2021-02-12 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
12-02-2021
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE FEBRERO DE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 de febrer de 2021.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 441/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació d'una finca.
Expediente: E-00501-2021-000049-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 169/20, interposat contra la denegació de diverses sol·licituds de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2021-000054-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 275/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'ajudes municipals en el marc del programa REACTIVA.
Expediente: E-00501-2021-000055-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 78/20, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra dos sancions tributàries imposades en matèria d'impost sobre activitats econòmiques, exercicis 2015, 2016 i 2017.
Expediente: E-00501-2021-000050-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 261/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2021-000052-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que desestima la Peça Separada d'Extensió d'Efectes núm. 15/20, dimanant de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 515/19, en relació a l'abonament de dietes i gastos de desplaçament corresponents al curs de capacitació seguit en el procés selectiu per a proveir en propietat dèsset places d'inspector/a Policia Local.
Expediente: E-00501-2021-000048-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara la caducitat del Recurs PO núm. 197/20, interposat contra la denegació de l'ocupació del domini públic municipal mitjançant instal·lació d'una terrassa i quedar assabentada, igualment, de la Interlocutòria del mateix Jutjat que va desestimar la mesura cautelar sol·licitada.
Expediente: E-00501-2021-000028-00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució d'un projecte subvencionat en la convocatòria d'innovació social i urbana 2019.
Expediente: E-00202-2019-000009-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa donar de baixa els rebuts corresponents a la taxa per prestació del servici de mercats de les persones titulars dels llocs de restauració pel període del primer bimestre de 2021.
Expediente: E-H4969-2021-000001-00 - Aprovat
0011 - SERVICI FINANCER. Proposa convocar procediment negociat per a la selecció d'ofertes d'endeutament a llarg termini destinades a finançar gastos corrents derivats del Pla Resistir i aprovar els plecs de condicions administratives particulars i tècniques.
Expediente: E-05201-2021-000003-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0012 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de l'última aportació de fons a la societat Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
Expediente: E-03201-2020-000006-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar el projecte 'Repavimentació de la glorieta doble de l'avinguda dels Germans Machado-Ronda Nord (València)' i encarregar-ne l'execució a Pavasal Empresa Constructora, SA.
Expediente: E-03401-2021-000022-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor d'Aumsa per la prestació de servicis de l'Agrupació d'Interés Econòmic OCOVAL, durant el primer quadrimestre de 2021.
Expediente: E-03701-2021-000146-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0015 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Solució del sanejament municipal en nuclis de vivendes consolidades del sòl no urbanitzable a Castellar Nord'.
Expediente: E-02701-2019-000541-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2021-000041-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0017 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Cau Rugby València.
Expediente: E-01903-2019-000260-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a la Federació de Falles de la Secció Especial.
Expediente: E-01904-2020-000978-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a l'Associació Cultural Falla Na Jordana.
Expediente: E-01904-2020-000983-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació amb motiu del trasllat al recinte de Fira València de les peces dels monuments fallers depositats a la Marina de València.
Expediente: E-01904-2020-001076-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera.
Expediente: E-01904-2021-000013-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Espai de No Ficció, Nofic Docs València.
Expediente: E-02000-2020-000012-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Ateneo Marítimo de València.
Expediente: E-02000-2020-000023-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Expediente: E-02000-2020-000025-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2020-000032-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Gremi de Llibrers de València.
Expediente: E-02000-2020-000033-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0027 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2020, de concessió d'ajudes per al suport al sector de la restauració 2020.
Expediente: E-01911-2020-004534-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de la festa de Reis 2021.
Expediente: E-02310-2020-000431-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització d'activitats culturals.
Expediente: E-02310-2021-000012-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en matèria de comerç per gastos ocasionats amb motiu de la COVID-19 i reconéixer drets derivats d'esta.
Expediente: E-02901-2020-002548-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament en arrendament de dos sanitaris portàtils per al mercat de Vell.
Expediente: E-02901-2021-000115-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico.
Expediente: E-02902-2021-000022-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa desestimar les recomanacions de l'Agència Valenciana Antifrau en relació al servici de menjadors dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2020-000109-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'un local situat al carrer de Sant Isidre.
Expediente: O-02224-2020-000017-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de l'aportació anual corresponent a l'exercici 2020 a favor de l'associació Amics de la Gent Major.
Expediente: E-02224-2020-000081-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019 sol·licitada per Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la fundació Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional de modificació de la data d'inici del projecte d'acció humanitària 2020.
Expediente: E-02250-2020-000221-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'Asociación Civil JARIT de reformulació econòmica del projecte 'Xarxa apuja el to contra el racisme 2020-2021'.
Expediente: E-02250-2020-000400-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al subministrament de material mèdic veterinari per al Centre d'Acollida d'Animals de Natzaret.
Expediente: E-02401-2021-000140-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions del programa 'Intervenció en barris (INBAS)' 2021.
Expediente: E-02501-2021-000004-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0041 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar íntegrament la recusació formulada contra l'instructor d'un expedient disciplinari.
Expediente: E-01404-2017-000039-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
Expediente: E-01404-2020-000036-00 - Retirat
0043 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2021-000006-00 - Aprovat
0044 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el termini d'execució de les obres de reforma del Parc de Bombers el Saler i aprovar els preus contradictoris.
Expediente: E-01501-2020-000170-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les quanties de la carrera professional horitzontal en cadascun dels Graus de Desenvolupament Personal (GDP) durant l'exercici 2021.
Expediente: E-01101-2021-000022-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica d'integració social.
Expediente: E-01101-2021-000563-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 1606, després de l'adscripció temporal en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-002932-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 7676, després de l'adscripció temporal en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-002932-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball d'Inspecció Obres i Servicis, referència núm. 332, després de l'adscripció temporal en el Servici Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2020-002212-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal subaltern, referència núm. 702, després de l'adscripció temporal en el Servici d'Activitats.
Expediente: E-01101-2020-002043-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal subaltern (JP1), referència núm. 8868, després de l'adscripció temporal en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-002663-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal subaltern (JP1), referència núm. 3070, després de l'adscripció temporal en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-002663-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal subaltern (JP1), referència núm. 7368, després de l'adscripció temporal en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-002663-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal subaltern patrimoni històric i cultura (JP3), referència núm. 5712, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-002045-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal subaltern patrimoni històric i cultura (JP3), referència núm. 6642, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-002045-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal subaltern patrimoni històric i cultura (JP3), referència núm. 3218, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-002045-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació de lloc de treball de personal subaltern patrimoni històric i cultura (JP3), referència núm. 7814, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-002045-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació de personal amb destinació al Pla d'Ocupació Municipal 2020.
Expediente: E-01101-2020-003063-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2020, d'aprovació de les bases de la convocatòria per a la constitució de borses de treball per millora d'ocupació de les categories de comissari/ària principal, comissari/ària, intendent/a, inspector/a i oficial/a del Cos de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2021-000576-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de novembre de 2020, pel qual es va adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis necessaris per a la redacció del projecte d'execució, projecte d'intervenció arqueològica, estudi geotècnic, direcció de les obres i les seues instal·lacions, direcció científica arqueològica i coordinació de seguretat i salut per a la construcció del CEIP Santo Ángel de la Guarda a la secció 12 del barri de la Raiosa, districte de Jesús, en el marc del Programa Edificant.
Expediente: E-04101-2020-000047-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert el procediment negociat sense publicitat per a contractar la prestació dels servicis de vigilància i seguretat i del servici de recaptació en museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
Expediente: E-04101-2020-000092-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-3832, de 27 de novembre de 2020, per la qual es va adjudicar el contracte per a la prestació del servici d'il·luminació ornamental amb motiu de les Festes de Nadal de 2020 i Reis Mags de 2021.
Expediente: E-04101-2020-000160-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de la primera fase de rehabilitació i consolidació de la Casa del Rellotger i construcció d'edificació de nova planta de l'illa delimitada pels carrers dels Brodadors, pujada del Toledà i del Micalet per a centre cultural, incloses en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000165-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Cultura Festiva uns immobles situats al carrer del Rosari per a l'ampliació del Museu de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: E-05301-2020-000360-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns l'espai lliure amb codi 1.S5.12.544, per a donar d'alta el jardí i l'estructura de l'antic Depòsit de Gas Lebón situats al carrer de Pere II el Cerimoniós.
Expediente: E-05303-2013-000244-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa cedir l'ús temporal a favor de Ferrocarrils de la Generalitat de part d'una parcel·la situada al carrer d'Adolfo de Azcárraga (Escriptor), per a l'apilament de materials i instal·lacions necessàries per a les obres de la línia 10 de Metro València, per un termini no superior a cinc anys.
Expediente: E-05307-2019-000045-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de prestació de servicis de manteniment i instal·lació d'equips i dispositius informàtics municipals.
Expediente: E-00801-2018-000043-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de prestació de servicis informàtics de suport als processos interns necessaris per a garantir el servici durant la transformació tecnològica del sistema de gestió tributària.
Expediente: E-00801-2018-000064-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-3836, de 27 de novembre de 2020, per la qual es va aprovar el pla de seguretat i salut de la prestació del servici d'il·luminació ornamental amb motiu de les Festes de Nadal de 2020 i Reis Mags de 2021.
Expediente: E-01201-2020-000731-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'actuació de rehabilitació del CEIP San José de Calasanz i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-01201-2021-000032-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'impressores OKI.
Expediente: E-01201-2021-000050-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0072 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un protocol d'actuacions amb el Joint Reasearch Center i la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-00703-2020-000057-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa acceptar la devolució de la subvenció concedida a la Universitat de València-Facultat de Dret.
Expediente: E-00703-2020-000093-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar la pèrdua total del dret al cobrament d'una subvenció destinada al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2019-000249-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el reintegrament parcial de la subvenció concedida a l'Associació de Veïns i Veïnes de Campanar.
Expediente: E-02301-2019-000249-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Profesionales de Terapias con Caballos.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia (AVAFI).
Expediente: E-02301-2020-000417-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'AVV de Patraix.
Expediente: E-02301-2020-000598-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0079 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte d'obra 'Remodelació integral de la plaça del Baró de Cortes i carrers laterals. Barri de Russafa'.
Expediente: E-01801-2019-001893-00 - Aprovat
0079 - PRECS I PREGUNTES
0080 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar l'esmena del projecte de Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del terme municipal de València.
Expediente: E-03602-2019-000124-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa ratificar la modificació del text de la convocatòria del Pla Resistir 'Ajudes Parèntesi' aprovada per Resolució núm. 18, de 10 de febrer de 2021.
Expediente: E-01911-2021-000011-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres denominades 'Projecte d'urbanització per a la regeneració urbana de l'entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església dels Sants Joans (València)', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000127-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'Empresa Municipal de Transports SAU, Mitjà Propi, en concepte d'aportacions municipals corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-01801-2021-000550-00 - Aprovat