Antifrau

El Reglament UE núm. 1011/2017, pel qual s'estableixen les normes detallades per a l'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 que regeix els Fons Europeus d'Inversió entre els quals es troba el fons FEDER que finança EDUSI 3C, detalla els procediments destinats a garantir mesures antifrau eficaces i proporcionades.

 

D'acord amb l'especificat en els citats Reglaments, l'Ordre HAP/2427/2015, de 13 de novembre, per la qual s'aproven les bases i la primera convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 i altra normativa dictada d'aplicació a les estratègies DUSI, el Manual de Procediments EDUSI 3C estableix un procediment per a la denúncia d'irregularitats i sospites de frau detectades a través d'un canal específic de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions, sense perjudici que puga utilitzar-se qualsevol mitjà de presentació davant el Registre General d'Entrada del Ajuntament de València de els establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

També pot realitzar una denúncia d'una situació de frau a través de les següents vies:

Ir a Inicio