2020-04-09 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
09-04-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE ABRIL DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 3 d'abril de 2020.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a un servici d'impremta.
Expediente: E-8RE05-2020-000037-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa esmenar l'omissió involuntària d'una fiscalització prèvia.
Expediente: E-01101-2018-000938-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar el desistiment respecte al oferiment de l'immoble situat al camí de Meliana (Alqueria de Burgos), en pagament del deute existent a favor de l'Ajuntament per l'adopció de mesures precautòries adoptades mitjançant execució subsidiària per la declaració de ruïna imminent de l'immoble.
Expediente: E-05305-2017-000098-00 - Aprovat
0005 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament dels premis concedits a la innovació social i urbana de la ciutat de València en la seua 4a edició.
Expediente: E-00202-2019-000003-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses.
Expediente: E-00801-2020-000029-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Dona compte de la Resolució número FT-428, de 29 de març de 2020.
Expediente: E-00801-2020-000053-00 - Aprovat
0008 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció del passat mes de gener.
Expediente: E-01201-2020-000220-00 - Aprovat
0009 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la comissió derivada de la devolució d'entrades per la cancel·lació d'espectacles en el Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2020-000129-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de redacció del projecte d'instal·lació centralitzada de producció de fred-calor en les naus 2, 3 i 4 del Parc Central.
Expediente: E-02001-2018-000993-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa ratificar la Resolució núm. NV-775, d'1 d'abril de 2020, per la qual se suspenen els contractes d'obres i de direcció facultativa de la 'rehabilitació i adaptació a ús cultural de l'edifici situat al carrer de la Reina núm. 121' com a conseqüència de la crisi originada pel COVID-19.
Expediente: E-02001-2020-000454-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de menjador als centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Psicólogos sin Fronteras del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions de la concessió de subvencions per a projectes d'intervenció col·laborativa 2019 'Col·labora'.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la suspensió dels terminis d'execució i justificació dels projectes subvencionats de la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una justificació a favor de l'associació 'Aldeas Infantiles' per la realització d'un projecte per a la intervenció en l'àmbit d'acció social.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la suspensió dels terminis d'execució i justificació dels projectes subvencionats en el marc de la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de gener del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2020-000031-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de febrer del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2020-000046-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Sararte, SL.
Expediente: E-02301-2018-000127-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la suspensió de l'execució de les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa i del contracte de servicis de direcció i coordinació de seguretat i salut.
Expediente: E-02301-2019-000071-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-02301-2019-000127-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
Expediente: E-02801-2020-000748-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just i no admetre el full d'estimació d'una parcel·la situada a la carrera de la Font de Sant Lluís.
Expediente: E-03103-2016-000084-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació d'una parcel·la situada a l'avinguda de Peris i Valero.
Expediente: E-03103-2016-000085-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar la renúncia a les ajudes municipals del lloguer social 2018.
Expediente: E-03910-2018-005497-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la suspensió temporal dels contractes per a l'execució de les obres de rehabilitació dels edificis situats als carrers de Sant Pere i de Lluís Despuig.
Expediente: E-03910-2018-005692-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'adscripció d'una vivienda municipal a la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: E-03910-2020-000139-00 - Aprovat
0033 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a servicis prestats en matèria de publicitat institucional.
Expediente: E-04103-2020-000008-00 - Aprovat
0033 - PRECS I PREGUNTES
0034 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per una entitat beneficiària de les ajudes per a la realització de projectes d'innovació social 2018.
Expediente: E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023.
Expediente: E-00202-2020-000018-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2019.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. FT-427, de 26 de març de 2020, sobre contractació per procediment d'emergència.
Expediente: E-00801-2020-000055-00 - Quedar assabentat
0038 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. FT-436, de 2 d'abril de 2020, sobre contractació per procediment d'emergència.
Expediente: E-00801-2020-000057-00 - Quedar assabentat
0039 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. FT-437, de 2 d'abril de 2020, sobre contractació per procediment d'emergència.
Expediente: E-00801-2020-000059-00 - Quedar assabentat
0040 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. FT-438, de 3 d'abril de 2020, sobre contractació per procediment d'emergència.
Expediente: E-00801-2020-000060-00 - Quedar assabentat
0041 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió, acabat i trasllat a Correus de documentació de Padró relativa a cartes ordinàries i notificacions administratives dirigides a estrangers (comunitaris i extracomunitaris).
Expediente: E-00910-2019-000005-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ratificar la Resolució núm. NV-858 de 7 d'abril de 2020.
Expediente: E-01201-2016-000519-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ratificar la Resolució núm. NV-841 de 6 d'abril de 2020.
Expediente: E-01201-2018-000316-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Dona compte de la Resolució núm. NV-862 de 7 d'abril de 2020.
Expediente: E-01201-2017-000048-00 - Quedar assabentat
0045 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa acceptar la subvenció de la Diputació de València per a sufragar el gasto per la prestació del servici interurbà de viatgers entre els municipis de Sedaví i València.
Expediente: E-01801-2019-001343-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Consell de la Joventut de València.
Expediente: E-01902-2020-000020-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per servicis de restauració amb motiu de l'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-000998-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent als servicis de coordinació en el Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2020-000123-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes de desembre corresponent a la seguretat en museus.
Expediente: E-02001-2018-000073-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents al servici de tallers d'habilitats socials i competències bàsiques 2019.
Expediente: E-02201-2019-000165-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici de tallers d'habilitats socials i competències bàsiques 2019.
Expediente: E-02201-2019-000165-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació del procediment d'urgència per a la concessió i pagament de prestacions econòmiques individualitzades en concepte de manutenció, diversos, necessitats bàsiques i entrada en vivenda aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 23 març de 2020 com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària al Covid-19.
Expediente: E-02201-2019-000231-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE VM13 Vareser-Monrabal, corresponent a diverses factures relatives al contracte de servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2020-000042-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-551 i de la Resolució núm. LL-552 de 8 d'abril de 2020, per les quals s'adjudiquen les contractacions d'emergència per a donar resposta a les necessitats socials derivades de l'estat d'alarma decretat per la crisi sanitària del COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Quedar assabentat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-498, de 27 de març de 2020, rectificada mitjançant Resolució núm. LL-536 de 7 d'abril, per la qual s'adjudica pel procediment d'emergència el contracte d'atenció social a la 'residència complex la Petxina'.
Expediente: E-02201-2020-000049-00 - Quedar assabentat
0056 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Dona compte de la Resolució núm. BV-811 de 6 d'abril de 2020 per la qual es tramita el contracte d'emergència dels servicis de creativitat, disseny i adaptació gràfica d'una campanya institucional per a previndre la violència de gènere.
Expediente: E-02230-2020-000023-00 - Quedar assabentat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa declarar disponible crèdit pressupuestari.
Expediente: E-02250-2020-000007-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'empresa La Café Jove, SL.
Expediente: E-02250-2020-000059-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa ratificar l'adjudicació mitjançant el procediment d'emergència del contracte de subministraments de desdejunis diaris, aprovada per Resolució IG-112 de 2 d'abril.
Expediente: E-02250-2020-000068-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del passat mes de març per la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2020-000320-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE SANITAT I CONSUM. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eventos Petxina, SL, pel servici de neteja de la sala de conferències del complex esportiu i cultural la Petxina, per la realització del curs de prevenció del suïcidi, celebrat els dies 5, 12, 19 i 26 del passat mes de febrer.
Expediente: E-02401-2020-000771-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acordar la suspensió, des del 20 de març de 2020, de les obres de 'Desconnexió d'abocaments d'aigües residuals a séquies' i aprovar la pròrroga del termini d'execució.
Expediente: E-02701-2019-000540-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acordar la suspensió, des del 20 de març de 2020, de les obres de 'Solució del sanejament municipal en nuclis de vivendes consolidades del sòl no urbanitzable a Castellar Nord' i aprovar la pròrroga del termini d'execució.
Expediente: E-02701-2019-000541-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa prorrogar el contracte de conservació, manteniment i reparació de fonts ornamentals de la ciutat de València.
Expediente: E-02701-2020-000160-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa rectificar un error material del text del conveni aprovat per la Junta de Govern Local de 6 de març de 2020.
Expediente: E-02801-2020-000107-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar el Document de síntesi del procés de participació ciutadana habilitat per l'Ajuntament amb caràcter previ a l'elaboració de 'Pla Especial de l'Àrea Funcional núm. 10, Natzaret'.
Expediente: E-03001-2019-000063-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GL-1939, de 14 de novembre de 2019.
Expediente: E-03803-2019-001075-00 - Aprovat
0068 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'ampliació d'operació de crèdit a llarg termini destinada a finançar gastos de capital.
Expediente: E-05201-2020-000005-00 - Aprovat
0069 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la tercera modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000015-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de traducció de textos oficials del castellà a l'anglés.
Expediente: E-8RE05-2020-000041-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar suspés el termini per a la finalització de l'adscripció en comissió de serveis al lloc de treball referència núm. 1224.
Expediente: E-01101-2019-001032-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar suspés el termini per a la finalització de l'adscripció en comissió de serveis al lloc de treball referència núm. 1126.
Expediente: E-01101-2019-001033-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2439.
Expediente: E-01101-2020-000188-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada presentat contra l'acord de l'òrgan selectiu adoptat en sessió celebrada el 26 de setembre contra les preguntes de l'exercici de la borsa de treball de subaltern/a.
Expediente: E-01101-2020-001348-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de desembre de 2019.
Expediente: E-01101-2020-001016-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de gener de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001048-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada presentat contra l'acord de l'òrgan selectiu adoptat en sessió celebrada el 26 de setembre contra les preguntes de l'exercici de la borsa de treball de subaltern/a.
Expediente: E-01101-2020-001358-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar la conformitat a les mesures organitzatives i preventives de prestació del servici propostes per les empreses FFC Medio Ambiente SA i SA Agricultores de la Vega durant el període d'estat d'alarma.
Expediente: E-04001-2020-000266-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de la fundació Amigó.
Expediente: E-02250-2020-000022-00 - Aprovat
0080 - MOCIÓ conjunta de l'alcalde i del regidor delegat d'Hisenda. Proposa la identificació de variacions entre ingressos i gastos amb motiu del COVID-19.
Expediente: E-C1904-2020-000007-00 - Aprovat