Buscando, por favor espere....

Estás en: ACTUALIDAD

Reforma entorno mercado Sant Pere Nolasc - València

Vés enrere Reforma entorno mercado Sant Pere Nolasc

Volver

Ix a exposició pública el Pla de Reforma Interior de l'entorn del mercat de Sant Pere Nolasc

• Un dels objectius d'esta intervenció municipal és obtindre dotacions públiques en la zona

16/02/2024

  • El projecte, que afecta quatre illes completes i una parcial del barri de Morvedre, introduïx nous usos públics i la regeneració de les zones que generen problemes de salubritat i higiene per a la població
  • A més de millorar el trànsit per als vianants i l'accessibilitat, des de l'Àrea d'Urbanisme s'han delimitat dos unitats d'execució per al seu desenvolupament com a actuacions integrades i una actuació aïllada

L'Ajuntament de València ha acordat sotmetre a informació pública el Pla de Reforma Interior (PRI) de l'entorn del mercat de Sant Pere Nolasc, en el barri de Morvedre. Així ho ha aprovat este divendres la Junta de Govern Local en sessió ordinària. D'esta manera s'inicia “el procés de consultes a les administracions públiques afectades, així com sotmetre'l a informació pública durant un període de 45 dies”, mitjançant la publicació del preceptiu anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i en un periòdic d'àmplia difusió.

Este PRI pretén actuar sobre l'entorn del mercat de Sant Pere Nolasc i limítrofs, abastant els carrers del Convent, Santa Isabel, Sagunt, Tarra, la Saboneria, Argenter Suárez, Pepita, Oriola, Lleida i la plaça de Sant Pere Nolasc. La reforma afecta quatre illes completes i una parcial al sud i s'ha modificat l'ordenació vigent, perquè s'introduïsquen nous usos públics que pal·lien el dèficit de la zona i es regeneren aquells punts on es produïxen problemes de salubritat i higiene per a la població.

A més de millorar el trànsit per als vianants i l'accessibilitat, s'han delimitat dos unitats d'execució per al seu desenvolupament com a actuacions integrades i una actuació aïllada. L'objectiu d'esta intervenció municipal és obtindre dotacions públiques en la zona; homogeneïtzar els nivells de beneficis i càrregues buscant la viabilitat econòmica; aconseguir, per a l'Ajuntament, la urbanització i cessió de les dotacions lliure de càrregues; millorar les relacions entre persones propietàries, agent urbanitzador i administració; així com possibilitar l'edificació dels solars buits en l'actualitat.

Quant a l'afecció al patrimoni cultural, a banda dels immobles ja protegits, s'afigen l'immoble situat en el número 4 del carrer del Pare Palau i Quer número 4 i el 50 del carrer de Sagunt, així com el refugi antiaeri situat en el número 28 del carrer de Sagunt i limítrofs, atés que este últim té reconegut legalment la condició de Bé de Rellevància Local. Així mateix, per raons de compatibilitat urbanística i avaluació completa quedaran sense protecció del Catàleg detallat del PGOU, encara que dins d'ordenació, els immobles situats en el número 6 del carrer de Sant Pere Nolasc i el número 14 del carrer de Santa Isabel.

A més dels servicis municipals implicats en la reforma urbanística d'esta zona del barri de Morvedre, l'Ajuntament de València comunicarà l'acord a la Generalitat perquè, si és el cas, emeten el corresponent informe. Igualment, l'Oficina de Coordinació d'Obres de València s'encarregarà de recaptar i tramitar els informes preceptius de les entitats subministradores dels servicis públics urbans que pogueren resultar afectats pel PRI.

La corporació notificarà l'inici de la fase d'informació pública a l'associació de veïns de la Saïdia i altres entitats interessades. La documentació que se sotmet a informació pública pot consultar-se en l'Oficina Municipal d'Informació Urbanística situada en l'edifici de Tabacalera, en el número 11 del carrer d’Amadeu de Savoia.

Suspensió de llicències

El Servici de Planejament de l'Ajuntament de València presentà el mes de juliol passat el Document Inicial Estratègic i l'esborrany del Pla de Reforma Interior, acompanyats d'un informe on s'indicava que “donades les noves aportacions d'este PRI quant a alineacions d'illes, espais verds, dotacions públiques (mercat, centre social), carrers per als vianants nous, nous edificis residencials, obertura de taps viaris, urbanització de carrers, noves unitats d'execució, etc. que no figuraven en el PGOU i que són de nova creació, es considerava necessari procedir a la suspensió de l'atorgament de llicències en tot l'àmbit del PRI amb la finalitat de facilitar l'estudi o reforma de l'ordenació urbanística de l'àmbit total del citat Pla de Reforma Interior”.

Cal recordar que l'Ajuntament en ple va aprovar el 28 de juliol de 2023 la suspensió de la tramitació de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en l'àmbit total establit en l'esborrany del PRI, excepte les de mera reforma o manteniment que no suposaren alteració estructural de l'edifici ni afectaren elements catalogats. Després dels tràmits administratius oportuns, la Junta de Govern Local va acordar el 24 de novembre de 2023 resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la proposta de Pla de Reforma Interior. Per això, el passat 1 de febrer, els servicis tècnics del Servici de Planejament han remés la nova documentació del PRI, conforme a les consideracions establides en l'informe ambiental.