2020-02-14 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
14-02-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE FEBRERO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 7 de febrer de 2020.
Aprovat
0002 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de gener de 2020.
Expediente: E-04906-2020-000003-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la finalització de l'adscripció en comissió de servicis de dos agents de Policia Local de l'Ajuntament d'Alboraia.
Expediente: E-01101-2019-004163-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar els recursos d'alçada i de reposició interposats contra la baremació i les bases de la convocatòria de quaranta places d'agent de Policia Local, torn de mobilitat.
Expediente: E-01101-2020-000764-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de reingrés al servici actiu a plaça d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2020-000936-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra els plecs del procediment per a contractar la prestació dels servicis d'estudi geotècnic, aixecament topogràfic, redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut per a la construcció d'un centre de primer cicle d'educació infantil al Cabanyal-el Canyamelar (EDUSI 3C).
Expediente: E-04101-2019-000173-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres del projecte d'execució-rehabilitació (participativa) d'edifici per a equipament al camí de les Cases de Bàrcena, 63.
Expediente: E-04101-2019-000223-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.09.235, per l'alta del jardí i servitud de pas i ús públic al carrer de Rafael Lapesa Melgar (gramàtic i lingüista), i regularitzar el codi 1.S3.09.412, xarxa viària al carrer de l'Alqueria de Benimassot i adjacents.
Expediente: E-05303-2004-000008-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar de baixa a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.04.473 per la construcció i alta del centre municipal d'activitats per a persones majors 'Campanar' situat al carrer del Dragamines.
Expediente: E-05303-2019-000178-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar el desistiment formulat en relació amb la sol·licitud d'atorgament d'una concessió de subsòl públic municipal per a la construcció d'un aparcament d'ús particular vinculat a l'edifici que s'ha de construir en la parcel·la 14.1-2 del Sector de Patraix.
Expediente: E-05304-2019-000051-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar el desistiment formulat en relació amb la sol·licitud d'atorgament d'una concessió de subsòl públic municipal per a la construcció d'un aparcament d'ús particular vinculat a l'edifici que s'ha de construir en la parcel·la 14.1-3 del Sector de Patraix.
Expediente: E-05304-2019-000039-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Associació València Capital del Disseny.
Expediente: E-00202-2020-000005-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de gener de 2020.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis informàtics per al suport i manteniment dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (SEU) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG).
Expediente: E-00801-2020-000009-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer drets en concepte de préstec reembossable de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE).
Expediente: E-01201-2017-000327-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels servicis 'Infosex Jove'.
Expediente: E-01902-2019-000254-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'Asociación Parkinson Valencia.
Expediente: E-01903-2018-000292-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament derivada de diverses factures corresponents a la prestació dels servicis de càrrega, transport, col·locació, recollida i emmagatzematge d'elements de senyalització i limitació de pas per a garantir la seguretat en esdeveniments esportius.
Expediente: E-01903-2020-000014-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura de les obres de construcció d'una IDE a Borbotó 'PLA SOM+ 2018-2019'.
Expediente: E-01903-2020-000025-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent al subministrament de l'espolí per a la confecció d'un vestit per a la fallera major de València 2020.
Expediente: E-01904-2019-000771-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura relativa a la fabricació i lliurament de les teles per a la confecció d'un vestit de la fallera major infantil de València 2020.
Expediente: E-01904-2019-000908-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el gasto corresponent a la participació de tres professionals en la Comissió Avaluadora que ha d'intervindre en la concessió de les ajudes a les arts escèniques 2019.
Expediente: E-01905-2019-000363-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat de València, a través de l'Institut Confucio, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
Expediente: E-01909-2019-000009-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar el calendari de pagaments 2020 al Palau de Congressos de València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: E-01909-2020-000003-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat Mostra Viva Cinema del Mediterrani l'any 2019.
Expediente: E-02000-2019-000024-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Ateneu Marítim de València l'any 2019.
Expediente: E-02000-2019-000028-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València l'any 2019.
Expediente: E-02000-2019-000050-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa autoritzar l'ocupació de la Gran Via Marqués del Túria amb motiu de la celebració de la XLIII edició de la Fira del Llibre Antic.
Expediente: E-02000-2020-000006-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents al servici per al disseny i execució de projectes educatius de la Regidoria d'Educació.
Expediente: E-02101-2016-000289-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al suport i manteniment de la web del servici.
Expediente: E-02101-2019-000361-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa estimar la petició presentada en relació a la no reclamació de les quantitats pendents de pagament per arrendament d'una vivenda municipal situada a l'avinguda de la Constitució.
Expediente: E-02201-2011-006407-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa estimar la petició presentada en relació a la no reclamació de les quantitats pendents de pagament per arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer de Sant Ernest.
Expediente: E-02201-2012-003602-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa'.
Expediente: E-02201-2017-000102-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la primera pròrroga del conveni amb l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF).
Expediente: E-02201-2018-000043-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació i abonament de prestacions econòmiques per protecció de menors pendents de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2018-000347-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto en concepte de transferència a l'organisme autònom Universitat Popular.
Expediente: E-02201-2020-000014-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar el gasto per a la concessió d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar per protecció durant el curs 2020-2021.
Expediente: E-02201-2020-000019-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar el gasto per a la concessió de prestacions econòmiques per protecció de menors 2020.
Expediente: E-02201-2020-000020-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de gestió del servici de bar-cafeteria i menjador als centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02201-2014-000900-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de dos factures corresponents al lloguer d'un local situat al carrer de Conca.
Expediente: O-02224-2019-000060-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la prestació d'un servici de catering.
Expediente: E-02224-2019-000628-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Proted.
Expediente: E-02224-2019-000231-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Mujeres Antígona.
Expediente: E-02230-2018-000071-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de vint places de vivendes semitutelades per a persones immigrants.
Expediente: E-02201-2015-000358-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de valoració dels projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2019.
Expediente: E-02250-2019-000131-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de l'Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad d'ampliació del termini d'execució del projecte subvencionat en la convocatòria de sensibilització social i educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor d'Unicef.
Expediente: E-02250-2018-000307-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2020 per pertinença al Fons Valencià per la Solidaritat.
Expediente: E-02250-2020-000010-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'arquitectura.
Expediente: E-02301-2018-000411-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització d'activitats culturals.
Expediente: E-02310-2019-000455-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2020-000320-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa prorrogar el contracte de conservació, manteniment i reparació de fonts ornamentals de la ciutat de València.
Expediente: E-03303-2014-000052-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar l'inici d'expedient de modificació del contracte d'obres de rehabilitació del mercat del Grau.
Expediente: E-02901-2016-001748-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000485-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de certificació final de les obres de reforma i condicionament del CMOF Emili Baró.
Expediente: E-02902-2019-001778-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de pla especial de Cases de Bàrcena.
Expediente: E-03001-2019-000117-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a la senda de Sant Miquel de Soternes.
Expediente: E-03103-2010-000040-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa rebutjar el full d'estimació referit a una parcel·la situada al carrer d'Alcalà de Xivert.
Expediente: E-03103-2018-000012-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada al carrer de Vicenta Salcedo.
Expediente: E-03103-2019-000052-00 - Aprovat
0063 - MOCIÓ conjunta del tinent d'alcalde delegat d'Hisenda i de la tinenta d'alcalde delegada d'Emprenedoria i Innovació Econòmica. Proposen incorporar un estudi sobre la perspectiva de creació d'ocupació als Pressupostos de 2020.
Expediente: O-C1904-2020-000021-00 - Aprovat
0063 - PRECS I PREGUNTES
0064 - MOCIÓ conjunta de l'alcalde i de la primera tinenta d'alcalde i vicealcaldessa sobre la liquidació definitiva de la participació dels ingressos de l'Estat de l'any 2018.
Expediente: E-00201-2020-000004-00 - Aprovat
0065 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'aportació econòmica de l'exercici 2020 als grups polítics municipals.
Expediente: E-00201-2020-000002-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-00801-2020-000015-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de gestió intel·ligent del trànsit de la ciutat de València.
Expediente: E-01801-2013-001595-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la Fira d'Expojove 2019-2020.
Expediente: E-01904-2019-001083-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servici de transport, muntatge, desmuntatge i assegurances d'obres d'art del servici.
Expediente: E-02001-2016-000867-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la realització d'activitats culturals en diverses juntes municipals.
Expediente: E-02301-2020-000018-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar la 7a modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02401-2020-000243-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
Expediente: E-02801-2020-000200-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació dels preus públics per entrada per a visitar museus i monuments municipals.
Expediente: E-H4969-2020-000004-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 176/2020, de 6 de febrer, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2019-000160-00 - Quedar assabentat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació de la Comissió de Valoració per a la provisió definitiva d'un lloc de treball de Comissaria Principal Cap de la Policia Local (TD) pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2019-004512-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Capítol I.
Expediente: E-01101-2020-000850-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 454, en el Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Expediente: E-01101-2020-000940-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració d'excepcionalitat dels nomenaments interins en les circumstàncies assenyalades en els articles 10.1.a).b) del TRLEBEP i 16.2.a).b) de la LOGFPV.
Expediente: E-01101-2020-000982-00 - Aprovat
0081 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte bàsic i d'execució de reforma i ampliació de l'edifici administratiu i residencial i construcció de torre d'entrenament del Parc Nord de Bombers de València'.
Expediente: E-01501-2019-000624-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les obres de reordenació de l'enllumenat públic a l'avinguda de França.
Expediente: E-01201-2019-000812-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la incorporació al Programa Oficial de Falles del concert de la Marina i la participació de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01904-2020-000863-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament en propietat de la convocatòria del procés selectiu de bomber/a, torn lliure.
Expediente: E-01101-2018-000022-00 - Aprovat