S'està cercant, espereu....

Informació FACe - València

Informació per a proveïdors que utilitzen FACe

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, preveu la possibilitat que tots els proveïdors que hagen entregat béns o prestat servicis a l’Administració Pública puguen expedir i remetre factura electrònica, sent en tot cas obligatori l’ús de la factura electrònica i la seua presentació a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques que corresponga per a determinats tipus de proveïdors.

¿Què és FACe?

FACe és el Punt General d’Entrada de Factures de l’Administració General de l’Estat. Permet la remissió de factures en format electrònic a aquells organismes de les administracions que accepten la recepció de factures en format electrònic i que estiguen prèviament donats d’alta en el sistema.

Les Entitats Locals poden adherir-se a la utilització del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat, denominat FACe .

Els proveïdors que opten per l’enviament de les seues factures electròniques a través del sistema FACe de l’Administració General de l’Estat, hauran d’identificar els codis DIR3 corresponents a l’Oficina Comptable, Òrgans Gestors i Unitats Tramitadores de este ajuntament i realitzar l’enviament a través de la dita plataforma.

La codificació DIR3 de les unitats tramitadores d’este ajuntament, així com les relacions amb l’Oficina Comptable i els seus Òrgans Comptables, es troba actualitzada i accessible a través d’este enllaç: Codis FACE de l'Ajuntament de València.