2020-06-26 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
26-06-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 26 DE JUNIO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 19 de juny de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 144/18, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació formulada contra cinc liquidacions girades pel concepte d'impost sobre béns immobles, exercici 2016.
Expediente: E-00501-2019-000373-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 451/19, interposat contra l'exclusió com a beneficiari de la convocatòria de les ajudes al lloguer de 2018.
Expediente: E-00501-2020-000117-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 471/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000115-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 809/19, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000113-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 10/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000112-00 - Quedar assabentat
0007 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'una campanya publicitària urgent per a informar el col·lectiu de majors sobre servicis i normes COVID-19.
Expediente: E-04103-2020-000013-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0008 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de l'Estació i aprovar el full d'estimació de l'Administració.
Expediente: E-03103-2019-000026-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda de l'Estació i aprovar el full d'estimació de l'Administració.
Expediente: E-03103-2019-000027-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Barraca.
Expediente: E-03910-2017-000680-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0011 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits,
Expediente: E-02801-2020-000900-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. RA-82, de 25 de febrer de 2020, d'adjudicació del contracte d'assistència tècnica de servicis de coordinació de seguretat i salut de les obres del 'Projecte de construcció de 35 nínxols senzills (bloc V) a la secció 2a del cementeri de Campanar de València'.
Expediente: E-02802-2020-000076-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. RA-83, de 25 de febrer de 2020, d'adjudicació del contracte d'assistència tècnica de servicis de coordinació de seguretat i salut de les obres del 'Projecte de treballs de jardineria a la secció 2a del Cementeri General de València'.
Expediente: E-02802-2020-000075-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. RA-90, de 25 de febrer de 2020, d'adjudicació del contracte d'assistència tècnica de servicis de redacció de projectes fotovoltaics per als cementeris General, del Cabanyal, de Campanar, del Grau i de Benimàmet de València.
Expediente: E-02802-2020-000074-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Dona compte de la Resolució núm. RA-190, de 15 de juny de 2020, en aplicació de l'article 4 de l'Ordre SND/520/2020, de 12 de juny.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Quedar assabentat
0016 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02802-2020-000141-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer un gasto corresponent al pagament de la quota de 2020 a favor de l'Associació Valenciana d'Aficionats a la Meteorologia 'Josep Peinado' (AVAMET).
Expediente: E-03602-2017-000038-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer un gasto corresponent al pagament de la quota de 2020 a favor de la Federación EUROPARC (Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa).
Expediente: E-03602-2020-000050-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar el projecte d'ordenació forestal de la forest d'utilitat pública V009 Devesa de l'Albufera.
Expediente: E-03602-2020-000053-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal com a conseqüència d'un accident de trànsit.
Expediente: E-04001-2019-000312-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0021 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la restant compte justificatiu de la subvenció concedida a la Coordinadora de Sociedades Musicales Federadas de la Ciudad de Valencia i a les societats musicals integrades en esta.
Expediente: E-01601-2019-000035-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el projecte d'execució de les obres de demolició de mur mòbil i construcció de mur mixt al Poliesportiu Natzaret.
Expediente: E-01903-2020-000073-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar compte, corregir error material i convalidar actuacions relatives a l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de març de 2020 sobre subvenció de monuments fallers 2020 i concedir quantia addicional a la Falla Plaza del Pilar.
Expediente: E-01904-2019-000925-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a determinades comissions falleres per al foment i el suport dels monuments fallers amb motiu de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2020-000966-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla Avinguda de Burjassot-Carretera de Paterna relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit i condicionat per a casal faller.
Expediente: E-01904-2020-000968-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a la programació en espais escènics privats a la ciutat de València 2020.
Expediente: E-01905-2020-000103-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de la Fundació Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02000-2020-000031-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció destinada a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular en els col·legis municipals per al curs 2020-2021.
Expediente: E-02101-2020-000109-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0029 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa alçar la suspensió dels terminis d'execució i justificació dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2019.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0030 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la pròrroga dels convenis de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de nou beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de maig.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Nueva Opción del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación de Juristas Solidarios (AJUSO) del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb Sant Joan de Déu Serveis Socials València.
Expediente: E-02201-2019-000062-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga de la cessió d'ús de tres vivendes municipals a famílies amb necessitats d'emergència habitacional.
Expediente: E-02201-2019-000135-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives destinada al finançament dels gastos derivats del funcionament de servicis socials d'atenció primària per a fer front a l'impacte de la COVID-19 i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02201-2020-000059-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-852, de 13 de juny de 2020, per la qual es va adjudicar, pel procediment d'emergència, el contracte d'atenció sociosanitària per a cobrir necessitats quant a alimentació, higiene i coordinació en trenta-quatre assentaments segregats de València.
Expediente: E-02201-2020-000100-00 - Quedar assabentat
0041 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació parcial i final de l'aportació municipal corresponent a l'exercici 2019 del conveni de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General per a la creació de la 'Càtedra d'Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu'.
Expediente: E-02224-2017-000002-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2020-000087-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Alanna.
Expediente: E-02230-2019-000081-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació econòmica sol·licitada pel Comité Español de la UNRWA del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini màxim d'execució de projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i sensibilització 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2020-000022-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels costos derivats de la manutenció dels usuaris allotjats al casal d'acolliment de Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000029-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'aliments a persones en risc d'exclusió social.
Expediente: E-02250-2020-000076-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0050 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa reconéixer drets corresponents a la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball destinada a la substitució dels equips de climatització del mercat de Benicalap.
Expediente: E-02901-2019-000131-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar les condicions per a participar en els patrocinis privats de la campanya de promoció comercial Bonic/a Fest 2020.
Expediente: E-02901-2020-001341-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa tindre per efectuat el reintegrament voluntari i reconéixer drets respecte a l'import d'una subvenció concedida en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2019-001814-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa tindre per efectuat el reintegrament voluntari i reconéixer drets respecte a l'import d'una subvenció concedida en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2019-001820-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BG-91, de 18 de febrer de 2020, d'adjudicació del contracte de subministrament de material d'oficina i didàctic per al taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000098-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BG-92, de 18 de febrer de 2020, d'adjudicació del contracte de subministrament de productes d'alimentació necessaris per al desenvolupament del taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2019'.
Expediente: E-02902-2020-000094-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto per al període de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2020 derivat de la vinculació laboral indefinida no fixa de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
Expediente: E-01101-2019-002062-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-002554-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un contracte de relleu per jubilació parcial.
Expediente: E-01101-2019-002733-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'abril de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001573-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001580-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001703-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el canvi de dedicació horària de diversos llocs de treball en el Servici de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001720-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'adscripció de part d'un immoble situat al carrer del Micalet a l'OAM Universitat Popular i rectificar i actualitzar altres adscripcions en el citat immoble.
Expediente: E-05301-2020-000073-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar una sol·licitud de ser considerat com a interessat en expedient de concessió administrativa de subsol públic per a aparcament privat.
Expediente: E-05301-2020-000160-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-00801-2020-000092-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-465, de 18 de febrer de 2020, per la qual es va adjudicar el contracte de lloguer de sistemes de microfonia sense fil de suport per a les sessions plenàries de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2020-000160-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de maig del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2020-000385-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent als servicis de redacció dels projectes bàsics i d'execució i redacció de l'estudi bàsic de seguretat i salut i control de qualitat de les obres de reparació del CEIP 'Miquel Adler i Noguerol' acollides al Pla Edificant.
Expediente: E-01201-2020-000398-00 - Aprovat
0069 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2018 39858.
Expediente: E-01305-2018-000634-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0070 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la setena pròrroga del contracte de lloguer del terrat d'un edifici situat al carrer de Rafael Lapesa Melgar per a les antenes de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2012-000076-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-002364-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-01401-2020-002551-00 - Aprovat
0073 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici 'Siena' situat a l'avinguda de la Gola del Pujol.
Expediente: E-01501-2006-000061-00 - Aprovat
0074 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici 'Torres Collverd' situat a l'avinguda de la Gola del Pujol.
Expediente: E-01501-2006-000062-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0075 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte d'obres de reordenació de la plaça de la Reina.
Expediente: O-01801-2020-000016-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de reordenació de la plaça de la Reina.
Expediente: O-01801-2020-000017-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2234, d'11 de març de 2019, per la qual es va autoritzar l'ocupació temporal del domini públic municipal a la plaça de l'Ajuntament per a la retransmissió dels esdeveniments fallers i programes especials de les Falles 2019.
Expediente: E-03530-2019-000653-00 - Aprovat
0078 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7959, de 23 de desembre de 2016, de reconeixement de la titularitat d'una activitat de restaurant amb ambientació musical.
Expediente: E-03901-2014-001642-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-231, de 31 de gener de 2020, sobre transmissió de llicència de café-bar sense ambientació musical.
Expediente: E-03901-2019-000375-00 - Aprovat
0079 - PRECS I PREGUNTES
0080 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Adequació provisional d'àrea per als vianants a la plaça de Sant Agustí amb motiu de la COVID-19' i declarar la urgència en la seua tramitació.
Expediente: E-03301-2020-000039-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la moció conjunta de l'alcalde i del regidor delegat d'Hisenda relativa a determinades mesures que s'han d'adoptar en matèria tributària, especialment respecte a taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, amb motiu de la crisi sanitària COVID-19.
Expediente: O-H4969-2020-000001-00 - Aprovat