Indicadors de Productivitat i de Comunicació

Indicadors de comunicació

 

Tipus d'activitats Indicadors de realització Indicadors de resultats
1. Activitats i actes públics (Nre) Esdeveniments realitzats (Nre) Assistents
2. Difusió en mitjans de comunicació (Nre) Actes de difusió  
3. Publicacions realitzades (Nre) Publicacions externes

(%) Publicacions distribuïdes/editades

(Nre) Punts de distribució

4. Informació mitjançant pàgines web (Nre) Pàgines web (Nre) Visites
5. Informació mitjançant qualsevol tipus de cartelleria (Nre) Suports publicitaris  
6. Instruccions emeses cap als participants dels programes operatius (Nre) Documentació interna distribuïda (%) Organismes coberts
7. Xarxes d'informació i publicitat (Nre) Xarxes

(Nre) Reunions

(Nre) Assistents

 

Indicadors de productivitat

 

 

CAMPS D'INTERVENCIÓ
INDICADORS DE PRODUCTIVITAT

Objectiu temàtic 2

(CE078) Serveis i aplicacions d'administració pública electrònica (incloent la contractació pública electrònica, mesures TIC de suport a la reforma de l'administració pública, ciberseguretat, mesures de confiança i privacitat, justícia electrònica.
(E016) Nombre d'usuaris que estan coberts per un determinat servei públic electrònic de Smart Cities (usuaris).
(E024) Nombre d'usuaris que tenen accés o coberts per les aplicacions/serveis, d'Administració electrònica (usuaris interns).

Objectiu temàtic 4

(CE013) Renovació de les infraestructures públiques a fi de l'eficiència energètica, projectes de demostració i mesures de suport.
(CE014) Renovació del parc immobiliari existent a fi de l'eficiència energètica, projectes de demostració i mesures de suport.
(CE043) Infraestructura i foment de transport urbà net (inclosos equips i material rodant).
(CE090) Carrils per a bicicletes i camins per als vianants.
(E001) Reducció del consum d'energia final en infraestructures públiques o Empreses (ktep/any).
(C032) Reducció del consum anual d'energia primària en edificis públics (kWh/any).
(EU01) Nombre de Plans de mobilitat urbana sostenible dels quals sorgeixen actuacions cofinançades amb el FEDER d'estratègies urbanes integrades (nombre). (Número)

Objectiu Temàtic 6

(CE089) Rehabilitació de zones industrials i terrenys contaminats.
(CE092) Protecció, desenvolupament i promoció dels actius del turisme públic.
(CE094) Protecció, desenvolupament i promoció dels actius de la cultura i el patrimoni públics.
(C022) Superfície total de sòl rehabilitat (hectàrees).
(C009) Augment del nombre de visites previstes a llocs pertanyents al patrimoni cultural i natural i atraccions subvencionades (visites/any).
(E064) Superfície d'edificis o llocs pertanyents al patrimoni cultural, d'ús principal no turístic, rehabilitats o millorats (metres quadrats).

Objectiu Temàtic 9

(CE054) Infraestructura de vivenda.
(CE055) Altra infraestructura social que contribuïsca al desenvolupament regional i local.
(CE101) Finançament creuat en el marc del FEDER (suport a accions de tipus FSE necessàries per a l'execució satisfactòria de la part del FEDER de l'operació i relacionades directament amb ella).
(C040) Habitatges rehabilitats en zones urbanes (habitatges).
(E059) Persones beneficiades per operacions de regeneració física, econòmica i social de l'entorn urbà, incloses en Projectes pertanyents a Estratègies Urbanes integrades (nombre).
Ir a Inicio