2020-06-12 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
12-06-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12 DE JUNIO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 de juny de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 que va desestimar el Recurs PO núm. 192/17, sobre inactivitat de l'Ajuntament.
Expediente: E-00501-2017-000322-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de les sentències del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 i del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, així com de la Provisió dictada pel Tribunal Suprem que no admeten el Recurs PO núm. 164/13, interposat contra la Resolució que va aprovar el projecte d'infraestructura i d'enllumenat públic a executar simultàniament amb la construcció d'un edifici situat a l'avinguda de la Plata i indirectament contra el Reglament del Servici d'Abastiment d'Aigua Potable de la Ciutat de València.
Expediente: E-00501-2013-000189-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 14/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000099-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 10/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000098-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 40/20, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000097-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'acord exprés per a la tramitació d'una assistència tècnica que exigix una dotació superior al vigent en el Pressupost.
Expediente: E-00202-2020-000029-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0008 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual del PGOU sobre usos permesos davall rasant en centres hospitalaris.
Expediente: E-03001-2019-000220-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer d'Olba.
Expediente: E-03103-2010-000064-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda del Port i carrers de Setaigües i de les Illes Canàries.
Expediente: E-03103-2012-000005-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar una ampliació del termini d'execució de les obres de rehabilitació del Cobert núm. 4 de la Marina del Port de València.
Expediente: E-03201-2019-000018-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar tècnicament el projecte denominat 'Corredor Verd-Blau Grown Green'.
Expediente: E-03301-2019-000112-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar un major gasto per a reparacions puntuals de conservació i manteniment d'asfaltat de diversos carrers de la ciutat.
Expediente: E-03401-2020-000213-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la pròrroga extraordinària del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Palau.
Expediente: E-05302-2020-000012-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la pròrroga extraordinària del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de la Santa Creu.
Expediente: E-05302-2020-000076-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la pròrroga extraordinària del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça de l'Alqueria Nova.
Expediente: E-05302-2020-000142-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0017 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2020 aplicable a la 'Neteja, instal·lacions i equips, OVCOT i SIRA' del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2020-000210-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Centre de control de suport del telecomandament del sistema d'abastiment d'aigua potable de València'.
Expediente: E-02701-2018-000355-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa alçar la suspensió temporal total de l'execució de les obres corresponents al projecte 'Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió, exercicis 2017-2020'.
Expediente: E-02701-2020-000166-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa alçar la suspensió temporal total de l'execució de les obres corresponents al projecte 'Ampliació i reforma de la instal·lació de mitjana i baixa tensió de la Central d'Operacions de l'Abastiment de Vara de Quart', acordada amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, i aprovar una nova suspensió temporal total.
Expediente: E-02701-2020-000166-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02701-2020-000191-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa donar per complides les millores oferides a la Zona 1 del contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans a la ciutat de València.
Expediente: E-02801-2009-000400-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa donar per complides les millores oferides a la Zona 2 del contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans a la ciutat de València.
Expediente: E-02801-2009-000401-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa donar per complides les millores oferides a la Zona 3 del contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans a la ciutat de València.
Expediente: E-02801-2009-000402-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Dona compte de la Resolució núm. RA-180, d'1 de juny de 2020, en aplicació de la disposició final segona de l'Ordre SND/458/2020, de 30 de maig.
Expediente: E-02802-2020-000107-00 - Quedar assabentat
0026 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2020-000056-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0027 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor del Centre de Música i Dansa Natzaret i del Centre Instructiu Musical Benimaclet.
Expediente: E-01601-2019-000035-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2020, pel qual es va aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la representació d'un espectacle per a l'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-001031-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les actuacions culturals dutes a terme en la celebració de la Fira d'Expojove.
Expediente: E-01904-2020-000986-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa l'alçament de la suspensió temporal de l'execució del contracte per a la prestació dels servicis necessaris per a l'execució de les activitats escèniques pròpies del Teatre el Musical i de l'Auditori la Mutant.
Expediente: E-01905-2018-000005-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa l'alçament de la suspensió temporal de l'execució dels contractes de prestació dels servicis de producció dels espectacles que formen part de les programacions dels teatres municipals de gestió directa.
Expediente: E-01905-2019-000073-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció ciutadana i venda de llibres i publicacions a la llibreria municipal.
Expediente: E-02000-2020-000044-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0033 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa alçar la suspensió dels terminis d'execució i justificació dels projectes subvencionats en la convocatòria de projectes de participació 2019.
Expediente: E-02301-2019-000007-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa alçar la suspensió de l'execució de les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa i del contracte de servicis de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut.
Expediente: E-02301-2019-000071-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana destinada al foment de l'associacionisme 2020.
Expediente: E-02301-2020-000023-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0036 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler.
Expediente: E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a través del programa de suport a entitats per a la realització de projectes dirigits a la joventut de la ciutat de València 2020.
Expediente: E-01902-2020-000030-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa alliberar crèdit de la primera pròrroga del contracte per a l'elaboració i repartiment de kits d'alimentació adjudicat pel procediment d'emergència.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-737, de 25 de maig de 2020, per la qual es resol adjudicar, pel procediment d'emergència, el servici de gestió del centre temporal d'allotjament per a persones sense llar situat a Torrent.
Expediente: E-02201-2020-000092-00 - Quedar assabentat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-754, de 27 de maig de 2020, per la qual es va adjudicar, pel procediment d'emergència, el servici de neteja, desinfecció i control de depòsits d'aigua.
Expediente: E-02201-2020-000093-00 - Quedar assabentat
0043 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa alçar la suspensió parcial del contracte de servici de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02201-2012-004597-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa alçar la suspensió parcial del contracte de servici de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02201-2011-004933-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa alçar la suspensió parcial del contracte de servici de gestió integral de trenta places en centres de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2016-000062-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de València destinada al manteniment dels clubs de jubilats i pensionistes corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-02224-2019-000098-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte de servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València adjudicat pel procediment d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000061-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte del servici d'acompanyament virtual i telefònic personalitzat per a persones majors de la ciutat de València adjudicat pel procediment d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000064-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte del servici de repartiment de cistelles saludables a domicili a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02234-2020-000129-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-407, de 29 de maig de 2020, per la qual s'aprova la prolongació del contracte del servici de 'Call Center' per a atendre persones majors de la ciutat de València adjudicat pel procediment de tramitació d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000062-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-394, de 25 de maig, BG-402 i BG-403, de 27 de maig, BG-409, de 29 de maig, i BG-416 i BG-421, d'1 de juny de 2020, per les quals s'aproven els llistats de les persones a les quals es prestarà el servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0052 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-395, de 25 de maig, BG-405, de 27 de maig, BG-406 i BG-410, de 29 maig, i BG-417, d'1 de juny de 2020, d'aprovació dels llistats de persones beneficiàries del servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0053 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-393, de 25 de maig, BG-396, de 26 de maig, BG-404, de 27 de maig, BG-408, de 29 de maig, i BG-419, d'1 de juny de 2020, per les quals s'aproven els llistats de les persones beneficiàries del servici de repartiment de cistelles saludables a domicili a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02234-2020-000129-00 - Quedar assabentat
0054 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini màxim d'execució i justificació de projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i sensibilització 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini màxim d'execució i justificació de projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini màxim d'execució de projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Farmamundi (Farmacéuticos Mundi).
Expediente: E-02250-2019-000203-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. IG-220, de 7 d'abril de 2020, per la qual s'adjudica, mitjançant el procediment d'emergència, el contracte de subministraments de productes d'higiene personal per a les persones immigrants sense llar.
Expediente: E-02250-2020-000067-00 - Quedar assabentat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. IG-252, de 27 d'abril de 2020, per la qual s'adjudica, mitjançant el procediment d'emergència, el contracte de servici de huitanta desdejunis diaris a persones que actualment es troben en situació de carrer, que donada les seues característiques personals d'exclusió social no s'adapten als recursos d'allotjament i a la normativa de confinament.
Expediente: E-02250-2020-000074-00 - Quedar assabentat
0060 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. IG-255, de 28 d'abril de 2020, per la qual s'adjudica, mitjançant el procediment d'emergència, el contracte de servicis per a l'acolliment, allotjament, manutenció, informació i orientació tècnica bàsica en una vivenda supervisada situada a Mislata.
Expediente: E-02250-2020-000075-00 - Quedar assabentat
0061 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. IG-287, de 13 de maig de 2020, per la qual s'adjudica, mitjançant el procediment d'emergència, el contracte de servici de noranta desdejunis diaris a les persones que actualment es troben allotjades al Poliesportiu del Cabanyal i al Complex de la Petxina.
Expediente: E-02250-2020-000085-00 - Quedar assabentat
0062 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament d'aliments a persones en risc d'exclusió social.
Expediente: E-02250-2020-000076-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2020-000320-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0064 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un conveni per a la implementació d'una línia de producció ecològica en la Tira de Comptar de Mercavalència (Ecotira).
Expediente: E-02310-2018-000414-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Dona compte de la Resolució núm. GO-1792, de 26 de maig de 2020, per la qual es va disposar contractar per tràmit d'emergència el servici de distribució i subministrament de kits d'obertura del xicotet comerç i els llocs de venda no sedentària amb motiu de la COVID-19.
Expediente: E-02901-2020-000846-00 - Quedar assabentat
0066 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de realització de cartells i flyers informatius de les condicions de seguretat que havien de complir-se en els mercats municipals com a conseqüència de la pandèmia produïda per la COVID-19 i de la declaració de l'estat d'alarma, així com el seu repartiment i col·locació.
Expediente: E-02901-2020-000860-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de la quota anual de participació en la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL) corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-02902-2020-000088-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de servici (TD), referència núm. 9318, en el Servici de Turisme i Internacionalització.
Expediente: E-01101-2020-000913-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap Oficina Sistemes (TD), referència núm. 890, en el Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació.
Expediente: E-01101-2020-001027-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'auxiliar administrativa, referència núm. 624, en el Servici d'Inspecció de Tributs i Rendes.
Expediente: E-01101-2020-001620-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG, referència núm. 5815, en el Servici d'Obres d'Infraestructura.
Expediente: E-01101-2020-001217-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica d'administració general per al Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2020-001608-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Cultura Festiva.
Expediente: E-01101-2020-001695-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2020-001754-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que integren la comissió de valoració per a la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'un/a coordinador/a artístic/a per al Teatre el Musical.
Expediente: E-01101-2019-004699-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de l'òrgan selectiu de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/psicòloga per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2019-004728-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat, referència núm. 8800, després de l'adscripció temporal en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-000710-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar els errors de fet continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de març de 2020, de nomenament interí de huit auxiliars administratius/ives.
Expediente: E-01101-2020-000799-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de certificació d'acte presumpte estimatori per silenci administratiu sobre petició de nomenament de funcionària de carrera.
Expediente: E-01101-2020-001814-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis d'impartició, gestió i seguiment d'accions formatives per a l'ocupació impulsades des del Servici d'Ocupació i Emprenedoria en el marc del programa València Activa Exprés, dividit en cinc lots.
Expediente: E-04101-2019-000090-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa autoritzar la cessió del contracte de prestació del servici de gestió d'activitats que s'han de desenvolupar en els centres ocupacionals municipals de Juan de Garay, Gravador Planes i Isabel de Villena, del qual és titular Valenciana del Deporte y Salud, SL, a favor de Mediterránea Gestión Social y Cultural, SA.
Expediente: E-04101-2020-000083-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar les tarifes aplicables als encàrrecs que es realitzen al mitjà propi Plan Cabanyal-Canyamelar, SA.
Expediente: E-05301-2020-000162-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns dos parcel·les situades a la carretera de la Font de Bonet.
Expediente: E-05303-2017-000255-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la situada al carrer de Crisòstom Martínez.
Expediente: E-05303-2017-000269-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la i un immoble situats a l'interior del carrer de la Mascota.
Expediente: E-05303-2018-000040-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la xarxa viària situada al carrer de la Ciutat de l'Aprenent i adjacents.
Expediente: E-05303-2019-000042-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici de prevenció de riscos laborals, seguretat en el treball i ergonomia i psicosociologia aplicada.
Expediente: E-01102-2020-000054-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de prestació de servicis informàtics de manteniment del hardware dels ordinadors centrals de l'Ajuntament, el seu software de base i determinats elements perifèrics associats a estos.
Expediente: E-00801-2019-000082-00 - Aprovat
0089 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al manteniment d'equips multifunció de diverses marques.
Expediente: E-01201-2020-000369-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de subministrament de gas natural.
Expediente: E-01201-2020-000370-00 - Aprovat
0091 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Dona compte de la Resolució núm. GO-1795, de 27 de maig de 2020, per la qual s'alça la suspensió de la prestació del servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infracció de les normes reguladores del trànsit en vies urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent.
Expediente: E-01306-2017-003802-00 - Quedar assabentat
0092 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa no suspendre l'execució de la Resolució núm. 2354-GO, de 29 de novembre de 2019.
Expediente: E-01306-2019-005849-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0093 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la dècima pròrroga del contracte de lloguer del terrat d'un immoble situat a l'avinguda de França.
Expediente: E-01401-2005-000025-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa el canvi d'instructor en l'expedient disciplinari incoat a un intendent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000038-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000126-00 - Aprovat
0096 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa alçar la suspensió temporal de l'execució del contracte per al subministrament i instal·lació del sistema defensa forestal de la Devesa del Saler.
Expediente: E-01501-2017-000144-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0097 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconèixer una obligació de pagament corresponent a la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2020-002020-00 - Aprovat
MOCIONS
0098 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar l'elaboració i presentació de la candidatura de l'Ajuntament a la convocatòria de la Capitalitat Europea de la Innovació (iCapitalAwards).
Expediente: E-00202-2020-000038-00 - Aprovat
0098 - PRECS I PREGUNTES
0099 - JURAT TRIBUTARI. Dona compte de la Memòria d'Activitats corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-00408-2020-000068-00 - Quedar assabentat
0100 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa sol·licitar una subvenció de la convocatòria de concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 destinada al projecte 'Regeneració urbana de l'entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església de Sant Joan del Mercat'.
Expediente: E-00212-2019-000018-00 - Aprovat
0101 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'actuació 'Redacció de projecte bàsic i d'execució de les obres d'eliminació de barreres arquitectòniques en matèria d'accessibilitat en edificis municipals. Museu de la Ciutat. Plaça de l'Arquebisbe 3, València', en el marc de la convocatòria per a 2020 de subvencions per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01201-2020-000401-00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa autoritzar i disposar el gasto dels contractes d'emergència realitzats amb motiu de la COVID-19 i ratificar les Resolucions núm. BG-221, de 2 d'abril, i núm. BG-302, de 28 d'abril de 2020.
Expediente: E-02224-2020-000074-00 - Aprovat
0103 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte de servici de menjar en línia freda per a persones majors de la ciutat de València adjudicat pel procediment d'emergència.
Expediente: E-02234-2020-000130-00 - Aprovat
0104 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar el projecte 'València Energy Efficient Social Housing' i la seua repercussió en el Programa Anual d'Actuació, Inversió i Finançament d'AUMSA 2020 (PAIF 2020) i en els projectes dels futurs PAIF dels anys 2021-2025.
Expediente: E-05201-2020-000011-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001704-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de cap secció mitjana (TD), referència núm. 1622, en el Servici d'Inspecció Municipal.
Expediente: E-01101-2019-005193-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una arquitecta tècnica en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: E-01101-2020-001655-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2020-001608-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos arquitectes tècnics per als Servicis de Descentralització i Participació Ciutadana i d'Activitats.
Expediente: E-01101-2020-001767-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa mobilitat/disponibilitat per al Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2020-001787-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació del tribunal selectiu de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-001104-00 - Aprovat
0112 - ORGANISME AUTÒNOM JUNTA CENTRAL FALLERA. Proposa aprovar el nomenament de la titular del màxim òrgan de direcció de l'organisme autònom Junta Central Fallera.
Expediente: E-70006-2020-000180-00 - Aprovat