2020-01-17 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
17-01-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 17 DE ENERO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 10 de gener de 2020.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 145/18, interposat contra acord del Jurat Tributari relatiu a cinc liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercici 2016.
Expediente: E-00501-2019-000275-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 31/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000020-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 244/19, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000016-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 248/19, de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000021-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 302/19, interposat contra acords del Jurat Tributari relatius a liquidacions de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2013 a 2017.
Expediente: E-00501-2020-000005-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 508/18, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000008-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, estimatòria del Recurs PA núm. 139/19, interposat contra la desestimació presumpta de la sol·licitud d'anul·lació del trasllat de l'actor a les dependències municipals de l'Espai Jove-Centre de Joventut.
Expediente: E-00501-2020-000011-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 180/19, interposat contra la desestimació presumpta de la sol·licitud d'anul·lació del trasllat de l'actor a les dependències municipals de l'Espai Jove-Centre de Joventut.
Expediente: E-00501-2020-000010-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 248/19, interposat contra la desestimació presumpta de la sol·licitud d'anul·lació del trasllat de l'actor a les dependències municipals de l'Espai Jove-Centre de Joventut.
Expediente: E-00501-2020-000012-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 238/19, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2020-000022-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 9, aprovatori de l'acte de conciliació en el PO núm. 988/18, pel qual es reconeix el dret de la demandant a percebre el plus d'atenció al públic i endarreriments per este concepte.
Expediente: E-00501-2020-000019-00 - Quedar assabentat
0013 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de desembre de 2019.
Expediente: E-04906-2020-000001-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una indemnització a un oficial de la Policia Local en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2019-000495-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una indemnització a un agent de la Policia Local en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2019-000497-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una indemnització a una agent de la Policia Local en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2019-001514-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una indemnització a un agent de la Policia Local en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2019-001515-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una indemnització a un agent de la Policia Local en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2018-001848-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una indemnització a una agent de la Policia Local en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2019-003298-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una indemnització a un agent de la Policia Local en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2019-004384-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les retribucions del lloc de treball d'auxiliar administrativa atenció al públic, referència núm. 7490.
Expediente: E-01101-2019-003998-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor del personal de diferents servicis que va realitzar servicis extraordinaris amb motiu de les Eleccions Generals de 10 de novembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-005057-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor del personal del Servici de Policia Local que va realitzar servicis extraordinaris amb motiu de les Eleccions Generals de 10 de novembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-005077-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de setembre de 2019.
Expediente: E-05303-2012-000118-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al carrer d'Ignacio Zuloaga.
Expediente: E-05305-2017-000058-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa autoritzar i disposar el gasto necessari per a l'atenció del cànon del lloguer de gener a desembre de 2020 del contracte d'arrendament de dos places d'aparcament per a vehicles oficials ubicades en l'aparcament 'Oest Parcent' situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
Expediente: E-05307-2018-000096-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa ampliar el termini d'execució d'un projecte aprovat en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2018.
Expediente: E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de Prosa Elástica.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2018 31365.
Expediente: E-01305-2018-000201-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a servicis de refacturació per la retirada de vehicles de la via pública i el seu dipòsit a la ciutat de València.
Expediente: E-01401-2019-007113-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alimentació al casal d'esplai del Saler durant els passats mesos de setembre, octubre i novembre.
Expediente: E-01902-2016-000047-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de la subvenció corresponent a la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació Amics de la Gent Major de la Comunitat Valenciana (Fundació AGM).
Expediente: E-02224-2017-000001-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal de l'any 2019 presentada pels centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02224-2019-000096-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2016-000118-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2016'.
Expediente: E-02902-2016-000118-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001835-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de la modificació puntual del PGOU relativa al canvi de qualificació d'UFA-2 a UFA-1 del grup de vivendes 'Sant Jerònim' situades a la plaça de Salvador Allende.
Expediente: E-03001-2019-000379-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar definitivament el projecte d'expropiació per a l'adquisició d'una parcel·la situada al carrer dels Brodadors.
Expediente: E-03103-2019-000036-00 - Aprovat
0038 - PRECS I PREGUNTES
0039 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia.
Expediente: E-00201-2019-000006-00 - Aprovat
0040 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 194/19, interposat contra la declaració d'il·legalitat i ordre de retirada de la instal·lació d'una marquesina al pati interior d'una vivenda i contra la Resolució d'imposició d'una primera multa coercitiva.
Expediente: E-00501-2020-000006-00 - Quedar assabentat
0041 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 18 en el Procediment Civil Ordinari núm. 697/17, desestimatòria de la demanda interposada en exercici de l'acció reivindicatòria i de partió sobre una finca i en reclamació de la propietat de diverses superfícies.
Expediente: E-00501-2020-000009-00 - Quedar assabentat
0042 - SERVICI DE COORDINACIÓ JURÍDICA I PROCESSOS ELECTORALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a desplaçaments i estades del personal membre dels òrgans de govern de l'Ajuntament i del seu personal eventual.
Expediente: E-00302-2019-000003-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'un curs de formació de tècniques de Desing Thinking.
Expediente: E-00202-2019-000136-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de formació en transparència mitjançant tallers dirigits a les persones responsables d'associacions i entitats ciutadanes.
Expediente: E-00703-2019-000005-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000036-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000048-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2019-000141-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2020-000004-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DEL PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA I BANDA MUNICIPAL DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la convocatòria de la 134a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2020.
Expediente: E-01601-2019-000048-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa sol·licitar una ajuda econòmica a la Presidència del Consell Superior d'Esports per a la realització de les obres de construcció d'un edifici de vestuaris amb graderies al camp d'hoquei de Tarongers vinculat al Poliesportiu Verge del Carme-Beteró.
Expediente: E-01903-2020-000002-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un manament de pagament a justificar per a atendre els gasto derivats d'una actuació al Teatre el Musical.
Expediente: E-01905-2020-000007-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una transferència de crèdit a favor de l'organisme autònom municipal Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Expediente: E-02000-2020-000004-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'impartició, gestió i seguiment d'un itinerari formatiu en competències clau i digitals davall la metodologia MOOC.
Expediente: E-02902-2018-001621-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis per a la realització dels treballs de consultoria i manteniment per a la prestació de suport tècnic, accions de màrqueting i disseny de nou contingut de la pàgina web 'valenciactiva.es'.
Expediente: E-02902-2019-000001-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'assistència tècnica per a l'elaboració de l'avaluació de riscos de llocs i punts de treball, fitxes informatives i formació de les persones pertanyents als programes EMCUJU, EMPUJU i pla d'ocupació municipal 'Ordenances majors de 55 anys'.
Expediente: E-02902-2019-001786-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
Expediente: E-02902-2019-001845-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar nous preus contradictoris de les obres de rehabilitació del Cobert núm. 2 de la Marina del Port de València, fase 2.
Expediente: E-03201-2019-000007-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de servicis d'implantació d'un Sistema de Gestió Economicofinancer amb tecnologia SAP S/4 HANA, un Sistema d'Informació i Gestió de Recursos Humans i Personal amb tecnologia SAP HCM on HANA i de dos Oficines Tècniques d'Impuls a la Transformació Digital (4 lots).
Expediente: E-04101-2019-000058-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a personal funcionari de carrera als aspirants del torn lliure del procés selectiu de trenta places d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2017-000742-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una indemnització a un agent de la Policia Local en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2018-003970-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament dels servicis extraordinaris realitzats per personal del Servici de Policia Local durant el segon semestre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-004578-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor del personal del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil que va realitzar servicis extraordinaris amb motiu de les Eleccions Generals de 10 de novembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-005098-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament dels servicis extraordinaris realitzats per personal del Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil durant els mesos de juny-octubre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002842-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar les hores extraordinàries al personal que va efectuar les notificacions relatives al nomenament dels membres de meses electorals de les Eleccions Generals de 10 de novembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-005702-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa estimar una petició relativa a diferència de retribucions per acompliment de funcions superiors.
Expediente: E-01101-2016-000774-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal del Servici de Societat de la Informació en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Generals de 10 de novembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-005058-00 - Aprovat
0067 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 4, de 17 de gener de 2020, sobre delegació de la Presidència Executiva en l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, i proposa el nomenament de vocals designats pels grups polítics per al Consell Rector.
Expediente: E-00601-2020-000007-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa acceptar la subvenció concedida per l'Autoritat de Transport Metropolità de València per al cofinançament del transport col·lectiu urbà.
Expediente: E-04301-2020-000006-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconèixer l'obligació de pagament a favor de personal funcionari adscrit a l'Orquestra de València per la regularització de la prestació d'instruments per a assajos i concerts des del primer trimestre de 2018 fins al tercer trimestre de 2019 (ambdós inclosos).
Expediente: E-01101-2019-005075-00 - Aprovat