Pressupostos anys anteriors | Ajuntament de València - València

Pressupost 2021

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2021 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 19 de novembre de 2020.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Aprovació definitiva

Aprovació inicial

Pressupostos 2021. Resum aprovació inicial (pdf 21,2 Mb).

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 11,5 Mb)

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - Ple

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

 

Modificacions de crèdits de la Junta de Govern

Quart Trimestre de 2018

20 CI i 19 TA-TB Devesa 3602-16-189 28 CI Coord.Ob.V.Públ. 3401-17-473 30 CI Drogodependencias 2501-18-3 32 CI P.València 2310-18-200 32 TA-TB SEP 5501-18-27 33 CI B.Social 2201-18-72 33 TA-TB Acció Cultural 1905-18-470 34 CI Comerç i Abastiment 2901-18-991 34 TA-TB Acció Cultural 1905-18-489 35 CI Cult.Festiva 1904-18-1060 35 TA-TB Jardineria 4001-18-842 36 CI Ocupament 2902-18-467 36 TA-TB Personal 1101-18-3886 37 CI Platges 2410-18-16 37 TA-TB Ocup 2902-18-2278 38 CI Educació 2101-18-286 38 TA-TB SEP 5501-18-41 39 CI Ocupament 2902-18-963 39 TA-TB Personal 1101-19-56 40 CI Mobilitat 1801-18-4687 43 CI Pobles València 2310-18-354 44 CI Gest.Urbanística 3102-18-48

Tercer Trimestre de 2018

21 TA-TB SEP 5501-18-18 22 CI Arquitec i SCT 1201-17-699 22 TA-TB Ocup 2902-18-539 23 CI P.Local 1401-18-2966 23 TA-TB Banda 1601-18-20 24 CI Ocupament 2902-18-358 24 TA-TB Cementerios 2802-18-248 25 CI Ocupament 2902-18-359 25 TA-TB Personal 1101-18-2534 26 CI P.Local 1401-18-3159 26 TA-TB SEP 5501-18-23 27 CI P.Local 1401-18-3034 27 TA-TB SEP 5501-18-26 28 TA-TB Igualtat 2230-18-56 29 CI Educació 2101-18-286 29 TA-TB Platges 2410-18-69 30 TA-TB Jardineria 4001-18-674 31 CI Formació 208-18-14 31 TA-TB P.València 2310-18-258

Segon Trimestre de 2018

1 IR SEP 5501-18-5 2 IR SEP 5501-18-6 3 IR SEP 5501-18-12 7 TA-TB SerTic 801-18-33 8 TA-TB Res.Sòlids 2801-18-393 9 TA-TB Tresoreria 4901-18-67 10 TA-TB Ocupament 2902-18-415 11 CI Bombers 1501-18-41 11 TA-TB Personal 1101-18-965 12 TA-TB Banda 1601-18-12 13 TA-TB Cult.Festiva 1904-18-1284 14 CI Ocupament 2902-17-894 14 TA-TB Esports 1903-18-116 15 CI P.València 2310-18-79 15 TA-TB Publicitat 4103-18-9 16 CI Ocupament 2902-17-1388 16 TA-TB P.Htc 2001-18-551 17 CI Ocupament 2902-17-914 17 TA-TB Ocupament 2902-18-458 18 CI Ocupament 2902-17-56 18 TA-TB Ocupament 2902-18-470 19 CI Ocupament 2902-17-913 20 TA-TB Personal 1101-18-2063 21 CI Platges 2410-18-52

Primer Trimestre de 2018

1 CI CIA 2701-18-10 1 TA-TB Descentralització 2301-18-2 2 CI Ocupament 2902-17-18 2 TA-TB Acción Cultural 1905-18-58 3 CI Ocupament 2902-16-1015 3 TA-TB SEP 5501-18-4 4 CI Ocupament 2902-17-19 4 TA-TB Cementeris 2802-18-74 5 CI Ocupament 2902-17-1353 5 TA-TB Personal 1101-18-800 6 CI Ocupament 2902-17-977 6 TA-TB R.Culturals 2000-18-36 7 CI Ocupament 2902-17-1357 8 CI Ocupament 2902-17-1352 9 CI Ocupament 2902-17-1356 10 CI Ocupament 2902-17-1358 12 CI Ocupament 2902-17-1369