2020-12-29 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
29-12-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE DICIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 de desembre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara la no admissibilitat del Recurs PA núm. 495/19, interposat contra l'encàrrec als contractistes municipals, en via d'execució subsidiària, de l'enderrocament d'un immoble.
Expediente: E-00501-2020-000349-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 412/19, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar la reclamació contra una liquidació girada pel concepte d'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-00501-2020-000355-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 427/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va determinar el preu just per expropiació d'una finca.
Expediente: E-00501-2020-000361-00 - Quedar assabentat
0005 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció d'innovació social i urbana a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-00202-2020-000016-00 - Aprovat
0006 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manteniment de l'equip multifunció Canon del servici.
Expediente: E-00202-2020-000204-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE FORMACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a gastos derivats de la utilització d'aules per a la impartició de cursos del Pla de Formació de 2020. (Proposta núm. 1)
Expediente: E-00208-2020-000047-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE FORMACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a gastos derivats de la utilització d'aules per a la impartició de cursos del Pla de Formació de 2020. (Proposta núm. 2)
Expediente: E-00208-2020-000047-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE FORMACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de viatge i allotjament de la professora d'un curs del Pla de Formació 2020.
Expediente: E-00208-2020-000049-00 - Aprovat
0010 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa aprovar la participació en la convocatòria de concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 per al projecte 'Implantació del Pla Director de la Bicicleta de València'.
Expediente: E-00212-2020-000017-00 - Aprovat
0011 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de renovació de la subscripció a premsa digital.
Expediente: E-04103-2020-000075-00 - Aprovat
0012 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la composició, maquetació i publicació d'anuncis oficials.
Expediente: E-04103-2020-000076-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de novembre.
Expediente: E-04909-2020-000598-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0014 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública el pla especial de Cases de Bàrcena.
Expediente: E-03001-2019-000117-00 - Aprovat
0015 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació pública de la modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València, mitjançant la incorporació de la fitxa de protecció de la 'Casa del Baró de Santa Bàrbara'.
Expediente: E-03001-2019-000377-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la 'Guia tècnica per a actuacions de reurbanització flexible a València'.
Expediente: E-03001-2020-000046-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Casas Bajas.
Expediente: E-03103-2017-000064-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de l'Estació.
Expediente: E-03103-2019-000026-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de l'Estació.
Expediente: E-03103-2019-000027-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el conveni de fixació de preu just i portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Pare Barranco.
Expediente: E-03103-2020-000010-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Urbanització a l'entorn de la plaça de Segòvia'.
Expediente: E-03301-2019-000108-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Conversió en zona de vianants del carrer de Beethoven a València'.
Expediente: E-03301-2020-000061-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2017-000749-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Reina.
Expediente: E-03910-2017-000764-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2020-002657-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per increment d'honoraris derivat de la modificació del projecte d'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al carrer de Sant Pere, 25.
Expediente: E-03910-2018-005829-00 - Aprovat
0027 - AUMSA. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra l'anunci de licitació del servici d'assistència tècnica en relació amb el projecte de construcció d'un edifici al carrer de Fos.
Expediente: E-00615-2020-000051-00 - Aprovat
0028 - AUMSA. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat en el procediment obert simplificat per a la contractació de la prestació de servicis d'assessorament, mediació i assistència tècnica especialitzada en matèria d'assegurances privades.
Expediente: E-00615-2020-000052-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0029 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa autoritzar i disposar el gasto de l'any 2024 en el contracte de subministrament de material fungible necessari per a procediments de detecció de patògens.
Expediente: E-02610-2019-000321-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent al servici d'arreplegada i incineració de les restes d'un dofí encallat a la platja.
Expediente: E-02410-2020-000086-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa alçar la suspensió temporal total de l'execució de les obres corresponents al projecte 'Substitució tram canonada SN 600 al carrer del Racó d'Ademús'.
Expediente: E-02701-2019-000710-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus vigents en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 1, per a l'any 2021.
Expediente: E-02801-2020-001648-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus vigents en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 2, per a l'any 2021.
Expediente: E-02801-2020-001562-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus vigents en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, Zona 3, per a l'any 2021.
Expediente: E-02801-2020-001459-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2021 del contracte de servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans a la Zona 1 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2020-001649-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2021 del contracte de servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans a la Zona 2 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2020-001563-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la revisió de servicis per a l'any 2021 del contracte de servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans a la Zona 3 de la ciutat.
Expediente: E-02801-2020-001527-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Comunitat Israelita de València.
Expediente: E-02802-2020-000334-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Comunitat Islàmica de València.
Expediente: E-02802-2020-000335-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Arquebisbat de València.
Expediente: E-02802-2020-000336-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la prestació de servicis extraordinaris en la campanya de Tots Sants.
Expediente: E-02802-2020-000405-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la revisió per arredoniment de les tarifes aplicables en el servici del tanatori-crematori municipal 'Ciutat de València' per a l'any 2021.
Expediente: E-02802-2020-000406-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0043 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a set entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: O-01903-2020-000018-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Lucha Taz Valencia.
Expediente: E-01903-2020-000286-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Fútbol Històrics València.
Expediente: E-01903-2020-000287-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federación de Triatlón y Deporte Combinado de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-01903-2020-000024-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Club Ciclista Escapada.
Expediente: E-01903-2020-000064-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Sociedad Deportiva Correcaminos.
Expediente: E-01903-2020-000228-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Asociación Prociclismo.
Expediente: E-01903-2020-000231-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-01903-2020-000232-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides per a la construcció dels monuments fallers 2020 i de les ajudes addicionals a determinades comissions falleres per a minimitzar l'impacte negatiu de l'ajornament de la festa de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa revocar la subvenció atorgada a la falla l'Alguer-Ingeniero Rafael Janini per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa revocar la subvenció atorgada a l'associació cultural San Vicente-Marvá per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de l'associació Amics del Corpus de la Ciutat de València.
Expediente: E-01904-2020-000975-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de la Reial Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: E-01904-2020-000976-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a les comissions falleres per a monuments fallers en el marc del Pla Especial Falles 2021-2022.
Expediente: E-01904-2020-001064-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2021.
Expediente: E-01904-2020-001066-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV).
Expediente: E-01905-2020-000327-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures emeses en concepte de prestació de servicis d'inserció de publicitat dels teatres municipals.
Expediente: E-01905-2020-000616-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2020-000727-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació dels servicis necessaris per a l'execució de les activitats escèniques i culturals pròpies del Teatre el Musical i de l'Auditori la Mutant.
Expediente: E-01905-2020-000733-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir els premis literaris Ciutat de València, XXXVIII edició.
Expediente: E-02000-2020-000018-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-02000-2020-000425-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de llibre de signatures d'enquadernació artesanal de la Llotja de València.
Expediente: E-02001-2020-001100-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la restauració de mobiliari de la Casa Museu Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2020-001118-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment del Conservatori Municipal 'José Iturbi'.
Expediente: E-02101-2020-000016-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic municipal.
Expediente: E-02101-2020-000017-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar beneficiaris/àries de les ajudes que financen el programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular denominat Xarxa de Llibres, curs 2020-2021.
Expediente: E-02101-2020-000109-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la concessió del premi-beca 'José Iturbi' al millor expedient acadèmic, curs 2019-2020.
Expediente: E-02101-2020-000122-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses per subministraments i servicis destinats al Conservatori Municipal 'José Iturbi'.
Expediente: E-02101-2020-000189-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'any 2021 per a l'atenció dels gastos arrendaticis d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-02101-2020-000212-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0072 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa acceptar l'aportació del Patronat Provincial de Turisme i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el projecte de gasto corresponent.
Expediente: E-01909-2020-000054-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar el desistiment de trenta-quatre sol·licituds de subvenció i concedir, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de mil dos-centes trenta-set subvencions per al suport al sector de la restauració 2020.
Expediente: E-01911-2020-003082-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar el desistiment de cinc sol·licituds de subvenció i concedir, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de cinquanta-cinc subvencions a projectes pilots per al desenvolupament de reptes innovadors dels sectors productius a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-01911-2020-003083-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02310-2018-000078-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar i prorrogar el conveni de col·laboració subscrit amb l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell.
Expediente: E-02310-2018-000281-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el reconeixement de drets parcial de la subvenció destinada a la rehabilitació del mercat del Grau.
Expediente: E-02901-2016-001644-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3260, de 10 de setembre de 2020, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2020-000433-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-651, de 12 de febrer de 2020, per la qual es va disposar extingir una autorització municipal per a la venda al mercat de Torrefiel.
Expediente: E-02901-2019-000397-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'Associació de Venedors del Mercat Central.
Expediente: E-02901-2020-000484-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'Associació de Venedors del Mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2020-001770-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de drets i la minoració de la subvenció concedida per al programa EMCUJU 2019-2020.
Expediente: E-02902-2019-001051-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0083 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la concessió de subvencions del programa de residències artístiques i culturals per a joves 2020.
Expediente: E-01902-2020-000078-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Orriols Convive del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social 2020.
Expediente: E-02201-2020-000029-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga i la disposició del gasto de dos ajudes de menjador escolar concedides per al curs 2019-2020.
Expediente: E-02201-2020-000033-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02201-2020-000059-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la renúncia presentada per ASPAYM a la subvenció nominativa concedida per acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020.
Expediente: E-02221-2020-000197-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000136-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Por ti mujer.
Expediente: E-02230-2019-000082-00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concessió de subvencions a comissions falleres per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i homes, la diversitat i la no discriminació.
Expediente: E-02230-2020-000053-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de Veterinarios sin Fronteras-VETERMON.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per tres entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2020-000022-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acollida a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000023-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels costos derivats de la manutenció de les persones usuàries allotjades al casal d'acollida de Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000029-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les vivendes situades al carrer de Dalt.
Expediente: E-02250-2020-000695-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de l'ús del Consell Valencià de la Joventut.
Expediente: E-02250-2020-000919-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Fontilles Fundación de la Comunidad Valenciana d'ampliació del termini d'execució del projecte d'ajuda humanitària 2020.
Expediente: E-02250-2020-000235-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de CEAR-PV (Comisión Española de Ayuda al Refugiado, PV).
Expediente: E-02250-2020-000859-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de paranys amb destinació al Pla Colonial Felí.
Expediente: E-02401-2020-002794-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de diversos accessoris amb destinació als centres municipals d'acollida d'animals.
Expediente: E-02401-2020-002855-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici de publicitat de la campanya 'No soc el teu joguet'.
Expediente: E-02401-2020-002883-00 - Aprovat
0106 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida i el reconeixement de l'obligació corresponent al conveni de col·laboració amb la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).
Expediente: E-02501-2019-000024-00 - Aprovat
0107 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida i el reconeixement de l'obligació corresponent al tercer pagament del conveni de col·laboració amb la Universitat de València (Estudi General).
Expediente: E-02501-2019-000025-00 - Aprovat
0108 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida i el reconeixement de l'obligació corresponent al conveni de col·laboració amb la Universitat de València (Estudi General).
Expediente: E-02501-2020-000004-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0109 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'assistència veterinària als cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-004757-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-005009-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'expedició de certificats mèdics i taxes de renovació de permisos de conduir.
Expediente: E-01401-2020-005133-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de gestoria per tramitació de canvi de titularitat i de servici de les grues adquirides per la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-005135-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'anàlisi de substàncies estupefaents.
Expediente: E-01401-2020-005274-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000106-00 - Aprovat
0115 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de manteniment de la flota de vehicles.
Expediente: E-01501-2020-000512-00 - Aprovat
0116 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de divers material de ferreteria.
Expediente: E-01501-2020-000517-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0117 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa una regularització de retribucions per aplicació del concepte d'atenció exclusiva al públic.
Expediente: E-01101-2017-001880-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa una regularització de retribucions per aplicació del concepte d'atenció exclusiva al públic.
Expediente: E-01101-2018-002027-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa una regularització de retribucions per aplicació del concepte d'atenció exclusiva al públic.
Expediente: E-01101-2018-002030-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions del lloc de treball de personal tècnic mitjà (Cap estudis) (JP1), referència núm. 1355.
Expediente: E-01101-2018-002631-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions de diversos escortes.
Expediente: E-01101-2020-004016-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desistir d'un contracte de treball del programa 'ET FORMEM Suport a l'Administració'.
Expediente: E-01101-2020-003062-00 - Retirat
0123 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral del personal amb destinació al taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2020'.
Expediente: E-01101-2020-003078-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral del personal amb destinació al taller d'ocupació 'Oci i cultura'.
Expediente: E-01101-2020-003079-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al servici actiu al lloc de treball reservat de personal tècnic mitjà en el Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Expediente: E-01101-2020-003881-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de novembre de 2020.
Expediente: E-01101-2020-003940-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte un nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2020-004101-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2020-004107-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública 2020.
Expediente: E-01101-2020-003470-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'obres de remodelació del jardí de la plaça de Manuel Granero.
Expediente: E-04101-2020-000117-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de remodelació i modernització de les instal·lacions esportives elementals a la ciutat de València, actuació seleccionada en la consulta ciutadana sobre inversions en barris dels pressupostos participatius DECIDIM VLC 2019-2020 (vlc_2019_3016), dividit en 3 lots.
Expediente: E-04101-2020-000164-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'assistència tècnica per a la supervisió i control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000224-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament i instal·lació de paviment de gespa artificial en camps i pistes municipals (dividit en dos lots), classificar les proposicions i requerir les ofertes econòmicament més avantatjoses prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000124-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-3536, de 3 de novembre de 2020, per la qual es va adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis de manteniment dels reguladors de busseig del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-04101-2020-000059-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa permutar amb Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, diversos immobles municipals situats als carrers de Josep Benlliure, del Progrés i del Pare Lluís Navarro per a l'adquisició d'immobles propietat d'esta entitat situats als carrers de Sant Pere i de Lluís Despuig amb destinació a l'execució d'inversions a l'entorn del barri del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-05301-2018-000005-00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2019.
Expediente: E-05303-2020-000001-00 - Aprovat
0137 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns el jardí situat als carrers d'Albocàsser i de Viver i la xarxa viària situada al voltant d'este.
Expediente: E-05303-2014-000162-00 - Aprovat
0138 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar la caducitat del procediment i l'arxiu de les actuacions de venda per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer de Mossén Palanca.
Expediente: E-05305-2017-000094-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer dels Cadirers.
Expediente: E-05305-2019-000041-00 - Aprovat
0140 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d'Eugènia Viñes, núm. 44-baix dreta.
Expediente: E-05307-2016-000017-00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d'Eugènia Viñes, núm. 44-baix esquerra.
Expediente: E-05307-2016-000017-00 - Aprovat
0142 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer de Vicent Canet.
Expediente: E-05307-2018-000097-00 - Aprovat
0143 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de la Vall d'Aiora (antena Policia Local).
Expediente: E-05307-2018-000098-00 - Aprovat
0144 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 de l'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de Xàtiva (antena Policia Local).
Expediente: E-05307-2018-000099-00 - Aprovat
0145 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer de Conca.
Expediente: E-05307-2018-000104-00 - Aprovat
0146 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer del Doctor Monserrat.
Expediente: E-05307-2018-000105-00 - Aprovat
0147 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat a l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre.
Expediente: E-05307-2018-000106-00 - Aprovat
0148 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer de Godofred Ros.
Expediente: E-05307-2018-000107-00 - Aprovat
0149 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer del Músic Penella.
Expediente: E-05307-2018-000109-00 - Aprovat
0150 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Isidre.
Expediente: E-05307-2018-000111-00 - Aprovat
0151 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat a la travessera de Pinedo a la Mar.
Expediente: E-05307-2018-000112-00 - Aprovat
0152 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer d'Utiel.
Expediente: E-05307-2018-000113-00 - Aprovat
0153 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
Expediente: E-05307-2018-000114-00 - Aprovat
0154 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer del Litògraf Pascual i Abad.
Expediente: E-05307-2018-000117-00 - Aprovat
0155 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer de Berenguer de Montoliu.
Expediente: E-05307-2018-000118-00 - Aprovat
0156 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer de Tomàs de Villarroya.
Expediente: E-05307-2018-000119-00 - Aprovat
0157 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
Expediente: E-05307-2018-000121-00 - Aprovat
0158 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
Expediente: E-05307-2018-000122-00 - Aprovat
0159 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer del Serpis.
Expediente: E-05307-2018-000123-00 - Aprovat
0160 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament de diversos locals destinats a activitats socioeducatives.
Expediente: E-05307-2018-000124-00 - Aprovat
0161 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000083-00 - Aprovat
0162 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000087-00 - Aprovat
0163 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa convalidar l'acte de recepció de la inversió corresponent al contracte de subministrament de tres-centes vint unitats d'ordinadors de taula.
Expediente: E-00801-2020-000007-00 - Aprovat
0164 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2020-000193-00 - Aprovat
0165 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de dos factures corresponents a la prestació del servici de prevenció de riscos laborals, servici de prevenció, seguretat en el treball i ergonomia i psicosociologia aplicada.
Expediente: E-01102-2020-000118-00 - Aprovat
0166 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de material d'oficina.
Expediente: E-01201-2020-000734-00 - Aprovat
0167 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de material de neteja i condícia.
Expediente: E-01201-2020-000744-00 - Aprovat
0168 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de novembre del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2020-000773-00 - Aprovat
0169 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al subministrament d'electricitat en alta tensió i a la prestació dels servicis de telefonia mòbil i fixa i servicis postals.
Expediente: E-01201-2020-000794-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0170 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación Proyecto Senior.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0171 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Centre de Recursos Just Ramírez.
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0172 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Ciutadania i Comunicació.
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0173 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a favor del Consell de la Joventut de València.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0174 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció del 'Bono Infantil' de l'EMT per a l'any 2021.
Expediente: E-01801-2020-004491-00 - Aprovat
0175 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció del 'Bono Mascota' de l'EMT per a l'any 2021.
Expediente: E-01801-2020-004492-00 - Aprovat
0176 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis per al control de la contracta de gestió del trànsit.
Expediente: E-01801-2020-004685-00 - Aprovat
0177 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa aprovar l'execució de la Sentència número 87, de 9 de febrer de 2017, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, sobre legalització d'una activitat de campament turístic.
Expediente: E-03901-2005-002141-00 - Aprovat
0178 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-603, de 28 de gener de 2019, sobre comunicació de transmissió de llicència.
Expediente: E-03901-2018-001668-00 - Aprovat
MOCIONS
0179 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Dona compte de la carta remesa per la Comissió Europea en la qual felicita la ciutat de València pel premi 'ICapitalAwards'.
Expediente: E-00202-2020-000038-00 - Quedar assabentat
0180 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació de l'Auditori 'la Mutant' per al mes de gener de 2021.
Expediente: E-01905-2020-000013-00 - Aprovat
0180 - PRECS I PREGUNTES
0181 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar el nomenament de vocals en el Consell Rector del Consell Agrari Municipal en representació del Grup Municipal Socialista.
Expediente: E-00400-2020-000012-00 - Aprovat
0182 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum a la planta potabilitzadora del Realó (Picasent)' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2020-000156-00 - Aprovat
0183 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum a la planta potabilitzadora de la Presa (Manises)' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2020-000157-00 - Aprovat
0184 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum al Centre d'Operacions de Vara de Quart' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2020-000162-00 - Aprovat
0185 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar un conveni amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes).
Expediente: E-02801-2020-001110-00 - Aprovat
0186 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor de diverses entitats.
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0187 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0188 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar el desistiment en relació amb el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 16 d'octubre de 2020, sobre la prestació municipal del servici de Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0189 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Odontología Solidaria.
Expediente: E-02201-2020-000051-00 - Aprovat
0190 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Instituto Social del Trabajo (ISO).
Expediente: E-02250-2019-000050-00 - Aprovat
0191 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció d'ajuda humanitària a favor de Farmamundi (Farmacéuticos Mundi).
Expediente: E-02250-2020-000215-00 - Aprovat
0192 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la reducció de la superfície del depòsit del carrer de les Tres Forques del polígon industrial Vara de Quart.
Expediente: E-04101-2016-000156-00 - Aprovat
0193 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la caducitat del procediment disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
Expediente: E-01404-2017-000039-00 - Aprovat
0194 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció de lloc de treball de personal subaltern (PH) en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-004213-00 - Aprovat
0195 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una subalterna per al Servici de Comerç i Abastiment.
Expediente: E-01101-2020-004128-00 - Aprovat
0196 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa denegar l'accés a un expedient de contractació i a l'expedició de còpies d'este.
Expediente: E-04101-2019-000087-00 - Aprovat
0197 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Salut i Consum un immoble situat a la plaça de Saragossa.
Expediente: E-05301-2020-000295-00 - Aprovat
0198 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual del contracte de prestació del servici de neteja dels col·legis públics i escoles infantils dependents de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2020-000764-00 - Aprovat
0199 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres de rehabilitació i comunicació d'activitat innòcua per a la implantació en un mateix edifici de les activitats de centre cívic a la plaça de Francisco Javier Goerlich Lleó (antiga plaça de Federico Mayo).
Expediente: E-02301-2018-000817-00 - Aprovat
0200 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Contes 2020 de la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2020-000476-00 - Aprovat
0201 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació de Veïns i Cultural de Patraix.
Expediente: E-02301-2020-000598-00 - Aprovat
0202 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
Expediente: E-03103-2014-000001-00 - Aprovat
0203 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer d'Alcalá de Xivert.
Expediente: E-03103-2018-000012-00 - Aprovat
0204 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures del servici de menjador escolar al col·legi municipal Benimaclet.
Expediente: E-02101-2018-000496-00 - Aprovat
0205 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quotes per pertinença a l'Asociación Española de Arboricultura i a l'Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.
Expediente: E-04001-2020-000883-00 - Aprovat
0206 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Condicionament d'itineraris paisatgístics a l'entorn de l'Horta de Sant Miquel 2018'.
Expediente: E-03301-2018-000204-00 - Aprovat
0207 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Torrent.
Expediente: E-02401-2020-002358-00 - Aprovat
0208 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa resoldre la convocatòria de les ajudes municipals al lloguer 2020.
Expediente: E-03910-2020-000126-00 - Aprovat
0209 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Palau.
Expediente: E-05302-2020-000012-00 - Aprovat
0210 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de la Santa Creu.
Expediente: E-05302-2020-000076-00 - Aprovat
0211 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Alanna.
Expediente: E-02230-2020-000073-00 - Aprovat
0212 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa resoldre la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a projectes que promoguen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i la corresponsabilitat entre dones i homes de les tasques domèstiques i de cura, com a conseqüència de la pandèmia mundial de la COVID-19.
Expediente: E-02230-2020-000073-00 - Aprovat
0213 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Dona compte de les modificacions de la Comissió Interadministrativa per a la coordinació i organització del desenvolupament dels Premis Goya.
Expediente: O-01909-2020-000028-00 - Quedar assabentat
0214 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar els preus contradictoris del projecte d'obres de 'Construcció d'un carril bici a la Gran Via de Ferran el Catòlic i Gran Via de Ramón y Cajal'.
Expediente: E-01801-2018-000417-00 - Aprovat
0215 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Renovació de la xarxa de distribució d'aigua potable segons criteris de gestió d'actius' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2020-000287-00 - Aprovat
0216 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un conveni administratiu per a la posada a disposició d'un can per a la seua adscripció a la Unitat Canina de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000163-00 - Aprovat
0217 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de manteniment de la flota de vehicles.
Expediente: E-01501-2020-000521-00 - Aprovat
0218 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de huit subalterns/ernes per a diversos servicis i l'atribució de l'acompliment temporal en comissió de servicis de funcions a dos persones.
Expediente: E-01101-2020-003545-00 - Aprovat
0219 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'atenció dels gastos arrendaticis de 2020 d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-02101-2019-000355-00 - Aprovat
0220 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a una part a compte de l'import del mes de desembre dels servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans de la ciutat de València, Zona 2.
Expediente: E-02801-2020-001857-00 - Aprovat
0221 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a una part a compte de l'import del mes de desembre dels servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans de la ciutat de València, Zona 3.
Expediente: E-02801-2020-001835-00 - Aprovat
0222 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de CERAI (Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional).
Expediente: E-02250-2020-000064-00 - Aprovat
0223 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0224 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'aliments a persones en risc d'exclusió social. (Proposta núm. 14)
Expediente: E-02250-2020-000076-00 - Aprovat
0225 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'aliments a persones en risc d'exclusió social. (Proposta núm. 15)
Expediente: E-02250-2020-000076-00 - Aprovat
0226 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del día 22 de gener al dia 21 de gener de 2021, per coincidir amb festiu.
Aprovat