2019-11-08 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
08-11-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 4 de novembre de 2019.
Aprovat
0002 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa aprovar el projecte de marc pressupostari 2020-2022, el límit de gasto i el fons de contingència.
Expediente: E-04302-2019-000012-00 - Aprovat
0003 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa aprovar el projecte de Pressupost general i consolidat per a l'exercici 2020.
Expediente: E-05501-2019-000031-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida per l'Ajuntament i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 que estimava el Recurs PO núm. 495/14, interposat contra la denegació d'una llicència de primera utilització.
Expediente: E-00501-2019-000317-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 120/17, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just per expropiació d'un solar.
Expediente: E-00501-2019-000327-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 49/18, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2016.
Expediente: E-00501-2019-000328-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 419/18, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2016.
Expediente: E-00501-2019-000321-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el recurs contenciós administratiu PO núm. 102/10, que declara la concurrència de causa material d'impossibilitat d'execució de l'apartat 3 del veredicte de la Sentència núm. 633 i establix que s'ha de tramitar incident per a la fixació a favor dels executants de la indemnització que procedisca.
Expediente: E-00501-2011-000395-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que declara acabat el Recurs PA núm. 179/19, interposat contra la desestimació d'una reclamació d'abonament d'hores per excés de jornada.
Expediente: E-00501-2019-000329-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el Recurs PA núm. 130/19, sobre desestimació de reclamació d'indemnització com a conseqüència d'una intervenció realitzada en l'exercici de les funcions de Policia.
Expediente: E-00501-2019-000326-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Resolució definitiva, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 159/19, interposat contra la iniciativa presentada per a la tramitació d'un programa d'actuació integrada per al desenvolupament del sector SUP T-4 'Benimaclet' en règim de gestió indirecta.
Expediente: E-00501-2019-000320-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat quatre places d'agent d'igualtat.
Expediente: E-01101-2018-000045-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa designar les persones que s'integren com a membres del tribunal que ha de jutjar la convocatòria per a proveir en propietat quatre places de tècnic/a d'igualtat.
Expediente: E-01101-2018-000046-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal de les cases consistorials en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Generals i Autonòmiques del 28 d'abril de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002846-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dona compte de la Resolució núm. 1204/19, de 28 d'octubre, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2019-000144-00 - Quedar assabentat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Juan Ramón Jiménez.
Expediente: E-05307-2019-000048-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al passeig de les Facultats.
Expediente: E-05307-2019-000049-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a concedir una subvenció en el marc de la convocatòria de la 4a edició dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de València.
Expediente: E-00202-2019-000003-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió de les ajudes per a la realització de projectes d'innovació social i urbana 2019.
Expediente: E-00202-2019-000009-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Fundación Proyecto Senior.
Expediente: E-00703-2019-000008-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar i disposar un major gasto del contracte de prestació dels servicis postals de l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2017-000048-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa deixar sense efecte dos convenis administratius per a la posada a disposició de cans per a la seua adscripció a la Unitat Canina de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000163-00 - Aprovat
0023 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici 'Torres Proval V-VI' situat a l'avinguda de la Gola del Pujol.
Expediente: E-01501-2006-000229-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-quatre beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes d'octubre.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, XIX edició.
Expediente: E-01903-2019-000134-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes concedides a favor de determinades comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al servici de distribució de premsa per a les biblioteques municipals.
Expediente: E-01905-2019-000439-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-01909-2019-000009-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat de València.
Expediente: E-01909-2019-000010-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a la presentació del Webit Festival Europe 2020.
Expediente: E-01909-2019-000102-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa ampliar el termini d'execució de les obres de reparació de la façana del Museu d'Història de València.
Expediente: E-02001-2018-001297-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto destinat al pagament de la quota corresponent a l'any 2019 de pertinença a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores.
Expediente: E-02101-2019-000089-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Associació Natania.
Expediente: E-02201-2017-000211-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents al servici de tallers d'habilitats i competències bàsiques 2018.
Expediente: E-02201-2018-000183-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració amb Cáritas Diocesana de València per a l'atenció a persones sense sostre.
Expediente: E-02201-2018-000234-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte de Reglament del Consell municipal de persones amb discapacitat i Estatut del/de la defensor/a de les persones amb discapacitat.
Expediente: E-02201-2018-000210-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2019.
Expediente: E-02250-2019-000095-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor de diverses entitats per al desenvolupament del programa 'Xarxa apuja el to contra el racisme 2019-2020'.
Expediente: E-02250-2019-000126-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02250-2019-000232-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Fotografia 2019 de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-02301-2019-000067-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Procediment Ordinari núm. 619/18.
Expediente: E-02901-2018-000568-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de subvenció anual per ocupació de parades del Mercat Central corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-02901-2018-002832-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de diverses subvencions concedides en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000485-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits, acceptar la subvenció concedida per al desenvolupament del projecte Formacció VLC 2019-2021-POEFE i aprovar la modificació de crèdits generats per ingressos i el corresponent projecte de gasto.
Expediente: E-02902-2019-000109-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la concessió de les ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000217-00 - Aprovat
0046 - PRECS I PREGUNTES
0047 - SERVICI DE PROTOCOL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació relatiu a la retransmissió de la Copa del Rei de futbol a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: E-8RE05-2019-000065-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la novena pròrroga del contracte de lloguer d'un terrat per a la instal·lació de l'equip tècnic per a la xarxa de comunicacions de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2005-000025-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000054-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2019-000088-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa ampliar el termini de resolució i notificació de subvencions per a la contractació d'agrupacions musicals per les comissions falleres amb motiu de les festes falleres de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000410-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
Expediente: E-01904-2019-000542-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses entitats culturals sense ànim de lucre que duguen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius.
Expediente: E-01904-2019-000543-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa sol·licitar una subvenció a la Diputació de València en concepte de promoció i difusió de l'esdeveniment 'Festival Webit 2020'.
Expediente: E-01909-2019-000141-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-02000-2019-000050-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa donar la conformitat per a concedir subvencions a favor de diverses entitats en el marc de la convocatòria del pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Fundación Secretariado Gitano.
Expediente: E-02201-2019-000203-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'adjudicació de contractes d'arrendament de vivendes municipals adscrites al programa d'accés a la vivenda municipal.
Expediente: E-02201-2019-000223-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor del Col·lectiu Lambda.
Expediente: E-02230-2017-000015-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de reformulació econòmica presentada per la Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda a favor de l'Asamblea de Cooperación por la Paz per al desenvolupament d'un projecte d'acció humanitària dirigit a la població palestina.
Expediente: E-02250-2019-000208-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
Expediente: E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar les reformulacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de subvencions per a la prevenció de les addiccions del programa denominat 'Intervenció en barris' (INBAS).
Expediente: E-02501-2019-000021-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra del projecte 'Bombament des de la instal·lació baixa a la nova sala de bombes i adequació del seu entorn a la planta potabilitzadora de la Presa'.
Expediente: E-02701-2017-000398-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament en concepte de transferència a favor de Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València.
Expediente: E-02902-2019-001805-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit per l'import dels interessos de demora reportats en l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marxalenes.
Expediente: E-03103-2014-000032-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a part de l'import del contracte de servicis per a la redacció del 'Projecte bàsic del parc de Coves Carolines a Benimàmet'.
Expediente: E-03201-2019-000071-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar l'adscripció de diverses viviendes a diferents delegacions municipals.
Expediente: E-03910-2019-003565-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per a l'exercici 2019 aplicables a les certificacions de la contracta de manteniment de jardins de la zona Nord de la ciutat.
Expediente: E-04001-2019-000767-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres de rehabilitació d'edifici per a oficines al Cabanyal (EDUSI), convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000203-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de rehabilitació del Cobert número 5 de la Marina del Port de València (Fase 1).
Expediente: E-04101-2019-000064-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de rehabilitació del Cobert número 4 de la Marina del Port de València (Fase 1).
Expediente: E-04101-2019-000070-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre a tràmit la sol·licitud de concessió administrativa per a ocupació del subsol públic municipal per a la construcció d'un aparcament d'ús privat vinculat a un edifici que s'ha de construir a l'avinguda de Blasco Ibáñez, cantó amb la plaça de l'Actor Enrique Rambal.
Expediente: E-05304-2019-000020-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a constituir una borsa de treball de psicòleg/psicòloga per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2019-004728-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal del Servici de Descentralització i Participació Ciutadana en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Europees i Locals del 26 de maig de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002848-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una professora d'orquestra, especialitat arpa, en qualitat de reforç de la Banda Municipal per als concerts de novembre i desembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-004626-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Riola.
Expediente: E-01101-2019-002079-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Almàssera.
Expediente: E-01101-2019-002084-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Sueca.
Expediente: E-01101-2019-002541-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Vila-real.
Expediente: E-01101-2019-003145-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Algemesí.
Expediente: E-01101-2019-003108-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 25 d'octubre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-003824-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general, referència núm. 2822, per al Servici de Vivenda.
Expediente: E-01101-2019-004270-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 9135, per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004564-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 9136, per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004567-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 9137, per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004568-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un auxiliar administratiu, referència núm. 9138, per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004569-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 9139, per al Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-004570-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament de coordinadora general de l'Àrea d'Ecologia Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica.
Expediente: E-01101-2019-004715-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte bàsic i d'execució de les obres d'equipament, instal·lacions i habilitació de l'antiga Farinera per a usos d'ocupació, emprenedoria i innovació'.
Expediente: E-03201-2016-000036-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto per a la celebració del 'Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2019'.
Expediente: E-02101-2019-000400-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la memòria d'activitats de 2018, els justificants de gastos corresponents i la proposta d'activitats per al 2019 de la Fundació Centre d'Estudis Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2019-000658-00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa acceptar la renúncia de la titular i de tres suplents de la beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Històrica Municipal i Hemeroteca Municipal, XVI edició, i autoritzar i disposar el gasto a favor de la quarta suplent.
Expediente: E-01905-2019-000304-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal del Servici de Descentralització i Participació Ciutadana en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les Eleccions Generals i Autonòmiques del 28 d'abril de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002847-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-00801-2019-000156-00 - Aprovat