Unió Europea

Competències i polítiques de la UE


D’acord amb els tractats constitutius, les institucions de la UE tenen atribuïdes un conjunt de competències per a elaborar polítiques en matèries com ara les d’agricultura, pesca, alimentació, empreses, medi ambient, cultura, educació, joventut, economia, hisenda, fiscalitat, ocupació, drets socials, energia, recursos naturals, sanitat, consum, relacions internacionals, justícia, interior, drets ciutadans, ciència, tecnologia y transport, entre d’altres. Més informació, ací.

 

A més a més, la UE ha vingut emfatitzant la importància del desenvolupament local i regional a través d’instruments com ara el Fons de Cohesió, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu o el Fons de Solidaritat de la Unió Europea.

 

 

Agències de la Unió Europea


Les agències de la UE són entitats jurídiques independents de les institucions de la UE, creades per a dur a terme tasques específiques segons la normativa de la UE.  Pots trovar-les totes ací.

 

Pressupost de la UE


El pressupost anual de la UE és elaborat per la Comissió com una proposta. Després, aquesta proposta ha de ser aprovada pel Consell i el Parlament en igualtat de condicions.

 

Per a 2020 el pressupost anual de la UE ascendeix a 168 700 milions d'euros un augment del 1,5% en comparació amb el pressupost modificat de la UE per a 2019.

 

El pressupost està subjecte als límits establerts pel marc financer plurianual, que fixa els imports màxims anuals que pot gastar la UE en els distints àmbits polítics durant un període determinat (generalment 7 anys).

 

El pressupost de la UE es gasta als sectors on es troba més justificat posar els recursos en comú pel bé de tota Europa.

 

Institucions Europees


La UE està dotada d’un marc constitucional l’objectiu del qual és promoure i defensar els seus valors i objectius, així com els seus interessos, els dels seus ciutadans, i els dels països membres. Este marc contribueix alhora a assegurar la coherència, eficàcia i continuïtat de les polítiques i accions de la UE. En virtut de l’article 13 del Tractat de la Unió Europea, el marc institucional està composat per set institucions:

 

PARLAMENT EUROPEU
El Parlament Europeu (PE) és l’únic òrgan de la UE triat per sufragi universal directe i una de les assemblees democràtiques més grans del món. Les principals funcions del PE són el poder legislatiu, el poder pressupostari i el control polític de les institucions de la UE i, en particular, de la Comissió.

 

CONSELL EUROPEU
El Consell Europeu es reuneix com a mínim quatre vegades a l’any els Caps d’Estat o de Govern dels països de la UE. El seu paper consisteix a donar a la UE els impulsos necessaris per al seu desenvolupament i definir les seues orientacions i prioritats a les polítiques generals.

 

CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA
El Consell de la Unió Europea és una de les principals instàncies decisòries de la UE. És la institució on estos països adopten legislació i coordinen polítiques i exerceix, amb el Parlament, les funcions legislatives i pressupostàries.

 

COMISSIÓ EUROPEA
La Comissió Europea actua per l’ interès general de la UE, supervisa l’execució de la legislació de la Unió, executa el pressupost de la UE i gestiona els programes de finançament.

 

TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA
El Tribunal de Justícia de la UE garanteix que la normativa de la Unió s’interprete i aplique de la mateixa manera en cada un dels països membres i garanteix que els països membres i les institucions europees compleixen la legislació de la UE.

 

TRIBUNAL DE COMPTES
El Tribunal de Comptes exerceix la funció d’auditor extern independent i d’organisme de control financer de la UE.

 

Ir a Inicio