2020-01-24 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
24-01-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 24 DE ENERO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 17 de gener de 2020.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara la no admissió del recurs de cassació autonòmica núm. 273/19, interposat contra Sentència de l'indicat Tribunal desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO núm. 1/73/16, seguit contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació que va establir el preu just de diverses reserves d'aprofitament.
Expediente: E-00501-2019-000331-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que no admet parcialment i desestima el Recurs PA núm. 213/19, interposat contra la desestimació de diverses sol·licituds de reclassificació de llocs de treball en cap de secció adjunta a cap de servici.
Expediente: E-00501-2020-000018-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 245/19, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2020-000017-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PA núm. 960/18, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de reducció d'una hora diària sense deducció de retribucions.
Expediente: E-00501-2020-000014-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que no admet el Recurs PO núm. 357/19, sobre ocupació de domini públic per al desplegament de la xarxa 5G.
Expediente: E-00501-2020-000028-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 18 en Interlocutòries núm. 535/18, desestimatòria d'una demanda interposada en reclamació per acomiadament.
Expediente: E-00501-2020-000015-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 4 en Interlocutòries núm. 56/19, estimatòria de la demanda interposada per la Tresoreria General de la Seguretat Social per la qual se sol·licitava la declaració de la naturalesa laboral de la relació entre l'Ajuntament de València i els treballadors que presten servicis al Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-00501-2020-000013-00 - Quedar assabentat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'aprovació de les bases de la convocatòria per a proveir en propietat sis places de tècnic/a de gestió ambiental.
Expediente: E-01101-2018-003707-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el reintegrament de part de les gratificacions per servicis extraordinaris realitzats per personal del Servici de Policia Local durant les Eleccions Generals i Autonòmiques de 28 d'abril de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002838-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de manteniment i llavat de papereres de la ciutat de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000137-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de gestió de seixanta places al centre de dia municipal per a persones majors dependents 'Arniches', classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000007-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de manteniment del hardware dels ordinadors centrals de l'Ajuntament de València, el software de base i determinats elements perifèrics associats a estes, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2019-000181-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud de mesura provisional consistent a suspendre el procediment de contractació dels servicis de redacció del projecte d'execució de les obres de rehabilitació del Casino de l'Americà.
Expediente: E-04101-2019-000245-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud de mesura provisional consistent a suspendre el procediment de contractació del servici de redacció del projecte d'execució de les obres de rehabilitació de l'Alqueria de la Torre.
Expediente: E-04101-2019-000246-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Participació Ciutadana i Acció Veïnal un edifici municipal situat a la plaça de Francisco Javier Goerlich Lleó.
Expediente: E-05301-2019-000105-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el gasto per a l'exercici 2020 del reajustament plurianual del contracte de servicis informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware (Lot 13-Hardware parque servidores HP).
Expediente: E-00801-2019-000134-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el gasto per a l'exercici 2020 del reajustament plurianual del contracte de servicis informàtics de protecció i manteniment de llicències de software i manteniment hardware (Lot 18-Hardware cabines NeTAPP).
Expediente: E-00801-2019-000135-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública-La Red en concepte de quota anual corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-01905-2020-000010-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar el calendari de pagaments 2020 de l'aportació municipal a favor de la Fundació Visit València i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto.
Expediente: E-01909-2020-000001-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la redacció del projecte expositiu sobre la figura de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: E-02001-2019-001469-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte per a la prestació del programa d'intervenció familiar en el marc del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2016-000377-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Médicos del Mundo del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Fundación por la Justicia del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2019.
Expediente: E-02201-2019-000036-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per Remar València del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per la fundació Randstad del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2019.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació '10 Sentidos'.
Expediente: E-02201-2019-000145-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al lloguer d'un local situat al carrer d'Utiel.
Expediente: O-02224-2019-000031-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al lloguer d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
Expediente: O-02224-2019-000037-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de la impressió del material de les diverses iniciatives de la Regidoria d'Envelliment Actiu.
Expediente: E-02224-2019-000042-00 - Aprovat
0031 - SERVICIO DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS. Propone reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a la prestació de servicis d'atenció psicològica a dones víctimes de violència de gènere i a les seues filles i fills i familiars a la ciutat de València.
Expediente: E-02230-2018-000055-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació tècnica i econòmica sol·licitada per Asamblea de Cooperación por la Paz i la sol·licitud d'ampliació del termini d'execució presentada per Psicólogos sin Fronteras dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució sol·licitada per l'associació Entrepueblos del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal destinada al pagament de l'aportació municipal de l'any 2020.
Expediente: E-02310-2020-000002-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures corresponents a la prestació dels servicis de control de plagues i complementaris al municipi de València.
Expediente: E-02401-2019-003473-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación Canónica Arzobispo Miguel Roca.
Expediente: E-02501-2019-000021-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Instal·lació d'oxidació avançada a la planta potabilitzadora el Realó (1a fase)'.
Expediente: E-02701-2018-000004-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra del projecte 'Millora de la regulació de la xarxa d'aigua potable a la zona Nord-est de València'.
Expediente: E-02701-2018-000271-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000456-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2020-000016-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2020-000017-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el compte de liquidació definitiva de la reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució 'Guillem d'Anglesola'.
Expediente: E-03107-2017-000010-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València corresponent al tercer trimestre de 2019 i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'adscripció de diverses vivendes municipals a la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: E-05302-2020-000002-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a la gestió de cobrament de la taxa de clavegueram durant els mesos de gener a desembre de 2020.
Expediente: E-H4962-2020-000001-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar una aportació econòmica a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori Valencià del Canvi Climàtic.
Expediente: E-08001-2020-000001-00 - Aprovat
0047 - PRECS I PREGUNTES
0047 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres del 'Projecte per al subministrament i substitució de lluminàries esfèriques de gran port (fanal València) i millora de l'eficiència de fanals Fernando VII', lots 1, 2, 4 i 5.
Expediente: E-01201-2019-000589-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres del 'Projecte per al subministrament i substitució de lluminàries esfèriques de gran port (fanal València) i millora de l'eficiència de fanals Fernando VII', lot 3.
Expediente: E-01201-2019-000587-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes de desembre.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització del 'Programa artístic: La plaça de totes'.
Expediente: E-01902-2019-000239-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis de 'Disseny gràfic per a períodes Joventut'.
Expediente: E-01902-2019-000261-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pels servicis de 'Projecte i disseny de l'estand d'Expojove 2019'.
Expediente: E-01902-2019-000265-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla José Benlliure-Vicente Guillot.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Vidal de Canelles-Sánchez Coello.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla AC L'Alguer-Ingeniero Rafael Janini.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament parcial de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Vivons-Romeu de Corbera-Adyacentes.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament parcial de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Camino de Moncada-Pintor Jacomart-Río Nervión.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament parcial de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Plaza de la Reina-Paz-San Vicente.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la subvenció per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2019 concedida a la Falla AC Padre Viñas-Agustín Lara.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la subvenció per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2019 concedida a la Falla En Plom-Guillen de Castro.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament parcial de la subvenció per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2019 concedida a la Falla AC L'Alguer-Ingeniero Rafael Janini.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Dona compte del Programa de Falles 2020.
Expediente: E-01904-2020-000128-00 - Quedar assabentat
0063 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al programa d'intervenció psicosocial amb homes que exercixen violència sobre les dones.
Expediente: E-02230-2019-000002-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el reintegrament de la subvenció concedida a l'associació Brúfol.
Expediente: E-02230-2019-000100-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les sol·licituds d'ampliació del termini d'execució i reformulació de tres projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0066 - OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS (OPAO). Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-4944, de 10 de juny de 2019.
Expediente: E-04103-2019-000026-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació dels preus públics d'aplicació en les instal·lacions esportives municipals i per prestació de servicis de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-H4969-2020-000002-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa donar trasllat de l'acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2019 i declarar la desaparició sobrevinguda de l'objecte del recurs de reposició per entendre satisfeta la pretensió objecte d'este.
Expediente: E-01101-2018-003762-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament parcial de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Grabador Jordán-Escultor Pastor.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Sevilla-Dènia-Germanías.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la subvenció per a monuments fallers 2019 concedida a la Falla Padre Alegre-Enrique Navarro.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la subvenció per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2019 concedida a la Falla Manuel de Falla-López Ibor-Tamarindos.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa elevar a definitiva l'obligació de reintegrament total de la subvenció per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2019 concedida a la Falla Matías Perelló-Luis de Santángel.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-1166, de 14 de novembre de 2019.
Expediente: E-04101-2018-000162-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 18 d'abril de 2019.
Expediente: E-02801-2012-000827-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2020-000702-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa modificar les directrius per a les autoritzacions d'activitats i ocupació del domini públic a les comissions falleres amb motiu de les Falles 2020.
Expediente: E-01904-2019-000935-00 - Aprovat