2020-07-24 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
24-07-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 DE JULIO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 17 de juliol de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ALCALDIA. Proposa nomenar representant en la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació.
Expediente: E-00601-2020-000028-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-00201-2020-000014-00 - Aprovat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar el projecte de Reglament Orgànic de Govern i Administració.
Expediente: E-00401-2020-000052-00 - Aprovat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la no admissibilitat del Recurs PA núm. 514/18, interposat contra resolucions del Jurat Tributari relatives a liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2013 a 2016.
Expediente: E-00501-2020-000161-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 372/14, interposat contra la imposició de determinades penalitats per no compliment del plec de prescripcions tècniques i clàusules administratives del contracte de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-00501-2020-000151-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 520/19, sobre requeriment de l'import de mesures precautòries executades per les contractes municipals.
Expediente: E-00501-2020-000152-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 524/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000157-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 28/20, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000159-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 526/19, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000156-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 2, pel qual procedix el sobreseïment del Juí Verbal núm. 1650/19, sobre reclamació de quantitat per danys en la propietat.
Expediente: E-00501-2020-000158-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una subvenció concedida en el marc de les ajudes municipals per a la realització de projectes d'innovació social 2018.
Expediente: E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Premis 'Rei Jaume I' relativa a l'aportació de l'exercici 2019.
Expediente: E-00202-2019-000129-00 - Aprovat
0014 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa acceptar l'ajuda concedida per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) per al projecte 'Carril bici al passeig de l'Albereda de la ciutat de València'.
Expediente: E-00212-2019-000019-00 - Aprovat
0015 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa acceptar l'ajuda concedida per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) per al projecte 'Carril bici en avinguda del General Avilés-avinguda de les Corts Valencianes de la ciutat de València'.
Expediente: E-00212-2019-000020-00 - Aprovat
0016 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa ratificar l'acceptació de l'ajuda concedida per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) per al projecte 'Millora de l'eficiència energètica en l'enllumenat públic'.
Expediente: E-00212-2020-000003-00 - Aprovat
0017 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa acceptar l'ajuda concedida per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) per al projecte 'Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques en diverses zones de la ciutat de València'.
Expediente: E-00212-2020-000005-00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Dona compte de la Resolució núm. GO-2565, de 13 de juliol de 2020, sobre contractació d'una campanya de publicitat per a difondre els servicis posats a disposició per a la prevenció de la violència de gènere durant l'estat d'alarma a conseqüència de la pandèmia mundial de COVID-19.
Expediente: E-04103-2020-000016-00 - Quedar assabentat
0019 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar la concessió d'un aval municipal a l'EMT.
Expediente: E-05201-2020-000018-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0020 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa acceptar la cessió gratuïta d'ús temporal d'elements de mobiliari urbà propietat del Consorci Valencia 2007 a favor de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-03401-2020-000290-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat, revocar la Resolució núm. SM-5952, de 14 de desembre de 2018, de denegació de llicència de legalització d'obres, i concedir llicència.
Expediente: E-03501-2015-000481-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE VIVIENDA. Proposa alçar la suspensió del 'Contracte per a l'execució de les obres de rehabilitació dels edificis situats als carrers de Sant Pere, 33 i de Lluís Despuig, 20, dotant-los de condicions de seguretat, habitabilitat i funcionalitat per a dos vivendes dúplex que donen al carrer de Sant Pere i una vivenda dúplex que dona al carrer de Lluís Despuig, incloses en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana' per la finalització de l'estat d'alarma i aprovar una nova suspensió per les condicions dels edificis confrontants.
Expediente: E-03910-2018-005692-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar una renúncia a l'ajuda municipal al lloguer social 2018.
Expediente: E-03910-2018-001938-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar dos renúncies a l'ajuda municipal al lloguer social 2019.
Expediente: E-03910-2019-000166-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0025 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Augment de la capacitat de presa d'aigua bruta i altres millores a la planta potabilitzadora el Realó' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
Expediente: E-02701-2020-000112-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar un nou preu contradictori unitari que s'ha d'incloure en el contracte del servici de neteja i recollida.
Expediente: E-02801-2020-001001-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar la selecció dels col·legis beneficiaris de la convocatòria de subvencions del projecte 50-50 per al curs escolar 2020-2021.
Expediente: E-08001-2019-000056-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar un protocol d'actuació amb el Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS).
Expediente: E-08001-2020-000022-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a part de l'import del contracte per a la prestació del servici de redacció del projecte d'execució de l'obra d'espai públic d'ús lúdic esportiu Marítim (EDUSI).
Expediente: E-01903-2017-000347-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel disseny, elaboració, manteniment i muntatge d'un betlem artístic al Saló de Cristall de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01904-2019-000933-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de manteniment de la web 'Festes de València'.
Expediente: E-01904-2020-000963-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa convalidar la Resolució núm. VZ-5731, de 22 de juny de 2020, per la qual es va aprovar el compte justificant corresponent al pagament de la Comissió Tècnica Valoradora de les ajudes a les arts escèniques 2019.
Expediente: E-01905-2019-000363-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2020-000268-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació econòmica a favor de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados per a l'any 2020.
Expediente: E-02000-2020-000028-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor del Gremi de Llibrers de València.
Expediente: E-02000-2020-000033-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici d'impressió i enquadernació dels exemplars que conformen la col·lecció 'València ciutat de barris'.
Expediente: E-02000-2020-000048-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar les programacions de les campanyes 'Cultura als barris' i 'Cultura als pobles de València' 2020.
Expediente: E-02000-2020-000049-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. IG-68, de 14 de febrer de 2020, per la qual es va adjudicar el contracte de servici de disseny i impressió de la cartelleria i material gràfic per a les campanyes de la Secció de Projectes Educatius.
Expediente: E-02101-2020-000013-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0039 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat PROTED Aulas Tercera Edad.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per l'Institut Nacional d'Estadística, Delegació Provincial de València, en concepte d'actualització del Cens Electoral 2019.
Expediente: E-00910-2020-000021-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació de Veïns i Cultural Patraix.
Expediente: E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat UNAE.
Expediente: E-02301-2019-000247-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación Valenciana de Espina Bífida.
Expediente: E-02301-2019-000249-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a l'aportació de l'Ajuntament de València com a patró de la Fundación Kaleidos.red.
Expediente: E-02301-2020-000005-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-02301-2020-000083-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Còmic 2020 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2020-000087-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0048 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler.
Expediente: E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València.
Expediente: E-01902-2018-000215-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili a la ciutat de València fins a la nova contractació.
Expediente: E-02201-2015-000105-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda a l'oficina municipal d'Infovivenda Solidària.
Expediente: E-02201-2016-000378-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo (APNAV).
Expediente: E-02201-2020-000043-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Col·legi Professional de Tècnics Superiors Sanitaris de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2020-000058-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del 'XXV Certamen de targetes de Nadal' elaborades des dels centres d'atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual de la ciutat de València 2020.
Expediente: E-02201-2020-000089-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la contractació d'emergència del servici d'atenció sociosanitària en trenta-quatre assentaments segregats que alberguen un número total de sis-centes deu persones a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2020-000100-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2020-000112-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la prolongació del contracte de servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València, adjudicat per tramitació d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02224-2020-000061-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la prolongació i modificació del contracte de servici de 'Call Center' per a atendre a persones majors de la ciutat de València, adjudicat per tramitació d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02224-2020-000062-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la prolongació del contracte de servici d'acompanyament virtual i telefònic personalitzat a les persones majors de la ciutat de València, adjudicat per tramitació d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02224-2020-000064-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la prolongació del contracte d'ajuda a domicili per a persones majors del municipi de València, adjudicat per tramitació d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la prolongació del contracte de servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València, adjudicat per tramitació d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la prolongació del contracte de servici de repartiment de cistelles saludables a domicili a persones majors de la ciutat de València, adjudicat per tramitació d'emergència, i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-02234-2020-000129-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2020-000101-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2020-000102-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació econòmica sol·licitada per l'associació Solidaritat Perifèries del Món del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del contracte, tramitat mitjançant el procediment d'emergència, de servicis per a l'acolliment, allotjament, manutenció i suport vari a persones immigrants.
Expediente: E-02250-2020-000189-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'entitat Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional.
Expediente: E-02250-2020-000221-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0070 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2020 pel qual es van aprovar les condicions per a participar en els patrocinis privats de la campanya de promoció comercial Bonic/a Fest 2020.
Expediente: E-02901-2020-001341-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció adjunta a cap servici (TD) en el Servici de Coordinació Tributària.
Expediente: E-01101-2020-001715-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà (JP1), mestre/a educació musical, en el Servici de Joventut.
Expediente: E-01101-2020-001188-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de 'Personal administratiu secretaria delegació, grup polític o habilitat' adscrit al Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals.
Expediente: E-01101-2020-002135-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-001525-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la regularització del plus d'homologació d'un contracte de relleu.
Expediente: E-01101-2019-002733-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un oficial de la Policia Local d'este Ajuntament i una oficiala de la Policia Local d'Alginet.
Expediente: E-01101-2019-004112-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a Banda Simfònica Municipal, especialitat trompeta, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2020-002147-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a Banda Simfònica Municipal, especialitat violoncel, per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2020-002148-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa imposar una sanció a un funcionari com a responsable en concepte d'autor de la comissió d'una falta greu.
Expediente: E-01101-2019-004803-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el projecte de la primera modificació de la plantilla 2020.
Expediente: E-01101-2020-001632-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la modificació del contracte d'execució de les obres 'Supressió de barreres arquitectòniques i de reforma i ampliació en la biblioteca municipal Carola Reig', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2020-000118-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis per a la redacció dels projectes constructius dels tancs de tempestes previstos en la planificació de la xarxa de sanejament municipal en diferents emplaçaments de la ciutat de València i de tota la documentació tècnica necessària per a la seua completa legalització urbanística i ambiental (dividit en 6 lots), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000126-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres del 'Projecte d'urbanització per a la regeneració urbana de l'entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església de Sant Joan del Mercat (València)', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000127-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar, a l'efecte d'inscripció registral, la cessió obligatòria i gratuïta de dos parcel·les.
Expediente: E-05301-1998-000197-00 - Aprovat
0085 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del contracte dels servicis gestionats d'impressió en la modalitat de pagament per ús a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2014-000098-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0086 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment del sistema SIRE.
Expediente: E-01401-2020-002753-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0087 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2020-002407-00 - Aprovat
0087 - PRECS I PREGUNTES
0088 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marxalenes.
Expediente: E-03103-2014-000032-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer dels Brodadors.
Expediente: E-03103-2020-000004-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'extinció del contracte d'una treballadora del programa EMPUJU.
Expediente: E-01101-2020-001971-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'abril de 2020, sobre nomenament d'una tècnica d'administració general interina.
Expediente: E-01101-2020-002105-00 - Aprovat
0092 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la 15a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000030-00 - Aprovat