI 12 Cooperació 02250-21-219

CI 13 B Social 02201-21-17

CI 14 Igualtat 02230-21-46

CI 15 B Social 02201-21-41

CI 16 Cooperació 02250-21-514

CI 18 Platges 02410-21-26

CI 20 Envelliment Actiu 02224-21-33

TA-TB 17 Igualtat 02230-21-43

TA-TB 19 Acc Cultural 01905-21-400

TA-TB 20 Comerç 02901-21-2925

TA-TB 21 Cementeris 02802-21-138TA-TB 22 i CI 19 Ocupament 02902-21-595

TA-TB 23 Esports 01903-21-432

TA-TB 24 Serv Econòmic 06001-21-13

TA-TB 25 Personal 01101-21-1715

TA-TB 26 Esports 01903-21-468TA-TB 27 Innovació 01911-21-7546

TA-TB 29 i CI 23 Ocupament 02902-21-680

Tercer Trimestre 2021

CI 17 Policia 01401-20-2516

CI 22 P València 02310-20-97

CI 24 Ocupament 02902-21-616

CI 26 SEP 05501-21-19

CI 27 Mobilitat 01801-21-7653

CI 28 C Intel·ligent 00805-21-18

CI 29 Mobilitat 01801-21-3004

CI 30 Educació 02101-21-154

CI 33 P València 02310-21-315

IR 4 SEP 05501-21-15

TA-TB 28 Igualtat 02230-21-74TA-TB 30 SCT 01201-21-350

TA-TB 31 Devesa 03602-21-87

TA-TB 32 B Social 02201-21-6

TA-TB 33 Jardins 04001-21-526

TA-TB 34 Personal 01101-21-2546TA-TB 35 R Culturals 02000-21-344

TA-TB 36 SerTic 00801-21-272

TA-TB 37 Comerç 02901-21-3574

Quart Trimestre 2021

CI 25 Policia 01401-20-3611

CI 31 Policia 01401-20-2541CI 32 Policia 01401-20-2741CI 34 CIA 02701-21-400CI 35 Cult Festiva 01904-21-380CI 37 Bombers 01501-21-310CI 38 Gest Urb 03107-21-9CI 39 B Social 02201-21-91

CI 40 Educació 02101-21-154CI 41 B Social 02201-21-124CI 42 Sanitat 02401-21-2676CI 43 P València 02310-21-368CI 44 Policia 01401-20-3658CI 45 Educació 02101-21-154

CI 47 Igualtat 02230-21-126CI 48 Policia 01401-20-2956CI 49 Policia 01401-20-2565TA-TB 38 B Social 02201-21-100

TA-TB 39 Comerç 02901-21-3885TA-TB 40 SEP 05501-21-26TA-TB 41 SERTIC 00801-21-356

TA-TB 43 P València 02310-21-410TA-TB 44 SEP 05501-21-28TA-TB 45 Personal 01101-21-4132

TA-TB 46 Gest Urbanística 03107-21-22TA-TB 47 Comptabilitat 04301-21-107