2020-03-23 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
23-03-2020
Hora:
11:00
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE MARZO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de març de 2020.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PA núm. 710/15, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'abonament de guàrdies.
Expediente: E-00501-2020-000001-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu PO núm. 4/27/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just d'una finca situada a l'avinguda de la Constitució.
Expediente: E-00501-2020-000085-00 - Quedar assabentat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de març 2020.
Expediente: E-01101-2020-001070-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits derivats de les economies de gener de 2020.
Expediente: E-01101-2020-001215-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis de gestió integral de 50 places en el centre de dia municipal per a persones majors dependents de l'Alqueria de la Puríssima.
Expediente: E-04101-2019-000005-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis de gestió integral de 60 places en el centre de dia municipal per a persones majors dependents d'Arniches.
Expediente: E-04101-2019-000007-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la sol·licitud de cessió d'ús o la propietat a títol gratuït d'alguns immobles per a l'activitat d'entrenament de bàsquet.
Expediente: E-05301-2019-000156-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici de prevenció de riscos laborals.
Expediente: E-01102-2020-000021-00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-01201-2020-000141-00 - Aprovat
0011 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreujat núm. 186/19 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2018-000167-00 - Aprovat
0012 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 850-GO, de 13 de setembre de 2019, d'imposició de sanció.
Expediente: E-01306-2019-003418-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents al servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-01401-2020-001369-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a servicis de producció a l' Auditori 'La Mutant'.
Expediente: E-01905-2020-000106-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'INNOVACIÓ ECONÒMICA I EMPRENEDORIA. Dona compte de la Resolució BG-184, de data 16 de març de 2020, per la qual es deixa sense efecte la convocatòria de subvencions de suport als sectors econòmics productius 2020, aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2020.
Expediente: E-01911-2020-000001-00 - Quedar assabentat
0016 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Institut Valencià de Cultura l'any 2019.
Expediente: E-02000-2019-000039-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera anualitat de conveni de col·laboració subscrit amb l'Associació de Futbolistes del València, CF.
Expediente: E-02201-2018-000167-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa abonar les indemnitzacions a les alcaldesses i als alcaldes dels pobles de València corresponents al primer trimestre de 2020.
Expediente: E-02310-2020-000001-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació d'una factura emesa per Producción de Eventos y Soluciones Publicitarias, SL.
Expediente: E-02902-2019-001868-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i atendre el gasto en relació a la indemnització per l'ocupació d'una parcel·la al carrer d'Olba.
Expediente: E-03103-2014-000040-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de la Barraca.
Expediente: E-03910-2018-000149-00 - Aprovat
0022 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la segona modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000008-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0023 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa contractar el subministrament de hardware, software i els servicis informàtics necessaris per a implantar, com a mesura organitzativa excepcional, de naturalesa temporal, el teletreball a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00801-2020-000051-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprobar procediment d'urgència per al pagament de les ajudes d'emergència social durant la vigència de l'Estat d'Alarma.
Expediente: E-02201-2019-000231-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte i ratifica les contractacions d'emergència adjudicades per a donar resposta a necessitats socials derivades de l'Estat d'Alarma decretat per la crisi sanitària del COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Quedar assabentat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. LL-461, de 17 de març de 2020, per la qual s'ocupen temporalment les instal·lacions de la residència Complex la Petxina per a donar allotjament a les persones sense llar durant la vigència de l'Estat d'Alarma pel COVID-19.
Expediente: E-02201-2020-000046-00 - Quedar assabentat
0027 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel compliment del contracte de consultoria per a la determinació de la forma jurídica del Centre Mundial per a l'Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS).
Expediente: E-02350-2019-000031-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa aprovar la reprogramació de servicis de neteja, desinfecció i recollida a conseqüència de la pandèmia produïda pel coronavirus.
Expediente: E-02801-2020-000730-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa aprovar el reajustament provisional del gasto plurianual derivat de la licitació del contracte del Servici de Publicitat per a la difusió de diferents accions de publicitat.
Expediente: O-04103-2020-000002-00 - Aprovat
0030 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa adjudicar el contracte de realització d'una campanya de publicitat urgent, per a la difusió entre el col·lectiu dels majors sobre servicis i normes 'COVID-19', de la Regidoria d'Envelliment Actiu.
Expediente: E-04103-2020-000013-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta a l'Inventari Municipal de Béns la nau sobre sòl educatiu cultural situada al carrer de Velázquez.
Expediente: E-05303-2017-000187-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.A5.09.024 'Camp de Futbol Sant Marcel·lí', una vegada inclosa la Instal·lació Esportiva Elemental 'Camí Reial B'.
Expediente: E-05303-2019-000196-00 - Aprovat
0033 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2020 (suspensió falles per COVID-19).
Expediente: E-05501-2020-000010-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa modificar el Pla de distribució anual de la cobrança de l'exercici 2020.
Expediente: E-H4969-2020-000006-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu a lloc de treball d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2020-000201-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un oficial de Bombers (DEB-PH-NFB), referència núm. 1253.
Expediente: E-01101-2020-000657-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada presentat contra l'acord de l'òrgan selectiu adoptat en sessió celebrada el 26 de setembre contra les preguntes de l'exercici de la borsa de treball de subaltern.
Expediente: E-01101-2020-001195-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs d'alçada presentat contra l'acord de l'òrgan selectiu adoptat en sessió celebrada el 26 de setembre contra les preguntes de l'exercici de la borsa de treball de subaltern.
Expediente: E-01101-2020-001269-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 6371, en el Servici de Coordinació Obres Via Pública i Manteniment Intraestructures.
Expediente: E-01101-2020-000665-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 552, en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2020-000668-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva mobilitat/disponibilitat, referència núm. 8800, en el Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2020-000710-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 6273, en el Servici de Formació i Ocupació.
Expediente: E-01101-2020-000711-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de huit auxiliars administratius/ives per a diversos servicis.
Expediente: E-01101-2020-000799-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa ampliar les delegacions en la setena tinenta d'alcalde, titular de l'Àrea de Gestió de Recursos, en matèria de personal.
Expediente: E-01101-2020-001297-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 735 per la qual s'han aprovat les instruccions en matèria de contractació per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Expediente: E-04101-2020-000062-00 - Quedar assabentat
0046 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les propostes de projectes d'inversions aprovats per la ciutadania i la novena modificació de transferència de crèdits sobre 'Decidim VLC'.
Expediente: E-02301-2020-000036-00 - Aprovat
0047 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el segon expedient de modificació de crèdits per incorporació de romanents de crèdit i el seu finançament al Pressupost de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000009-00 - Aprovat
0048 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la quarta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000011-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
0050 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la quinta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000012-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes subvencionats en la convocatòria 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'adjudicació del contracte d'emergència a la fundació Amigó per a la gestió i manutenció de les persones migrants sense llar.
Expediente: E-02250-2020-000060-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa ratificar la resolució del regidor delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures del Transport Públic, Platges, Qualitat Acústica i de l'Aire núm. GG-175 referida a la supressió del sistema de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes, denominat 'Valenbisi'.
Expediente: E-01801-2020-001590-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa ratificar la resolució del regidor delegat de Mobilitat Sostenible i Infraestructures del Transport Públic, Platges, Qualitat Acústica i de l'Aire núm. GG-172 referida a la supressió temporal de les places d'estacionament regulat amb limitació horària a la ciutat de València, en relació amb la contracta de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública.
Expediente: E-01801-2005-002177-00 - Aprovat
0055 - MOCIÓ d'Alcaldia Presidència. Proposa nomenar la segona representant de l'Ajuntament de València en el Consorci València 2007.
Expediente: E-00601-2019-000052-00 - Aprovat
0056 - MOCIÓ conjunta de l'alcalde i del regidor delegat d'Hisenda. Proposa seguir prestant els servicis bàsics de manera compatible amb les restriccions aprovades, i contribuir a l'estímul economicosocial necessari per a poder remuntar l'efecte del COVID-19 sobre l'activitat econòmica de València.
Expediente: E-C1904-2020-000005-00 - Aprovat
0057 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa aprovar la supressió de la celebració de bodes civils a l'Ajuntament de València amb motiu del COVID-19.
Aprovat