S'està cercant, espereu....

Legislació - València

LEGISLACIÓ QUE REGULA LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

  • Orde EHA/962/2007, de 10 d’Abril, per la qual es desenrotllen determinades disposicions sobre facturació Telemàtica i conservació electrònica de factures.
  • Orde PRE/2971/2007, de 5 d’Octubre, sobre l’expedició de factures per mitjans electrònics quan el destinatari siga l’Administració General De l’Estat o Organismes Públics vinculats o dependents d’aquella.
  • Llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de contractes del Sector Públic (Disposició final novena. Habilitació normativa en matèria d’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, i ús de factura electrònica)
  • Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació. Que incorpora articulat específic per a la creació d’un pla per a la generalització de l’ús de la factura electrònica.
  • 87/2010, de 21 de maig, del Consell, pel qual s’establixen les condicions tècniques i normatives per a l’ús de la Plataforma de Facturació Electrònica de la Generalitat, Ge-factura.
  • Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
  • Orde HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques.
  • Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’establixen les condicions d’ús de la plataforma FACe-Punto General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat.
  • Resolució de 10 d’octubre de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques i de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Gastos, per la qual s’establixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d’entrada de factures electròniques.