2020-04-17 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
17-04-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 17 DE ABRIL DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 d'abril de 2020.
Aprovat
0002 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent als servicis de col·laboració i assistència tècnica a la Intervenció General Municipal.
Expediente: E-00407-2017-000019-00 - Aprovat
0003 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de març de 2020.
Expediente: E-04906-2020-000009-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al servici actiu al lloc reservat de personal tècnic mitjà referència núm. 4080, en el Servici de Disciplina Urbanística.
Expediente: E-01101-2020-001216-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de IT de gener de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001366-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a l'organisme autònom municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge els immobles de quiosc bar municipal situats als trams 3, 5, 12 i 13 del jardí del riu Túria.
Expediente: E-05301-2019-000163-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.A2.10.011 'Jardí Polígon Font de Sant Lluís a l'avinguda dels Germans Maristes', i donar d'alta un nou jardí independent al carrer de l'Ebenista Caselles.
Expediente: E-05303-2013-000235-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa estimar el requeriment efectuat per la Direcció Superior de la Policia de la Comunitat Valenciana en relació amb l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de desembre de 2017, sobre l'adscripció d'un immoble municipal situat al carrer de María Llàcer.
Expediente: E-05304-2017-000154-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la sol·licitud de venda per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer de Jerónima Galés cantó amb el carrer de Costa i Borràs.
Expediente: E-05305-2018-000036-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar el desistiment respecte a la donació d'una edificació situada en 'Alqueria dels Moros'.
Expediente: E-05305-2018-000055-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2020.
Expediente: E-00703-2020-000001-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar l'alçament de la suspensió parcial del contracte de neteja de les dependències municipals.
Expediente: E-01201-2016-000519-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents als servicis de redacció dels projectes bàsics i d'execució i direcció d'obres, redacció de l'estudi bàsic de seguretat i salut i desenvolupament de les instal·lacions de les obres de reforma, ampliació i millora dels col·legis públics acollits al Pla Edificant.
Expediente: E-01201-2020-000319-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de pupil·latge i allotjament dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2020-001753-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'un conjunt modular necessari perquè la Policia Local prestara servici al barri del Cabanyal.
Expediente: E-01401-2020-001760-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent als servicis de coordinació i producció en el Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2020-000136-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm.LL-542, de data 6 d'abril de 2020, per la qual se suspén la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València durant la vigència de l'estat d'alarma pel COVID-19.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Quedar assabentat
0018 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar una justificació a favor de l'associació d'ames de casa Tyrius, relativa a la segona pròrroga del conveni de col·laboració per a desenvolupar programes d'acollida a dones migrants i dones en situació de risc, així com assessorament extern en matèria jurídica, psicològica i social a persones migrants.
Expediente: E-02201-2016-000423-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-416, de data 2 d'abril de 2020, per la qual se suspén la prestació del servici d'activitats a desenvolupar en els centres ocupacionals municipals durant la vigència de l'estat d'alarma pel COVID-19.
Expediente: E-02201-2016-000493-00 - Quedar assabentat
0020 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-543, de data 6 d'abril de 2020, per la qual se suspén la prestació del servici d'activitats de menjador en els centres ocupacionals municipals durant la vigència de l'estat d'alarma pel COVID-19.
Expediente: E-02201-2017-000323-00 - Quedar assabentat
0021 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-541, de data 6 d'abril de 2020, per la qual se suspén la prestació del servici de transport per a les persones usuàries dels centres ocupacionals municipals durant la vigència de l'estat d'alarma pel COVID-19.
Expediente: E-02201-2018-000132-00 - Quedar assabentat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-510, de data 1 d'abril de 2020, per la qual se suspén la prestació de servicis d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València durant la vigència de l'estat d'alarma pel COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Quedar assabentat
0023 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-555, de data 8 d'abril de 2020, per la qual s'adjudica, de conformitat amb el procediment d'emergència, un contracte de subministrament de roba interior i calçat adequat per a la dutxa destinats a les persones sense llar acollides en albergs temporals a causa del COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Quedar assabentat
0024 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa ratificar la Resolució núm. BG-187 de 23 de març i la Resolució núm. BG-221 de 2 d'abril per les quals s'adjudica i s'amplia el contracte per tramitació d'emergència del servici de ajuda a domicili per a les persones majors de la ciutat de València; i dona compte de diverses Resolucions en les quals s'aproven els llistats de les persones a les quals es prestarà el servici d'assistència a domicili.
Expediente: E-02224-2020-000060-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni de col·laboració per a dur a terme un programa integral d'atenció a les persones en situació de prostitució i víctimes de tracta als carrers de la ciutat de València (Jere-Jere).
Expediente: E-02230-2018-000007-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la manutenció dels usuaris allotjats al casal d'acolliment de Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000029-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València 2019.
Expediente: E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Ciutat Vella per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme 2019.
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal d'Exposició per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
Expediente: E-02301-2019-000243-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'entitat Unió de Consumidors per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València 2019.
Expediente: E-02301-2019-000247-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Músic Chapí.
Expediente: E-03103-2020-000001-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció presentada per l'entitat col·laboradora Rain Forest Valencia, SA, en la qual s'acredita el nombre d'usuaris que han pagat l'entrada al recinte del Bioparc durant el quart trimestre de 2019.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte per a l'execució del servici de redacció de projecte, direcció i coordinació en matèria de seguretat i salut en les obres denominades 'Millora de la pavimentació al carrer d'Álvarez de Sotomayor'.
Expediente: E-03301-2019-000047-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte per a l'execució del servici de redacció de projecte, direcció i coordinació en matèria de seguretat i salut en les obres denominades 'Millora de l'accessibilitat de les voreres al carrer del Duc de Mandas'.
Expediente: E-03301-2019-000098-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC. Proposa rectificar un error d'omissió contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 3 d'abril de 2020.
Expediente: E-03502-2020-000007-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'adscripció d'una vivienda municipal a la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: E-03910-2020-000140-00 - Aprovat
0037 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 31 de març de 2020.
Expediente: E-04302-2020-000004-00 - Quedar assabentat
0040 - PRECS I PREGUNTES
0038 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Everis Spain, SLU.
Expediente: E-00801-2020-000056-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar l'increment del gasto destinat a la convocatòria del programa d'ajudes RE-ACTIVA.
Expediente: E-01911-2020-000116-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Generalitat per a la realització d'actuacions en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gastos.
Expediente: E-02001-2020-000281-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'associació Alanna en virtut del servici d'atenció i suport prestats en el Punt de Trobada Familiar durant el passat mes de febrer.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'avocació de la competència i l'autorització i disposició del gasto corresponent a la contractació d'emergència d'allotjament en el centre d'intervenció de baixa exigència per a drogodependents per la crisi sanitària del COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Roller Derby València de la subvenció concedida en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens i la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2019.
Expediente: E-02230-2019-000084-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació presentada per l'entitat Confederació d'Associacions Veïnals i de Consumidors de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) de la subvenció concedida en la convocatòria de projectes de foment de la igualtat entre dones i hòmens i la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI 2019.
Expediente: E-02230-2019-000093-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000023-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar la pròrroga per un any del contracte de la prestació del servici de control de plagues de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02401-2014-001591-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar la suspensió temporal total de les obres d'inversió del servici d'abastiment d'aigua potable encarregades a Emivasa.
Expediente: E-02701-2020-000166-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa per Eventos Petxina, SL.
Expediente: E-02902-2019-001868-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent als servicis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de plaça del Rosari-Font i reurbanització centre plaça.
Expediente: E-03401-2018-000529-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi geotècnic, direcció de les obres i les seues instal·lacions, coordinació de seguretat i salut i programació i seguiment del control de qualitat per a la construcció del nou CEIP núm. 106 Zona Malilla, en el marc del Programa Edificant, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000009-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar els servicis de producció tècnica d'infraestructures, equipaments i personal per a la campanya 'Cultura als barris, 2020 i 2021', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2020-000011-00 - Aprovat
0052 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Dona compte de la resolució núm. GO-1545 de 15 d'abril de 2020 per la qual s'adjudica, per tramitació d'emergència, el contracte per a la realització de manera immediata d'una campanya de publicitat a fi de difondre els servicis posats a disposició per a la prevenció de la violència de gènere durant l'estat d'alarma.
Expediente: E-04103-2020-000016-00 - Quedar assabentat
0053 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal corresponent a una prestació per desocupació.
Expediente: E-01101-2016-001264-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants de febrer de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001365-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants de març de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001387-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa reprendre la tramitació de l'expedient relatiu a la borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de treball social.
Expediente: E-01101-2019-001069-00 - Aprovat
0057 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Dona compte de la Resolució núm. GO-1519 de 26 de març de 2020, per la qual se suspén la prestació del servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infracció de les normes reguladores del trànsit en vies urbanes i de l'ORA, així com la col·laboració en la gestió del cobrament de la sanció corresponent, com a conseqüència de la crisi originada pel COVID-19.
Expediente: E-01306-2017-003802-00 - Quedar assabentat
0058 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local del 22 de febrer de 2019 per a adaptar la convocatòria del xec escolar per al curs 2019-2020 a l'estat d'alarma pel COVID-19.
Expediente: E-02101-2019-000014-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVE. Dona compte de la resolució núm. BV-883 de 9 d'abril de 2020 per la qual es tramita el contracte d'emergència dels servicis d'adaptació de la creativitat de la campanya municipal per a previndre la violència de gènere durant l'estat d'alarma.
Expediente: E-02230-2020-000023-00 - Quedar assabentat
0060 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Martínez Báguena (compositor).
Expediente: E-03103-2012-000006-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al servici de telefonia fixa dels mesos de novembre i desembre de 2019.
Expediente: E-01201-2020-000313-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents als subministraments d'electricitat, combustible i gas natural.
Expediente: E-01201-2020-000320-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'entitat Asociación Iniciativas Solidarias.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'avocació de la competència i l'autorització i disposició del gasto corresponent a la contractació d'emergència de l'atenció social en l'alberg temporal la Petxina per la crisi sanitària del COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000049-00 - Aprovat