2020-01-10 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
10-01-2020
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 10 DE ENERO DE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 de desembre de 2019.
Aprovat
0002 - SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Wolters Kluwer España, SA.
Expediente: E-00400-2017-000029-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 242/15, interposat contra ordre de demolició d'un immoble declarat en estat de ruïna imminent.
Expediente: E-00501-2019-000375-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 5/203/16, interposat contra Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals que va excloure el demandant de la licitació en el procediment del contracte de gestió del servici públic amb execució d'obres de rehabilitació de la Piscina València.
Expediente: E-00501-2019-000394-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, dictada en el Recurs PO núm. 710/15, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud d'abonament de guàrdies realitzades.
Expediente: E-00501-2020-000001-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència de la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs de suplicació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 17 dictada en Interlocutòries núm. 1206/13, que va desestimar una demanda interposada en impugnació de prestació de viudetat.
Expediente: E-00501-2019-000377-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència de la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs de suplicació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16 dictada en Interlocutòries núm. 1084/18, que va desestimar una demanda interposada en matèria d'acomiadament.
Expediente: E-00501-2019-000376-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara acabat el procediment del Recurs PO núm. 3/839/19, interposat contra la denegació de l'abonament de l'IVA de l'expropiació d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2020-000004-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 172/18, interposat contra l'extinció d'una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària.
Expediente: E-00501-2019-000370-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 79/19, interposat contra la desestimació de les sol·licituds d'inici d'expedient de preu just de dos parcel·les.
Expediente: E-00501-2019-000371-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 97/19, sobre imposició de sanció per infracció de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Expediente: E-00501-2019-000390-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 239/19, interposat contra la suspensió temporal del procediment de rectificació d'unes autoliquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2020-000002-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 7 en Interlocutòries núm. 1004/18, desestimatòria d'una demanda d'acomiadament.
Expediente: E-00501-2020-000003-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 18 en Interlocutòries núm. 275/19, interposat contra Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social desestimatòria d'una sol·licitud de declaració d'incapacitat permanent.
Expediente: E-00501-2019-000369-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 748/18, interposat contra acords del tribunal selectiu de la convocatòria per a la provisió en propietat de dèsset places d'inspector/a de Policia Local.
Expediente: E-00501-2019-000378-00 - Quedar assabentat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de personal subaltern, referència núm. 6410, en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de personal subaltern (DE-PH-N1-F2).
Expediente: E-01101-2019-004193-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'adscripció en comissió de servicis d'una auxiliar administrativa, referència núm. 6529, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
Expediente: E-01101-2019-004689-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la Relació de Llocs de Treball 2020.
Expediente: E-01101-2019-005137-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis de suport integral amb famílies integrants del cens de vivenda precària i aquelles altres que presenten situació de vulnerabilitat i siguen derivades al programa des dels centres municipals de servicis socials, que accedixen a una vivenda; la gestió i actualització del cens de vivenda precària de la ciutat de València dins del Programa Marc d'Inserció Social i Laboral; i les gestions relacionades amb situacions d'empadronament especial, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000177-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de desembre de 2019.
Expediente: E-04101-2019-000098-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud de mesura provisional de suspensió en el recurs presentat contra els plecs del procediment per a contractar la prestació dels servicis d'estudi geotècnic, aixecament topogràfic, redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut per a la construcció d'un centre de primer cicle d'educació infantil al Cabanyal-el Canyamelar (EDUSI 3C).
Expediente: E-04101-2019-000173-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Joventut dos immobles municipals situats als carrers d'Escalante i de Josep Benlliure.
Expediente: E-05301-2019-000078-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Policia Local una parcel·la municipal situada al carrer del Brasil.
Expediente: E-05301-2019-000141-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Músic Penella.
Expediente: E-05307-2018-000109-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Riu Cabriol.
Expediente: E-05307-2018-000110-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Litògraf Pascual i Abad.
Expediente: E-05307-2018-000117-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Serpis.
Expediente: E-05307-2018-000123-00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 54820.
Expediente: E-01305-2016-000275-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports SAU, Mitjà Propi, corresponent als gastos ocasionats per servicis prestats pel personal de la dita empresa en les dependències municipals durant el primer trimestre de 2019.
Expediente: E-01801-2019-004886-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació parcial de la subvenció concedida al Valencia Club de Atletismo.
Expediente: E-01903-2017-000184-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de lucre per a la temporada 2018-2019.
Expediente: E-01903-2019-000110-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. FT-20, de 25 de juliol de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000869-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València.
Expediente: E-01905-2019-000478-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la promoció del turisme de compres 2019.
Expediente: E-01909-2019-000086-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-02000-2019-000116-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar els preus públics de diferents publicacions.
Expediente: E-02000-2019-000117-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al disseny i desenvolupament de l'exposició de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: E-02001-2019-001469-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de redacció d'informe de l'estudi de l'evolució anual de temperatura i humitat a l'Almoina.
Expediente: E-02001-2019-001630-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2019-001664-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto corresponent a dos factures del servici de menjador escolar al col·legi municipal Benimaclet.
Expediente: E-02101-2018-000496-00 - Aprovat
0041 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar una ajuda concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular en els col·legis municipals per al curs 2019-2020.
Expediente: E-02101-2019-000221-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundación Secretariado Gitano del conveni de col·laboració per a la complementarietat del programa operatiu d'inclusió social i economia social del fons social europeu POISES 2016-2019.
Expediente: E-02201-2016-000019-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte d'Ordenança de les prestacions econòmiques individualitzades en matèria de servicis socials de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02229-2019-000004-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una ajuda a favor de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes a diverses entitats per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2019.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda per a subvencionar un projecte d'acció humanitària a favor de Cruz Roja Española Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02250-2019-000207-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02310-2018-000078-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa abonar les indemnitzacions a les alcaldesses i als alcaldes dels pobles de València corresponents al quart trimestre de 2019.
Expediente: E-02310-2019-000089-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la revisió definitiva de preus dels servicis de neteja i recollida de residus de la ciutat realitzats durant l'any 2017.
Expediente: E-02801-2019-001775-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a una part a compte de l'import dels servicis de neteja viària, recollida i transport de residus urbans de la ciutat de València del mes de desembre.
Expediente: E-02801-2019-001868-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Crea 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001832-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-002025-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-002027-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-002028-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-002029-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2019-002038-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2019-002040-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2896, de 24 de maig de 2019.
Expediente: E-03502-2007-000191-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Canalizaciones y Derribos Safor, SL.
Expediente: O-03801-2019-000059-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
Expediente: E-03801-2019-000759-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de desembre.
Expediente: E-04909-2019-000661-00 - Aprovat
0064 - PRECS I PREGUNTES
0062 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar el reintegrament de la subvenció concedida a l'Associació Institució Econòmica i Empresarial Ignasi Villalonga.
Expediente: E-00201-2017-000031-00 - Aprovat
0063 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar el reintegrament de la subvenció concedida a la Fundació Francesc Eiximenis.
Expediente: E-00201-2017-000042-00 - Aprovat
0064 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Societat Coral El Micalet.
Expediente: E-00201-2019-000018-00 - Aprovat
0065 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa sol·licitar una subvenció de la convocatòria de concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 destinada al projecte 'Regeneració urbana de l'entorn de la plaça de la Ciutat de Bruixes, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església dels Sants Joans'.
Expediente: E-00212-2019-000018-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de desembre del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2019-000890-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federación de Triatlón y Deporte Combinado de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-01903-2018-000124-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Sociedad Deportiva Correcaminos.
Expediente: E-01903-2019-000326-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2019-000328-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-01903-2019-000329-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Club Ciclista Escapada.
Expediente: E-01903-2019-000330-00 - Aprovat
0072 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federación de Triatlón y Deporte Combinado de la Comunidad Valenciana.
Expediente: E-01903-2019-000331-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Asociación Prociclismo.
Expediente: E-01903-2019-000337-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de novembre de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000542-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent a la certificació final de les obres d'adaptació de la nau 3 del Parc Central a equipament cultural de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02001-2017-001497-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de diverses factures derivades d'exposicions.
Expediente: E-02001-2019-001703-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la rectificació d'errors materials en la resolució de la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar, curs 2019/2020.
Expediente: E-02201-2019-000040-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer drets i minorar el compromís d'ingrés pendent de realitzar de l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a la subvenció del projecte EMCORD 2018-2019.
Expediente: E-02902-2018-001613-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de les factures relatives al subministrament de material vegetal i inert de les zones Nord i Sud de la ciutat.
Expediente: E-04001-2019-001228-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de la Vall d'Aiora (antena Policia Local).
Expediente: E-05307-2018-000098-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una indemnització a un agent de la Policia local en aplicació del principi d'indemnitat.
Expediente: E-01101-2018-001846-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del taller d'ocupació 'T'Atenem II'.
Expediente: E-01101-2018-004338-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del taller d'ocupació 'Activitats per a la ciutadania'.
Expediente: E-01101-2018-004399-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del taller d'ocupació 'Gastronomia i restauració'.
Expediente: E-01101-2018-004790-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte del personal del taller d'ocupació 'Informació per al turisme'.
Expediente: E-01101-2018-004793-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de cos oficial de servicis genèrics, referència núm. 3616, en el Servici d'Acció Cultural, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de cos oficial de servicis genèrics (JP3).
Expediente: E-01101-2019-003168-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de personal subaltern delegat grup polític o habilitat, referència núm. 713, en el Servici de Pobles de València, en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de personal subaltern.
Expediente: E-01101-2019-004107-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa transformar el lloc de treball de personal auxiliar administratiu atenció al públic, referència núm. 6284, en 'No inclosos en unitats orgàniques', en el sentit que resulte definit com a lloc de treball de personal auxiliar administratiu.
Expediente: E-01101-2019-004590-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar a determinat personal de la Policia Local les hores extraordinàries per assistència a la pràctica de diligències judicials en 2019.
Expediente: E-01101-2019-005072-00 - Aprovat
0091 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació de l'Auditori 'la Mutant' per als mesos de gener a juny de 2020.
Expediente: E-01905-2020-000013-00 - Aprovat
0092 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació del Teatre el Musical per als mesos de febrer a juliol de 2020.
Expediente: E-01905-2020-000016-00 - Aprovat
0093 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Dona compte de la presentació de la sol·licitud d'una subvenció de la convocatòria de concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 destinada al projecte de 'Carril bici al passeig de l'Albereda de la ciutat de València'.
Expediente: E-00212-2019-000019-00 - Quedar assabentat
0094 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Dona compte de la presentació de la sol·licitud d'una subvenció de la convocatòria de concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 destinada al projecte de 'Carril bici a l'avinguda del General Avilés-avinguda de les Corts Valencianes'.
Expediente: E-00212-2019-000020-00 - Quedar assabentat
0095 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Dona compte de la presentació de la sol·licitud d'una subvenció de la convocatòria de concessió directa de subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavorisquen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 destinada al projecte de 'Reordenació de la plaça de la Reina'.
Expediente: E-00212-2019-000022-00 - Quedar assabentat
0096 - MOCIÓ de la regidora delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal. Proposa impulsar les actuacions oportunes a fi d'iniciar el procediment per a la incorporació de l'Ajuntament de València a la Fundación Kaleidos.red.
Expediente: E-02301-2020-000005-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples 2019/2020.
Expediente: E-01904-2019-000926-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball de personal tècnic mitjà de treball social.
Expediente: E-01101-2019-001069-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament d'un coordinador general d'Estratègies Urbanes i Agenda Sostenible de la Ciutat.
Expediente: E-01101-2020-000288-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000410-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a l'ampliació de les obres d'emergència de les Sitges de Burjassot.
Expediente: E-02001-2018-001212-00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als gastos arrendaticis dels mesos d'abril a desembre de 2019 d'un local situat al carrer de Tirant lo Blanch.
Expediente: E-02101-2018-000490-00 - Aprovat
0103 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar noves beneficiàries i nous beneficiaris del xec escolar 2019-2020.
Expediente: E-02101-2019-000014-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió dels premis del XXIV Certamen de targetes de Nadal elaborades pels usuaris dels centres municipals d'atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual.
Expediente: E-02201-2019-000188-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al gasto del servici d'allotjament i els bitllets d'avió de les persones participants en la passantia amb la ciutat d'Hebron.
Expediente: E-02250-2019-000333-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-05307-2018-000125-00 - Aprovat