2019-09-27 - València

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
27-09-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de setembre de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PO núm. 13/15, interposat contra denegació de petició de reequilibri financer en relació a la concessió d'un aparcament subterrani.
Expediente: E-00501-2019-000262-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 448/18, interposat contra Resolució del Jurat Tributari que va desestimar diverses reclamacions contra liquidacions girades pel concepte d'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-00501-2019-000285-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 528/18, interposat contra denegació d'una llicència per a canvi d'ús de local a vivenda.
Expediente: E-00501-2019-000266-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 619/18, interposat contra l'extinció de la titularitat d'un permís per a l'exercici de la venda no sedentària en els mercats extraordinaris fixos.
Expediente: E-00501-2019-000286-00 - Quedar assabentat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre agents de la Policia Local de València i Requena.
Expediente: E-01101-2019-000128-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal auxiliar administratiu atenció al públic, referència núm. 8548, i l'adscripció temporal en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2019-001333-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic de gestió d'administració general, referència núm. 2816, per al Servici d'Esports.
Expediente: E-01101-2019-004001-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un tècnic de gestió d'administració general, referència núm. 2798, per al Servici de Tecnologies de la Informació i Comunicació.
Expediente: E-01101-2019-004008-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la realització i execució de les activitats previstes en el programa d'activitats físiques inclòs en el programa d'activitats socioculturals per a persones majors.
Expediente: E-04101-2018-000082-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de construcció de carrils bici seleccionats en consultes ciutadanes d'inversions en barris 2017 i 2018, dividit en 4 lots, quant als lots núm. 2 (carril bici a l'avinguda del Primat Reig) i núm. 4 (carril bici a l'avinguda del Port).
Expediente: E-04101-2018-000113-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al camí d'Albors, 4, Alqueria d'Albors, per a centre cultural, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Expediente: E-04101-2019-000066-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa convalidar l'acte de formalització del contracte de prestació dels servicis d'atenció psicològica a dones víctimes de violència de gènere i a les seues filles i fills i familiars a la ciutat de València.
Expediente: E-04101-2018-000119-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució núm. 1029/19, de 16 de setembre, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2019-000109-00 - Quedar assabentat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar el desistiment formulat respecte a l'oferiment a favor de l'Ajuntament de València d'una propietat, consistent en part d'un solar situat al carrer de Xella, en pagament de liquidació per enderrocament.
Expediente: E-05305-2012-000053-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses certificacions corresponents a l'execució de les obres de restauració i rehabilitació de l'Alqueria dels Moros.
Expediente: E-01201-2019-000651-00 - Aprovat
0017 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 60376.
Expediente: E-01305-2016-000292-00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2014 81993.
Expediente: E-01305-2014-000317-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció a la Comissió de la Falla Río Tajo-Cavite en concepte de subvenció per a la construcció dels monuments de les Falles 2019.
Expediente: E-01904-2018-001421-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2019.
Expediente: E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de dos factures de 2018.
Expediente: E-01905-2019-000359-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE TURISME I INTERNACIONALITZACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de concessió de subvencions per a la promoció del turisme de compres dirigides als comerços del districte de Ciutat Vella i del barri del Pla del Remei.
Expediente: E-01909-2019-000086-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica.
Expediente: E-02001-2019-000699-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa no prorrogar el conveni de col·laboració amb la Fundación Secretariado Gitano per a participar en el Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social del Fons Social Europeu POISES 2016-2019.
Expediente: E-02201-2016-000019-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2018.
Expediente: E-02201-2018-000134-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures dels passats mesos de juliol i agost del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici de tallers d'habilitats socials i competències bàsiques 2018.
Expediente: E-02201-2018-000183-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la coordinació del Punt de Trobada Familiar durant el mes d'agost passat.
Expediente: E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2019-000166-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions a favor de l'entitat Plena Inclusión Comunidad Valenciana.
Expediente: E-02201-2019-000168-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de prestació del servici de gestió integral de trenta places en centres de dia per a persones majors dependents de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2016-000062-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la diferència de la factura del passat mes de juliol del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2019-000451-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2019-000509-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Tres Forques'.
Expediente: E-02224-2019-000512-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'l'Amistat'.
Expediente: E-02224-2019-000515-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2019-000524-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per la Fundació Pau i Solidaritat i la sol·licitud d'ampliació del termini d'execució presentada per Psicólogos sin Fronteras dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de diverses entitats ciutadanes inscrites en la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de diverses entitats ciutadanes inscrites en la Junta Municipal de Pobles del Nord.
Expediente: E-02301-2019-000244-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa abonar les indemnitzacions a les alcaldesses i als alcaldes dels pobles de València corresponents al tercer trimestre de 2019.
Expediente: E-02310-2019-000089-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal en concepte de transferència per a gastos de gestió del Parc Urbà de la Torre (Sociópolis).
Expediente: E-02310-2019-000358-00 - Aprovat
0042 - CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats amb motiu de la visita del director de Comunicació de la FAO.
Expediente: E-02350-2019-000011-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici de renovació del hosting i del domini benestaranimal.es i .org.
Expediente: E-02401-2019-002463-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la justificació de diverses subvencions percebudes en concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2018'.
Expediente: E-02902-2018-000485-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2018'.
Expediente: E-02902-2019-001774-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la pròrroga de l'encàrrec a AUMSA de la revisió detallada del PGOU de València.
Expediente: E-03001-2016-000011-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit corresponent al preu just fixat definitivament en via administrativa pel Jurat d'Expropiacions en resolució referida a la sol·licitud d'expropiació de la reserva d'aprofitament urbanístic d'una parcel·la situada a la plaça de l'Urbanista Antonino Sancho.
Expediente: E-03103-2014-000068-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer el gasto de part de l'import d'adjudicació del contracte de servicis de direcció d'obra del projecte d'execució del Pati Obert-Jardí d'Escultures de l'IVAM.
Expediente: E-03201-2018-000089-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la segona aportació de fons de l'any 2019 a favor de la societat Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, SA.
Expediente: E-03201-2019-000059-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa esmenar l'omissió de la funció interventora en la comprovació material de la inversió corresponent al projecte de repavimentació de voreres i calçades dels carrers de Sant Salvador i de la Figuereta a la pedania de Castellar-l'Oliveral.
Expediente: E-03401-2018-000493-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2000, de 24 d'abril de 2018.
Expediente: E-03501-2017-001557-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada de la factura corresponent a la certificació núm. 5 i última de les obres d'adaptació en matèria d'accessibilitat de l'itinerari històric de la Gola del Pujol de la Devesa de l'Albufera.
Expediente: E-03602-2017-000202-00 - Aprovat
0053 - AUMSA. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat en relació amb el procediment de licitació obert simplificat 'reduït' per a la contractació del subministrament de cinc ordinadors (PC) i un portàtil.
Expediente: E-00615-2019-000038-00 - Aprovat
0053 - PRECS I PREGUNTES
0054 - ALCALDIA. Proposa ampliar l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2019 i designar vocals en el Patronat de la Fundació de la CV per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (InnDEA)-Las Naves, en representació del Grup municipal Popular.
Expediente: E-00601-2019-000062-00 - Aprovat
0055 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa establir i aprovar els criteris per a determinar el personal administratiu adscrit als grups polítics municipals.
Expediente: E-00401-2019-000123-00 - Aprovat
0056 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar el gasto plurianual derivat del conveni de col·laboració amb l'entitat pública empresarial Red.es per al desenvolupament del programa de ciutats intel·ligents.
Expediente: E-00805-2018-000001-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial; responsabilitat d'autoritats i personal; responsabilitat civil professional dels tècnics; danys materials; responsabilitat civil i accidents pels actes festius organitzats per l'Ajuntament.
Expediente: E-01201-2018-000038-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de juliol del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2019-000585-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes d'agost del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
Expediente: E-01201-2019-000628-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2018.
Expediente: E-01404-2017-000145-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el programa de la festivitat del propvinent 9 d'Octubre, dia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01904-2019-000880-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa desestimar al·legacions i imposar a la contractista una penalitat per demora en el compliment del termini total d'execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques, reforma i ampliació de la biblioteca municipal Carola Reig, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01905-2018-000171-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de CEAR-PV.
Expediente: E-02250-2019-000073-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa sol·licitar a la Delegació de Govern per al Pla Nacional sobre Drogues una subvenció destinada al programa 'Viu l'estiu 2020'.
Expediente: E-02501-2019-000031-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE RESIDUS URBANS I NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la prestació de servicis de manteniment i llavat de papereres de la ciutat.
Expediente: E-02801-2019-001345-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura relativa a la revisió de preus d'abril a desembre de 2017 del contracte per a la prestació del servici de gestió, neteja, manteniment i conservació dels espais enjardinats i de l'arbratge urbà de la ciutat de València, zona Sud.
Expediente: E-04001-2019-000182-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del subministrament i muntatge de cinc pèrgoles fotovoltaiques i cinc carregadors de vehicles elèctrics (associats a les pèrgoles) en diferents ubicacions de la ciutat de València, dividit en 5 lots, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000172-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el servici de manteniment i explotació de dos forns crematoris del Cementeri General de València i actualització del sistema de filtració de gasos així com d'equips de mesurament en continu de partícules i CO i l'obra civil necessària, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000148-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i Quart de Poblet.
Expediente: E-01101-2019-000548-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta entre agents de la Policia Local de València i la Pobla Llarga.
Expediente: E-01101-2019-001020-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de setembre de 2019.
Expediente: E-01101-2019-003947-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa iniciar procediment de revisió d'ofici dels concursos de mèrits celebrats per a la provisió de diversos llocs.
Expediente: E-01101-2019-003968-00 - Aprovat
0073 - MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement relativa a la Iniciativa d'Accions Innovadores Urbanes (AIU) de la Comissió Europea.
Expediente: E-00212-2019-000012-00 - Aprovat
0074 - MOCIÓ de la presidenta delegada de la Fundació Esportiva Municipal. Proposa el cessament del director gerent de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-70012-2018-000009-00 - Aprovat
0075 - MOCIÓ de la presidenta delegada de la Fundació Esportiva Municipal. Proposa el nomenament de director gerent de l'organisme autònom Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-70012-2019-000004-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa modificar les normes i terminis aplicables a les operacions de tancament de la comptabilitat i de la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2019.
Expediente: E-04301-2019-000116-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 2864, en el Servici de Benestar Social i Integració.
Expediente: E-01101-2019-003957-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-004058-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 1092.
Expediente: E-01101-2019-004036-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió i justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la insonorització dels seus casals fallers.
Expediente: E-01904-2018-001479-00 - Aprovat
0081 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa l'adhesió de l'Ajuntament de València al Manifest 'Biblioteques en igualtat'.
Expediente: E-01905-2019-000394-00 - Aprovat