2020-09-18 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
18-09-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de setembre de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial de l'apel·lació seguida contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm 8 dictada en el Recurs PA núm. 592/16, interposat contra el nomenament del director de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Expediente: E-00501-2020-000209-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que no admet el Recurs PA núm. 269/19, interposat contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2016 i 2017.
Expediente: E-00501-2020-000203-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 122/17, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de nul·litat de llicència d'ocupació de via pública.
Expediente: E-00501-2018-000247-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 424/18, interposat en impugnació indirecta de l'Ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles i de la Resolució del Jurat Tributari.
Expediente: E-00501-2020-000202-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 489/19, interposat contra liquidació de l'impost sobre béns immobles de l'exercici 2018 i anteriors.
Expediente: E-00501-2020-000204-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara la caducitat del Recurs PO núm. 52/17, interposat contra la desestimació d'una reclamació de responsabilitat patrimonial en relació al Programa d'Actuació Integral del sector SUP T-4 Benimaclet del PGOU.
Expediente: E-00501-2020-000196-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Codifiva Kratos-Humanitas en el marc de les ajudes d'innovació social 2018.
Expediente: E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
0009 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer la proposta de millora presentada pel Servici de Cementeris i Servicis Funeraris.
Expediente: E-00209-2020-000008-00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer les propostes de millora presentades pel Servici de Platges, Qualitat Acústica i de l'Aire.
Expediente: E-00209-2020-000009-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'AVALUACIÓ DE SERVICIS I GESTIÓ DE QUALITAT. Proposa reconéixer la proposta de millora presentada per la Vicesecretaria General i els Servicis de Personal i de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-00209-2020-000015-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de juliol.
Expediente: E-04909-2020-000367-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0013 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar una transferència de capital a favor d'Aumsa destinada a la rehabilitació d'immobles i el seu entorn per a la revitalització del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E-03001-2013-000108-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual del PGOU sobre usos permesos davall rasant en centres hospitalaris.
Expediente: E-03001-2019-000220-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa alliberar crèdit i aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte d'obres del projecte de rehabilitació de l'antic magatzem d'olis del parc de Marxalenes per a centre cívic i cultural per a persones majors i Museu de l'Oli.
Expediente: E-03201-2016-000030-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor d'Aumsa per la prestació de servicis de l'Agrupació d'Interés Econòmic OCOVAL durant el tercer quadrimestre de 2020.
Expediente: E-03701-2020-001010-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0017 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa ratificar la Resolució GG-391, de 29 de maig de 2020, per la qual es va adjudicar pel procediment d'emergència el contracte per a la prestació del servici de neteja i manteniment de quatre wc modulars.
Expediente: E-02410-2020-000009-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa ratificar la Resolució GG-392, de 29 de maig de 2020, per la qual es va adjudicar pel procediment d'emergència el contracte per a la prestació del servici d'assistència sanitària, salvament, socorrisme, ajuda al bany de persones amb diferents capacitats i altres actuacions a les platges de València.
Expediente: E-02410-2020-000036-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de seguiment arqueològic relatiu a l'obra 'Nova canonada DN 600 per avinguda de Jacinto Benavente, entre plaça d'Amèrica i avinguda de Peris i Valero'.
Expediente: E-02701-2018-000413-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0020 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a residències de creació artística 2020.
Expediente: E-01905-2020-000099-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a projectes d'especial interés 2020.
Expediente: E-01905-2020-000101-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació dels servicis necessaris per a l'execució de les activitats escèniques i culturals pròpies del Teatre el Musical i de l'Auditori la Mutant.
Expediente: E-01905-2020-000308-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa autoritzar la realització d'una activitat cultural amb motiu del 125 aniversari de José Iturbi.
Expediente: E-02000-2020-000072-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una transferència de crèdit a favor de l'organisme autònom municipal Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Expediente: E-02000-2020-000076-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la prestació de servicis de vigilància de les obres de construcció d'una escola infantil al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar l'ajuda concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs 2020-2021 i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02101-2020-000109-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0027 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002155-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 191, de 6 d'agost 2020, de concessió d'un total de quatre-centes una ajudes del programa RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-002359-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-849, de 20 de febrer de 2020, per la qual es va disposar adjudicar el contracte de redacció del projecte tècnic 'La Figuereta' plaça per al mercat d'aliments agroecològics i tradicionals a Castellar-l'Oliveral.
Expediente: E-02901-2020-000128-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-222, de 19 de gener de 2020, per la qual es va procedir a extingir la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris fixos de València.
Expediente: E-02901-2019-002525-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents al contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte de modificació del 'Reglament regulador del servici municipal d'ajuda a domicili de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València'.
Expediente: E-02201-2017-000405-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini de justificació sol·licitada per la fundació MUSOL del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la segona ampliació del termini de justificació sol·licitada per Médicos del Mundo del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2020-000022-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels costos derivats de la manutenció dels usuaris allotjats al casal d'acolliment de Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000029-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2020-000320-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents al contracte tramitat per emergència per a la prestació del servici de desinfecció per COVID-19 en edificis, locals i altres dependències municipals.
Expediente: E-02401-2020-000762-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0041 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000072-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0042 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici d'Avaluació de Servicis i Gestió de la Qualitat.
Expediente: E-01101-2020-001790-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici d'Esports.
Expediente: E-01101-2020-002217-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Gestió Tributària Específica Cadastral.
Expediente: E-01101-2020-002143-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Gestió Tributària Específica-Activitats Econòmiques.
Expediente: E-01101-2020-002144-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Tresoreria.
Expediente: E-01101-2020-002298-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció d'un tècnic d'administració general en l'Oficina d'Ajuda Tècnica per a Projectes Europeus.
Expediente: E-01101-2020-002213-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica d'administració general per al Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: E-01101-2020-002279-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general per al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-002632-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-001340-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball d'educador/a infantil per a futurs nomenaments interins.
Expediente: E-01101-2019-002519-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració en la convocatòria d'un lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici d'Educació, pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2020-002276-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa autoritzar la constitució d'una nova hipoteca sobre la concessió administrativa de la instal·lació esportiva 'Piscina València'.
Expediente: E-04101-2016-000217-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis de redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a l'adequació de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València situat en passeig Albereda, 30.
Expediente: E-04101-2019-000237-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar la prestació dels servicis de gestió integral de trenta places en centres de dia per a persones majors dependents (dividit en tres lots), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa de cada lot, prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2020-000023-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de retirada de tota classe de vehicles de la via pública del terme municipal de València (fins i tot els de mobilitat personal), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000244-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de menjador del CM Profesor Santiago Grisolía, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000054-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament (adquisició) de nou-cents vestits especials d'intervenció forestal i rescats tècnics per al Departament de Bombers de l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000144-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de remodelació i modernització de les instal·lacions esportives elementals a la ciutat de València, actuació seleccionada en la consulta ciutadana sobre inversions en barris dels pressupostos participatius DECIDIM VLC 2019-2020 (vlc_2019_3016), dividit en 3 lots, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000164-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la i una xarxa viària situades al carrer de Carolina Àlvarez i adjacents.
Expediente: E-05301-1995-000784-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa convocar un concurs per a l'adquisició del ple domini de vivendes situades al terme municipal de València amb la finalitat d'incrementar el Parc Públic de Vivendes de l'Ajuntament.
Expediente: E-05301-2020-000236-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent als mesos de juliol a desembre de 2020 del contracte d'arrendament d'un local situat a la carretera de Barcelona.
Expediente: E-05307-2018-000095-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PATRIMONI. Dona compte de la subrogació de la nova mercantil propietària en el contracte d'arrendament firmat amb l'Ajuntament d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-05307-2018-000125-00 - Quedar assabentat
0064 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-00801-2020-000117-00 - Aprovat
0065 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar el nomenament de membres de la Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració amb l'entitat pública empresarial Red.es per al desenvolupament de la iniciativa Impuls VLCi.
Expediente: E-00805-2020-000021-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de juliol del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2020-000490-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar la urgència de la contractació del subministrament d'elements Retrofit de Led per a la renovació de llums Led dels barris de Russafa, Massarrojos i Ciutat Vella II.
Expediente: E-01201-2020-000534-00 - Aprovat
0068 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00103 2018 6876.
Expediente: E-01305-2018-000471-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0069 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'indemnització per la no utilització des de 2008 de cent setanta-tres places de l'aparcament situat a l'avinguda de l'Oest-Comte Parcent.
Expediente: E-01801-2005-000078-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament corresponent a la prestació del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2020-002904-00 - Aprovat
0070 - PRECS I PREGUNTES
0071 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa sol·licitar a la Delegació de Govern per al Pla Nacional sobre Drogues una subvenció destinada al programa 'Viu l'estiu 2021'.
Expediente: E-02501-2020-000021-00 - Aprovat
0072 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL, VICETRESORERIA I INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposen aprovar les normes i terminis aplicables a les operacions de tancament de la comptabilitat i de la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2020.
Expediente: E-04301-2020-000091-00 - Aprovat
0073 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 16a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000031-00 - Aprovat