2020-11-06 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
06-11-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 d'octubre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada d'indemnització en concepte de reintegrament d'honoraris de lletrat i procurador satisfets per defensa jurídica i representació en Dret.
Expediente: E-00401-2020-000066-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PA núm. 674/17, interposat contra la no admissió d'una sol·licitud de revisió d'ofici del nomenament d'intendent de Policia Local.
Expediente: E-00501-2020-000276-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència de la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs de suplicació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8 dictada en Interlocutòries núm. 1044/18, que va desestimar una demanda interposada en matèria d'acomiadament.
Expediente: E-00501-2020-000277-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 dictada en el Recurs PO núm. 205/17, interposat contra les bases de la convocatòria de concessió d'autoritzacions per a la venda no sedentària al passeig Marítim de la Malva-rosa, temporada estival 2017.
Expediente: E-00501-2020-000275-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 dictada en el Recurs PA núm. 965/17, interposat contra la constitució d'una borsa de treball i contra el nomenament d'oficials de bombers interins pel sistema de millora d'ocupació.
Expediente: E-00501-2020-000274-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs contenciós administratiu PO núm. 1241/18, interposat contra desestimació de la reposició seguida contra comunicació relativa a la presentació d'una reclamació respecte a l'IVA sobre indemnitzacions pagades en concepte d'expropiació.
Expediente: E-00501-2020-000273-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 416/16, interposat contra denegació de llicència d'obres per a legalització d'una estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2020-000284-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 166/17, sobre denegació de llicència d'obres i activitat.
Expediente: E-00501-2020-000279-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 386/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000281-00 - Quedar assabentat
0011 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa ratificar l'acceptació de l'ajuda concedida per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) per al projecte 'Conversió en zona de vianants de l'entorn del mercat municipal de la plaça de Sant Pere Nolasc a València'.
Expediente: E-00212-2020-000006-00 - Aprovat
0012 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar la concessió d'un aval municipal a Rain Forest Valencia, SA.
Expediente: E-05201-2020-000020-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0013 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució per a la rehabilitació de l'edifici del carrer d'Empar Guillem, número 4, Oficina del Pla Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-03201-2016-000056-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar una renúncia a les ajudes municipals al lloguer 2019.
Expediente: E-03910-2019-001604-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de la Barraca.
Expediente: E-03910-2020-002774-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la reedificació duta a terme en un edifici del carrer de la Barraca.
Expediente: E-03910-2020-002781-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0017 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Bombament des de la instal·lació baixa a la nova sala de bombes i adequació del seu entorn a la planta potabilitzadora de la Presa'.
Expediente: E-02701-2017-000398-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra del projecte 'Edifici de vigilància i control d'accés a la planta potabilitzadora de la Presa (Manises)'.
Expediente: E-02701-2018-000523-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar una nova unitat d'obra del projecte 'Renovació de les canonades del Pont de Campanar per a reforç del subministrament a la zona Nord de València'.
Expediente: E-02701-2019-000286-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer el gasto corresponent a treballs extraordinaris derivats del temporal Gloria i de la pandèmia COVID-19.
Expediente: E-02701-2020-000191-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'empresa General de Análisis, Materiales y Servicios, SL (GAMASER, SL).
Expediente: E-02701-2020-000475-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Arquebisbat de València.
Expediente: E-02802-2020-000251-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Comunitat Islàmica de València.
Expediente: E-02802-2020-000252-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de col·laboració amb Acció Ecologista-Agró i Seo/BirdLife.
Expediente: E-03602-2017-000168-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-08001-2020-000041-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Deportivo Ronin.
Expediente: E-01903-2018-000236-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Urban Movement.
Expediente: E-01903-2018-000293-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el projecte d'obres complementàries de l'habilitació per a centre esportiu de la nau 1 del Parc Central.
Expediente: E-01903-2019-000071-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades comissions falleres en concepte d'ajuda per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla Exposició relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit per a casal faller.
Expediente: E-01904-2020-001050-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a diverses entitats.
Expediente: E-02000-2020-000017-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació del segon pagament del Premi Senyera d'Arts Visuals 2019.
Expediente: E-02001-2019-000248-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat qualificador de la 'Beca Vicente Blasco Ibáñez' per a l'any 2020.
Expediente: E-02001-2020-000452-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de setembre de 2020, pel qual es va aprovar la convocatòria d'ajudes per a material escolar, curs 2020-2021.
Expediente: E-02101-2020-000121-00 - Aprovat
0035 - PRESIDÈNCIA DEL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA. Eleva proposta d'acord de la Comissió de Valoració per a la selecció del director del citat Organisme Autònom, en execució de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, pel període comprés entre l'1 de juliol de 2016 i el 30 de juny de 2019.
Expediente: E-8RE02-2016-000007-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0036 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar l'abonament de la quota anual 2020 al Consorci Consell de l'Horta.
Expediente: E-02310-2018-000449-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000098-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Formació Idiomes 2020'.
Expediente: E-02902-2020-000013-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la declaració d'excepcionalitat a la limitació de les contractacions laborals temporals derivades del taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2020'.
Expediente: E-02902-2020-000042-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la declaració d'excepcionalitat a la limitació de les contractacions laborals temporals derivades del taller d'ocupació 'Oci i cultura'.
Expediente: E-02902-2020-000045-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la declaració d'excepcionalitat a la limitació de les contractacions laborals temporals derivades del programa 'Ecovid 2020-2021'.
Expediente: E-02902-2020-000437-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció destinada a la realització del projecte 'Et formem suport a l'Administració' i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02902-2020-000483-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0043 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per la Universitat Politècnica de València en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2019.
Expediente: E-01902-2020-000113-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Avant Acción Social del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Apip-Acam i l'associació Alanna.
Expediente: E-02201-2020-000130-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació presentada per l'entitat Col·lectiu LAMBDA de la subvenció concedida en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens i la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2019.
Expediente: E-02230-2019-000087-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'atenció integral a famílies de protecció internacional en vivendes municipals.
Expediente: E-02250-2020-000022-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses entitats per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2020.
Expediente: E-02250-2020-000045-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor de diverses associacions per al desenvolupament del programa 'Xarxa apuja el to contra el racisme 2020-2021'.
Expediente: E-02250-2020-000400-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de subministrament de productes zoosanitaris i medicaments veterinaris.
Expediente: O-02401-2018-000097-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte del servici de recollida d'animals i altres.
Expediente: O-02401-2018-000117-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte tramitat per emergència per a la prestació del servici de desinfecció per COVID-19 en edificis, locals i altres dependències municipals.
Expediente: E-02401-2020-000762-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0053 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar l'octava pròrroga del contracte de lloguer del terrat d'un edifici situat al carrer de Rafael Lapesa Melgar per a les antenes de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2012-000076-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01401-2020-004141-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000034-00 - Aprovat
0056 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de modificació urgent del sistema de control de moviment de gir de l'escala d'un vehicle.
Expediente: E-01501-2020-000430-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Interlocutòria dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en la peça separada d'extensió d'efectes núm. 48/19.
Expediente: E-01101-2019-004801-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de secretari/ària Junta Municipal de Districte (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana, Junta Municipal de Trànsits.
Expediente: E-01101-2020-002293-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de personal tècnic auxiliar Banda Municipal de València (MD-JP1-F3) en el Servici del Palau de la Música i Congressos de València i Banda Municipal de València.
Expediente: E-01101-2020-002907-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una tècnica d'administració general en el Servici d'Avaluació de Servicis i Gestió de la Qualitat.
Expediente: E-01101-2020-002871-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una tècnica d'administració general en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-002930-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 5583, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-002932-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 433, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-002932-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres tècniques d'administració general per a diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2020-003102-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres auxiliars administratives amb destinació en diversos servicis municipals.
Expediente: E-01101-2020-002243-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies d'IT de juliol de 2020.
Expediente: E-01101-2020-002972-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 1129/20, de 23 d'octubre, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2020-000100-00 - Quedar assabentat
0068 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament (adquisició) de furgonetes amb motorització híbrida per al transport de personal amb elements prioritaris i d'identificació policial destinades a la Policia Local.
Expediente: E-04101-2020-000070-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis de manteniment integral i reparacions dels vehicles del Departament de Bombers.
Expediente: E-04101-2020-000100-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de subministrament de mobiliari d'oficina per a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2020-000101-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar per procediment d'urgència el subministrament per a la reposició de llums led als barris de Ciutat Vella, Russafa i Massarrojos (dividit en tres lots), classificar les proposicions i requerir les ofertes econòmicament més avantatjoses prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000189-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Policia Local una parcel·la municipal situada al carrer de Vicent Marco Miranda.
Expediente: E-05301-2020-000208-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a l'organisme autònom municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge l'edifici municipal situat al carrer d'Eugenia Viñes.
Expediente: E-05301-2020-000235-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-00801-2020-000141-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de servicis informàtics per a la gestió de bases de dades i comunicacions.
Expediente: E-00801-2020-000152-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una modificació de crèdits per generació de nous ingressos.
Expediente: E-01201-2020-000504-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de setembre del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2020-000586-00 - Aprovat
0078 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 31/20 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2016-000612-00 - Aprovat
0079 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 120446.
Expediente: E-01305-2016-000625-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0080 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la concessió de subvencions a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2020.
Expediente: E-00703-2020-000001-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Plataforma per Russafa.
Expediente: E-02301-2019-000247-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'entitat Unió de Pobles Solidaris.
Expediente: E-02301-2020-000421-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Banda de Música de Campanar.
Expediente: E-02301-2020-000421-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de l'Associació Cultural Amics de la Música de Benifaraig per al desenvolupament de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2020-000425-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Turisme Sostenible i Responsable 2020 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2020-000479-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Betlems 2020 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2020-000517-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0087 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2020-003585-00 - Aprovat
MOCIONS
0088 - MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa modificar l'acord núm. 1 de la sessió extraordinària de 24 de juliol de 2020, sobre delegació de facultats resolutòries de la Junta de Govern Local en regidories.
Expediente: E-00601-2019-000041-00 - Aprovat
0088 - PRECS I PREGUNTES
0089 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir els errors materials continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 30 d'octubre de 2020, pel qual es va aprovar una addenda de modificació al conveni de col·laboració amb la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
Expediente: E-02250-2019-000049-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases reguladores de la 6a edició dels pressupostos participatius d'inversions per a la ciutat i els pobles de València.
Expediente: E-02301-2020-000547-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per a la gestió de l'Actuació de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar a València i la instrumentació de la subvenció corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-03910-2019-000106-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de neteja dels edificis municipals de l'Ajuntament de València (dividit en dos lots), classificar les proposicions i requerir les ofertes econòmicament més avantatjoses prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000106-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga de les ajudes concedides per al curs 2019-2020 i concedir les ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar durant el curs 2020-2021.
Expediente: E-02201-2020-000033-00 - Aprovat