2020-11-27 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
27-11-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de novembre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar l'aportació de la quota anual corresponent a l'exercici 2020 a favor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Expediente: E-00201-2020-000008-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar un Protocol General d'Actuació amb la Secretaria General d'Agenda Urbana i Vivenda del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Expediente: E-00201-2020-000021-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara acabat el Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 206/20, interposat contra Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals desestimatòria del recurs especial seguit contra el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient de contractació del servici per a la direcció d'obra de la Muralla Islàmica de València, tram plaça de l'Àngel.
Expediente: E-00501-2020-000312-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 318/19, interposat contra l'aprovació del projecte refós de reparcel·lació forçosa corresponent al PAI de la unitat d'execució B Benifaraig PN-2.
Expediente: E-00501-2020-000324-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 669/19, interposat contra l'aprovació de les bases de la convocatòria per a proveir en propietat tres places de tècnic/a d'Auditoria.
Expediente: E-00501-2020-000321-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 790/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000315-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 12/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000317-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 56/20, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000326-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 98/20, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000313-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 116/20, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000316-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 186/20, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació sobre rectificació i devolució de liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2020-000325-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en el marc de les ajudes per a la realització de projectes d'innovació social i urbana 2019.
Expediente: E-00202-2019-000009-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció en el marc de la convocatòria de les ajudes d'innovació social i urbana a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-00202-2020-000016-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de València en la seua 5a edició.
Expediente: E-00202-2020-000004-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió de les ajudes d'innovació social i urbana a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-00202-2020-000016-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el preu públic pel servici de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics a la via pública.
Expediente: E-H4969-2020-000011-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE COORDINACIÓ TRIBUTÀRIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-H4990-2020-000006-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0019 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del PGOU de València 'Conveni de l'Almoina'.
Expediente: E-03001-2020-000183-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar el plec de prescripcions tècniques generals per a la redacció i execució dels projectes d'urbanització vinculats als programes d'actuació integrada que es tramiten i aproven per l'Ajuntament de València.
Expediente: E-03003-2019-000020-00 - Sobre la mesa
0021 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2020, relatiu a una expropiació al camí de Montcada.
Expediente: E-03103-2015-000021-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució d'un centre cívic i cultural per a persones majors i sales polivalents al carrer del Pintor Ricard Verde, núm. 9 i 11.
Expediente: E-03201-2016-000041-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa encarregar a la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, el servici de redacció del projecte bàsic i d'execució per a la construcció d'un primer bloc de vivendes i d'un aparcament a la parcel·la de propietat municipal que dona als carrers de Drassanes, de Vicent Guillot, Tio Bola i d'Eugènia Viñes.
Expediente: E-03201-2020-000023-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa prendre coneixement de les actes de depòsit, licitació i adjudicació de les obres per a l'execució del tauler núm. 1 del pas de la carrera de Malilla atorgades per l'agent urbanitzador del PAI Font Sant Lluís.
Expediente: E-03301-2008-000080-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0025 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent al servici d'arreplegada i incineració de les restes d'un dofí encallat a la platja.
Expediente: E-02410-2020-000079-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar compliment al que es disposa en la Resolució núm. VZ-6910, de 23 de juliol de 2020, per la qual s'estima el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de gener de 2019, de concessió de subvencions.
Expediente: E-01903-2018-000241-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a onze entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: O-01903-2020-000013-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un contracte privat d'arrendament d'espais a la Ciutat de les Arts i les Ciències en ocasió de la celebració del 'XL Marató València Trinidad Alfonso'.
Expediente: E-01903-2020-000230-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a favor de dos comissions falleres en concepte d'ajuda per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres 2020.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples.
Expediente: E-01904-2019-000926-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa revocar la subvenció concedida a l'Associació Cultural Falla Vall d'Albaida-Canal de Navarrés per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Agrupació de Comparses de Moros i Cristians del Marítim.
Expediente: E-01904-2020-000974-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València.
Expediente: E-01904-2020-000980-00 - Retirat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el règim jurídic de les subvencions directes per a la celebració de l'esdeveniment 'Falles UNESCO' i suport als oficis tradicionals d'indumentaristes, orfebres i floristes.
Expediente: E-01904-2020-001036-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa convalidar la Resolució núm. NV-2779, de 26 d'octubre de 2020, per la qual es va aprovar la pròrroga del contracte de servicis d'impressió i distribució de programes de mà, cartelleria, lones, vitrines i mupis dels teatres municipals de gestió directa.
Expediente: E-01905-2018-000551-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la comissió derivada de la devolució d'entrades per la cancel·lació d'un espectacle al Teatre el Musical.
Expediente: E-01905-2020-000335-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Societat Coral El Micalet.
Expediente: E-02000-2020-000034-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la prestació de servicis de vigilància de les obres de construcció d'una escola infantil al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament en concepte d'indemnització per suspensió de diversos contractes com a conseqüència de la pandèmia COVID-19.
Expediente: E-02101-2020-000085-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0040 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa donar la conformitat a la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02310-2018-000078-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la concessió d'una ajuda a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-02901-2020-000117-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la declaració d'excepcionalitat a la limitació a les contractacions laborals temporals derivades del programa 'EMPUJU 2020-2021'.
Expediente: E-02902-2020-000438-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000613-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000614-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000616-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0046 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01902-2019-000018-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa finalitzar el conveni de col·laboració amb l'associació TRIMONS.
Expediente: E-02201-2018-000139-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici municipal situat al carrer de la Reina, núm. 117, per a nou centre municipal de servicis socials al Cabanyal, finançades amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2018-000321-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres de construcció d'un centre de dia per a joves al barri del Cabanyal, al solar municipal situat a la plaça de Llorenç de la Flor, finançades amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2018-000323-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC) del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación para la Cooperación entre Comunidades (ACOEC) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga de la cessió d'ús de tres vivendes municipals a famílies amb necessitats d'emergència habitacional.
Expediente: E-02201-2019-000135-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Levante UD '100 Anys'.
Expediente: E-02201-2019-000201-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana corresponent a la prestació de servicis en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Col·legi Oficial de Treball Social en concepte de servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la fundació Asindown.
Expediente: E-02201-2020-000104-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa donar la conformitat a la proposta de pròrroga del conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General.
Expediente: E-02224-2017-000002-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de la diferència de les factures del passat mes de setembre corresponents a la gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000122-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Dona compte de l'aprovació del Protocol d'actuació institucional en casos de dol per violència masclista a la ciutat de València.
Expediente: E-02230-2020-000092-00 - Quedar assabentat
0064 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per la Fundación Vicente Ferrer d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una addenda de modificació al conveni de col·laboració amb l'Instituto Social del Trabajo (ISO).
Expediente: E-02250-2019-000050-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'entitat VETERMON de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'entitat ACOEC de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de la fundació MUNDUBAT de reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'associació Solidaritat Perifèries del Món de reformulació tècnica i econòmica i d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'entitat Psicólogos sin Fronteras d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02250-2020-000013-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Farmacéuticos Mundi.
Expediente: E-02250-2020-000215-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció a favor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado-CEAR-PV, per al desenvolupament del 'Programa de protecció integral i d'acolliment de defensors i defensores de drets humans'.
Expediente: E-02250-2020-000859-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària de les vivendes situades al carrer de Dalt.
Expediente: E-02250-2020-000695-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la prestació del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2020-000911-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2020-000320-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0079 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa excepcionar l'expedient relatiu al contracte de subministraments per a l'adquisició de motocicletes elèctriques tipus escúter de les normes i terminis per a les operacions de tancament de la comptabilitat i la liquidació del Pressupost municipal de 2020.
Expediente: E-01401-2020-004156-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'anàlisi de substàncies estupefaents.
Expediente: E-01401-2020-004384-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01401-2020-004479-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000056-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un funcionari de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000071-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2020-000067-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000099-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar les bases generals comunes dels procediments de concurs i lliure designació.
Expediente: E-01101-2017-000908-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la segona modificació de la borsa de treball d'operador/a de comunicacions.
Expediente: E-01101-2018-003576-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral de personal amb destinació al projecte 'POEFE-FORMACCIO VLC 2019-2021'.
Expediente: E-01101-2019-001239-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral de personal amb destinació al programa ET FORMEM 'Suport a l'Administració'.
Expediente: E-01101-2020-003062-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal amb destinació al programa EMPUJU 2019-2020.
Expediente: E-01101-2019-003826-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/psicòloga.
Expediente: E-01101-2019-004728-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa imposar una sanció a un funcionari com a responsable en concepte d'autor de la comissió d'una falta greu.
Expediente: E-01101-2019-004804-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un oficial i d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2020-000907-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les reclamacions presentades sobre ampliació dels nomenaments interins.
Expediente: E-01101-2020-001561-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Patrimoni.
Expediente: E-01101-2020-002106-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Jardineria Sostenible.
Expediente: E-01101-2020-003021-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un tècnic d'administració general en el Servici de Gestió Tributària Específica Cadastral.
Expediente: E-01101-2020-002929-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una tècnica d'administració general en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-002930-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc d'auxiliar administratiu/iva en 'No inclosos en unitats orgàniques', la transformació de lloc de treball en auxiliar administratiu/iva secretaria delegació, grup polític o habilitat, l'adscripció en comissió de servicis i la regularització de retribucions.
Expediente: E-01101-2020-003086-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos tècniques d'administració general per als Servicis de Comerç i Abastiment i del Palau de la Música i Congressos de València i Banda Municipal de València.
Expediente: E-01101-2020-003102-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2019, d'aprovació de les bases de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-003516-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució de borses de treball per millora d'ocupació de les categories de comissari/ària principal, comissari/ària, intendent/a, inspector/a i oficial/a del Cos de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-003310-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de gestió i d'intervenció social integral de les persones immigrants usuàries dels recursos propis del Servici de Cooperació i Migració, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000044-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de vint places en vivendes semitutelades per a immigrants, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000082-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el valor del codi 1.E3.16.115 'Edifici Alqueria dels Moros' per obres de restauració i rehabilitació.
Expediente: E-05303-2020-000069-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa segregar una superfície de la parcel·la denominada 'Parc de Marxalenes' i adscriure la superfície segregada a la Delegació d'Esports.
Expediente: E-05307-2019-000052-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar l'adhesió a l'acord marc de la Central de Contractació de l'Estat per al subministrament de servidors, sistemes d'emmagatzematge i software d'infraestructura.
Expediente: E-00801-2020-000173-00 - Aprovat
0108 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del lot 2 del contracte de prestació de servicis externs de manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils adscrits al Parc Mòbil de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2016-000445-00 - Aprovat
0109 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de material d'oficina no inventariable.
Expediente: E-01201-2020-000621-00 - Aprovat
0110 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes d'octubre del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2020-000667-00 - Aprovat
0111 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de setembre de 2020, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-01305-2018-000471-00 - Aprovat
0112 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2018 79125.
Expediente: E-01305-2018-000483-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0113 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-00703-2020-000058-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de diverses subvencions.
Expediente: E-02301-2020-000418-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme 2020 a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Pobles del Sud.
Expediente: E-02301-2020-000424-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0116 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de pagament d'una certificació corresponent a la gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2020-003828-00 - Aprovat
MOCIONS
0117 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació de l'Auditori 'la Mutant' per al mes de desembre de 2020.
Expediente: E-01905-2020-000013-00 - Aprovat
0118 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació del Teatre el Musical per al mes de desembre de 2020.
Expediente: E-01905-2020-000016-00 - Aprovat
0118 - PRECS I PREGUNTES
0119 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva del lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici d'Educació, pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2020-002276-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la creació d'una Àrea de Prioritat Residencial denominada 'Ciutat Vella Nord' i els requisits, condicions i procediments que regiran l'accés a esta Àrea.
Expediente: E-01801-2020-004161-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció de l'abonament de transport EMT ambTU per a l'any 2021.
Expediente: E-01801-2020-004372-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció de la Targeta Or del transport col·lectiu urbà de València per a majors de 65 anys, jubilats, discapacitats i pensionistes per a l'any 2021.
Expediente: E-01801-2020-004489-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de premis de la campanya de promoció del xicotet comerç per Nadal 2020: 'Rasca i gana'.
Expediente: E-02901-2020-002606-00 - Aprovat