2019-12-20 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
20-12-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 20 DE DICIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de desembre de 2019.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Proposa la renovació de vocals en les Juntes d'Explotació del Sistema Alarcón-Contreras i del Sistema Túria (Confederació Hidrogràfica del Xúquer).
Expediente: E-00601-2019-000051-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 dictada en el Recurs PA núm. 233/16, interposat contra la desestimació d'un recurs d'alçada seguit davant la Comissió de Valoració per a la provisió definitiva de llocs de treball de cap de sección (arquitecte).
Expediente: E-00501-2019-000389-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 16 en Interlocutòries núm. 116/19, desestimatòria de la demanda interposada contra el laude arbitral que va anul·lar el procés electoral del personal laboral, per ser contrària a Dret la decisió de la Mesa Electoral d'excloure del cens a l'alumnat treballador de tallers d'ocupació, personal de promoció d'ocupació i personal que té el seu origen en polítiques actives d'ocupació.
Expediente: E-00501-2019-000380-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 6 en el Procediment núm. 919/16, estimatòria d'una demanda interposada contra el Servici Públic d'Ocupació Estatal i l'Ajuntament en matèria de prestació per desocupació.
Expediente: E-00501-2019-000388-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 304/19, interposat contra la desestimació d'una reclamació economicoadministrativa seguida contra la desestimació de la sol·licitud d'ingressos indeguts en una autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2019-000382-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria de l'Incident de Liquidació d'Interessos del Recurs PO núm. 420/13, fixant-se els interessos per demora en la determinació del preu just.
Expediente: E-00501-2013-000336-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 80/19, interposat contra una orde de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada.
Expediente: E-00501-2019-000387-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 298/19, sobre imposició de penalitat per la comissió d'una infracció del plec concessional.
Expediente: E-00501-2019-000386-00 - Quedar assabentat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Sogorb.
Expediente: E-01101-2019-002678-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Dénia.
Expediente: E-01101-2019-002798-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Albal.
Expediente: E-01101-2019-002858-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Alfafar.
Expediente: E-01101-2019-002913-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Calasparra.
Expediente: E-01101-2019-003259-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Sueca.
Expediente: E-01101-2019-003269-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció a lloc de treball de cap subaltern (DE-PH-N1-F2), referència núm. 3173, en el Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2019-005217-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament com a personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-005401-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general, referència núm. 2804, en el Servici de Gestió Urbanística.
Expediente: E-01101-2019-005462-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-005474-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-005488-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el servici de manteniment i explotació dels dos forns crematoris del Cementeri General de València i actualització del sistema de filtració de gasos així com d'equips de mesurament en continu de partícules i CO i l'obra civil necessària, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000148-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de rehabilitació dels edificis situats als carrers de Sant Pere, 33 i de Lluís Despuig, 20, dotant-los de condicions de seguretat, habitabilitat i funcionalitat per a dos vivendes dúplex que donen al carrer de Sant Pere i una vivenda dúplex que dona al carrer de Lluís Despuig, incloses en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2019-000178-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut per a l'adequació de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València situat en passeig Albereda, 30, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000237-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. NV-1243, de 20 de novembre de 2019.
Expediente: E-04101-2019-000199-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar el desistiment de la sol·licitud relativa a la donació d'un immoble situat al carrer del Pare Velasco.
Expediente: E-05305-2015-000043-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar el desistiment formulat respecte a l'oferiment de dació a favor de l'Ajuntament de València de part de la propietat d'un solar situat al carrer de Xella, en pagament de liquidació per enderrocament.
Expediente: E-05305-2012-000054-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar el desistiment formulat respecte a l'oferiment de dació a favor de l'Ajuntament de València de part de la propietat d'un solar situat al carrer de Xella, en pagament de liquidació per enderrocament.
Expediente: E-05305-2012-000055-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-05307-2018-000120-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa ampliar el termini d'execució d'un projecte aprovat en el marc de la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2018.
Expediente: E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació núm. 14 de les obres de restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros.
Expediente: E-01201-2017-000528-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de novembre del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2019-000878-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents als servicis de redacció dels projectes bàsics i d'execució i direcció de les obres de reforma, ampliació i millora dels col·legis públics acollits al Pla Edificant.
Expediente: E-01201-2019-000896-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar les justificacions presentades en relació a les subvencions concedides a entitats beneficiàries per a projectes esportius de la temporada 2017/2018.
Expediente: E-01903-2019-000358-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de prestació del servici de publicitat de les activitats esportives promogudes per la Regidoria d'Esports.
Expediente: E-01903-2019-000359-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir els premis de la XXII edició del Concurs de Falles Innovadores i Experimentals.
Expediente: E-01904-2019-000278-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de drets d'autor de les representacions i varietats de la Gran Fira 2019.
Expediente: E-01904-2019-000750-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-01905-2019-000489-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir els premis literaris Ciutat de València, XXXVII edició.
Expediente: E-02000-2019-000015-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2019 al conveni de col·laboració amb l'Ateneo Marítimo de València.
Expediente: E-02000-2019-000028-00 - Aprovat
0040 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte per a la prestació del servici de menjador a les escoles infantils Gent Menuda, Quatre Carreres i Solc.
Expediente: E-02101-2017-000516-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reintegrar a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives una quantitat corresponent a la bestreta de la subvenció concedida per al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social per a l'exercici 2017.
Expediente: E-02201-2016-000413-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Asociación Valenciana de Exalcohólicos (AVEX) del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de prestació del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la coordinació del Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Asociación de Arte Pro Entendimiento Cultural Circo Valenciano.
Expediente: E-02201-2019-000049-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2019-000733-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2019-000734-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2019-000735-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2019-000737-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2019-000736-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les sol·licituds de Médicus Mundi Mediterránea d'ampliació del termini d'execució i reformulació tècnica i econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió diària de recursos propis de l'Ajuntament.
Expediente: E-02250-2019-000336-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa minorar el compromís d'ingrés corresponent a la subvenció destinada a Poble Nou.
Expediente: E-02310-2018-000253-00 - Aprovat
0056 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel concepte de transport de recorregut per l'horta i sistemes de regadiu històric de València al jurat del SIPAM (Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial) de la FAO.
Expediente: E-02350-2019-000035-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació del gasto de la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), any 2019.
Expediente: E-02501-2018-000033-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat de València (Estudi General) en l'exercici 2019 i reconéixer l'obligació per a l'abonament del tercer pagament.
Expediente: E-02501-2018-000034-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra del projecte 'Instal·lació d'oxidació avançada a la planta potabilitzadora el Realó (1a fase)'.
Expediente: E-02701-2018-000004-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte d'obres de desconnexió d'abocaments d'aigües residuals a séquies i encarregar-ne l'execució a Saneamiento de Valencia UTE.
Expediente: E-02701-2019-000540-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
Expediente: E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001834-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diverses entrades a Biocultura València 2019.
Expediente: E-02902-2019-001846-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada de l'estudi de detall de l'illa de cases 6-A de Nuevo Centro.
Expediente: E-03001-2019-000342-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa concedir una ampliació del termini d'execució de les obres de rehabilitació del Cobert núm. 2 de la Marina del Port de València, fase 2.
Expediente: E-03201-2019-000007-00 - Aprovat
0066 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació final de les obres 'Renovació d'infraestructures i obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra'.
Expediente: E-03301-2018-000062-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar l'obligació corresponent a la certificació final de les obres de 'Reurbanització de la plaça de Sant Sebastià amb carrer del Doctor Peset Cervera al tram entre la plaça i el carrer de Borrull'.
Expediente: E-03301-2018-000065-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC. Proposa reconéixer una obligació de crèdit en concepte d'interessos de demora derivats de Sentència ferma relativa al projecte de reparcel·lació en execució del PAA per a la rehabilitació dels immobles situats a la plaça del Doctor Collado, núm. 2 i 3.
Expediente: E-03502-2010-000142-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa la constitució de la Mesa de Seguiment i Avaluació del Pla Estratègic de Vivenda per a la ciutat de València 2017-2021.
Expediente: E-03910-2016-000002-00 - Aprovat amb esmenes
0070 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament en concepte de subministrament de paper, paper preimprés i servici d'impressió, acabat i trasllat a l'empresa encarregada de la prestació dels servicis postals, per a diversos impresos relatius a la gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos municipals.
Expediente: E-H4980-2013-000036-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions de la convocatòria del projecte 50-50, edició 2018-2019.
Expediente: E-08001-2018-000013-00 - Aprovat
0071 - PRECS I PREGUNTES
0072 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Prosa Elástica.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0073 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar preus contradictoris del contracte d'execució de les obres de rehabilitació del xalet del carrer d'Aben al-Abbar, núm. 7.
Expediente: E-01201-2017-000445-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la coordinació de seguretat i salut de les obres de rehabilitació del xalet del carrer d'Aben al-Abbar, núm. 7.
Expediente: E-01201-2017-000701-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar el projecte de 'Reglament intern d'ús d'aeronaus no tripulades pilotades per control remot (RPAS) pel Cos de la Policia Local de València'.
Expediente: E-01404-2019-000014-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-01902-2019-000238-00 - Aprovat
0077 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats esportives.
Expediente: E-01903-2019-000110-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a diverses comissions falleres per a ser beneficiàries de subvencions de la Regidoria de Cultura Festiva.
Expediente: O-01904-2019-000014-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
Expediente: E-01904-2019-000305-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa concedir una segona ampliació del termini d'execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques, reforma i ampliació de la biblioteca municipal Carola Reig, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01905-2018-000171-00 - Aprovat
0081 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures corresponents a la comissió sobre el preu de les entrades en el Teatre El Musical i en l'Auditori 'la Mutant' durant el mes de novembre passat.
Expediente: E-01905-2019-000493-00 - Aprovat
0082 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01905-2019-000497-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-01909-2019-000009-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
Expediente: E-01909-2019-000010-00 - Aprovat
0085 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la tercera anualitat del conveni amb la Universitat de València per a l'estudi del sistema educatiu en el seu conjunt a la ciutat de València i abonar part del seu import.
Expediente: E-02101-2016-000363-00 - Aprovat
0086 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions del pla 'Ciutat educadora' 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0087 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic municipal 2019.
Expediente: E-02101-2018-000339-00 - Aprovat
0088 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar les ajudes concedides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport destinada a l'escolarització en les escoles infantils municipals de primer cicle.
Expediente: E-02101-2019-000224-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida a Acción contra el Hambre.
Expediente: E-02250-2018-000215-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida a l'entitat Talha.
Expediente: E-02250-2019-000130-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor d'España con Acnur.
Expediente: E-02250-2019-000122-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'alta de llum en una vivenda municipal.
Expediente: E-02250-2019-000046-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar i prorrogar el conveni de col·laboració firmat amb l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell.
Expediente: E-02310-2018-000281-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar l'abonament de la quota anual 2019 al consorci Consell de l'Horta.
Expediente: E-02310-2018-000449-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de dos tamborets anatòmics.
Expediente: E-02401-2019-003302-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de caixes de ceres i motxilles de cotó per a la Fira Expojove.
Expediente: E-02401-2019-003307-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de gàbies per a gats.
Expediente: E-02401-2019-003310-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament d'una taula de cirurgia hidràulica.
Expediente: E-02401-2019-003318-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar l'addenda modificativa del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat de València (Estudi General).
Expediente: E-02501-2019-000025-00 - Aprovat
0100 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per LABORA Servef per a la realització del projecte de taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000090-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del procés selectiu del personal tècnic i docent del projecte POEFE-FORMACCIÓ VLC 2019-2021.
Expediente: E-02902-2019-002018-00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de l'aportació municipal per a l'execució del tauler núm. 1 del pas superior de la carrera de Malilla.
Expediente: E-03301-2008-000080-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent als servicis de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de plaça del Rosari-Font i reurbanització centre plaça.
Expediente: E-03401-2018-000529-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de novembre.
Expediente: E-04909-2019-000642-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de l'obra corresponent al projecte 'Reordenació de la plaça de la Reina de València', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000249-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre oficials de la Policia Local de València i Canet d'en Berenguer.
Expediente: E-01101-2019-001443-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Mislata.
Expediente: E-01101-2019-002594-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Paterna.
Expediente: E-01101-2019-002650-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Massanassa.
Expediente: E-01101-2019-003107-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-001823-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2018.
Expediente: E-01101-2018-003756-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al taller d'ocupació 'Gastronomia VLC 2019'.
Expediente: E-01101-2019-004822-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMCORP.
Expediente: E-01101-2019-004231-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic de gestió d'administració general, referència núm. 2808, en el Servici de Transparència i Govern Obert.
Expediente: E-01101-2019-005463-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general, referència núm. 2802, en el Servici de Cementeris i Servicis Funeraris.
Expediente: E-01101-2019-005464-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general, referència núm. 2789, en la Secretaria d'Àrea I.
Expediente: E-01101-2019-005465-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació com a pedagoga en el lloc de treball referència núm. 7816.
Expediente: E-01101-2019-005481-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7.
Expediente: E-01001-2018-000401-00 - Aprovat
0119 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la certificació núm. 15-final de les obres de restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros.
Expediente: E-01201-2017-000528-00 - Aprovat
0120 - SERVICI D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. Proposa aprovar la concessió de subvencions de la convocatòria del projecte 50-50, curs 2018-2019.
Expediente: E-08001-2018-000013-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida a Psicólogos sin Fronteras.
Expediente: E-02250-2018-000020-00 - Aprovat