2020-02-21 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
21-02-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 21 DE FEBRERO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 de febrer de 2020.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 488/18, interposat contra providències d'apremi per impagament de sancions per multes de trànsit.
Expediente: E-00501-2020-000049-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 186/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000050-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PO núm. 90/19, interposat contra resolucions sancionadores per infraccions molt greus de l'Ordenança municipal d'ocupació del domini públic.
Expediente: E-00501-2020-000053-00 - Quedar assabentat
0005 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dona compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de l'exercici 2019.
Expediente: E-04404-2020-000001-00 - Quedar assabentat
0006 - JURAT TRIBUTARI. Dona compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions economicoadministratives adoptades en el quart trimestre de 2019.
Expediente: E-00408-2019-000522-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar la contractació en règim laboral especial d'alta direcció de la coordinadora de l'Agència Municipal de la Bicicleta.
Expediente: E-01101-2017-000576-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2019-000193-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-001026-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa extingir la relació laboral d'una contractada com a alumna treballadora en el taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2019'.
Expediente: E-01101-2019-004822-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'assignació de l'horari de protocol als llocs de treball de 'Personal subaltern' amb referències núm. 5939, 3526 i 688.
Expediente: E-01101-2020-000563-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases generals per a la constitució de borses de treball de professor/a Banda Municipal.
Expediente: E-01101-2020-000804-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis de manteniment i llavat de papereres a la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2018-000137-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al camí dels Montanyars.
Expediente: E-05301-2020-000019-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició de llibres de València.
Expediente: E-8RE05-2019-000128-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un conveni marc de col·laboració amb l'Escuela Internacional de Protocolo.
Expediente: E-8RE05-2020-000006-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per una entitat beneficiària de les ajudes per a la realització de projectes d'innovació social 2018.
Expediente: E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a cursos de valencià del Pla de Formació de 2018.
Expediente: E-00208-2019-000041-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'activitat formativa núm. 71 del Pla de Formació de 2019.
Expediente: E-00208-2019-000021-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació de diversos servicis i subministraments.
Expediente: E-01201-2020-000015-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per subministraments efectuats en l'exercici 2019.
Expediente: E-01201-2020-000124-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per servicis prestats en l'exercici 2019.
Expediente: E-01201-2020-000128-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministraments efectuats en l'exercici 2019.
Expediente: E-01201-2020-000137-00 - Aprovat
0024 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de revisió de dos autoescales i el subministrament i instal·lació d'una vàlvula manual per a l'estabilitzador d'una autoescala.
Expediente: E-01501-2020-000056-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió, informació i animació juvenil als centres municipals de joventut.
Expediente: E-01902-2018-000078-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides dins del 'Programa de residències per a artistes locals' de l'any 2018.
Expediente: E-01902-2018-000104-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Capítol Metropolità de la Catedral de València.
Expediente: E-01904-2019-000408-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Gremi Artesà d'Artistes Fallers de València.
Expediente: E-01904-2019-000610-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de determinades entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
Expediente: E-01904-2019-000542-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a favor de determinades comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Moros i Cristians.
Expediente: E-01904-2019-000404-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a treballs d'impressió amb motiu de les Falles de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000342-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs realitzats amb motiu de les Falles de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000371-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als 'Balls al carrer'.
Expediente: E-01904-2019-000877-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per servicis de tallers infantils i juvenils amb motiu de l'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-000890-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la infraestructura de la festa de Cap d'Any 2019.
Expediente: E-01904-2019-000891-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels escenaris i elements de decoració amb motiu de la Fira d'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-000893-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis d'il·luminació i sonorització de la Fira d'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-000895-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis de desenvolupament d'estratègies de comunicació en les xarxes socials de les activitats de l'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-000927-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de les festes nadalenques de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000943-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la Fira d'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-000998-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la Fira d'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-001031-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de les festes de Nadal 2019.
Expediente: E-01904-2019-001077-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2020-000026-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-01905-2020-000029-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa acceptar la donació de quaranta-set toms de la revista 'Valencia Atracción' per a l'Hemeroteca Municipal.
Expediente: E-01905-2020-000044-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2020-000054-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat de València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01909-2019-000010-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ ECONÒMICA. Proposa aprovar el calendari de pagaments 2020 a la Fundació València Activa del Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: E-01911-2020-000003-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a diverses entitats per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2019.
Expediente: E-02000-2019-000014-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa anul·lar drets per la diferència entre els reconeguts i l'import recaptat per la subvenció concedida per la Diputació de València destinada al projecte d'intervenció arqueològica del Búnquer del Saler.
Expediente: E-02001-2019-000685-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2020-000162-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar formalment la convocatòria del premi-beca 'José Iturbi' al millor expedient acadèmic de fi de grau professional.
Expediente: E-02101-2019-000374-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les ajudes de servicis socials per a sufragar els gastos de menjador escolar de novembre de 2019.
Expediente: E-02201-2019-000040-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la coordinació del Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2020-000007-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Pepe Navarro, SL.
Expediente: E-02201-2020-000027-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Alcampo, SA, Hipermercado Alcampo Aldaia.
Expediente: E-02201-2020-000028-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia.
Expediente: E-02224-2018-000271-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb l'Asociación Valenciana de Caridad.
Expediente: E-02250-2019-000052-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2020-000023-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures derivades de la realització d'obres en diverses juntes municipals.
Expediente: E-02301-2018-000372-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa aprovar les justificacions presentades per entitats beneficiàries de subvencions del programa 'Intervenció en barris' (INBAS).
Expediente: E-02501-2019-000021-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PLATGES, QUALITAT ACÚSTICA I DE L'AIRE. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2019.
Expediente: E-02610-2019-000671-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa no accedir a la sol·licitud de paralització d'unes obres a la plaça del Doctor Landete.
Expediente: E-02801-2019-001906-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Asociación de Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios (AFCM) en concepte de quota anual 2020.
Expediente: E-02802-2020-000063-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-002027-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-002028-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2019-002040-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament en execució de la Sentència núm. 774/19, de 14 d'octubre, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03001-2005-000481-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora meritats en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer d'Algar de Palància.
Expediente: E-03103-2014-000007-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada a la senda del Secanet.
Expediente: E-03103-2016-000075-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de la factura corresponent a la certificació núm. 5 del contracte de servicis per a la direcció d'obra del Cobert núm. 2 de la Marina del Port de València, fase 2.
Expediente: E-03201-2019-000026-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa revocar la Resolució núm. GL-1744, de 7 de novembre de 2019.
Expediente: E-03501-2006-001547-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal per un vehicle.
Expediente: E-04001-2019-000178-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de la factura emesa en concepte de gestió del cobrament de la taxa de clavegueram durant novembre de 2019.
Expediente: E-H4962-2019-000015-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de la factura emesa en concepte de gestió del cobrament de la taxa de clavegueram durant desembre de 2019.
Expediente: E-H4962-2020-000002-00 - Aprovat
0081 - MOCIÓ conjunta del tinent d'alcalde delegat d'Hisenda i del regidor delegat d'Emergència Climàtica i Transició Energètica sobre incorporar la perspectiva de lluita contra el canvi climàtic mitjançant una anàlisi dels pressupostos consolidats de l'Ajuntament de València 2020.
Expediente: E-C1914-2020-000002-00 - Aprovat
0081 - PRECS I PREGUNTES
0082 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa la substitució de vocals del Grup Municipal VOX en la Junta Rectora de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-00400-2020-000001-00 - Aprovat
0083 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació en concepte d'indemnització especial pel reintegrament d'honoraris de lletrat satisfets per defensa jurídica i representació en Dret.
Expediente: E-00401-2019-000138-00 - Aprovat
0084 - VICESECRETARIA GENERAL. Dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. Z-33, de 19 de febrer de 2020, sobre provisió definitiva del lloc de titular de la Secretaria General i del Ple.
Expediente: E-00413-2020-000001-00 - Quedar assabentat
0085 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en concepte de quota anual de l'any 2020.
Expediente: E-00201-2020-000003-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE FORMACIÓ, AVALUACIÓ I CARRERA. Proposa aprovar el document denominat 'Pla de formació municipal de l'Ajuntament de València per a l'any 2020' i declarar-lo iniciat.
Expediente: E-00208-2020-000009-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Bona Gent-Amics de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la prestació de diversos servicis i subministraments.
Expediente: E-01201-2020-000059-00 - Aprovat
0089 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte bàsic i d'execució de les obres de reforma del Parc de Bombers el Saler'.
Expediente: E-01501-2019-000540-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Coordinadora de Sociedades Musicales Federadas de la Ciudad de Valencia.
Expediente: E-01601-2019-000035-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la 'Realització del concepte estratègic i creatiu de les accions de conscienciació del programa d'oci nocturn juvenil i convivència de la ciutat de València'.
Expediente: E-01902-2018-000216-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per la realització d'un espectacle de música familiar per a l'Expojove.
Expediente: E-01904-2019-001031-00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar l'ocupació de la plaça de la Mare de Déu per a la celebració d'un concert amb motiu del Saló del Còmic 2020.
Expediente: E-01905-2020-000053-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement de l'obligació en concepte d'impressió del llibre VIII del Curs Història de la Ciutat.
Expediente: E-02001-2019-000970-00 - Aprovat
0095 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per la Direcció General del Tresor dels fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-02230-2019-000072-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2020-000022-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'assistència tècnica per a la dinamització, gestió i desenvolupament del procés participatiu que acompanye, oriente i establisca els criteris ciutadans per a la formulació del projecte de reurbanització integral de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: E-02301-2018-000384-00 - Aprovat
0098 - SERVICI D'ADDICCIONS. Proposa rectificar la convocatòria de la 8a edició del concurs 'K em contes'.
Expediente: E-02501-2019-000034-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa alliberar crèdit de l'aplicació pressupostària FK890 16400 21300 'Maquinària, instal·lacions i utillatge'.
Expediente: E-02802-2020-000007-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-267, de 5 d'agost de 2019.
Expediente: E-02901-2019-001353-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-02901-2020-000152-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat reclamada de la subvenció concedida per a finançar el projecte de taller d'ocupació 'T'Atenem'.
Expediente: E-02902-2016-001015-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de pagaments a través de TPV de desembre de 2019.
Expediente: E-04901-2019-000075-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de febrer de 2020.
Expediente: E-H4969-2020-000004-00 - Aprovat
0105 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la primera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000004-00 - Aprovat
0106 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2016, en el sentit d'acceptar l'ajuda europea destinada a l'execució del projecte 'GROW GREEN', i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gastos.
Expediente: E-08001-2019-000046-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu en el Servici de Transparència i Govern Obert.
Expediente: E-01101-2018-002678-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de personal tècnic superior AG, referència núm. 7544, en el Servici d'Avaluació de Servicis i Gestió de la Qualitat, en lloc de personal tècnic superior AG (MD).
Expediente: E-01101-2020-000605-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un oficial de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2019-001266-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2019-000712-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2019-004629-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa tindre per desistit un agent de la Policia Local de la seua sol·licitud de permuta.
Expediente: E-01101-2019-005211-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un intendent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-005205-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la terminació de l'expedient de sol·licitud de permuta d'un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002439-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un auxiliar administratiu per al Servici de Personal, Oficina Tècnic Laboral.
Expediente: E-01101-2020-000980-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament en propietat d'agents de la Policia Local, torn mobilitat.
Expediente: E-01101-2018-000017-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar les al·legacions presentades sobre l'exclusió provisional en les llistes d'admesos i exclosos en el concurs de mèrits.
Expediente: E-01101-2019-001825-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el programa de la Cavalcada del Patrimoni.
Expediente: E-01904-2020-000128-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València.
Expediente: E-02901-2019-000876-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar els servicis de difusió de diferents accions de publicitat de l'Ajuntament de València generades des de la Delegació de Relacions amb els Mitjans, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000160-00 - Aprovat