Programes de Finançament

Són moltes les oportunitats de finançament que la Unió Europea posa a disposició d’autoritats regionals i locals, com ara de qualsevol entitat pública o privada interessada, però per a poder accedir a elles és necessari conèixer-les.

 

Existeixen tres modalitats de gestió del finançament de la UE:

 

1. Gestió directa


 

La Comissió Europea gestiona el pressupost dels projectes executats pels seus serveis, en la seua seu, en delegacions de la UE o a través d’ agències executives de la UE.

 

LIFE. Instrument financer de la UE dedicat al medi ambient.

 

H2020, Programa Marco d'Investigació i Innovació de la UE.

 

Europa Creativa. Programa de la UE per a impulsar els sectors culturals i creatius.

 

Erasmus, Programa de la UE per a donar suport a l'educació, formació, joventut i l'esport a Europa.

 

Europa amb els Ciutadans, Programa de la Comissió Europea destinat a impulsar la participació dels ciutadans en la vida democràtica de la Unió.

 

Accions Urbanes Innovadores, Proporciona a les àrees urbanes d'Europa els mitjans necessaris per a posar a prova solucions innovadores.

 

URBACT, Programa europeu d'intercanvi i aprenentatge que promou el desenvolupament urbà sostenible i integrat.

 

Interreg Europe, Programa de cooperació interregional a la UE.

 

Interreg SUDOE, Programa de cooperació interregional en el sud-oest d'Europa.

 

Interreg MED, Programa de cooperació interregional al Mediterrani.

 

ENI CBC. Programa de Cooperació a la Conca del Mediterrani promou un desenvolupament econòmic i social a les regions situades a un costat i a l'altre del Mediterrani.

 

 

2. Gestió indirecta


Els programes de finançament es gestionen indirectament quan són executats per països que no pertanyen a la UE, organitzacions internacionals, agències de desenvolupament o d’altres organismes.

 

 

3. Gestió compartida


La Comissió Europea delega la gestió de determinats programes a països de la UE atès acords de gestió compartida. En col•laboració amb la Comissió Europea, cada país elabora un acord en el que s’estableix la manera en la que s’empraran els fons durant un període de finançament, normalment comprès en un marc financer plurianual. En la pràctica, prop del 80% del finançament de la UE es gestiona en Règim de gestió compartida.

 

Per al període comprès entre 2014 i 2020, aquest finançament de gestió compartida s’instrumentalitza a través dels Fons Europeus Estructurals i d’Inversió (Fons EEI). Al període 2014-2020 intervenen el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons de Cohesió, el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

 

Aquests Fons, tenen objectius d’actuació complementaris per a ajudar als Estats membres a assolir una recuperació que genere ocupació i garantisca el desenvolupament sostenible, d’acord amb l’Estratègia Europa 2020. Per a això, s’estableixen 11 objectius temàtics a escala europea, que es precisen al anomenat «Marc Estratègic Comú» i es desenvolupen a escala nacional als «Acords d’Associació» i es tradueixen en prioritats d’inversió i objectius específics als programes d’àmbit nacional, regional o  plurirregional.

 

Per a concretar l’estratègia definida a l’Acord d’Associació es desenvoluparan un total de 64 Programes cofinançats amb els diferents Fons, alguns d’àmbits regional i altres de caràcter nacional. Són els següents:

 

Programes cofinançats amb el FEDER

 

El disseny de la programació del FEDER per al proper període, es configura a través de Programes Operatius regionals i pluriregionals, que separen els fons que van a ser gestionats per a cada una de les CCAA i per l’AGE respectivament. Així, existirán:

 

  • 19 Programes Operatius d’àmbit regional (incloent les de Ceuta i Melilla)

  • 3 Programes Operatius d’àmbit nacional:

      • PO de Creixement Intel·ligent

      • PO de Creixement Sostenible

      • PO Iniciativa PYME.

 

Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

 

Programas cofinançats amb el FSE

 

De forma análoga a l’exposat per al fons FEDER, es preveu el desenvoluapment de:

  • 19 Programes Operatius d’àmbit regional (incloent les de Ceuta i Melilla).

  • 4 Programes Operatius d’àmbit nacional:

      • PO d’Ocupació, Formació i Educació

      • PO d’Ocupació Juvenil

      • PO de Foment de la Inclusió Social

      • PO d’Assistència Tècnica

 

Programa Operatiu FSE de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

 

 

Programas cofinançats amb el FEADER

 

• 17 Programes de Desenvolupament Rural (un per cada Comunitat Autònoma).

• 1 Programa de Desenvolupament Rural Nacional

 

 

Programa cofinançat amb el FEMP

 

• 1 Programa Nacional de Pesca

 

Més informació:

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding
-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes_es

 

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/politica
_local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos.html

 

http://www.hisenda.gva.es/web/fondosestructurales/fondosestructurales

 

http://www.europedirect.gva.es/fondos-estructurales

Ir a Inicio