2020-12-18 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
18-12-2020
Hora:
08:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE DICIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de desembre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa aprovar les normes que han d'observar-se quan en l'execució d'un conveni, encàrrec de gestió o qualsevol altre negoci jurídic, personal laboral extern haja d'executar la prestació laboral en dependències municipals.
Expediente: E-00640-2020-000022-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 139/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000347-00 - Quedar assabentat
0004 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de novembre de 2020.
Expediente: E-04906-2020-000021-00 - Aprovat
0005 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'un premi en el marc de la convocatòria de la 5a edició dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de València.
Expediente: E-00202-2020-000004-00 - Aprovat
0006 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'unes ajudes en el marc de les subvencions d'innovació social i urbana a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-00202-2020-000016-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el reconeixement de drets i el requeriment als OOAA relatiu al superàvit pressupostari resultant de la liquidació 2019.
Expediente: E-04301-2020-000123-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació del calendari tributari per a l'exercici 2021.
Expediente: E-H4969-2020-000015-00 - Aprovat
0009 - SERVICI D'INSPECCIÓ, TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar l'ampliació de la pròrroga del contracte d'assistència i col·laboració en matèria de gestió i inspecció tributària de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4979-2016-000001-00 - Aprovat
0010 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar les cartes de conformitat d'operacions de leasing que s'han de concertar per l'Empresa Municipal de Transports amb el BBVA i amb Cajamar per a l'adquisició d'autobusos.
Expediente: E-05201-2020-000026-00 - Aprovat
0011 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el procediment de remissió d'informació per a contractes imputats als capítols 2 i 4 del Pressupost municipal que exigixen una dotació de major crèdit respecte al Pressupost vigent relatiu al seu impacte en pressupostos futurs.
Expediente: E-05501-2020-000038-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0012 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GL-3893, de 30 de setembre de 2020, per la qual es declara la caducitat de la llicència de demolició de quatre naus industrials.
Expediente: E-03801-2019-000611-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa instar a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica perquè sol·licite al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana una ampliació del termini per a l'execució de les actuacions de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E-03910-2016-000010-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar una renúncia a l'ajuda municipal al lloguer 2019.
Expediente: E-03910-2019-000238-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa prestar la conformitat a la cancel·lació registral de la condició resolutòria d'una compravenda.
Expediente: E-05302-2020-000028-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0016 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar l'inici d'expedient de modificació del projecte 'Ampliació i reforma de la instal·lació de mitjana i baixa tensió al Centre d'Operacions de Vara de Quart'.
Expediente: E-02701-2019-000256-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar l'inici d'expedient de modificació del projecte 'Substitució de cobertes lleugeres en ETAPS del Realó i de la Presa'.
Expediente: E-02701-2019-000556-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte d'obres de desconnexió d'abocaments d'aigües residuals a la séquia de la Carrasca i encarregar-ne l'execució a Saneamiento de Valencia, UTE.
Expediente: E-02701-2020-000391-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als servicis derivats del contracte d'alienació del paper i cartó de la ciutat de València durant febrer de 2020.
Expediente: E-02801-2020-000810-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels servicis derivats del contracte d'alienació del paper i cartó de la ciutat de València durant març de 2020.
Expediente: E-02801-2020-000813-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels servicis derivats del contracte d'alienació del paper i cartó de la ciutat de València en juliol de 2020.
Expediente: E-02801-2020-001350-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als servicis derivats del contracte d'alienació del paper i cartó de la ciutat de València en agost de 2020.
Expediente: E-02801-2020-001486-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Dona compte de de la Resolució núm. RA-477, de 9 de desembre de 2020, sobre adopció de mesures addicionals relacionades amb la COVID-19.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Quedar assabentat
0024 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-03602-2020-000126-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quotes de l'exercici 2020 per pertinença a l'Asociación Española de Arboricultura i a l'Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.
Expediente: E-04001-2020-000916-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Fútbol Sala Claret-Fuensanta i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2019-000275-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a cinc entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: O-01903-2020-000019-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, XX edició.
Expediente: E-01903-2020-000079-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022.
Expediente: E-01903-2020-000282-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes per a la realització de festivals i circuits 2020.
Expediente: E-01905-2020-000100-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al carrer de la Reina, número 121 per a usos culturals, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Expediente: E-02001-2019-000132-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de novembre de 2020, pel qual es va aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de reportatge fotogràfic dels refugis antiaeris del carrer dels Serrans i de Massarrojos.
Expediente: E-02001-2020-000897-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar el gasto per a l'abonament de la renda dels tres primers trimestres de 2020 d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-02101-2019-000355-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament de les factures del Banc de Llibres dels centres docents municipals.
Expediente: E-02101-2020-000109-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0035 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Cámara Valencia.
Expediente: E-01911-2020-004848-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa donar la conformitat a l'aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02310-2018-000078-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-02901-2020-002677-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000498-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000501-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la modificació del projecte de gasto 'Formacció VLC 2019-2021'.
Expediente: E-02902-2019-000109-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de drets i la minoració de la subvenció concedida per al desenvolupament del projecte de taller d'ocupació 'Informació per al turisme'.
Expediente: E-02902-2018-000430-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció destinada a la realització del projecte de taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2020'.
Expediente: E-02902-2020-000488-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció destinada a la realització del projecte de taller d'ocupació 'Oci i cultura'.
Expediente: E-02902-2020-000489-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció destinada a la realització del projecte 'Ecovid 2020' i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02902-2020-000506-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0045 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor de diverses entitats.
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Fundación por la Justicia del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per AESCO (Asociación América-España Solidaridad y Cooperación) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de dos subvencions a favor de la fundació Asindown.
Expediente: E-02201-2020-000056-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió dels premis del XXV Certamen de targetes de Nadal elaborades des dels centres d'atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual de la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2020-000089-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de l'Asociación para el Fomento del A-Ball en España-AFAE.
Expediente: E-02201-2020-000127-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de Cruz Roja Española.
Expediente: E-02201-2020-000133-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de l'Associació Natania.
Expediente: E-02201-2020-000149-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la indemnització pels danys i perjudicis derivats de la suspensió del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02201-2011-004933-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General.
Expediente: E-02224-2017-000002-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02250-2019-000049-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02250-2020-000013-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Congregación Religiosa Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores, Provincia Luis Amigó.
Expediente: E-02250-2020-000040-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses entitats per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2019, segona anualitat de 2020.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la fundació MUNDUBAT.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a dos entitats per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció d'ajuda humanitària a favor de Psicólogos sin Fronteras.
Expediente: E-02250-2020-000239-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una ajuda d'acció humanitària a favor de Fundación UNICEF-Comité Español.
Expediente: E-02250-2020-000242-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de Save the Children de reformulació econòmica, tècnica i ampliació del termini per al projecte d'acció humanitària d'emergència 2020.
Expediente: E-02250-2020-000535-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2020-000320-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el 'Protocol de coordinació per als esdeveniments amb elaboració, venda i/o consum d'aliments celebrats a la ciutat de València organitzats per regidories o servicis municipals'.
Expediente: E-02401-2020-002562-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0069 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la caducitat del procediment disciplinari incoat a un agent de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
Expediente: E-01404-2020-000037-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici de Jardineria Sostenible.
Expediente: E-01101-2020-003812-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de cap de secció adjunta a cap de servici (TD) en el Servici de Vivenda.
Expediente: E-01101-2020-002151-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa una regularització de retribucions per aplicació del concepte d'atenció al públic.
Expediente: E-01101-2017-001881-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions del lloc de treball de personal tècnic mitjà (Secretaria) (JP1), referència núm. 1404.
Expediente: E-01101-2018-002630-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions del lloc de treball de personal tècnic auxiliar servicis socials (JP1), referència núm. 4392.
Expediente: E-01101-2018-000812-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2019, pel qual es van desestimar diverses sol·licituds d'abonament de dietes per assistència a un curs organizat per l'IVASPE.
Expediente: E-01101-2019-002224-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Interlocutòria dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en la peça separada d'extensió d'efectes núm. 60/19.
Expediente: E-01101-2020-000852-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una arquitecta tècnica en el Servici de Projectes Urbans.
Expediente: E-01101-2020-003184-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa donar per finalitzada l'adscripció en comissió de servicis a un lloc de treball d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001265-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-003931-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de desembre de 2020, sobre nomenament provisional per millora d'ocupació d'una inspectora d'obres i servicis.
Expediente: E-01101-2020-002334-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-003518-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administratiu.
Expediente: E-01101-2020-003292-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de desembre de 2020, en relació amb el nomenament interí d'un operador de comunicacions.
Expediente: E-01101-2020-003278-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de setembre i octubre de 2020.
Expediente: E-01101-2020-003579-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'abonament dels complements de productivitat i activitat professional de desembre 2020.
Expediente: E-01101-2020-003166-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres d'excavació, restauració i posada en valor de la Muralla Islàmica de València (tram plaça de l'Àngel), incloses en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2020-000096-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis de neteja dels edificis municipals de l'Ajuntament de València (dividit en dos lots).
Expediente: E-04101-2020-000106-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres d'execució de clavegueram a la zona del camí del Tremolar, camí de l'Alter i entorn de la carretera de la Font de Masiá de Castellar, dividit en tres lots, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000219-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte d'execució de les obres de rehabilitació del mercat del Grau, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2020-000222-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa iniciar expedient d'investigació sobre titularitat municipal en relació amb l'engalavern existent a l'edifici municipal situat al carrer de la Barraca.
Expediente: E-05301-2019-000083-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.E3.10.26 'Museu Faller' i donar d'alta les xarxes viàries situades a la plaça de Montolivet i al carrer d'Atzeneta.
Expediente: E-05303-2020-000058-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa convalidar la Resolució núm. LL-1909, de 6 de novembre de 2020, per la qual es va aprovar el reconeixement d'obligació de les factures de setembre i octubre de 2020 derivades dels servicis d'inscripció i cancel·lació de càrregues registrals.
Expediente: E-05303-2020-000077-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago, núm. 8-dreta.
Expediente: E-05307-2018-000102-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago, núm. 8-esquerra.
Expediente: E-05307-2018-000103-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago, núm. 10.
Expediente: E-05307-2018-000101-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'any 2021 derivat de l'arrendament d'un local situat al carrer del Riu Cabriol, núm. 2.
Expediente: E-05307-2018-000110-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000026-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000028-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000040-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000041-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000043-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000044-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000045-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000047-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000048-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000052-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000067-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis informàtics de manteniment del software de base de dades Oracle.
Expediente: E-00801-2020-000181-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de suport i manteniment a la Plataforma Especialitzada per a la Gestió Unificada d'Informació de Subvencions (PEGUIS).
Expediente: E-00801-2020-000194-00 - Aprovat
0110 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de regularització de la flota de vehicles.
Expediente: E-01201-2020-000706-00 - Aprovat
0111 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de primes d'assegurances de danys materials.
Expediente: E-01201-2020-000715-00 - Aprovat
0112 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa tindre per efectuat un ingrés en concepte de reintegrament de la quantitat abonada per l'Ajuntament en compliment de la Sentència núm. 703/19 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01305-2012-000183-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0113 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Alanna.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de dos entitats inscrites en la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2020-000417-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2020-000419-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de dos entitats inscrites en la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2020-000420-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció al Centre de Recursos Just Ramírez.
Expediente: E-02301-2020-000420-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de dos entitats inscrites en la Junta Municipal de Trànsits.
Expediente: E-02301-2020-000421-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de La Finestra Nou Circ.
Expediente: E-02301-2020-000422-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a l'Associació Cultural Amics de la Música de Benifaraig.
Expediente: E-02301-2020-000425-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor del Consell de la Joventut de València.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar l'ampliació del termini per a l'execució de les obres de rehabilitació d'un edifici municipal situat al carrer de la Barraca.
Expediente: E-02301-2020-000466-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'activitat 'Muntem un Drama, taller de teatre per a Infantil i Primària' organitzada per la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2020-000531-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ). Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-1844, de 7 d'octubre de 2020, sobre canvi de comunicació ambiental.
Expediente: E-02307-2020-000438-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0125 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-2314, de 3 de març de 2020, que aprova amb caràcter provisional el cànon reportat en 2020 amb motiu de la concessió administrativa relativa a l'aparcament públic subterrani situat a l'avinguda de l'Oest-Comte Parcent.
Expediente: E-01801-2019-005345-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció del Bono Jove de l'EMT per a l'any 2021.
Expediente: E-01801-2020-004490-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció del Bono Personalitzat de l'EMT per a l'any 2021.
Expediente: E-01801-2020-004493-00 - Aprovat
MOCIONS
0128 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació artística del Teatre el Musical per al mes de gener de 2021.
Expediente: E-01905-2020-000016-00 - Aprovat
0128 - PRECS I PREGUNTES
0129 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar la Resolució dictada per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) per la qual s'aprova la pròrroga de finançament ordinari per a l'exercici 2020.
Expediente: E-02701-2019-000510-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Reparació de façana i renovació dels jardins bioclimàtics de les instal·lacions de sanejament municipal de l'avinguda del Mediterrani'.
Expediente: E-02701-2020-000573-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València sobre l'anomenat Solar de Jesuïtes.
Expediente: E-04001-2020-000922-00 - Aprovat
0132 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Polideportivo Les Abelles.
Expediente: E-01903-2018-000241-00 - Aprovat
0133 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la justificació presentada per Encom Games, SL, corresponent a l'activitat subvencionada l'any 2020, i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: E-01909-2019-000011-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a la reactivació dels mercats municipals de districte, els extraordinaris fixos i els periòdic festius.
Expediente: E-02901-2020-001069-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar els models de plecs de clàusules administratives particulars i annexos.
Expediente: E-04101-2018-000026-00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar el servici de manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000250-00 - Aprovat
0137 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar els servicis de telecomunicacions de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000052-00 - Aprovat
0138 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Generalitat Valenciana per a potenciar projectes de lluita contra el canvi climàtic.
Expediente: E-01201-2020-000535-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'Asociación de Profesionales de Terapias con Caballos.
Expediente: E-02301-2020-000423-00 - Aprovat
0140 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa aprovar la participació en la convocatòria de concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 per al projecte 'Remodelació del sistema de climatització del Museu de la Ciutat'.
Expediente: E-00212-2020-000018-00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la 51a modificació de crèdits per transferència.
Expediente: E-01101-2020-003942-00 - Aprovat
0142 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMPUJU 2020.
Expediente: E-01101-2020-003589-00 - Aprovat
0143 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Envelliment Actiu. Proposa aprovar la tramitació d'emergència dels gastos per a prestar els servicis d'ajuda a domicili i menjar a domicili per a la protecció de les persones majors enfront de la crisi sanitària generada per la COVID-19.
Expediente: E-02224-2020-000137-00 - Aprovat
0144 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament d'un coordinador general tècnic d'Alcaldia.
Expediente: E-01101-2020-004053-00 - Aprovat
0145 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa excepcionar l'expedient de la convocatòria d'ajudes de menjador de les normes de tancament del Pressupost municipal de l'exercici 2020.
Expediente: E-02201-2020-000033-00 - Aprovat
0146 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar per finalitzada la prestació municipal del Punt de Trobada Familiar a partir del 30 de juny de 2021.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0147 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 8 de gener de 2021.
Aprovat