2020-12-11 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
11-12-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE DICIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 4 de desembre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar el nomenament d'instructors en el Servici Central del Procediment Sancionador.
Expediente: E-00400-2015-000014-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 67/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just sobre una reserva d'aprofitament urbanístic.
Expediente: E-00501-2020-000341-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria dels Recursos PA núm. 590/19 i acumulat PA núm. 655/19, interposats contra la desestimació dels recursos de reposició seguits en relació amb la consolidació de grau de carrera professional derivada de nomenaments com a oficial de Policia Local després d'un procés selectiu per promoció interna.
Expediente: E-00501-2020-000340-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 127/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000345-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el Recurs PO núm. 533/16, interposat contra acords del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa, i ordena retrotraure les actuacions a fi que el Jurat determine el preu just d'una finca registral.
Expediente: E-00501-2020-000346-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 323/19, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000344-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 764/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000339-00 - Quedar assabentat
0009 - JURAT TRIBUTARI. Dona compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptades en el tercer trimestre de 2020.
Expediente: E-00408-2020-000380-00 - Quedar assabentat
0010 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar la Carta de Servicis 'Projecte d'inserció social i laboral València Inserta'.
Expediente: E-00209-2020-000020-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar la Carta de Servicis de Benestar Animal.
Expediente: E-00209-2020-000021-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I PERSONES I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa aprovar el Repertori Municipal de Funcions amb els llocs tipus validats.
Expediente: E-00209-2020-000022-00 - Aprovat
0013 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la composició, maquetació i publicació d'anuncis oficials.
Expediente: E-04103-2020-000066-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte d'Ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, exercici 2020.
Expediente: E-H4969-2020-000012-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0015 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València corresponent al tercer trimestre de 2020 i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat als carrers d'Ernest Anastasio i de Francesc Baldomà.
Expediente: E-03910-2017-000740-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Sant Pere.
Expediente: E-03910-2020-000123-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0018 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa convalidar la recepció de les obres corresponents a l'actuació d'ampliació de xarxa de distribució d'aigua als carrers de Jaume Roig i d'Eduard Boscà (Fase II).
Expediente: E-02701-2019-000080-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Comunitat Israelita de València.
Expediente: E-02802-2020-000253-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa la revisió del cànon que per aprofitament piscícola al llac de l'Albufera abonen les comunitats de pescadors del Palmar, Catarroja i Silla.
Expediente: E-03602-2016-000261-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa ratificar la Resolució núm. CF-620, de 13 de novembre de 2020, per la qual es va aprovar contractar mitjançant tramitació d'emergència el servici de retirada de restes vegetals i de palla a l'àmbit del Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: E-03602-2020-000117-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa denegar la indemnització per danys i perjudicis sol·licitada per l'adjudicatària del contracte de servicis per a la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut de les obres del camp de futbol i edifici de vestidors a Malilla.
Expediente: E-01903-2018-000016-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a sis entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: O-01903-2020-000015-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a deu entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: O-01903-2020-000016-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a tres entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: O-01903-2020-000017-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa acceptar el criteri interpretatiu de la Comissió Tècnica de Valoració de les sol·licituds d'ajudes i subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre a la ciutat de València greument afectades per la crisi sanitària i econòmica derivada del coronavirus.
Expediente: E-01903-2020-000081-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors de Patraix.
Expediente: E-01904-2020-001057-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2020-000480-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del primer trimestre de 2021 del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: E-01905-2020-000711-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat del Premi Senyera d'Arts Visuals 2020.
Expediente: E-02001-2020-000050-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Escola Valenciana.
Expediente: E-02101-2020-000196-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0032 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de drets i la minoració de la subvenció concedida per al desenvolupament del projecte de taller d'ocupació 'T'atenem II'.
Expediente: E-02902-2018-000419-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de drets i la minoració de la subvenció concedida per al desenvolupament del projecte de taller d'ocupació 'Activitats per a la ciutadania'.
Expediente: E-02902-2018-000422-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de drets i la minoració de la subvenció concedida per al desenvolupament del projecte de taller d'ocupació 'Gastronomia i restauració'.
Expediente: E-02902-2018-000429-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar una quantitat a LABORA Servef en concepte de subvenció transferida i no gastada i interessos de demora per la baixa anticipada d'una persona contractada en el marc del programa EMPUJU 2019-2020.
Expediente: E-02902-2019-001862-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000491-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000495-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0038 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de novembre.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats que realitzen projectes dirigits a la joventut de la ciutat de València.
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents al contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la fundació 'Salud y Comunidad'.
Expediente: E-02201-2020-000140-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les adjudicacions de contractes d'arrendament de vivendes municipals adscrites al programa d'accés a la vivenda municipal, rectificar l'Annex 6 d'este programa aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 18 de gener de 2013 i iniciar actuacions per a la resolució de diversos contractes.
Expediente: E-02201-2020-000146-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa ratificar l'adjudicació, pel procediment d'emergència, del contracte per a la prestació del servici d'allotjament i atenció social i sanitària davant l'impacte de la 'segona ona' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000153-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-812 i BG-814, de 12 de novembre, BG-825, de 17 de novembre i BG-863, de 27 de novembre de 2020, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0045 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-813, de 12 de novembre, BG-824, de 17 de novembre i BG-862, de 27 de novembre de 2020, aprovatòries dels llistats de persones beneficiàries del servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0046 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000128-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Médicos del Mundo.
Expediente: E-02230-2020-000044-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses comissions falleres destinades a projectes que promoguen la igualtat entre dones i homes, la diversitat i la no discriminació.
Expediente: E-02230-2020-000053-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa donar la conformitat a la concessió de diferents subvencions.
Expediente: E-02230-2020-000073-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per tres entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional 2019 sol·licitada per la fundació Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acollida a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000023-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar el règim jurídic aplicable a la concessió directa de subvencions dirigides a organitzacions no governamentals per a finançar actuacions en matèria d'acció humanitària 2020.
Expediente: E-02250-2020-000058-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de les bases de la convocatòria de cooperació internacional al desenvolupament 2020 i el gasto corresponent a l'increment de crèdit.
Expediente: E-02250-2020-000064-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels costos derivats de la manutenció de les persones usuàries allotjades al casal d'acollida de Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000029-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una ajuda d'acció humanitària a favor de l'entitat Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.
Expediente: E-02250-2020-000221-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una ajuda d'acció humanitària a favor del Comité Español de la UNRWA.
Expediente: E-02250-2020-000234-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una ajuda d'acció humanitària a favor de Fontilles Fundación de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02250-2020-000235-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una ajuda d'acció humanitària a favor de l'entitat Asamblea de Cooperación por la Paz.
Expediente: E-02250-2020-000237-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa ratificar l'adjudicació mitjançant el procediment d'emergència del contracte de servicis per a l'acolliment, allotjament, manutenció i suport vari a vint-i-dos persones immigrants.
Expediente: E-02250-2020-000209-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa ratificar l'adjudicació mitjançant el procediment d'emergència del contracte de servicis per a l'acolliment, allotjament, manutenció i atenció eventual de persones usuàries derivades pel Servici en les instal·lacions cedides per la congregació 'Provincia Francisca Pascual Congregación Hermanas Franciscanas de la Inmaculada'.
Expediente: E-02250-2020-000481-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0062 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-004480-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de ferrador dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-004734-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa tramitar el procediment per a la contractació del subministrament de peces d'uniformitat de la Policia Local de València per als anys 2021, 2022, 2023 i 2024.
Expediente: E-01401-2020-004931-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Colegio Oficial de Detectives de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-01404-2020-000101-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa una regularització de retribucions per aplicació del concepte d'atenció exclusiva al públic.
Expediente: E-01101-2017-001906-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa una regularització de retribucions de component competencial.
Expediente: E-01101-2020-001099-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa resoldre els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d'abril de 2019, pel qual es va desestimar una sol·licitud d'abonament de dietes per assistència a un curs organizat per l'IVASPE.
Expediente: E-01101-2018-003567-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa complir la Sentència núm. 211/20, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, sobre dietes per assistència a un curs de formació a l'IVASPE.
Expediente: E-01101-2019-003159-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de setembre de 2020, pel qual es va aprovar la transformació d'un lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva secretaria delegació, grup polític, habilitat, adscrit en No Inclosos en Unitats Orgàniques, en lloc d'auxiliar administratiu/iva.
Expediente: E-01101-2020-000940-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar una petició relativa a diferència de retribucions per acompliment de funcions superiors.
Expediente: E-01101-2020-001379-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar una petició relativa a diferència de retribucions per acompliment de funcions superiors.
Expediente: E-01101-2020-002309-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament dels servicis extraordinaris realitzats per funcionaris del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2019-002842-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament dels servicis extraordinaris realitzats per personal tècnic mitjà (ATS) del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-003599-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinat personal de la Policia Local corresponent a servicis extraordinaris per assistència a la pràctica de diligències judicials de juny a agost de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001773-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de gratificacions per servicis extraordinaris amb motiu de les Eleccions Municipals i Europees de 26 de maig de 2019 i de les Eleccions Generals de 10 de novembre de 2019.
Expediente: E-01101-2020-003647-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre intendents de la Policia Local de València i El Puig de Santa María.
Expediente: E-01101-2020-002372-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre oficials de la Policia Local de València i Mutxamel.
Expediente: E-01101-2019-004219-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Torrent.
Expediente: E-01101-2020-001879-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2020-003467-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2020-003468-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu en la Delegació del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: E-01101-2020-003784-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a subalterna.
Expediente: E-01101-2020-003789-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la 49a modificació de crèdits per transferència.
Expediente: E-01101-2020-003808-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de creació d'un jardí en un solar de Benicalap (JOAN XXIII).
Expediente: E-04101-2020-000110-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar desert el procediment obert per a contractar la prestació dels servicis de gestió integral de trenta places en centres de dia per a persones majors dependents (dividit en tres lots) i convocar procediment negociat sense publicitat.
Expediente: E-04101-2020-000023-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres d'execució de l'espai públic d'ús lúdic esportiu Marítim (EDUSI 3C), convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000216-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 1259/20, de 30 de novembre, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2020-000115-00 - Quedar assabentat
0089 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte l'adscripció a la Delegació d'Acció Cultural d'un immoble situat a la plaça de la Mare de Déu.
Expediente: E-05301-2020-000309-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar les adscripcions dels nous edificis inventariats amb els codis 1.E3.02.268 Nau 'Ribes Espai Cultural' i 1.E3.02.269 Nau 'Ribes Espai Universitat'.
Expediente: E-05303-2018-000176-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PATRIMONI. Dona compte de la subrogació de titularitat del contracte d'arrendament del terrat d'un immoble situat al carrer de la Vall d'Aiora destinat a instal·lacions d'antenes de la Policia Local.
Expediente: E-05307-2018-000098-00 - Quedar assabentat
0092 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000005-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000027-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000029-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000042-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000046-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000073-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CARRERA I OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000084-00 - Aprovat
0099 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del lot 1 del contracte de prestació de servicis externs de manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils adscrits al Parc Mòbil de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2016-000445-00 - Aprovat
0100 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar preus contradictoris del contracte d'obres de restauració de la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: E-01201-2019-000713-00 - Aprovat
0101 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de telefonia fixa.
Expediente: E-01201-2020-000703-00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses factures de subministrament d'electricitat.
Expediente: E-01201-2020-000708-00 - Aprovat
0103 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció de propietat municipal.
Expediente: E-01201-2020-000711-00 - Aprovat
0104 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de telefonia mòbil.
Expediente: E-01201-2020-000722-00 - Aprovat
0105 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 507/19 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2018-000489-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0106 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar preus contradictoris de l'execució de les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa.
Expediente: E-02301-2019-000071-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'entitat AC Ciudad Saludable.
Expediente: E-02301-2020-000417-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de tres entitats inscrites en la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2020-000418-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2020-000420-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Trànsits.
Expediente: E-02301-2020-000421-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'entitat AMPA CP Benimàmet.
Expediente: E-02301-2020-000426-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0112 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres de carril bici a la Gran Via de Ferran el Catòlic i Gran Via de Ramón y Cajal.
Expediente: E-01801-2018-000417-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'execució del 'Projecte de connexió del carril bici de l'avinguda de l'Orxata amb la Ronda Nord de València'.
Expediente: E-01801-2020-003824-00 - Aprovat
0113 - PRECS I PREGUNTES
0114 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'AVV Patraix.
Expediente: E-02301-2020-000598-00 - Aprovat
0115 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria del xec escolar per al curs 2020/2021.
Expediente: E-02101-2020-000037-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València.
Expediente: E-01904-2020-000980-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Valencia Club de Fútbol, SAD.
Expediente: E-01904-2020-001017-00 - Aprovat