2020-11-20 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
20-11-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de novembre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa la substitució de vocal suplent en representació del Grup Municipal Ciutadans en el Consell Rector del Consell Agrari Municipal.
Expediente: E-00400-2020-000012-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 380/16, interposat contra la desestimació de la sol·licitud de revisió de preus del contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i explotació del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: E-00501-2020-000299-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 424/19, interposat contra la desestimació d'una reclamació seguida davant el Jurat Tributari sobre desestimació d'un recurs de reposició contra embargament de saldo en compte bancari.
Expediente: E-00501-2020-000306-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del Recurs PA núm. 533/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000298-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 714/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de devolució amb caràcter retroactiu d'hores deixades de disfrutar per reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000307-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PA núm. 724/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de devolució amb caràcter retroactiu d'hores deixades de disfrutar per reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000308-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 190/20, sobre desestimació d'una sol·licitud d'abonament d'indemnització per assistència a curs de l'IVASPE.
Expediente: E-00501-2020-000309-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PO núm. 182/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i devolució d'ingressos indeguts.
Expediente: E-00501-2020-000304-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 196/20, interposat contra les bases del procediment selectiu per a proveir en propietat quaranta places d'agent de Policia Local i contra el nomenament del personal funcionari que havia superat el procés selectiu per torn de mobilitat.
Expediente: E-00501-2020-000305-00 - Quedar assabentat
0011 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'octubre de 2020.
Expediente: E-04906-2020-000019-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció en el marc de la convocatòria de la 5a edició dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de València.
Expediente: E-00202-2020-000004-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0013 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Palomino.
Expediente: E-03103-2013-000023-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Cocentaina.
Expediente: E-03103-2016-000086-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Casas Bajas.
Expediente: E-03103-2016-000087-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament la modificació del projecte d'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici de propietat municipal situat al carrer d'Escalante, núm. 208.
Expediente: E-03910-2019-000083-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer d'Escalante.
Expediente: E-03910-2020-002656-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Progrés.
Expediente: E-03910-2020-002658-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0019 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de subministrament de material fungible per a procediments de detecció de patògens del Laboratori Municipal.
Expediente: E-02610-2019-000321-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa denegar la sol·licitud de pròrroga en el termini d'execució i fixar nou termini per a la finalització de les obres del projecte 'Estacions de cloració en la xarxa de baixa pressió a la ciutat de València'.
Expediente: E-02701-2019-000438-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Dona compte de la Resolució núm. RA-393, de 10 de novembre de 2020, sobre adopció de mesures addicionals relacionades amb la COVID-19.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Quedar assabentat
0022 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar l'esmena del projecte de Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del municipi de València.
Expediente: E-03602-2019-000124-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar l'addenda III al conveni de col·laboració amb la 'Fundación Trinidad Alfonso Mocholí, Fundación de la Comunitat Valenciana'.
Expediente: E-04001-2014-000526-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures relatives a la 1a i 2a pròrroga del contracte de neteja i desinfecció de les zones de jocs infantils i de les àrees recreatives de jocs biosaludables per a majors de la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2020-000398-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0025 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa canviar la denominació de l'actual 'Plaça del Greco' i denominar-la 'Plaça de Vicent Torregrosa Valls (retor)' i denominar la via pública EP Xeraco 5 amb el nom de 'Carrer del Greco'.
Expediente: E-02000-2017-000017-00 - Aprovat
0026 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa denominar la parcel·la situada entre els carrers d'Ángel Villena, del Bomber Ramón Duart i de l'Actor Antonio Ferrandis com 'Plaça del València Arena'.
Expediente: E-02000-2020-000081-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a dotze entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: E-01903-2019-000110-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a dos entitats sense ànim de lucre per a projectes esportius de la temporada 2018-2019.
Expediente: O-01903-2020-000012-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la renúncia a la subvenció nominativa de concessió directa de la Diputació Provincial de València 2020 amb motiu d'activitats pirotècniques i culturals de la Gran Fira i del 9 d'Octubre de 2020.
Expediente: E-01904-2020-000944-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a servicis de taxis prestats durant el passat mes d'agost.
Expediente: E-01904-2020-000963-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa revocar la subvenció concedida a l'Associació Cultural Falla Rubén Darío-Fray Luis Colomer per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa revocar parcialment la subvenció concedida a l'Associació Cultural Hellín-Pere de Lluna per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Avaluadora que ha d'intervindre en la concessió de les ajudes a les associacions professionals del sector de les arts escèniques 2020.
Expediente: E-01905-2020-000313-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa rectificar els errors materials continguts en la convocatòria per a la concessió d'ajudes als espais culturals privats de caràcter escènic de la ciutat de València per a l'adaptació als nous requeriments sanitaris derivats de la COVID-19.
Expediente: E-01905-2020-000329-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració amb diverses associacions professionals per a la cessió d'un espai de treball col·laboratiu al Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2020-000330-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2020-000340-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la composició dels jurats dels premis literaris 'Ciutat de València' XXXVIII edició.
Expediente: E-02000-2020-000018-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0038 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Reial Societat Econòmica d'Amics del País de València.
Expediente: E-01911-2020-003845-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització d'activitats culturals.
Expediente: E-02310-2020-000362-00 - Aprovat
ÁREA DE BIENESTAR Y DERECHOS SOCIALES
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda a l'oficina municipal d'Infovivenda Solidària.
Expediente: E-02201-2016-000378-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del primer pagament de la subvenció concedida a l'Associació de Futbolistes del València, CF.
Expediente: E-02201-2018-000167-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Cooperativa Eléctrica de Castellar, SCV.
Expediente: E-02201-2018-000343-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera anualitat del conveni de col·laboració amb l'associació Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02201-2019-000168-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions a favor de Cruz Roja Española.
Expediente: E-02201-2020-000133-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de més d'una subvenció a favor de l'Associació Natania.
Expediente: E-02201-2020-000149-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la indemnització pels danys i perjudicis derivats de la suspensió del contracte de tallers i cursos per a persones majors.
Expediente: E-02201-2015-000529-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-766, de 26 d'octubre, i BG-780, d'1 de novembre de 2020, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0048 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de la Resolució núm. BG-779, d'1 de novembre de 2020, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de Servicio Jesuita a Migrantes.
Expediente: E-02250-2019-000118-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Médicos del Mundo del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2020-000022-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats del servici de gestió diària, manutenció, allotjament i atenció psicosocial a persones d'origen migrant.
Expediente: E-02250-2020-000209-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als costos derivats de la prestació del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2020-000911-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una ajuda humanitària d'emergència a l'entitat Save the Children.
Expediente: E-02250-2020-000535-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0055 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'uniformitat per als membres de la Unitat de Platges de la Policia Local de València.
Expediente: E-01401-2020-004336-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000097-00 - Aprovat
0057 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de manteniment de la flota de vehicles.
Expediente: E-01501-2020-000439-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2019-000458-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2019-000491-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor d'un agent de la Policia Local en concepte d'indemnització per danys patits en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: E-01101-2019-003300-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Interlocutòria dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en la peça separada d'extensió d'efectes núm. 58/19.
Expediente: E-01101-2019-003240-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el manteniment de diversos contractes del programa EMCUJU 2019-2020.
Expediente: E-01101-2019-003824-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Gestió Urbanística.
Expediente: E-01101-2020-002996-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una tècnica d'administració general en el Servici de Tresoreria.
Expediente: E-01101-2020-002928-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una tècnica d'administració general en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-002930-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva atenció al públic, referència núm. 1606, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-002932-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva atenció al públic, referència núm. 7676, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-002932-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un subaltern, lloc de treball de personal subaltern (PH), referència núm. 8868, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-002663-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una subalterna, lloc de treball de personal subaltern (PH), referència núm. 3070, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-002663-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un subaltern, lloc de treball de personal subaltern (PH), referència núm. 7368, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-002663-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos tècniques d'administració general per als Servicis d'Emergència Climàtica i Transició Energètica y de Pobles de València.
Expediente: E-01101-2020-003102-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general per al Servici Central del Procediment Sancionador.
Expediente: E-01101-2020-003171-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2020-003277-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una arquitecta tècnica per al Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2020-003137-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc auxiliars administratives per a diversos Servicis.
Expediente: E-01101-2020-002243-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-01101-2020-003291-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de huit subalterns/ernes per als Servicis de Benestar Social i Integració i d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-002925-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa resoldre el contracte d'execució de les obres de remodelació del Museu Històric Municipal i de condicionament de la Sala d'Exposicions Municipal, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Expediente: E-04101-2020-000039-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis necessaris per a la redacció del projecte d'execució, projecte d'intervenció arqueològica, estudi geotècnic, direcció de les obres i les seues instal·lacions, direcció científica arqueològica i coordinació de seguretat i salut per a la construcció del CEIP Santo Ángel de la Guarda a la secció 12 del barri de la Raiosa, districte de Jesús, en el marc del Programa Edificant.
Expediente: E-04101-2020-000047-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres d'execució de diversos projectes d'infraestructures electromecàniques, en diverses instal·lacions de bombament i estacions depuradores d'aigües residuals urbanes, titularitat de l'Ajuntament de València, dividit en tres lots, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000168-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució del projecte d'execució per a la finalització de les obres de construcció d'una escola infantil de primer cicle, segons projecte bàsic i d'execució, al carrer de la Diputada Clara Campoamor (València), en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000207-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'Escola Infantil de Pinedo i una parcel·la destinada a xarxa viària situada a la travessera de Pinedo a la Mar.
Expediente: E-05303-2006-000100-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el Col·legi Municipal de Pinedo i donar d'alta dos parcel·les destinades a xarxa viària.
Expediente: E-05303-2007-000101-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.12.99, donar de baixa el codi 1.S1.12.100 i donar d'alta diversos inmuebles.
Expediente: E-05303-2019-000117-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar el desistiment de la proposta de permuta de dos parcel·les municipals situades als carrers d'Isabel de Villena i de Cavite, per una altra parcel·la situada al carrer d'Isabel de Villena.
Expediente: E-05305-2017-000002-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa sol·licitar a l'Autoritat Portuària de València l'atorgament d'una nova concessió sobre els terrenys situats a l'interior del Port on se situa l'estació de bombament d'aigües de pluja denominada 'Marcos Sopena'.
Expediente: E-05307-2008-000115-00 - Aprovat
0087 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa esmenar l'acord de la Junta de Govern Local de 23 d'octubre de 2020, sobre regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000082-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de telefonia fixa.
Expediente: E-01201-2020-000640-00 - Aprovat
0089 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2018 34896.
Expediente: E-01305-2018-000245-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0090 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar l'ampliació del termini per a l'execució de les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa.
Expediente: E-02301-2019-000071-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0091 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2020-004122-00 - Aprovat
0091 - PRECS I PREGUNTES
0092 - MOCIÓ de la regidora delegada de Servicis Socials. Proposa aprovar la tramitació d'emergència dels gastos per a satisfer les noves necessitats a l'àmbit de servicis socials derivats de la 'segona ona' de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000152-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació laboral de personal amb destinació al programa ECOVID 2020.
Expediente: E-01101-2020-003307-00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en matèria d'atenció i prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2020.
Expediente: E-02501-2020-000011-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per procediment d'urgència de subministrament per a la reposició de llums led als barris de Ciutat Vella, Russafa i Massarrojos (dividit en tres lots).
Expediente: E-04101-2020-000189-00 - Aprovat