2019-10-18 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
18-10-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE OCTUBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 d'octubre de 2019.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Proposa designar representants en la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia i en l'Associació Internacional de Ciutats Educadores.
Expediente: E-00601-2019-000054-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs núm. 142/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per expropiació d'una parcel·la.
Expediente: E-00501-2019-000300-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 214/19, interposat contra la desestimació de la reclamació economicoadministrativa i del recurs de reposició seguits contra una liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercicis 2013-2017.
Expediente: E-00501-2019-000302-00 - Quedar assabentat
0005 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de setembre de 2019.
Expediente: E-04302-2019-000011-00 - Quedar assabentat
0006 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de setembre de 2019.
Expediente: E-04906-2019-000032-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa complir la Sentència núm. 722/19 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 de València.
Expediente: E-01101-2019-002306-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat en relació a l'efecte del nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-003061-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'un caporal de bombers/eres.
Expediente: E-01101-2019-004098-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'una tècnica de gestió d'administració general per al Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
Expediente: E-01101-2019-004141-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic mitjà de documentació per al Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2019-004196-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de construcció d'un centre municipal de dia per a joves al barri del Cabanyal, al solar municipal situat a la plaça de Llorenç de la Flor, incloses en l'àmbit del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000187-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar, a l'efecte d'inscripció registral, la cessió obligatòria i gratuïta de diverses parcel·les.
Expediente: E-05301-1998-001022-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar la caducitat del procediment i l'arxiu de les actuacions relatives a la petició formulada perquè l'Ajuntament adquirisca un solar situat a l'encreuament dels carrers de Vinaròs i del Reverend José María Pinazo.
Expediente: E-05305-2013-000046-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa no exercitar el dret de retracte per a l'adquisició de les 'Covetes de Sant Joan'.
Expediente: E-05305-2019-000035-00 - Aprovat
0016 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA A PROJECTES EUROPEUS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-00212-2019-000013-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del lot 1 del contracte de prestació de servicis externs de manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils adscrits al Parc Mòbil.
Expediente: E-01201-2016-000445-00 - Aprovat
0018 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del lot 2 del contracte de prestació de servicis externs de manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils adscrits al Parc Mòbil.
Expediente: E-01201-2016-000445-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del lot 3 del contracte de prestació de servicis externs de manteniment i reparació de vehicles i equips mòbils adscrits al Parc Mòbil.
Expediente: E-01201-2016-000445-00 - Aprovat
0020 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures corresponents al manteniment d'equips multifunció de diverses marques.
Expediente: E-01201-2019-000552-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs de direcció de les obres de rehabilitació i condicionament del xalet Aben al-Abbar.
Expediente: E-01201-2019-000627-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació emesa en concepte de treballs de direcció d'obra i coordinador de seguretat i salut de les obres de construcció d'un carril bici a l'avinguda de Burjassot.
Expediente: E-01801-2018-004713-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació corresponent a treballs de direcció d'obra i coordinador de seguretat i salut de les obres de millora de l'accessibilitat en parades de l'EMT.
Expediente: E-01801-2018-004733-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació emesa per treballs de direcció d'obra i coordinador de seguretat i salut de les obres de construcció d'un carril bici a l'avinguda de la Constitució-Ronda Nord.
Expediente: E-01801-2019-000164-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la composició del jurat que ha d'intervindre en la concessió dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València, XIX edició.
Expediente: E-01903-2019-000134-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació de Falles Secció Especial.
Expediente: E-01904-2019-000406-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar i disposar crèdit per a la prestació del servici de transport, muntatge, desmuntatge i assegurances d'obres d'art.
Expediente: E-02001-2016-000867-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
Expediente: E-02001-2019-001292-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació del Xec Escolar del perìode de setembre a desembre de 2018.
Expediente: E-02101-2019-000003-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar per finalitzada l'adhesió al conveni de col·laboració entre el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Benestar Social, per a la difusió i implantació del Sistema d'Informació d'Usuaris de Servicis Socials (SIUSS) i la seua aplicació informàtica.
Expediente: E-02201-2013-010839-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de prestació del servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-02201-2014-000595-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de diverses factures corresponents a les certificacions núm. 3 a 8 de les obres de rehabilitació de la Nau 2 de Demetrio Ribes al Parc Central per a la Universitat Popular de València.
Expediente: E-02230-2017-000058-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa resoldre la convocatòria de la I edició dels Premis als tres millors treballs fi de màster en gènere i polítiques d'igualtat.
Expediente: E-02230-2018-000105-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a Jordània.
Expediente: E-02250-2018-000261-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a España con Acnur per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a Indonèsia.
Expediente: E-02250-2018-000311-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
Expediente: E-02250-2019-000232-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de Médicos del Mundo.
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de l'associació Por Tí Mujer.
Expediente: E-02301-2019-000243-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de la fundació Viento del Pueblo que concorre conjuntament amb l'associació juvenil Viento del Pueblo.
Expediente: E-02301-2019-000243-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
Expediente: E-02801-2019-001471-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2019-000327-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2019'.
Expediente: E-02902-2019-001815-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa declarar la no admissió a tràmit de la proposta de modificació del PGOU per a canvi d'ús terciari-ús específic sistema local educatiu i cultural a residencial d'un edifici situat al carrer de Garcés de Carpesa.
Expediente: E-03001-2019-000113-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'un immoble situat al carrer de Marià Alapont.
Expediente: E-03103-2011-000013-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar el Programa d'Actuació Aïllada per a l'edificació conjunta d'unes parcel·les situades al carrer de Baix.
Expediente: E-03502-2016-000003-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer del Progrés.
Expediente: E-03910-2019-003558-00 - Aprovat
0051 - MOCIÓ conjunta de les regidores delegades d'Acció Cultural i d'Organització i Gestió de Persones. Proposen la contractació d'un/a coordinador/a artístic/a per al Teatre 'el Musical'.
Expediente: E-01905-2019-000380-00 - Aprovat
0051 - PRECS I PREGUNTES
0052 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'aportació econòmica als grups municipals.
Expediente: E-00201-2019-000030-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació corresponent a la quota d'adhesió a la 'Red de entidades locales para la transparencia y participación ciudadana' 2019.
Expediente: E-00703-2019-000046-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponible la reserva de crèdit del contracte de servici de manteniment de la instal·lació de l'enllumenat públic de la ciutat.
Expediente: E-01201-2019-000393-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000126-00 - Aprovat
0056 - BANDA MUNICIPAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de juliol de 2019.
Expediente: E-01601-2019-000029-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació emesa per treballs de direcció d'obra i coordinador de seguretat i salut de les obres de construcció d'un carril bici a l'avinguda de Suècia i al carrer de Conca-Pont de Campanar.
Expediente: E-01801-2018-004715-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 12 d'abril de 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades comissions falleres en concepte d'ajuda per a la construcció de monuments fallers amb motiu de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la segona i última pròrroga del conveni de col·laboració amb Médicos del Mundo per a dur a terme el programa d'atenció sociosanitària 'Bus solidari' amb població que exercix la prostitució a la ciutat de València.
Expediente: E-02230-2017-000033-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa prorrogar el termini d'execució de les obres de rehabilitació de la Universitat Popular de Benicalap.
Expediente: E-02230-2018-000012-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
Expediente: E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació de l'import de la subvenció nominativa concedida a l'associació Ciudad de la Esperanza (CIDES).
Expediente: E-02250-2018-000029-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les sol·licituds d'ampliació del termini d'execució i reformulació de dos projectes subvencionats en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2018.
Expediente: E-02250-2018-000040-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'acolliment a Rocafort entre els dies 1 i 31 del passat mes de juliol.
Expediente: E-02250-2019-000021-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel subministrament de menús al casal d'acolliment a Rocafort entre els dies 1 i 31 del passat mes d'agost.
Expediente: E-02250-2019-000021-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa resoldre la convocatòria del Concurs de Relat Curt 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2019-000129-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a l'associació Nourdine per al desenvolupament d'un projecte per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana.
Expediente: E-02301-2019-000246-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa retornar a la Diputació Provincial de València la quantitat transferida i no gastada en concepte de bestreta de part de la subvenció destinada a Massarrojos.
Expediente: E-02310-2018-000253-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació final de les obres de climatització del mercat de Benicalap.
Expediente: E-02901-2018-003008-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa autoritzar un major gasto destinat a la convocatòria de les ajudes per a la creació de nous comerços i la consolidació dels existents a la ciutat de València 2019.
Expediente: E-02901-2019-000213-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (Programa EMCUJU 2019-2020) i aprovar la corresponent modificació de crèdits i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-02902-2019-001051-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a la contractació de persones jóvens per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (Programa EMPUJU 2019-2020) i aprovar la corresponent modificació de crèdits i la resta de punts continguts en la proposta.
Expediente: E-02902-2019-001052-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica del pla especial de Cases de Bàrcena.
Expediente: E-03001-2019-000117-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a l'execució de les obres 'Reurbanització del jardí Llorenç de la Flor'.
Expediente: E-03401-2018-000526-00 - Aprovat
0077 - AUMSA. Proposa estimar el recurs d'alçada interposat en relació amb el procediment de licitació obert simplificat 'reduït' per a la contractació de la prestació de servicis de subministrament, instal·lació, connexió i manteniment d'un sistema de detecció d'intrusió a l'edifici d'oficines, propietat d'Aumsa, situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent.
Expediente: E-00615-2019-000044-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar interessos legals.
Expediente: E-01101-2012-000640-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva d'un lloc de treball de cap de servici (TD) i un lloc de treball de director de banda (TD) (PM) pel sistema de lliure designació.
Expediente: E-01101-2019-000827-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Montroi.
Expediente: E-01101-2019-001375-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Mislata.
Expediente: E-01101-2019-001378-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Almàssera.
Expediente: E-01101-2019-001893-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar les hores extraordinàries de les Eleccions Generals i Autonòmiques del 28 d'abril de 2019 a determinat personal de Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002838-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar les hores extraordinàries de les Eleccions Europees i Locals del 26 de maig de 2019 a determinat personal de Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002839-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG, referència núm. 46, en el Servici de Jardineria Sostenible.
Expediente: E-01101-2019-004286-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG, referència núm. 7647, en el Servici Fiscal Ingressos.
Expediente: E-01101-2019-004139-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació de tres tècnics/tècniques d'administració general per a diversos Servicis municipals.
Expediente: E-01101-2019-004148-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal auxiliar administratiu, referència núm. 9134, en l'Oficina d'Ajuda Tècnica per a Projectes Europeus.
Expediente: E-01101-2019-004261-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres auxiliars administratius/ives per al Servici de Personal.
Expediente: E-01101-2019-004222-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la concessió d'ajudes per a escoles d'estiu.
Expediente: E-01101-2018-001893-00 - Aprovat
0091 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dona compte de la resta de la programació de l'Auditori 'la Mutant' per als mesos de novembre i desembre de 2019.
Expediente: E-01905-2018-000556-00 - Quedar assabentat
0092 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa anul·lar les propostes de gasto relatives al contracte de subministrament d'alimentació i medicaments veterinaris per a centres municipals d'acolliment d'animals.
Expediente: O-02401-2018-000097-00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a concedir subvencions a favor de diverses entitats en el marc de la convocatòria de la 4a edició dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de València.
Expediente: E-00202-2019-000003-00 - Aprovat
0094 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a la concessió de dos subvencions per a la realització de projectes d'innovació social i urbana 2019.
Expediente: E-00202-2019-000009-00 - Aprovat
0095 - ALCALDIA. Proposa nomenar representant en la Comissió Delegada del Consell Rector del Consorci València 2007.
Expediente: E-00601-2019-000052-00 - Aprovat
0096 - ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2019, sobre nomenament de vocals en la Fundació de la CV per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (InnDEA)-Las Naves.
Expediente: E-00601-2019-000062-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a favor del Consell de la Joventut de València.
Expediente: E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2019.
Expediente: E-01902-2019-000187-00 - Aprovat
0099 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del día 1 de novembre al dia 4 de novembre de 2019, per coincidir amb festiu.
Aprovat