2020-05-08 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
08-05-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE MAYO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 d'abril de 2020.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 13/17, contra la resolució que declara l'incompliment del deure urbanístic de conservació de la propietat de l'edifici situat al carrer de la Creu Nova.
Expediente: E-00501-2020-000094-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana estimatòria del recurs d'apel·lació interposat per Bulevard de l'Art i la Cultura SA, contra la Sentència núm. 90/1, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Recurs PO núm. 46/2017, que reconeix el dret de la recurrent, al fet que es tramiten les sol·licituds formulades en data 7 i 26 de juliol de 2015 d'autorització per a la implantació de l'activitat de café teatre i sala multifuncional al centre cultural de la Rambleta.
Expediente: E-00501-2020-000095-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 25 d'octubre de 2019 relatiu al programa EMCUJU 2019-2020.
Expediente: E-01101-2019-003824-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà en el Servici d'Ocupació Domini Públic Municipal, referència núm. 6584.
Expediente: E-01101-2019-005115-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat, referència núm. 8798, en lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva per adscripció temporal en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2020-000669-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres del projecte 'Restauració de la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer'.
Expediente: E-04101-2019-000254-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els edificis, sequer i terrenys de la coneguda com a 'Trilladora del Tocayo' al Palmar.
Expediente: E-05303-2020-000024-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la sol·licitud de compra per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer de Mossén Rausell.
Expediente: E-05305-2018-000017-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors per l'adjudicació de contractes mitjançant el procediment d'emergència.
Expediente: E-00801-2020-000051-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer una obligació a favor de New Media Professional Services, SLU, pel contracte de servicis de configuració d'aplicacions Zenworks per a control remot RDP i servicis informàtics d'actualització i configuració de Microfocus FILR per procediment d'emergència.
Expediente: E-00801-2020-000051-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer una obligació a favor de Econocom Servicios, SA, pel contracte de subministrament de dos cabines de disc NFS i quatre controladores així com els servicis informàtics necessaris per a la seua instal·lació per procediment d'emergència.
Expediente: E-00801-2020-000071-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa ratificar la Resolució núm. FT-428, de 29 de març de 2020, sobre contractació de servicis tècnics especialitzats de microinformàtica per procediment d'emergència i autoritzar i disposar el gasto.
Expediente: E-00801-2020-000053-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 9 d'abril de 2020.
Expediente: E-00801-2020-000059-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar a Econocom Servicios, SA, el contracte de subministrament de divers equipament hardware i software, cessió de dret d'ús de software i els servicis informàtics necessaris per a ampliar la solució tecnològica de teletreball implantada, com a mesura organitzativa excepcional de naturalesa temporal, per al personal de l'Ajuntament de València per procediment d'emergència i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-00801-2020-000070-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar a Specialist Computer Centres, SL, el contracte de subministrament d'una unitat de cabina backup per procediment d'emergència i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-00801-2020-000072-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar a Specialist Computer Centres, SL, el contracte de subministrament de tres cores i un commutador per a la Policia local per procediment d'emergència i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
Expediente: E-00801-2020-000073-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici de prevenció de riscos laborals.
Expediente: E-01102-2020-000035-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar una ampliació del termini de les obres de reforma i adequació de la instal·lació de climatització del Museu Faller.
Expediente: E-01201-2018-000646-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents als servicis de redacció dels projectes bàsics i d'execució i direcció de les obres de reforma, ampliació i millora dels col·legis públics acollits al Pla Edificant.
Expediente: E-01201-2020-000332-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la quinta anualitat del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a l'entrega i explotació de l'aparcament subterrani situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
Expediente: E-01801-2016-000667-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació del passat mes de març de la gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2020-001660-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar les sol·licituds de declaració d'impossibilitat d'execució de contractes i admetre a tràmit les sol·licituds de no meritació del cànon per la crisi de la COVID-19, i ajornament del cobrament d'este.
Expediente: E-01801-2020-001746-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la memòria tècnica valorada corresponent a l'execució de les obres de remodelació en vestuaris i platges de la piscina del pavelló municipal Font de Sant Lluís.
Expediente: E-01903-2020-000071-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa acceptar la subvenció nominativa de concessió directa atorgada per la Diputació de València i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-01904-2020-000944-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el procés de selecció de projectes de les Falles municipals gran i infantil 2021.
Expediente: E-01904-2020-000960-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la convocatòria de la beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal, XVII edició.
Expediente: E-01905-2020-000141-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació de l'antiga Casa dels Bous i edifici annex Tenyidors per a seu del Museu de la Mar', inclòs en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França (EDUSI 3C València).
Expediente: E-02001-2017-001344-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura en concepte de la realització d'una escultura de Nicolau Primitiu a Massarrojos.
Expediente: E-02001-2019-000554-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'adquisició de dos discos d'expansió per a arqueologia.
Expediente: E-02001-2020-000469-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'impressió de cartelleria i material gràfic.
Expediente: E-02101-2020-000013-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura corresponent al passat mes de novembre del contracte de prestació dels servicis d'interpretació de llengua de signes.
Expediente: E-02201-2013-007734-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució de l'obra d'habilitació de centre de dia municipal per a jóvens i centre municipal de servicis socials a la Nau 4 del Parc Central.
Expediente: E-02201-2017-000222-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte de Reglament del centre de dia d'inserció sociolaboral de menors.
Expediente: E-02201-2018-000324-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per la Fundación Amigó dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-623, de 24 d'abril de 2020, per la qual s'adjudica pel procediment d'emergència el contracte de subministrament per a l'adquisició de depòsits d'aigua.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Quedar assabentat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. LL-65, de 22 de gener de 2020.
Expediente: E-02221-2020-000002-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reajustament del gasto provisional del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2020-000025-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-236, de 9 d'abril de 2020, per la qual s'aprova la suspensió parcial del contracte de trenta places en centres gerontològics i la Resolució núm. BG-250 de 16 d'abril de 2020, de rectificació d'errors materials de l'anterior.
Expediente: E-02224-2016-000062-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar les Resolucions núm. BG-186 de 23 de març de 2020, BG-274 de 23 d'abril de 2020, i BG-305 de 28 d'abril de 2020, i dona compte de diverses resolucions per les quals s'aproven els llistats de les persones a les quals es prestarà el servici d'assistència a domicili i de la Resolució núm. BG-248 de 16 d'abril de 2020, de correcció d'errors materials.
Expediente: E-02224-2020-000061-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2020-000067-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2020-000068-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa avocar la competència i aprovar, autoritzar i disposar el gasto dels contractes d'emergència realitzats amb motiu de la COVID-19.
Expediente: E-02224-2020-000074-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa convalidar la Resolució núm. BV-1220 de 18 de desembre de 2019 per la qual es va adjudicar el contracte de retolació d'un vehicle policial, i autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament.
Expediente: E-02230-2019-000120-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de material de papereria al casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000031-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2020.
Expediente: E-02250-2020-000064-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament del Concurs Cientificotècnic per a Joves Investigadors/ores 2019 de la Junta Municipal de Ruzafa.
Expediente: E-02301-2019-000069-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2020-000320-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación Ciudadanía y Comunicación en la convocatòria de subvencions per a la prevenció de les addiccions del programa denominat 'Intervenció en barris' (INBAS).
Expediente: E-02501-2019-000021-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa sol·licitar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública una subvenció en matèria d'atenció i prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2020.
Expediente: E-02501-2020-000011-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2019 aplicable a 'Conservació' del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
Expediente: E-02701-2020-000174-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de recollida i transport de gel hidroalcohòlic amb motiu de la COVID-19.
Expediente: E-02901-2020-000724-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa aprovar la moció subscrita per la regidora d'Igualtat, Pobles de València i Espai Públic per a agilitzar els tràmits en les sol·licituds de noves terrasses d'hostaleria, així com l'ampliació de les ja existents.
Expediente: E-03530-2020-001095-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal per un vehicle.
Expediente: E-04001-2019-000314-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa alliberar crèdit i aprovar el reajustament de la modificiació de la contracta de manteniment de jardins i poda d'arbratge viari a la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2020-000150-00 - Aprovat
0057 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a treballs de publicitat de la campanya Nou d'Octubre 2018.
Expediente: E-04103-2020-000021-00 - Aprovat
0057 - PRECS I PREGUNTES
0058 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici de prevenció de riscos laborals.
Expediente: E-01102-2020-000031-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa alçar la suspensió del contracte de servicis postals.
Expediente: E-01201-2017-000048-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa alçar la suspensió del contracte de neteja dels col·legis municipals.
Expediente: E-01201-2018-000316-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000036-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de danys i perjudicis presentada per l'adjudicatària de les obres d'execució de la nova agència de lectura del barri de la Trinitat.
Expediente: E-01905-2015-000125-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte bàsic i d'execució d'excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica de València. Tram plaça de l'Àngel', inclòs al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02001-2017-001085-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto corresponent al contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2020-000027-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-297, de 27 d'abril, BG-303, de 28 d'abril, BG-311, de 30 d'abril, BG-316, de 4 de maig i BG-318, de 4 de maig de 2020 per les quals s'aproven els llistats de les persones a les quals es prestarà el servici d'ajuda a domicili per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2020-000060-00 - Quedar assabentat
0066 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Dona compte de les Resolucions núm. BG-296, de 27 d'abril, BG-304, de 28 d'abril, BG-310, de 30 d'abril i BG-317, de 4 de maig de 2020 per les quals s'aproven els llistats de les persones a les quals es prestarà el servici de menjar en línia freda per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02234-2020-000130-00 - Quedar assabentat
0067 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-308, de 29 d'abril de 2020, per la qual s'aprova la prolongació del contracte del servici de 'Menjar en línia freda' per a persones majors de la ciutat de València pel procediment de tramitació d'emergència, i dona compte de diverses resolucions per les quals s'aproven els llistats de les persones a les quals es prestarà el servici d'assistència a domicili.
Expediente: E-02234-2020-000129-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l'associació Ciudad de la Esperanza (CIDES).
Expediente: E-02250-2020-000027-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa avocar la competència i autoritzar i disposar un gasto del contracte d'emergència a la fundació Amigó per a la gestió i manutenció de les persones migrants sense llar.
Expediente: E-02250-2020-000060-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la suspensió temporal del conveni de col·laboració amb la Xarxa d'Entitats del País Valencià-XEPV.
Expediente: E-02301-2019-000118-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la pròrroga del conveni d'autogestió del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-02901-2016-001771-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la suspensió dels contractes per a l'execució de les obres de construcció i de servicis de direcció d'obres d'un equipament sociocultural en una parcel·la al barri de Torrefiel com a conseqüència de la crisi sanitària creada per la COVID-19.
Expediente: E-03201-2018-000049-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 569/2020, de 30 d'abril, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2019-000250-00 - Quedar assabentat
0074 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis de difusió de diferents accions de publicitat de l'Ajuntament de València generades des de la Delegació de Relacions amb els Mitjans.
Expediente: E-04101-2019-000160-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa acceptar la proposta de la Mesa de Contractació i adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de construcció de centre municipal de dia per a joves en el barri del Cabanyal al solar municipal situat a la plaça del Doctor Llorenç de la Flor, incloses en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2019-000187-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici de vigilància i seguretat de les instal·lacions dels centres municipals d'acolliment d'animals dependents de la Delegació de Benestar Animal, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000097-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament (adquisició) de deu furgonetes amb motorització híbrida per al transport de personal amb elements prioritaris i d'identificació policial, destinades a la Policia Local de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000070-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de reforma del Parc de Bombers de Campanar, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000071-00 - Aprovat
0079 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Dona compte de la Resolució núm. GO-1654, de 30 d'abril de 2020, per la qual s'adjudica, per tramitació d'emergència, el contracte per a la realització de manera immediata d'una campanya de publicitat a fi de difondre les mesures i recomanacions policials per a la protecció de la ciutadania durant l'estat d'alarma.
Expediente: E-04103-2020-000022-00 - Quedar assabentat
0080 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Dona compte de la Resolució núm. GO-1666, de 6 de maig de 2020, per la qual s'adjudica, per tramitació d'emergència, el contracte per a la realització de manera immediata d'una campanya de publicitat a fi de difondre les indicacions a la ciutadania en temes de neteja viària i gestió dels residus durant l'estat d'alarma.
Expediente: E-04103-2020-000024-00 - Quedar assabentat
0081 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de quatre onades de l'Estudi General de Mitjans.
Expediente: E-04103-2020-000023-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent al contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
Expediente: E-05307-2019-000011-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de subaltern/a per a futurs nomenaments interins.
Expediente: E-01101-2018-000877-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la rectificació de la constitució de la borsa de treball d'operador/a de comunicacions.
Expediente: E-01101-2018-003576-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de març de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001376-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal adscrit al Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil, en concepte d'hores extraordinàries prestades en desembre de 2019.
Expediente: E-01101-2020-001497-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una subalterna amb destinació al Servici de Comerç i Abastiment, Sección Abastiment, referència núm. 2554.
Expediente: E-01101-2020-001592-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Dona compte de la Resolució núm. NV-1115, de 6 de maig de 2020, en la qual s'adjudica mitjançant contracte d'emergència el subministrament de gel desinfectant hidroalcohòlic i guants de nitril.
Expediente: E-01201-2020-000334-00 - Quedar assabentat
0089 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar les sol·licituds de declaració d'impossibilitat d'execució de contractes respecte de diversos aparcaments.
Expediente: E-01801-2020-001805-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000023-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al lloguer de carpes i mobiliari amb motiu del Dia Mundial contra la SIDA 2019.
Expediente: E-02401-2020-000646-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de part d'una factura corresponent al subministrament de cartutxos d'impressora.
Expediente: E-02901-2020-000707-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa no exercitar el dret de retracte per a l'adquisició per l'Ajuntament de les 'Covetes de Sant Joan', assenyalades amb els números dos, deu, huit, dèsset, dènou i vint-i-cinc (hui vint).
Expediente: E-05305-2019-000035-00 - Aprovat
0094 - MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa aplicar la bonificació del 95 % en la quota íntegra de l'impost per a immobles de naturalesa urbana inclosos en la guia de comerços emblemàtics de la ciutat de València.
Expediente: E-C1904-2020-000009-00 - Aprovat
0095 - COORDINACIÓ GENERAL TÈCNICA D'INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I GESTIÓ DE PERSONES. Proposa aprovar el Pla per a la reincorporació presencial del personal al servici de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00207-2020-000003-00 - Aprovat