2020-05-29 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
29-05-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE MAYO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de maig de 2020.
Aprovat
ÀREA D'ALCALDIA
0002 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa designar vocal del Patronat del Museu de Belles Arts de València.
Expediente: E-00601-2020-000018-00 - Aprovat
0003 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la modificació de la comprovació de la justificació en la convocatòria d'ajudes d'innovació social 2018.
Expediente: E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis.
Expediente: E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA I HABITATGE
0005 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa sol·licitar a les Conselleries d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i d'Hisenda i Model Econòmic el reajustament d'anualitats corresponent al 'Projecte d'execució d'obres d'infraestructura d'urbanització i equipament sociocultural a la plaça del Pilar conexió amb el carrer de Guillem de Castro', actuació finançada amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03202-2009-000005-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa concedir a l'adjudicatària del contracte de redacció de projecte, estudi geotècnic, direcció de les obres i les seues instal·lacions i coordinació de seguretat i salut per a la construcció de l'IES núm. 41 PATRAIX, una ampliació del termini fixat per al lliurament del projecte d'execució.
Expediente: E-03201-2019-000015-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per a reedificació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Barraca.
Expediente: E-03910-2017-000745-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Reina.
Expediente: E-03910-2017-000747-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat a la plaça de la Mare de Déu del Castell.
Expediente: E-03910-2017-000756-00 - Aprovat
ÀREA D'ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA
0010 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa facultar la regidora delegada del Cicle Integral de l'Aigua per a la firma de l'acord de continuació d'actuacions relatiu al conveni amb l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals per a l'execució d'infraestructures de millora en les instal·lacions municipals de sanejament i depuració.
Expediente: E-02701-2017-000480-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un gasto en concepte de subministrament municipal d'aigua de l'exercici 2020.
Expediente: E-02701-2020-000012-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor de la Fundación de Cementerios Británicos en España.
Expediente: E-02802-2020-000129-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Cruz Roja Española per a impulsar la conservació i recuperació dels espais naturals del municipi de València.
Expediente: E-03602-2020-000046-00 - Aprovat
ÀREA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
0014 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de gener de 2020, pel qual es va aprovar la convocatòria del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2020, per ajornament de la seua 134a edició.
Expediente: E-01601-2019-000048-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el projecte per a l'execució de l'obra 'Construcció d'una IDE al barri de Benimàmet (VLC 2018-2019), consistent en una piscina exterior municipal al Poliesportiu de Benimàmet'.
Expediente: E-01903-2019-000040-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de març de 2020, pel qual es va aprovar el programa d'actuacions dels Concerts de Vivers de la Gran Fira de València 2020.
Expediente: E-01904-2020-000942-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E-01904-2020-000963-00 - Aprovat
ÀREA DE PARTICIPACIÓ, DRETS I INNOVACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA
0018 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme 2019.
Expediente: E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'AMPA Benimaclet.
Expediente: E-02301-2019-000243-00 - Aprovat
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS
0020 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de nou beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes d'abril.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda a l'Oficina municipal d'Infovivenda Solidària.
Expediente: E-02201-2016-000378-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici de tallers d'habilitats socials i competències bàsiques 2019.
Expediente: E-02201-2019-000165-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018. (Proposta núm. 40)
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018. (Proposta núm. 41)
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-714, de 18 de maig de 2020, per la qual es va adjudicar pel procediment d'emergència un contracte de subministrament de roba i calçat.
Expediente: E-02201-2020-000086-00 - Quedar assabentat
0026 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Hogares Compartidos.
Expediente: E-02224-2019-000345-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte de servici d'ajuda a domicili a persones majors de la ciutat de València adjudicat pel procediment d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000060-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte de servici d'ajuda a domicili a persones majors de la ciutat de València adjudicat pel procediment d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa prolongar el contracte de servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València adjudicat pel procediment d'emergència.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-369 i BG-371, de 18 de maig, i BG-385 i BG-386, de 21 maig de 2020, per les quals s'aproven els llistats de les persones a les quals es prestarà el servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000077-00 - Quedar assabentat
0031 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-370, de 18 de maig, BG-374, de 20 de maig, i BG-383 i BG-384, de 21 maig de 2020, d'aprovació dels llistats de persones beneficiaries del servici de menjar a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000078-00 - Quedar assabentat
0032 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-361 i BG-368, de 15 de maig, BG-373, de 20 de maig, i BG-381 i BG-382, de 21 de maig de 2020, per les quals s'aproven els llistats de les persones beneficiàries del servici de repartiment de cistelles saludables a domicili a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02234-2020-000129-00 - Quedar assabentat
0033 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el reintegrament de la subvenció concedida a l'Asociación Rumiñahui.
Expediente: E-02230-2019-000094-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Coordinadora Valenciana de ONGD.
Expediente: E-02250-2017-000036-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud d'Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional de modificació econòmica i tècnica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la fundació Entreculturas-Fe y Alegría.
Expediente: E-02250-2018-000255-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a España con Acnur.
Expediente: E-02250-2019-000209-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat de València per a formalitzar un conveni de col·laboració destinat al cofinançament del programa de beques 'Juan Castelló'.
Expediente: E-02250-2020-000042-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar i disposar el gasto derivat de la contractació mitjançant tramitació d'emergència del servici d'un pla de xoc contra rosegadors pel creixement de la seua població pels efectes ambientals de la COVID-19.
Expediente: E-02401-2020-000822-00 - Aprovat
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ
0040 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa reconéixer drets i retornar una quantitat a la Diputació Provincial de València en concepte d'ingressos indeguts corresponents a la subvenció destinada a la realització d'inversions financerament sostenibles 2018.
Expediente: E-02310-2018-000253-00 - Aprovat
0041 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02350-2020-000024-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02902-2020-000081-00 - Aprovat
ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS
0043 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001226-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001261-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-001285-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-001440-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quinze operadors/ores de comunicacions per al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció d'Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-001597-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa per al Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: E-01101-2020-001667-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la rectificació de la borsa de treball de subalterns/ernes.
Expediente: E-01101-2018-000877-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001298-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa entendre retirada l'oferta formulada per Alvet Escarti, SL, i requerir la segona oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte de subministrament de productes zoosanitaris i medicaments veterinaris.
Expediente: E-04101-2018-000095-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa iniciar actuacions amb vista a la resolució del contracte d'execució de les obres de remodelació del Museu Històric Municipal i de condicionament de la Sala d'Exposicions Municipal, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Expediente: E-04101-2020-000039-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament de dos vehicles bomba urbana lleugera (BUL) equipats per al seu ús, amb destinació al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000086-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa procedir al canvi de titularitat de l'arrendament de dos places d'aparcament per a vehicles oficials ubicades en l'aparcament 'Oest Parcent' situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
Expediente: E-05307-2018-000096-00 - Aprovat
0055 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar preus contradictoris del contracte d'obres de reforma i adequació de la instal·lació de climatització del Museu Faller.
Expediente: E-01201-2018-000646-00 - Aprovat
ÀREA DE PROTECCIÓ CIUTADANA
0056 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2020-000011-00 - Aprovat
ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE I ESPAI PÚBLIC
0057 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'ús temporal de la planta -1 Logística de l'aparcament Mercat Central-Centre Històric per part de l'Associació de Venedors del Mercat Central de València.
Expediente: E-01801-2019-001117-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. BV-912, de 14 de novembre de 2019.
Expediente: E-03530-2019-003775-00 - Aprovat
0058 - PRECS I PREGUNTES
0059 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa aprovar el Pla de temporada 2020: pautes a tindre en compte en la temporada 2020 per a reducció del contagi per coronavirus SARS-COV-2 a les platges de València.
Expediente: E-02410-2020-000037-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de les ajudes municipals al lloguer 2020.
Expediente: E-03910-2020-000126-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució del 'Projecte bàsic i d'execució de les obres d'equipament, instal·lacions i habilitació de l'antiga Farinera per a usos d'ocupació, emprenedoria i innovació', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000242-00 - Aprovat