Buscando, por favor espere....

Estás en: ACTUALIDAD

Nous 5 km de carril bici - València

Vés enrere Nous 5 km de carril bici

Volver

L’Ajuntament trau a licitació 5 quilòmetres de carril bici que discorrerà per Cardenal Benlloch, Eduard Boscà o Peset Aleixandre

La licitació s'aprovarà este divendres en Junta de Govern Local i està previst que la seua construcció comence en els pròxims mesos

• Esta inversió millorarà la comunicació del barri de Patraix

21/07/2022

La Junta de Govern Local té previst aprovar este divendres la licitació de 5 quilòmetres de carril bici en importants avingudes i barris de la ciutat. La licitació, que compta amb un pressupost total de 2,3 milions d'euros, es dividix en 5 grans projectes: Cardenal Benlloch-Eduardo Boscà, Doctor Peset Aleixandre, Jesús-Patraix-Extramurs, tram III de General Avilés i Gascó Oliag-Daniel Balaciart.

 

El regidor de l'àrea de Mobilitat, Giuseppe Grezzi ha recordat que “en els últims anys s'ha fet un treball colossal per part del servici de Mobilitat Sostenible que ha transformat la ciutat de València adaptant-la als temps i necessitats actuals”, i ha apuntat que “la instauració d'eixos ciclables ha millorat la qualitat de vida de centenars de milers de veïns i veïnes de la ciutat directament o indirectament, tant a nivell personal, pels beneficis que té en la salut, com a nivell econòmic o de qualitat de vida, així com en el pla col·lectiu, perquè aborda el canvi climàtic i permet gaudir d'uns barris amb menys contaminació ambiental i acústica”.

Segons ha explicat el regidor, “el treball es va emprendre de manera seriosa fa set anys i encara queden molts barris i moltes connexions importants per cobrir. Estos nous cinc eixos venen a satisfer part d'eixes necessitats, i el nostre objectiu és que cap veí ni racó de la ciutat es quede sense la possibilitat de poder també optar per la manera més còmoda, ràpida, sana i eficient que es pot emprar per als desplaçaments urbans per mancar de carril bici”.

Els cinc projectes la licitació dels quals s'aprovarà este divendres són els següents:

  1. Cardenal Benlloch-Eduard Boscà

Un eix d'aproximadament 1.300 metres de longitud que connectarà l'avinguda Blasco Ibáñez amb el Passeig de l'Albereda a través dels carrers Cardenal Benlloch i Eduard Boscà.

El carril bici bidireccional, de 2,50 metres d'amplaria i segregat en calçada, connectarà amb els carrils bici existents en l'avinguda Blasco Ibáñez, avinguda del Port, Albereda i amb les ciclocarres Vicente Sancho Tello-Rodríguez de Cepeda i Pobla de Farnals-carrer d’Èol. Suposarà, d’esta manera, un enllaç entre les Universitats, el Port de València i la Ciutat de les Arts i les Ciències que millorarà la mobilitat ciclista en la zona est de la ciutat. A més, es tracta d'un projecte sorgit, i la viabilitat del qual ha sigut aprovada, en els pressupostos participatius Decidim VLC 2019/2020.

Així doncs, la distribució viària de l'eix Cardenal Benlloch-Eduardo Boscá sentit cap a l'Albereda, quedarà de la següent manera, una vegada finalitzen els treballs: vorera, carril bici bidireccional, carril EMT-taxi i un carril per a la resta de la circulació. Se senyalitzaran amb seguretat els encreuaments per als vianants sobre carril bici que connecten amb les parades de l'EMT.

Com sempre, Mobilitat Sostenible aprofitarà la construcció de l'eix ciclable per a introduir millores per a l'accessibilitat per als vianants (que ja es veurà millorada en facilitar un espai segur a bicis i VMP i fer més injustificable la seua circulació per voreres) i es crearan dos nous passos de vianants en la intersecció del carrer de la Pobla de Farnals amb Cardenal Benlloch i en la glorieta de l'avinguda del Cardenal Benlloch. A més, es reubicaren els passos de vianants situats en els encreuaments amb l'avinguda del Port i amb l'avinguda de Blasco Ibáñez per a millorar la mobilitat en este punts.

Este carril bici té un preu base de licitació de 377.323,23 euros IVA inclòs i un termini d'execució estimat de 3 mesos una vegada s'inicien les obres.

  1. Doctor Peset Aleixandre

La nova infraestructura que més destaca per les seues dimensions és el nou carril bici que recorrerà l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre des de la intersecció amb el carrer del Doctor Nicasi Benlloch fins a la plaça Don Bosco, de manera que donarà connexió als barris del Calvari, Marxalenes, Tormos, Torrefiel i Benicalap. Seran uns 1.500 metres d'eix ciclable que connectaran amb el de Primat Reig, avinguda de la Constitució, carrers d’Alcanyís i Marie Curie, l'avinguda de Joan XXIII, els carrers de Francesc Tàrrega i el de General Llorens, l'avinguda de Burjassot, Doctor Nicasi Benlloch i el futur carril bici del General Avilés.

Tot el traçat es disposarà majoritàriament segregat i de manera bidireccional per la calçada nord, excepte en els punts on anirà per vorera com en la illeta deflectora de la intersecció amb el carrer del Doctor Nicasi Benlloch, en la connexió amb el carril bici existent al carrer del General Llorens, així com quan discórrega sobre la plataforma tramviària.

Al seu torn, en els trams on va per les vies de servici paral·leles als passos inferiors, és a dir, el tram entre la intersecció Loriguilla-Francesc Tàrrega i Joan XXIII-Doctor Olóriz així com el tram entre el carrer Marie Curie i Arquitecte Carbonell, el carril bici discorrerà unidireccional i segregat, o bé, compartint calçada amb el trànsit motoritzat com ciclocarrer. A més, els carrers Loriguilla i Félix del Riu íntegrament, passen a senyalitzar-se com ciclocarrers.

En tots els punts on es coincidisca amb parades d'autobús, el carril bici discorrerà a cota de vorera degudament senyalitzat i separat per a la seguretat de les persones usuàries del transport públic.

Quant a les millores per als vianants, entre altres es reduirà la longitud d'alguns encreuaments, es traslladaran elements de mobiliari urbà a llocs de menor afecció, s'ampliarà la vorera en la intersecció nord-est amb l'avinguda de Joan XXIII, es modificarà l'itinerari ciclista a l'entorn dels carrers del General Llorens i Francesc Tàrrega eliminant el carril bici de la vorera i passant-lo a calçada, i es disposarà d'un nou pas de vianants semaforitzat de quatre metres d'amplària al costat del pas inferior a l'entorn dels carrers del General Llorens i Francesc Tàrrega millorant el trànsit sud-nord i satisfent les peticions veïnals.

El termini d'execució previst és de cinc mesos a partir de l'inici de les obres i el preu previst és de 609.749,14 euros, IVA inclòs, podent reduir-se ambdues en el moment de la licitació.

  1. Jesús-Patraix-Extramurs

El projecte de la meitat sud de la ciutat proposa tant la creació de dos nous eixos ciclables com la correcció de dos trams amb importants defectes de disseny, perjudicials tant per als vianants com per a les persones que es desplacen amb bicicleta o vehicles de mobilitat personal. El més extens dels eixos discorrerà pel carrer Jesús, connectant la Gran Via Ramón y Cajal amb el carril bici existent al carrer de Jeroni Munyós, mentre el segon recorrerà el carrer de Conca, entre la plaça del Bisbe Amigó i el carrer del Beat Nicolau Factor. En paral·lel, s'actuarà en la remodelació de l'encreuament dels carrers d’Uruguai i carretera d'Escrivá i en l'encreuament de les avingudes de Tres Forques i Tres Creus.

En general, en els quatre casos el nou itinerari ciclista circularà segregat sobre calçada, excepte en zones molt puntuals en les quals circularà sobre vorera, i tindrà una amplària mitjana de 2,5 metres. A més de les modificacions necessàries per a portar l'itinerari ciclista a nivell de calçada, el projecte contempla la modificació dels encreuaments aixamfranats que es troben en el traçat del carril bici. La finalitat és evitar revoltes en l'itinerari ciclista i fer més curts i assegurances els creus, tant per a vianants com per a persones usuàries dels carrils ciclables.

En l'encreuament del carrer d’Uruguai amb la carretera d'Escrivà, el que fa el projecte és substituir l'itinerari ciclista que voreja els xamfrans per un altre que realitza l'encreuament en alineació recta, sense cap revolta. En la intersecció de Tres Creus amb Tres Forques, el que es fa és descendir a nivell de calçada els 18,5 metres d'itinerari ciclista en la seua aproximació al citat encreuament i es modifica el pas de vianants i el ciclista de Tres Forques.

Els passos de vianants s'adequaran a la normativa vigent en matèria d'eliminació de barreres arquitectòniques i es disposaran franges de detenció de paviment especial per advertir a les persones invidents de la proximitat de la calçada i la seua adreça.

Una vegada executades les actuacions descrites, els itineraris ciclistes de la ciutat hauran sigut incrementats en 1.001,46 metres (Jesús) i 698,12 metres (Conca).

Està previst que les obres tinguen una duració de 4 mesos i isquen a licitació per un import total de 837.657,79 euros, IVA inclòs, podent-se reduir tots dos en l'adjudicació.

  1. General Avilés (tram III)

El tercer projecte que ix a licitació és el que discorrerà pel tram de General Avilés comprés entre l'avinguda de Pius XII i Doctor Nicasi Benlloch. Els seus 500 metres, units als futurs carrils bici de l'avinguda del del Doctor Peset Aleixandre i la part que ja s'està executant en un altre tram de General Avilés, completaran la partix nord-oest del popularment denominat “Segon Anell Ciclista”.

El carril bici dissenyat se situarà segregat per la calçada sud, anivellant-se a cota de calçada en les parades d'autobús, mentre que en el tram entre els carrers de Conchita Piquer i del Doctor Nicasi Benlloch es disposarà en la via de servici però paral·lel al pas inferior en lloc de pegat a la vorada de la vorera.

Quant a les millores per als vianants del projecte, es reduirà la longitud de l'encreuament en el pas de vianants de l'avinguda de Pius XII, s'ampliarà la vorera en la intersecció sud amb el carrer del Doctor Nicasi Benlloch, es generaran plataformes reservades en les parades de l'EMT, s'adaptaran els guals per als vianants a la normativa d'accessibilitat i s'arreglarà la pavimentació en calçada, rigoles en mal estat i diverses zones de rajola de les voreres. Així mateix, es crearà una nova zona de càrrega i descàrrega, així com aparcaments per a motocicletes.

El termini d'execució i el preu previst per a la seua licitació són de tres mesos a partir de l'inici de les obres i 228.215,05 euros, IVA inclòs, respectivament, podent-se rebaixar tots dos en l'adjudicació definitiva.

  1. Gascó Oliag-Daniel Balaciart

Seran 660 metres de nou carril bici segregat, bidireccional i en calçada claus per a completar la total accessibilitat de l'aulari de la Universitat de València.

L'eix ciclable discorrerà pels carrers Gascó Oliag i Daniel Balaciart i implicarà com sempre moltes millores per als vianants. Entre elles, la reducció de la longitud de l'encreuament per als vianants existent en el costat oest de la intersecció de Gascó Oliag amb l'avinguda de Menéndez i Pelayo ampliant voreres; el gir de l'estació de Valenbisi per a facilitar l'accés des del carril bici i evitar la circulació ciclista per la vorera; la disposició d'un nou pas de vianants en l'avinguda del Primat Reig al costat dels carrers de Gascó Oliag i Daniel Balaciart; o l'ampliació de la vorera en un tram del carrer de Daniel Balaciart.

A més, es disposarà un nou pas de vianants al carrer de Daniel Balaciart al costat del carrer d’Emili Panach i Ramos “Milo”, facilitant la connexió per als vianants natural entre l'IES Francesc Ferrer i Guàrdia i el poliesportiu de Benimaclet; es traslladarà a calçada el carril bici existent en la intersecció dels carrers de Daniel Balaciart i Doctor Vicente Zaragozá; i s'adaptaran els guals per als vianants i les places de reserva d'estacionament per a persones amb diversitat funcional a la normativa d'accessibilitat.

L'import de licitació és de 296.565,94 euros, IVA inclòs.