S'està cercant, espereu....

Normativa - Formularis i models - Imatge corporativa - València

Normativa - Formularis i models - Imatge corporativa

Normativa

Local

Ordenança general de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (pdf 260 kb)

Pla municipal de cooperació internacional per al desenvolupament 2019-2022 (pdf 9'5 MB)

Estratègia d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit no formal a la ciutat de València 2019-2022 (pdf 9'7 MB)

Convocatòries de projectes de Cooperació internacional al desenvolupamentConvocatòries d’Educació per al Desenvolupament

Normativa de projectes d’Acció Humanitària

Autonòmic

V Pla Director de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament (pdf 940 kb)

Llei 18/2017 de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible (pdf 645 kb) Decret 24/2013, de 25 de gener, del Consell pel qual es regula el Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana i el seu òrgan consultiu (pdf 231 kb)Decret 94/2018, de 20 de juliol, del Consell, de creació d'òrgans d'assessorament i participació en matèria d'objectius de desenvolupament sostenible (pdf 832 kb)

Estatal

Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (pdf 64 kb) V Pla Director de la Cooperació Espanyola 2018-2021 (pdf 752 kb) RD 1403/2007, Estatuts de l'AECID (pdf 510 kb) RD 22/2000, de 14 de gener, Comissió Interterritorial de Cooperació (pdf 40 kb) RD 810/1999, 14 de maig, Coordinació Plans d'Acció Humanitària (pdf 21'4 kb) RD 519/2006, de 28 d'abril, Estatut dels cooperant (pdf 124 kb)

RD794/2010 de 16 de juny, pel qual es regulen les subvencions i ajudes en l'àmbit de la cooperació internacional

Europeu - Internacional

Informe dels Objectius Desenvolupament Sostenible de l'ONU. Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (pdf 544 kb

Formularis i models de documentació

La presentació de sol·licituds de modificacions, ampliacions de terminis, comunicació d’incidències o qualsevol altra gestió que requerisca autorització i/o comunicació prèvia al Programa de Cooperació, haurà de fer-se mitjançant la seu electrònica i adjuntant els corresponents models normalitzats per a cadascun dels tràmits. 
El modelo d’instància per al tràmit per seu electrònica és: Sol·licituds no catalogades.
Els models normalitzats hauran de sol·licitar-se per correu electrònic a programacooperacio@valencia.es, indicant: el tràmit o sol·licitud a realitzar, títol del projecte, any de concessió i la convocatòria o procediment de concessió corresponent.
 

Imatge corporativa

D’acord amb la normativa aplicable a les subvencions atorgades pel Programa de Cooperació les organitzacions i entitats que hagen estat subvencionades venen obligades a:
“Adoptar les mesures de difusió del caràcter públic del finançament del projecte subvencionat, tant en la seua forma com en la seua duració, com la inclusió de la imatge institucional de l’Ajuntament de València sota la descripció “Ajuntament de València. Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració (o el mateix text traduït al castellà quan es realitze al país de destinació), i la marca “València per la Justícia Global”, en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o esments realitzats en mitjans de comunicació, i amb anàloga rellevància a l'empleada respecte d'altres fonts de finançament.”

Document d’instrucció d’utilització de la imatge corporativa (pdf 648 kb).

Logotips format PNG (recomanat)

Logotips format AI (per a formats gran mida)