2020-07-10 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
10-07-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 10 DE JULIO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 3 de juliol de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de maig de 2020 i designar vocal del Patronat del Museu de Belles Arts de València.
Expediente: E-00601-2020-000018-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE SECRETARIA GENERAL. Proposa aprovar la Circular per a la posada en funcionament de la connexió de PIAE amb SIR (Sistema d'Interconnexió de Registres) i la Guia Funcional.
Expediente: E-00601-2020-000024-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 que va desestimar el Recurs PA núm. 348/16, relatiu als requisits de les persones aspirants pel torn de mobilitat per a proveir huit places d'intendent/a principal de Policia Local.
Expediente: E-00501-2020-000122-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència de la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs de suplicació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16 dictada en Interlocutòries núm. 342/18, parcialment estimatòria, en matèria de cessió il·legal de treballadors.
Expediente: E-00501-2019-000016-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència de la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs de suplicació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8 dictada en Interlocutòries núm. 500/17, estimatòria de la demanda interposada contra Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social que va desestimar una reclamació sobre declaració de situació d'incapacitat permanent total per accident de treball.
Expediente: E-00501-2020-000136-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 240/17, interposat contra Resolució de la presidenta del Consell Escolar Municipal sobre zonificació per al curs escolar 2017/2018.
Expediente: E-00501-2020-000143-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 460/19, sobre denegació de legalització d'obres en vivienda.
Expediente: E-00501-2020-000146-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 356/19, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts en relació amb una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2020-000124-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 605/19, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud de devolució amb caràcter retroactiu de les hores deixades de disfrutar pel permís d'una hora diària sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000125-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria del Recurs PA núm. 124/20, sobre desestimació presumpta d'una sol·licitud d'indemnització per transport i dieta per assistència a curs de formació a l'IVASPE.
Expediente: E-00501-2020-000139-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 6 en el Procediment núm. 277/17, desestimatòria d'una demanda interposada en reconeixement d'incapacitat permanent parcial per a la professió habitual derivada d'accident de treball.
Expediente: E-00501-2020-000144-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria de la sol·licitud d'extensió d'efectes de la Sentència núm. 503/19, dictada en el Recurs PA núm. 14/19 (Peça separada núm. 48/19).
Expediente: E-00501-2020-000129-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria de la sol·licitud d'extensió d'efectes de la Sentència núm. 503/19, dictada en el Recurs PA núm. 14/19 (Peça separada núm. 58/19).
Expediente: E-00501-2020-000126-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria de la sol·licitud d'extensió d'efectes de la Sentència núm. 503/19, dictada en el Recurs PA núm. 14/19 (Peça separada núm. 60/19).
Expediente: E-00501-2020-000128-00 - Quedar assabentat
0016 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució d'un projecte subvencionat en la convocatòria d'innovació social i urbana 2019.
Expediente: E-00202-2019-000009-00 - Aprovat
0017 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa aprovar la participació en la convocatòria de concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 per al projecte 'Instal·lació de climatització mitjançant l'ús de aerotèrmia al pavelló poliesportiu municipal de Sant Isidre'.
Expediente: E-00212-2020-000016-00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la realització d'una campanya publicitària urgent sobre el Portal Informatiu COVID-19.
Expediente: E-04103-2020-000014-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de maig.
Expediente: E-04909-2020-000259-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0020 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació en relació a l'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
Expediente: E-03103-2016-000004-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada entre els carrers del Pare Ferrís, del Cuirassat i de Ramón Porta Carrasco.
Expediente: E-03103-2016-000005-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de la factura corresponent a la certificació núm. 7 del contracte d'obres del 'Projecte d'intervenció arqueològica del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta'.
Expediente: E-03201-2019-000080-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de maig de 2018, en quant als ingressos per a la inscripció en el Registre de Demandants de Lloguer Social.
Expediente: E-03910-2016-000005-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar una renúncia a l'ajuda municipal al lloguer social 2018.
Expediente: E-03910-2018-000664-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar una renúncia a l'ajuda municipal al lloguer social 2018.
Expediente: E-03910-2018-004582-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar diverses renúncies a l'ajuda municipal al lloguer social 2019.
Expediente: E-03910-2019-000166-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0027 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al treball de retirada i incineració d'una balena encallada a la platja.
Expediente: E-02410-2020-000044-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar diversos projectes d'obres conforme al conveni amb l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües (EPSAR) per a l'execució d'infraestructures de millora en les instal·lacions municipals de sanejament i depuració.
Expediente: E-02701-2020-000214-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de dos factures corresponents a la prestació del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
Expediente: O-03602-2020-000047-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent al tancament de protecció dels jardins situats a la plaça de l'Ajuntament per al període de duració de festes falleres 2020.
Expediente: E-04001-2020-000342-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar tècnicament l'avantprojecte per a la licitació conjunta de redacció de projecte i execució d'obra d'instal·lació d'un dispositiu per a la generació d'energia elèctrica a partir de les ones a la Marina de València.
Expediente: E-08001-2019-000023-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la convocatòria de la vintena edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València.
Expediente: E-01903-2020-000079-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació a favor de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2020-000098-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a l'Associació Amics del Corpus de la Ciutat de València.
Expediente: E-01904-2019-000405-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Dona compte de la decisió dels Comités de Selecció dels projectes de la Falla Oficial Gran i Infantil de l'Ajuntament per a l'any 2021.
Expediente: E-01904-2020-000960-00 - Quedar assabentat
0036 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de caixes de diferent grandària amb destinació a l'Hemeroteca Municipal.
Expediente: E-01905-2020-000160-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport la concessió d'una subvenció per a l'adquisició d'equipament per a les biblioteques i agències de lectura públiques de la xarxa de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01905-2020-000267-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la composició de la Comissió Avaluadora que ha d'intervindre en la concessió de les ajudes a les arts escèniques 2020.
Expediente: E-01905-2020-000272-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Expediente: E-02000-2020-000016-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de redacció del projecte executiu de les obres de rehabilitació de l'antiga Casa dels Bous.
Expediente: E-02001-2017-001344-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació en concepte de quota anual a favor de l'Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores (ACAMFE).
Expediente: E-02001-2018-000299-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció destinada a l'escolarització en les escoles infantils municipals de primer cicle (Bono infantil) per al curs 2020-2021.
Expediente: E-02101-2020-000108-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0043 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Valencia.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un protocol d'actuacions amb el Joint Reasearch Center i la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-00703-2020-000057-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació cultural CANDOMBE.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Down València, Treballant Junts.
Expediente: E-02301-2019-000243-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0047 - SERVICI DE JOVENTUT. Dona compte de la Resolució núm. IG-306, de 21 de maig de 2020, per la qual se suspén l'execució del contracte per a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai el Saler.
Expediente: E-01902-2016-000047-00 - Quedar assabentat
0048 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa alçar la suspensió temporal de la concessió demanial del servici de bar cafeteria de l'edifici de la Regidoria de Joventut.
Expediente: E-01902-2018-000234-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa modificar el conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-01902-2019-000238-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al contracte de subministrament, adjudicat pel procediment d'emergència, per a l'adquisició de cent ordinadors portàtils.
Expediente: E-01902-2020-000069-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa estimar la petició presentada en relació a la no reclamació de les quantitats pendents de pagament per arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer dels Plàtans.
Expediente: E-02201-2014-000251-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Brúfol.
Expediente: E-02201-2017-000309-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte per a la prestació de servicis de suport integral amb famílies integrants del cens de vivenda precària i unes altres dins del Programa marc d'inserció social i laboral.
Expediente: E-02201-2018-000309-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación Asperger València-TEA del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-914, de 25 de juny de 2020, per la qual es va adjudicar, pel procediment d'emergència, el contracte de servici de control i vigilància als centres municipals de servicis socials.
Expediente: E-02201-2020-000107-00 - Quedar assabentat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-919, de 25 de juny de 2020, per la qual es va adjudicar, pel procediment d'emergència, el contracte de servici d'ajuda a domicili per a persones dependents per a atendre l'impacte de la COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000106-00 - Quedar assabentat
0060 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Asociación de Personas con Lesión Medular y Grandes Discapacidades Físicas (ASPAYM Comunidad Valenciana).
Expediente: E-02221-2020-000197-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa alçar la suspensió de l'execució del contracte de celebracions per a persones majors.
Expediente: E-02224-2016-000066-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa alçar la suspensió de l'execució del contracte de visites culturals per a persones majors.
Expediente: E-02224-2016-000084-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa alçar la suspensió de l'execució del contracte d'activitats físiques per a persones majors.
Expediente: E-02224-2018-000281-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa concedir una subvenció destinada al manteniment dels clubs de persones jubilades i pensionistes dependents de l'Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas.
Expediente: E-02224-2020-000072-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-450, de 10 de juny, i BG-457, de 12 de juny de 2020, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0066 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-456 i BG-458, de 12 de juny de 2020, aprovatòries dels llistats de persones beneficiàries del servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0067 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-455, de 12 de juny, i BG-465, de 16 de juny de 2020, d'aprovació de llistats de persones beneficiàries del servici de repartiment de cistelles saludables a domicili a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02234-2020-000129-00 - Quedar assabentat
0068 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida a Asamblea de Cooperación por la Paz.
Expediente: E-02250-2018-000259-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor de Farmamundi (Farmacéuticos Mundi) per al desenvolupament d'un projecte d'acció humanitària.
Expediente: E-02250-2019-000203-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'aliments a persones en risc d'exclusió social.
Expediente: E-02250-2020-000076-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2020-000320-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió de mupis per a la campanya 'No l'abandones'.
Expediente: E-02401-2020-001177-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0073 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar el calendari de pagaments 2020 al Palau de Congressos de València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: E-01909-2020-000037-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa acceptar el desistiment de set beneficiaris i beneficiàries provisionals i concedir, disposar i reconéixer l'obligació del pagament de mil noranta-una subvencions del programa d'ajudes RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-000116-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a recolzar artistes fallers i carrossers 2020.
Expediente: E-01911-2020-003042-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball destinada a les Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) i reconéixer drets derivats d'esta.
Expediente: E-02901-2019-000116-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria per a la selecció de l'alumnat del projecte POEFE-Formacció VLC 2019-2021.
Expediente: E-02902-2019-001357-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000102-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament, pel sistema de lliure designació, en la convocatòria per a proveir un lloc de treball de Comissaria Principal Cap de la Policia Local de València.
Expediente: E-01101-2019-004512-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001710-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar el desistiment a una sol·licitud de trasllat a lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva atenció al públic en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2020-001853-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de juny de 2020, de nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures.
Expediente: E-01101-2020-001183-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general per al Servici de Gestió Sostenible de Residuos Urbans i Neteja de l'Espai Públic.
Expediente: E-01101-2020-002058-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001963-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001969-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001972-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001973-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001982-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001985-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa atenció al públic per al Servici de Gestió Tributària Integral.
Expediente: E-01101-2020-001920-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS d'abril de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001638-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament relativa a l'assistència de personal de la Policia Local a la pràctica de diligències judicials durant els mesos de gener a març de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001773-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball d'inspector/a d'obres i servicis per a futurs nomenaments interins.
Expediente: E-01101-2017-000228-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les sol·licituds formulades per quaranta-un funcionaris/àries interins/ines de nomenament de funcionaris/àries de carrera per abús de relació de temporalitat.
Expediente: E-01101-2020-002062-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnic de gestió d'administració general.
Expediente: E-01101-2020-002067-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les al·legacions presentades en relació amb les qualificacions de la borsa de treball de personal subaltern.
Expediente: E-01101-2020-002070-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència interna entre aplicacions pressupostàries del capítol I al capítol II.
Expediente: E-01101-2020-001743-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa no admetre el recurs d'alçada interposat contra l'acord de la Mesa de Contractació de proposta d'adjudicació del contracte d'obres de rehabilitació d'edifici per a oficines al Cabanyal (EDUSI).
Expediente: E-04101-2018-000203-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual Font de Sant Lluís.
Expediente: E-04101-2019-000098-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el servici d'allotjament i atenció social en el centre de dia per a persones sense llar 'el Carme', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000045-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la gestió, el model de bases i la delegació de competències per a la tramitació dels concursos de projectes.
Expediente: E-04101-2020-000135-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el valor del bé 1.E3.11.117 'Cobert número 2 al Port, lloc Molls número 2 (Dàrsena interior del Port)'.
Expediente: E-05303-2020-000035-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adjudicar directament la concessió administrativa per a ocupació del subsol públic municipal per a la construcció de l'aparcament d'ús privat vinculat a un edifici que s'ha de construir a l'avinguda de Blasco Ibáñez, cantó amb la plaça de l'Actor Enrique Rambal.
Expediente: E-05304-2019-000020-00 - Aprovat
0104 - OFICINA D'OPTIMITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Proposa la regularització de quanties per disfunció de la retribució en concepte de carrera administrativa per nomenament en millora d'ocupació.
Expediente: E-00210-2020-000078-00 - Aprovat
0105 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-512, de 24 de febrer de 2020, per la qual es va adjudicar el contracte d'estudi de sobrecàrrega admissible al balcó i la coberta de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2020-000183-00 - Aprovat
0106 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juny de 2020, pel qual se sol·licita una subvenció a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'actuació 'Projecte bàsic i d'execució de les obres d'eliminació de barreres arquitectòniques en matèria d'accessibilitat en edificis municipals. Museu de la Ciutat. Plaça de l'Arquebisbe 3, València'.
Expediente: E-01201-2020-000401-00 - Aprovat
0107 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a finançar les inversions en la millora del funcionament d'espais educatius municipals (Escola de música) i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-01201-2020-000407-00 - Aprovat
0108 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa no admetre la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00118 2020 52102.
Expediente: E-01305-2020-000286-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0109 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa designar nova instructora en l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000170-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar una agent de la Policia Local responsable en concepte d'autora d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2019-000118-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2020-000040-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'extinció i l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000026-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0113 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-284, de 4 de setembre de 2019, sobre el desistiment formulat en relació amb l'obertura d'una activitat de cafeteria amb ambientació musical.
Expediente: E-03901-2011-000682-00 - Aprovat
0113 - PRECS I PREGUNTES
0114 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa mantindre el Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) i suspendre el seu caràcter permanent.
Expediente: E-01401-2020-001727-00 - Aprovat
0115 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar les normes i terminis d'elaboració del Pressupost municipal de 2021.
Expediente: E-05501-2020-000027-00 - Aprovat
0116 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar l'increment del gasto destinat a la convocatòria del programa d'ajudes RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-000116-00 - Aprovat
0117 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució de remodelació i modernització de les instal·lacions esportives elementals a la ciutat de València.
Expediente: E-01903-2020-000036-00 - Aprovat