2020-09-25 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
25-09-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 de setembre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 426/16 interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa, que anul·la parcialment dit acord i fixa l'edificabilitat per a la valoració d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2020-000218-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 178/17 i acumulats núm. 201/17 i núm. 202/17, interposats contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va determinar el preu just per expropiació d'un immoble.
Expediente: E-00501-2020-000210-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara acabat el procediment del Recurs PO núm. 86/20, interposat contra la delimitació territorial de la competència de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat de la província de València.
Expediente: E-00501-2020-000220-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 550/19, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2017.
Expediente: E-00501-2020-000215-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 7/20, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-00501-2020-000214-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 31/20, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000221-00 - Quedar assabentat
0008 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'agost de 2020.
Expediente: E-04906-2020-000015-00 - Aprovat
0009 - JURAT TRIBUTARI. Dona compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptades en el segon trimestre de 2020.
Expediente: E-00408-2020-000134-00 - Quedar assabentat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0010 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en compensació per l'ocupació d'una finca situada al carrer de Martínez Báguena.
Expediente: E-03103-2012-000006-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de la Constitució.
Expediente: E-03103-2014-000035-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar l'inici de l'expedient de modificació del projecte per a l'execució de les obres denominades 'Conversió en zona de vianants de l'entorn del mercat municipal de la plaça de Sant Pere Nolasc a València'.
Expediente: E-03301-2019-000012-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0013 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de retirada i destrucció de les restes de diversos animals encallats a la platja.
Expediente: E-02410-2020-000062-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Rehabilitació i adequació dels depòsits de regulació associats a les plantes potabilitzadores de la Presa i el Realó'.
Expediente: E-02701-2017-000418-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa denegar la sol·licitud de pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Renovació canonada arterial DN 800 en zona Malilla Sud'.
Expediente: E-02701-2019-000568-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat dels programes de servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans.
Expediente: E-02801-2004-001305-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la revisió dels servicis del contracte de neteja i recollida com a conseqüència del tancament temporal dels espais recreatius infantils a l'aire lliure de la ciutat de València.
Expediente: E-02801-2020-001336-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-08001-2020-000031-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0019 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el projecte d'execució de les obres d'habilitació per a centre esportiu de la nau 1 del Parc Central.
Expediente: E-01903-2017-000328-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BG-107, de 24 de febrer de 2020, per la qual es va adjudicar el contracte de servicis d'assistència tècnica externa per a la redacció del projecte de remodelació i modernització de les instal·lacions esportives elementals a la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2020-000103-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades comissions falleres en concepte d'ajuda per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000979-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.
Expediente: E-01904-2020-000180-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors pel subministrament de cartelleria amb motiu de les Falles i la campanya de comunicació dels concerts de Vivers de 2020.
Expediente: E-01904-2020-000963-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a la programació en espais escènics privats de la ciutat de València 2020.
Expediente: E-01905-2020-000103-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una ordre de pagament a justificar en relació amb els gastos derivats dels premis literaris 'Ciutat de València', XXXVIII edició.
Expediente: E-02000-2020-000079-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament del Premi Senyera d'Arts Visuals 2019.
Expediente: E-02001-2019-000248-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa designar els membres del jurat de la 'Beca d'Arqueologia 2020'.
Expediente: E-02001-2020-000453-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0028 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar l'aportació municipal 2020 a favor de la Fundació Visit València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: O-01909-2020-000014-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar la renúncia i tindre per efectuat l'ingrés en concepte de reintegrament d'una subvenció del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-000536-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar la renúncia i tindre per efectuat l'ingrés en concepte de reintegrament d'una subvenció del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-000683-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar la renúncia i tindre per efectuat l'ingrés en concepte de reintegrament d'una subvenció del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002219-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar la renúncia parcial i tindre per efectuat l'ingrés en concepte de reintegrament d'una subvenció del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002090-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, de concessió d'ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-000352-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, de concessió d'ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-000461-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, de concessió d'ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-001269-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, de concessió d'ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-001319-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, de concessió d'ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002711-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, de concessió d'ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-003079-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, pel qual es va aprovar l'increment del gasto destinat a la convocatòria del programa d'ajudes RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-003032-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2020, de concessió d'ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002163-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-001302-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost de 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002682-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundación de Hostelería de Valencia de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02902-2019-000015-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar una quantitat a LABORA Servef en concepte de subvenció transferida i no gastada i interessos de demora per la baixa anticipada de quatre persones contractades en el programa EMPUJU 2019-2020.
Expediente: E-02902-2019-001862-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda a l'oficina municipal d'Infovivenda Solidària.
Expediente: E-02201-2016-000378-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de més d'una subvenció a favor de l'Asociación Valenciana de la Caridad.
Expediente: E-02201-2018-000307-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per ASPANION del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions a les comissions falleres per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i homes, la diversitat i la no discriminació.
Expediente: E-02230-2020-000053-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02230-2020-000070-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per la Fundación UNICEF-Comité Español d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa concedir una subvenció nominativa a favor de l'Asociación Viktor E. Frankl.
Expediente: E-02401-2020-001705-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0052 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000017-00 - Aprovat
0053 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar la cessió gratuïta de dos vehicles a favor de l'ONG Bombers pel Món.
Expediente: E-01501-2020-000117-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar el vigent Organigrama.
Expediente: E-01101-2020-002645-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una tècnica d'administració general en l'Oficina de Ciutat Intel·ligent.
Expediente: E-01101-2020-002288-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació d'un tècnic en comunicació per al Gabinet de Comunicacions.
Expediente: E-01101-2020-002673-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica d'administració general per al Gabinet de Comunicacions.
Expediente: E-01101-2020-002634-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir a la sol·licitud de reingrés al servici actiu a lloc d'auxiliar administratiu/iva.
Expediente: E-01101-2020-002242-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de nomenament de funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2020-002768-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis de producció tècnica d'infraestructures, equipaments i personal per al desenvolupament de les activitats culturals programades en la campanya 'Cultura als barris' per als anys 2020 i 2021.
Expediente: E-04101-2020-000011-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici d'estacionament regulat en les vies publiques de la ciutat de València (ORA), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000087-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar les obres d'execució del projecte bàsic i d'execució per a la construcció d'un centre cívic al Cabanyal, carrers de Sant Pere i de Lluís Despuig (Edusi 3C València), cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000072-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el subministrament (adquisició) de deu furgonetes amb motorització híbrida per al transport de personal amb elements prioritaris i d'identificació policial destinades a la Policia Local, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000070-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar els servicis de manteniment integral i reparacions dels vehicles del Departament de Bombers, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000100-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de neteja de col·legis i escoles infantils públiques dependents de l'Ajuntament, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000148-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de la primera fase de rehabilitació i consolidació de la Casa del Rellotger i construcció d'edificació de nova planta de l'illa delimitada pels carrers dels Brodadors, pujada del Toledà i del Micalet per a centre cultural, finançades amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000165-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra el plec de prescripcions tècniques que regix en la licitació de l'execució de les obres de remodelació de les instal·lacions infantils de la plaça de Vinatea (Ciutat Vella).
Expediente: E-04101-2020-000114-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar, a l'efecte d'inscripció registral, la cessió obligatòria i gratuïta de dos parcel·les.
Expediente: E-05301-2000-000971-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la parcel·la per a xarxa viària situada als carrers de la Mare de Déu de la Cabeça, de les Tres Forques, de José Mª. Mortes Lerma i de Fra Juníper Serra.
Expediente: E-05303-2011-000106-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'aparcament en subsol situat al carrer de la Mare de Déu de la Cabeça.
Expediente: E-05303-2012-000122-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S5.08.375 i 1.S5.08.91 i donar d'alta els jardins situats als carrers de José Mª. Mortes Lerma i de l'Arxiduc Carles i les parcel·les per a xarxa viària situades als carrers de José Mª. Mortes Lerma i adjacents i de les Tres Forques.
Expediente: E-05303-2013-000238-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de setembre de 2004, respecte a la naturalesa jurídica de la instal·lació esportiva elemental situada al carrer de Jacomart (Torrefiel).
Expediente: E-05303-2020-000068-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer de Joan Josep Sister.
Expediente: E-05305-2005-000066-00 - Aprovat
0074 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000025-00 - Aprovat
0075 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000061-00 - Aprovat
0076 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000062-00 - Aprovat
0077 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000063-00 - Aprovat
0078 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000064-00 - Aprovat
0079 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000065-00 - Aprovat
0080 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000066-00 - Aprovat
0081 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000068-00 - Aprovat
0082 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000070-00 - Aprovat
0083 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000071-00 - Aprovat
0084 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000077-00 - Aprovat
0085 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000085-00 - Aprovat
0086 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000088-00 - Aprovat
0087 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000089-00 - Aprovat
0088 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000090-00 - Aprovat
0089 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000092-00 - Aprovat
0090 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000093-00 - Aprovat
0091 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000094-00 - Aprovat
0092 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000096-00 - Aprovat
0093 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000098-00 - Aprovat
0094 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000099-00 - Aprovat
0095 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000100-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de suport i manteniment a la Plataforma Especialitzada per a la Gestió Unificada d'Informació de Subvencions (PEGUIS).
Expediente: E-00801-2020-000125-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici de prevenció de riscos laborals, servici de prevenció, seguretat en el treball i ergonomia i psicosociologia aplicada corresponent al mes de juny.
Expediente: E-01102-2020-000081-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici de prevenció de riscos laborals, servici de prevenció, seguretat en el treball i ergonomia i psicosociologia aplicada corresponent al mes de juliol.
Expediente: E-01102-2020-000085-00 - Aprovat
0099 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2017 70552.
Expediente: E-01305-2017-000426-00 - Aprovat
0100 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2018 69079.
Expediente: E-01305-2018-000424-00 - Aprovat
0101 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. LL-1058, de 22 de juliol de 2020, per la qual es va denegar la suspensió cautelar de l'execució d'una sanció de multa.
Expediente: E-01306-2019-008099-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0102 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Centre de Recursos Just Ramírez.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS). Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-1190, de 13 de desembre de 2019, per la qual es denega una comunicació ambiental d'activitat innòcua.
Expediente: E-02305-2013-001856-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0104 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de maig de 2020, pel qual es va alçar l'ordre de supressió temporal de les places d'estacionament regulat amb limitació horària a la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2005-002177-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a servicis de control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2020-003083-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del contracte de prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2020-003130-00 - Aprovat
MOCIONS
0107 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Habitatge. Proposa l'adhesió de la ciutat de València a la declaració municipalista 'Ciutats per l'habitatge adequat'.
Expediente: O-C1905-2020-000223-00 - Aprovat
0107 - PRECS I PREGUNTES
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la data de finalització de l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de cap de servici (TD) del Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-000849-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el programa pirotècnic de la festivitat del 9 d'Octubre de 2020.
Expediente: E-01904-2020-001033-00 - Aprovat
0110 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del día 9 d'octubre al día 8 d'octubre de 2020, per coincidir amb festiu.
Aprovat